LIFS 2018:7

Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om spel på fartyg i internationell trafik

1

Lotteriinspektionens författningssamling

Utgivare: Johan Röhr, Lotteriinspektionen, Box 199, 645 23 Strängnäs.

ISSN

Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd

om spel på fartyg i internationell trafik;

beslutade den 25 juli 2018.

Lotteriinspektionen föreskriver följande med stöd av 16 kap. 3 § och 10 § 1

och 11 § 2 spelförordningen (2018:1475).

Tillämpningsområde

1 §

Dessa föreskrifter gäller för den som har licens att tillhandahålla spel

enligt 10 kap.spellagen (2018:1138).

Uttryck i föreskrifterna

2 §

De uttryck och benämningar som används i föreskrifterna samma bety-

delse som i spellagen (2018:1138).

Spelets bedrivande

3 §

Spel får inte bedrivas när fartyget ligger vid svensk kaj.

4 §

God ordning ska råda på spelplatsen.

5 §

Penning- och värdeautomater ska placeras så att licenshavaren har god

uppsikt över dem.

En skiss över penning- och värdeautomaternas placering ska finnas till-

gänglig på spelplatsen.

6 §

Personal på spelplatser ska ha kännedom om relevanta delar av spel-

lagen (2018:1138), spelförordningen (2018:1475), föreskrifter, allmänna råd

och villkor som gäller för aktuellt spel samt licenshavarens interna rutiner

och riktlinjer som är relevanta för spelplatsen.

Allmänt råd:

Relevanta delar av spellagen, förordning och föreskrifter kan

t.ex. vara att en spelare måste vara 18 år för att få spela, att det

är förbjudet att lämna kredit för spel, var en spelare kan få in-

formation och hjälp med självtest och andra problem kopp-

lade till sitt spelande.

LIFS 2018:7

Utkom från trycket

den 8 augusti 2018

2

LIFS 2018:7

Elanders Sverige AB, 2018

Information till spelaren

7 §

Följande information ska utöver vad som framgår av 14 kap. 4 § spel-

lagen (2018:1138) hållas lättillgänglig för spelare där licenshavaren erbjuder

spel

1. licenshavarens namn, telefonnummer och e-postadress,

2. licenstid,

3. vilka risker som kan vara förknippade med spel om pengar,

4. kontaktuppgifter till en från spelverksamheten oberoende hjälplinje för

spelproblem som kan erbjuda hjälp utifrån svenska förhållanden,

5. att Spelinspektionen är licens- och tillsynsmyndighet, och

6. insats eller motsvarande för aktuellt spel.

Ges vinsten inte ut omedelbart ska spelaren även ges information om tid

och sätt för vinstutlämning samt om sista vinstutlämningsdag.

Allmänt råd:

En oberoende hjälplinje kan t.ex. vara Stödlinjen.

Avvikelser och övriga incidenter

8 §

Avvikelser som påverkat kasinospel och övriga incidenter som är av

betydelse ska dokumenteras och kunna redovisas för spelmyndigheten på

begäran.

1. Dessa föreskrifter träder ikraft den 1 januari 2019.

2. Föreskrifterna tillämpas även på ansökningar om licens som lämnas in

till Lotteriinspektionen efter den 1 augusti 2108 och som avser tid efter den

1 januari 2019.

På Lotteriinspektionens vägnar

CAMILLA ROSENBERG

Johan Röhr