LMFS 2016:3

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2016:1) om spridningstillstånd för sammanställningar av landgeografisk information

1

Lantmäteriets

författningssamling

Utgivare Tomas Öhrn

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i

Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2016:1)

om spridningstillstånd för sammanställ-

ningar av landgeografisk information

LMFS 2016:3

Utkom från trycket

den 23 december 2016

Beslutade den 15 december 2016

Lantmäteriet föreskriver med stöd av 12 § förordningen (2016:320) om skydd

för geografisk information

att 2 kap. 3-4 §§ i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2016:1) om spridnings-

tillstånd för sammanställningar av landgeografisk information ska ha följande

lydelse

3 § Spridning av sammanställningar med information om följande slag av

områden, byggnader och anläggningar ska, med de begränsningar som anges

i andra och tredje styckena, vara undantagen från tillståndsplikt:

1.

Offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket ordningslagen

(1993:1617)

2.

Område för offentlig tillställning enligt 2 kap. 3 § ordningslagen

(1993:1617)

3.

Anläggning för lek, idrott, camping eller friluftsliv, badplatser,

järnvägsområden, begravningsplatser och andra sådana områden

som enligt lokal föreskrift ska jämställas med offentlig plats

4.

Golfbana med tillhörande byggnader och anläggningar

5.

Bostadsbyggnad med tillhörande tomtmark och anläggningar

6.

Åkermark enligt definitionen i 1 kap. 3 §

7.

Område för arkeologiska undersökningar

8.

Dagbrott för mineral- och malmfyndigheter

9.

Täkt för grus, berg, eller torv

10.

Deponi för avfall, flis, snö eller andra schaktmassor

11.

Övningsområde för obemannade luftfartyg

12.

Byggarbetsplatsområde

2

LMFS 2016:3

Vad som sägs i första stycket gäller inte byggnader, andra anläggningar,

områden och andra objekt som omfattas av avbildningsförbud enligt

skyddslagen (2010:305).

Undantaget för byggarbetsplatsområde i första stycket p. 12 gäller endast om

sammanställningen av information är beställd av den som har intresse av att

informationen skyddas eller om anläggningen bedöms aldrig kunna bli

aktuell som ett skyddsobjekt.

Generella undantag

4 § Spridning av sammanställningar av lodbilder med en upplösning av 0,5

meter eller sämre ska vara undantagen tillståndsplikt.

____________________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2017.

2. Dessa föreskrifter tillämpas för ansökningar som inkommer till

Lantmäteriet fr.o.m. dagen för ikraftträdandet.

Hans Sandebring

Anders Sandin