LMFS 2013:2

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2008:11) till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

1

Lantmäteriets

författningssamling

Utgivare: Tomas Öhrn

beslutade den 24 oktober 2013

Lantmäteriet föreskriver med stöd av 3 § och 13 § förordningen (1995:1459) om

avgifter vid lantmäteriförrättningar

att i Till 4 § ska punkten 2 ha följande lydelse

Avgiftens storlek

2. Avgift ska bestämmas med ett belopp per timme efter den tid som

senior lantmätare, expertlantmätare, beslutande lantmätare och

beredande lantmätare samt biträdande handläggare behöver för

handläggningen av förrättningen.

Avgiften för senior lantmätare är 1650 kr/timme, för expertlant-

mätare 1450 kr/timme, för beslutande lantmätare 1300 kr/timme och

för beredande lantmätare samt biträdande handläggare 850

kr/timme.

Om förrättningsarbete, i samförstånd med sakägare, utförs under

kväll eller helg är avgiften ordinarie avgift/timme med tillägg av 300

kr/timme måndag-torsdag efter klockan 18.00 respektive ordinarie

avgift/timme med tillägg av 600 kr/timme fredag efter klockan 18.00

till och med söndag.

___________________________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2014. Vid ikraftträdandet

upphör LMFS 2009:7 att gälla.

2. För arbete som utförts före dagen för ikraftträdandet gäller äldre be-

stämmelser

Hans Sandebring

Anders Lundquist

LMFS 2013:2

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteri-

ets föreskrifter (LMFS 2008:11) till förordningen

( 1995:1459 ) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

Utkom från trycket

den 8 november 2013