LIFS 2018:4

Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om statligt lotteri och lotteri för allmännyttiga ändamål

1

Lotteriinspektionens författningssamling

Utgivare: Johan Röhr, Lotteriinspektionen, Box 199, 645 23 Strängnäs.

ISSN

Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd

om statligt lotteri och lotteri för allmännyttiga

ändamål;

beslutade den 25 juli 2018.

Lotteriinspektionen föreskriver1 följande med stöd av 16 kap. 3 §, 8 § 4, 9 §,

10 § 1 och 11 § 1–2 spelförordningen (2018:1475) och beslutar följande all-

männa råd.

1 kap. Tillämpningsområde och uttryck

1 §

Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller den som har licens att till-

handahålla statligt lotteri enligt 5 kap. 1 § spellagen (2018:1138) och den

som har licens att tillhandahålla lotteri enligt 6 kap. 3 § spellagen.

2 §

Om inte annat anges har de uttryck och benämningar som används i

föreskrifterna samma betydelse som i spellagen (2018:1138) och spelförord-

ningen (2018:1475).

I dessa föreskrifter och allmänna råd avses med

1. dold UV-säkring: en för ögat dold bild eller ett mönster som är tryckt

med UV fluorescerande färg. Bilden/mönstret ska endast framträda då den

belyses med UV-ljus med våglängden 365 nm och ska fluorescera i en färg

som avviker från bakgrundsfärgen där den är tryckt,

2. efterhandsdragen lott: en lott som inte är försluten där dragningen sker

efter inköpet,

3. elektronisk lott: en fysisk lottbärare som kan innehålla en eller flera

lotter och innehåller elektroniska komponenter,

4. fördelningsvinstdragning: en dragning där lotten ingår i en dragning

som bestämmer hur hög vinsten blir,

5. förhandsdragen lott: en försluten lott där lottköparen direkt kan avläsa

om lotten är en vinst- eller nitlott,

6. kemiskt raderskydd: papper med kemikalier som reagerar genom att

pappret missfärgas om det utsätts för lösningsmedel eller oxidationsmedel

(alkohol, syror, kolväten, klorin, tensider etc),

7. kopieringsskydd: dokumentsäkringar som förändras eller blir felaktiga

vid kopiering,

1

Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september

2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande

föreskrifter för informationssamhällets tjänster.

LIFS 2018:4

Utkom från trycket

den 10 augusti 2018

2

LIFS 2018:4

8. lyftning: borttagande av skikt, exempelvis skrapmassa, som döljer spel-

informationen,

9. mikrotext: en liten text med maximal höjd 0,30 mm och minimilängd

35 mm som utan hjälpmedel ger intrycket av att vara en linje och som är helt

och tydligt läsbar i förstoring,

10. relief: bokstäver, siffror eller symboler som påförts med tjock färgbe-

läggning som medför att pappersytan får en uppstående yta, eller bokstäver,

siffror eller symboler som tryckts ned i pappersytan får en nedåtgående yta,

11. reproduktion: avbildning med hjälp av teknisk utrustning med efter-

följande utskrift eller tryck,

12. spelinformation: information på lotten som avgör om det är vinst eller

inte,

13. vattenmärke: bilder eller ett mönster som framställs vid papperstill-

verkningen och framträder i genomlysning. Bilden/mönstret uppstår genom

att pappret görs i olika tjocklek, tjockare partier upplevs som mörkare och

tunnare partier som ljusare,

14. värdetrycksmönster: tunna linjer i minst två färger och med en maxi-

mal linjebredd på 0,10 mm och som möts i spetsiga vinklar. Kan också vara

av linjerelieftyp, dvs. där tunna hela linjer skapar ett motiv som ger intryck

av att vara i relief (tredimensionell),

15. övertryck: tryckt bild eller mönster som placerats på ovansidan av ett

skrapskikt eller motsvarande som är utformat så att det ger en tydlig indika-

tion på om skrapskiktet har lyfts.

2 kap. Särskilt om lotterier för allmännyttiga ändamål

1 §

Innan försäljning av lotter i ett lotteri för allmännyttigt ändamål enligt

6 kap. 3 § spellagen (2018:1138) får påbörjas ska en revisor utses.

Revisorn ska granska lotteriets räkenskaper och upprätta en revisionsbe-

rättelse.

Allmänt råd:

För det fall lotteriets omsättning beräknas överstiga fem (5)

miljoner kronor bör revisorn vara godkänd eller auktoriserad.

Granskningen bör följa Spelinspektionens anvisning för re-

visorer i lotterier för allmännyttiga ändamål.

2 §

När ett lotteri är avslutat ska licenshavaren redovisa lotteriets räken-

skaper och lämna upprättad revisionsberättelse till Spelinspektionen.

3 kap. Vinstplan, vinster, dragning och dragningsresultat

Vinstplan

1 §

Tryckta eller elektroniska lotter ska överensstämma med fastställd

vinstplan.

Vinstlotter får inte levereras separerade från nitlotter.

3

LIFS 2018:4

Vinster

2 §

Om det finns andra vinster än penningvinster i lotteriet ska dessa vär-

deras till marknadsvärdet.

Om vinster är svåra att värdera ska dessa värderas av opartisk sakkunnig.

Allmänt råd:

En vinst i form av t.ex. konst och andra varuvinster kan vara

svåra att värdera för licenshavare.

Efterhandsdragna lotter

3 §

Om ett dragningsresultat endast ska baseras på sålda lotter ska osålda

lotter dokumenteras innan dragning får ske.

Protokoll, ändring och makulering av dragningsresultat

4 §

Resultatet av en dragning ska dokumenteras i ett protokoll. Protokollet

ska lagras under licenstiden.

5 §

Ett dragningsresultat får inte ändras.

Ett dragningsresultat ska makuleras om felaktigheter som påverkat resul-

tatet förekommit och makulering sker innan resultatet har offentliggjorts.

Om ett dragningsresultat makuleras enligt andra stycket ska underlag och

det makulerade resultatet dokumenteras och lagras under licenstiden.

4 kap. Fysiska lotters egenskaper

1 §

En enskild lott, som ingår i fördelningsvinstdragning, ska vara unik.

En enskild lott ska vara hänförlig till sats eller omgång i enlighet med be-

viljad licens.

2 §

Tryckta eller elektroniska lotter får inte ha sådana fysiska defekter eller

märkningar som kan leda till att vinstlotterna skulle kunna sorteras ut.

Spelinformationen ska inte kunna avläsas i en försluten lott.

Förslutna lotter ska ha skydd mot manipulation eller reproduktion.

3 §

Om det föreligger brister i lotternas egenskaper som gör att de inte

längre uppfyller kraven i dessa föreskrifter ska produktionen stoppas och

producerade lotter makuleras.

4 §

För förhandsdragna, förslutna lotter vars högsta vinstvärde är över ett

(1) prisbasbelopp gäller följande

1. öppnad lott ska inte kunna återförslutas,

2. spelinformation ska inte kunna avläsas med genomlysning,

3. spelinformation får inte ge en relief på förslutningens utsida,

4. lotten ska ha kopieringsskydd,

5. lotten ska vara försedd med dold UV-säkring,

4

LIFS 2018:4

6. på skrapfält ska det finnas övertryck som döljer spelinformation och

kontrollfält,

7. förslutna kontrollfält ska skyddas mot lyftning och avläsning,

8. spelinformationen ska inte kunna avläsas med hjälp av statisk elektrici-

tet,

9. spelinformationen ska inte ha fasta positioner,

10. spelinformationen ska skyddas mot förändring, och

11. lotten ska vara försedd med mikrotext.

Allmänt råd:

Som kopieringsskydd räknas till exempel svårkopierade fär-

ger, rasterfällor, tryck eller lack som ger olika reflektion

såsom blank lack på matt papper eller specialpapper.

Mikrotext kan placeras i ett skrapfält.

5 §

För efterhandsdragna lotter vars högsta vinstvärde är över ett (1) pris-

basbelopp gäller följande

1. lotten ska ha kopieringsskydd,

2. lotten ska vara försedd med dold UV-säkring,

3. lotten ska vara försedd med värdetrycksmönster,

4. spelinformationen ska skyddas mot förändring,

5. lotten ska vara försedd med mikrotext,

6. lotten ska vara tillverkad av vattenmärkt papper, eller papper med mot-

svarande säkerhet, och

7. pappret ska ha skydd mot kemisk radering.

Allmänt råd:

Som kopieringsskydd räknas till exempel svårkopierade

färger, rasterfällor, tryck eller lack som ger olika reflektion

såsom blank lack på matt papper eller specialpapper. Mikro-

text kan placeras i ett skrapfält.

Papper med motsvarande säkerhet kan vara att lotten har en

kombination av olika säkerhetsdetaljer som ger motsvarande

skydd som ett vattenmärkt papper.

6 §

För elektroniska lotter vars högsta vinstvärde är över 1/6 prisbasbelopp

gäller följande

1. aktiveras och återställs lotterna ska detta lämna tydliga spår,

2. lotten ska vara försedd med dold UV-säkring,

3. lotten ska ha kopieringsskydd,

4. lotten ska vara försedd med kontrollfält med övertryck,

5. elektronik och display ska vara skyddad mot manipulation, och

6. lotten ska vara försedd med mikrotext.

Allmänt råd:

Som kopieringsskydd räknas till exempel svårkopierade

färger, rasterfällor, tryck eller lack som ger olika reflektion

5

LIFS 2018:4

såsom blank lack på matt papper eller specialpapper. Mikro-

text kan placeras i ett skrapfält.

5 kap. Hantering av lotter

Hantering av färdiga lotter

1 §

Det ska finnas dokumenterade rutiner för hantering av färdiga lotter.

Rutinerna ska också gälla för delvis färdiga lotter.

2 §

Ingen obehörig ska kunna få full överblick över var vinsterna finns

bland de färdiga lotterna vid generering av speldata.

3 §

Färdiga produkter och annat känsligt material ska förvaras på ett säkert

och skyddat sätt som är anpassat för ändamålet.

Kort, koder, nycklar och liknande till utrymmen där fysiska lotter hanteras

eller förvaras ska kontrolleras så att inte obehöriga kan få åtkomst till dessa.

4 §

Fysiska lotter ska vara förpackade på sådant sätt att ett ytterhölje eller

liknande måste brytas för att komma åt den enskilda lotten.

Om de fysiska lotterna är förpackade på en pall ska pallen förslutas så att

det inte går att se vad som finns på den.

Om plombering eller hölje har brutits upp ska detta dokumenteras.

5 §

Transport av färdiga fysiska lotter ska ske på ett säkert sätt.

Allmänt råd:

För transport av färdiga lotter bör välrenommerat företag,

som har fordon som kan plomberas, anlitas. Vägvalet bör

styras så att transportören inte väljer en mera riskabel väg för

att vinna exempelvis ekonomiska fördelar. Mellanstopp bör

undvikas.

Leveransen bör planeras så att godset kan lossas och ställas

i säkert förvar omedelbart vid ankomsten. Tillfällig uppställ-

ning av lastbil över natt eller annan tid bör undvikas.

Hantering av osålda lotter och inlösta vinstlotter

6 §

Det ska finnas dokumenterade rutiner för hantering av osålda lotter och

för inlösta vinstlotter.

Osålda lotter och inlösta vinstlotter ska destrueras så snart som möjligt

efter avslutat lotteri.

Om vinstvalidering sker i ett spelsystem ersätter sådan vinstvalidering de-

struktion enligt andra stycket.

Hantering av skadade lotter

7 §

Det ska finnas dokumenterade rutiner för hantering av fysiska lotter

som skadats under produktion eller leverans.

6

LIFS 2018:4

Vid utbyte av lotter som skadats under produktion eller leverans ska den

levererade vinstplanen och vinstfördelningen samt antalet lotter fortfarande

överensstämma med beställningen.

Skadade fysiska lotter ska dokumenteras och destrueras.

Hantering av kasserade trycksaker och annan utrustning

8 §

Det ska finnas dokumenterade rutiner för omhändertagande av kasse-

rade trycksaker och annan utrustning som använts för produktion av fysiska

lotter.

Alla kasserade trycksaker ska dokumenteras och destrueras.

Hantering av förbrukad datamedia

9 §

Det ska finnas dokumenterade rutiner för hantering av förbrukade sys-

tem för generering av underlag för fysiska lotter och för validering av tryckta

fysiska lotter som inte längre används.

Filer med vinstinformation ska behandlas på ett sätt som säkerställer att

ingen obehörig kan kopiera den eller på annat sätt missbruka eller skada in-

formationen.

Destruktion

10 §

Det ska finnas dokumenterade rutiner för hantering av destruktion.

Allmänt råd:

Vid destruktion bör alltid minst två personer närvara.

6 kap. Information till spelombud

1 §

Spelombud ska ha kännedom om relevanta delar av spellagen

(2018:1138), spelförordningen (2018:1475), föreskrifter, allmänna råd och

villkor som licenshavaren omfattas av samt licenshavarens interna rutiner

och riktlinjer som avser och är relevanta för spelombudsverksamheten.

Allmänt råd:

Relevanta delar av spellagen, förordning och föreskrifter kan

t.ex. vara att en spelare måste vara 18 år för att få spela, att det

är förbjudet att lämna kredit för spel, var en spelare kan få in-

formation och hjälp med självtest, självavstängning och andra

problem kopplade till sitt spelande.

7 kap. Spelkonto och tillfälligt spelkonto

1 §

En spelare får bara ha ett spelkonto.

Första stycket gäller inte om licenshavaren tillhandahåller spel med olika

webbadresser. I sådant fall får en spelare inneha mer än ett spelkonto hos

licenshavaren under förutsättning att licenshavaren

7

LIFS 2018:4

1. kan identifiera och fastställa spelarens separata spelkonton,

2. ser till att spelaren utestängs från alla spel hos licenshavaren om spela-

ren väljer att stänga av sig enligt 14 kap. 11 § spellagen (2018:1138), om

inte spelaren aktivt väljer att avstängningen endast gäller visst eller vissa

spel, och

3. kan beakta spelbeteende och transaktioner på spelarens samtliga sepa-

rata spelkonton.

2 §

En spelare ska inte kunna sätta in mer än 1/4 prisbasbelopp på ett till-

fälligt spelkonto.

3 §

En spelare som innehar ett tillfälligt spelkonto ska inom 15 dagar från

registreringen uppmanas att komma in med dokumentation som styrker de

uppgifter som lämnats vid registreringen.

Ett tillfälligt spelkonto får inte användas för spel i mer än 30 dagar.

8 kap. Information till spelaren

1 §

Följande information ska utöver vad som framgår av 14 kap. 4 § spel-

lagen (2018:1138) hållas lättillgänglig för spelaren

1. licenshavarens namn, telefonnummer och e-postadress,

2. i förekommande fall uppgift om förmånstagare,

3. försäljningstid och/eller licenstid,

4. vilka risker som kan vara förknippade med spel om pengar,

5. kontaktuppgifter till en från spelverksamheten oberoende hjälplinje för

spelproblem som kan erbjuda hjälp utifrån svenska förhållanden,

7. att Spelinspektionen är licens- och tillsynsmyndighet,

8. lottpris, insats eller motsvarande i aktuellt lotteri,

9. eventuella övriga kostnader för deltagande i aktuellt lotteri, och

10. i förekommande fall antal lotter eller liknande.

Om inte vinsten ges ut omedelbart ska spelaren även få information om tid

och sätt för vinstutlämning samt om sista vinstutlämningsdag.

För efterhandsdragna och lottlösa lotterier ska även information om tid

och sätt för offentliggörande av dragningsresultatet samt dag för eventuell

fördelningsdragning lämnas.

Allmänt råd:

En oberoende hjälplinje kan t.ex. vara Stödlinjen.

2 §

På fysiska lotter eller motsvarande ska information enligt 1 § anges på

ett tydligt och framträdande sätt. Information enligt 1 § 2, 4 och 6 får dock

hållas tillgänglig på annat sätt än på lotten, förutsatt att det framgår var infor-

mationen finns tillgänglig.

På fysiska lotter ska vinstplanen anges på ett tydligt och framträdande

sätt.

Uppgifter om eventuell uppdragstagare enligt 11 kap. 6 § spellagen

(2018:1138) får endast anges om det behövs för att spelaren ska kunna till-

varata sin rätt.

8

LIFS 2018:4

Allmänt råd:

Vinstplan kan t.ex. framgå av den fysiska lottens baksida.

Det bör vara enkelt för en spelare att förstå vem som är

licenshavare alternativt förmånstagare. Information om

licenshavaren alternativt förmånstagaren kan t.ex. framgå av

den fysiska lottens framsida.

3 §

I samband med köp av lotter som kräver registrering enligt 12 kap. 1 §

spellagen (2018:1138) ska information enligt 1 § 4–6 samt information om

möjlighet till begränsning av deltagande i spel enligt 14 kap. 7 §, 11 § första

stycket, 12 § spellagen och 11 kap. 3 § spelförordningen (2018:1475) finnas

tillgänglig för spelaren innan spelaren får registreras.

4 §

Om lotteriet tillhandahålls online ska den information som anges i 1 §

första stycket 1–3 och 5 vara väl synlig på licenshavarens startsida, liksom

Spelinspektionens logotyp med länk till myndighetens webbplats samt länk

till användarvillkor.

5 §

Om gällande användarvillkor ändras, och ändringen inte är obetydlig,

ska spelaren informeras om ändringarna innan dessa börjar gälla.

Allmänt råd:

En ändring som är obetydlig kan t.ex. avse ändringar som

stavfel.

Information till spelaren om ändringar i användarvillkoren

kan t.ex. ske genom att denne skriftligen får ta del av ändring-

arna alternativt får godkänna de nya användarvillkoren i sam-

band med inloggning.

9 kap. Licenshavaren ska kunna generera rapporter med

följande information

1 §

Licenshavaren ska registrera och kunna generera rapporter med föl-

jande information per sats eller omgång med lotter eller liknande i enlighet

med beviljad licens

1. totalt antal tryckta lotter enligt vinstplan,

2. totalt antal sålda lotter,

3. total intäkt för sålda lotter,

4. totalt utbetalad vinst,

5. totalt utbetalad vinst i varje nivå enligt vinstplan, och

6. faktiskt utfall av återbetalningsprocent.

2 §

Licenshavaren ska dokumentera och kunna generera rapporter avse-

ende lotter som blivit utsatta för manipulation eller på annat sätt försvunnit

före försäljning.

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2019.

9

LIFS 2018:4

2. Föreskrifterna tillämpas även på ansökningar om licens som lämnas in

till Lotteriinspektionen efter den 1 augusti 2018 och som avser tid efter den

1 januari 2019.

På Lotteriinspektionens vägnar

CAMILLA ROSENBERG

Johan Röhr

Elanders Sverige AB, 2018