LIFS 2018:5

Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kommersiellt onlinespel och vadhållning

1

Lotteriinspektionens författningssamling

Utgivare: Johan Röhr, Lotteriinspektionen, Box 199, 645 23 Strängnäs.

ISSN

Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd

om kommersiellt onlinespel och vadhållning;

beslutade den 25 juli 2018.

Lotteriinspektionen föreskriver1 följande med stöd av 16 kap. 3 §, 5 §, 8 § 4

och 10 § 1 spelförordningen (2018:1475) och beslutar följande allmänna råd.

Tillämpningsområde

1 §

Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller för den som har licens att

tillhandahålla spel enligt i 7 och 8 kap.spellagen (2018:1138).

Uttryck i föreskrifterna

2 §

De uttryck och benämningar som används i föreskrifterna har samma

betydelse som i spellagen (2018:1138) och i spelförordningen (2018:1475).

Kasinospel

3 §

Följande kasinospel får omfattas av licens enligt 7 kap. 1 § spellagen

(2018:1138)

1.roulett,

2. baccarat,

3. punto banco,

4. blackjack,

5. poker, och

6. tärningsspel.

Spelkonto

4 §

En spelare får bara ha ett spelkonto.

Första stycket gäller inte om licenshavaren tillhandahåller spel med olika

webbadresser. I sådant fall får en spelare inneha mer än ett spelkonto hos

licenshavaren under förutsättning att licenshavaren

1. kan identifiera och fastställa spelarens separata spelkonton,

2. ser till att spelaren utestängs från alla spel hos licenshavaren om spela-

ren väljer att stänga av sig enligt 14 kap. 11 § spellagen (2018:1138), om

1

Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september

2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande

föreskrifter för informationssamhällets tjänster.

LIFS 2018:5

Utkom från trycket

den 8 augusti 2018

2

LIFS 2018:5

inte spelaren aktivt väljer att avstängningen endast gäller visst eller vissa

spel, och

3. kan beakta spelbeteende och transaktioner på spelarens samtliga sepa-

rata spelkonton.

Tillfälligt spelkonto

5 §

En spelare ska inte kunna sätta in mer än 1/4 prisbasbelopp på ett till-

fälligt spelkonto.

6 §

En spelare som innehar ett tillfälligt spelkonto ska inom 15 dagar från

registreringen uppmanas att komma in med dokumentation som styrker de

uppgifter som lämnats vid registreringen.

Ett tillfälligt spelkonto får inte användas för spel i mer än 30 dagar.

Information till spelaren

7 §

Följande information ska utöver vad som framgår av 14 kap. 4 § spel-

lagen (2018:1138) hållas lättillgänglig för spelare där licenshavaren erbjuder

spel

1. licenshavarens namn, organisationsnummer, telefonnummer och e-

postadress,

2. licenstid,

3. vilka risker som kan vara förknippade med spel om pengar,

4. kontaktuppgifter till en från spelverksamheten oberoende hjälplinje för

spelproblem som kan erbjuda hjälp utifrån svenska förhållanden,

5. att Spelinspektionen är licens- och tillsynsmyndighet,

6. insats eller motsvarande i aktuellt spel, och

7. eventuella övriga kostnader för deltagande i aktuellt spel.

Allmänt råd:

En oberoende hjälplinje kan t.ex. vara Stödlinjen.

8 §

Den information som anges i 7 § 1 och 4 ska vara väl synlig på licens-

havarens startsida, liksom Spelinspektionens logotyp med länk till myndig-

hetens webbplats samt länk till användarvillkor.

9 §

Om gällande användarvillkor ändras, och ändringen inte är obetydlig,

ska spelaren informeras om ändringarna innan dessa börjar gälla.

Allmänt råd:

Ändring som är obetydlig kan t.ex. avses ändringar som stav-

fel.

Information till spelaren om ändringar i användarvillkoren

kan t.ex. ske genom att denne skriftligen får ta del av ändring-

arna alternativt får godkänna de nya användarvillkoren i sam-

band med inloggning.

3

LIFS 2018:5

Särskilt om poker

10 §

Ett pågående pokerspel ska kunna ses av alla inloggade spelare.

Första stycket gäller inte i de fall deltagande i pokerspel kräver särskild

registrering. I sådant fall ska pågående pokerspel endast kunna ses av särskilt

registrerade spelare.

11 §

Licenshavaren ska ha bemanning i enlighet med 14 kap. 13 § spel-

lagen (2018:1138) minst under den tid som det är möjligt för spelare att delta

i pokerspelet.

Information till spelombud

12 §

Spelombud ska ha kännedom om relevanta delar av spellagen

(2018:1138), spelförordningen (2018:1475), föreskrifter, allmänna råd och

villkor som licenshavaren omfattas av samt licenshavarens interna rutiner

och riktlinjer som avser och är relevanta för spelombudsverksamheten.

Allmänt råd:

Relevanta delar av spellagen, förordning och föreskrifter kan

t.ex. vara att en spelare måste vara 18 år för att få spela, att det

är förbjudet att lämna kredit för spel, var en spelare kan få in-

formation och hjälp med självtest, självavstängning och andra

problem kopplade till sitt spelande.

1. Denna föreskrift träder i kraft den 1 januari 2019.

2. Föreskriften tillämpas även på ansökningar om licens som lämnas in till

Lotteriinspektionen efter den 1 augusti 2018 och som avser tid efter den

1 januari 2019.

På Lotteriinspektionens vägnar

CAMILLA ROSENBERG

Johan Röhr

Elanders Sverige AB, 2018