LMFS 2015:6

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2008:11) till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

1

Lantmäteriets

författningssamling

Utgivare: Tomas Öhrn

beslutade den 17 december 2015

Lantmäteriet föreskriver med stöd av 3 § och 13 § förordningen (1995:1459) om

avgifter vid lantmäteriförrättningar

att i Till 4 § ska punkten 2 ha följande lydelse

Avgiftens storlek

2. Avgift ska bestämmas med ett belopp per timme efter den tid som senior

lantmätare, specialistlantmätare, beslutande lantmätare och beredande

lantmätare samt biträdande handläggare behöver för handläggningen av

förrättningen.

Avgiften för senior lantmätare är 1750 kr/timme, för specialistlantmätare

1550 kr/timme, för beslutande lantmätare 1375 kr/timme och för beredande

lantmätare samt biträdande handläggare 975 kr/timme.

Om förrättningsarbete, i samförstånd med sakägare, utförs under kväll eller

helg är avgiften ordinarie avgift/timme med tillägg av 300 kr/timme

måndag-torsdag efter klockan 18.00 respektive ordinarie avgift/timme med

tillägg av 600 kr/timme fredag efter klockan 18.00 till och med söndag.

___________________________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2016. Vid ikraftträdandet upphör

LMFS 2013:2 och LMFS 2013:4 att gälla.

2. För arbete som utförts före dagen för ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser

Hans Sandebring

Anders Lundquist

LMFS 2015:6

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets

föreskrifter (LMFS 2008:11) till förordningen

( 1995:1459 ) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

Utkom från trycket

den 23 december 2015