LIFS 2018:3

Lotteriinspektionens föreskrifter om undantag från kravet på registrering

1

Lotteriinspektionens författningssamling

Utgivare: Johan Röhr, Lotteriinspektionen, Box 199, 645 23 Strängnäs.

ISSN

Lotteriinspektionens föreskrifter om undantag från

kravet på registrering;

beslutade den 25 juli 2018.

Lotteriinspektionen föreskriver1 följande med stöd av 16 kap. 8 § 2 spelför-

ordningen (2018:1475).

1 §

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om undantag från kravet på

registrering enligt 12 kap. 1 § spellagen (2018:1138).

2 §

Följande spel undantas från krav på att spelaren ska registreras enligt

12 kap. 1 § spellagen (2018:1138)

1. skraplotter eller andra lotter som inte tillhandahålls online och som om-

fattas av licens enligt 5 och 6 kap.spellagen,

2. bingo enligt 6 kap.spellagen,

3. lokalt poolspel på hästar enligt 6 kap. 8 § spellagen,

4. kasinospel och varuspelsautomater enligt 9 kap.spellagen, och

5. spel på fartyg i internationell trafik enligt 10 kap.spellagen.

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2019.

2. Föreskrifterna tillämpas även på ansökningar om licens som lämnas in

till Lotteriinspektionen efter den 1 augusti 2018 och som avser tid efter den

1 januari 2019.

På Lotteriinspektionens vägnar

CAMILLA ROSENBERG

Johan Röhr

1

Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september

2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande

föreskrifter för informationssamhällets tjänster.

LIFS 2018:3

Utkom från trycket

den 8 augusti 2018

Elanders Sverige AB, 2018