LMFS 2016:4

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2008:11) till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

1

Lantmäteriets

författningssamling

Utgivare: Tomas Öhrn

beslutade den 15 december 2016

Lantmäteriet föreskriver med stöd av 3 § och 13 § förordningen (1995:1459) om

avgifter vid lantmäteriförrättningar

att i Till 4 § ska punkten 2 ha följande lydelse

Avgiftens storlek

2. Avgift ska bestämmas med ett belopp per timme efter den tid som senior

förrättningslantmätare,

specialist

förrättningslantmätare,

beslutande

förrättningslantmätare

och

beredande

förrättningslantmätare

samt

mätingenjörer och förrättningsassistenter behöver för handläggningen av

förrättningen.

Avgiften för senior förrättningslantmätare är 1825 kr/timme, för specialist

förrättningslantmätare 1625 kr/timme, för beslutande förrättningslantmätare

1450 kr/timme och för beredande förrättningslantmätare samt mätingenjörer

och förrättningsassistenter 1150 kr/timme.

Om förrättningsarbete, i samförstånd med sakägare, utförs under kväll eller

helg är avgiften ordinarie avgift/timme med tillägg av 300 kr/timme

måndag-torsdag efter klockan 18.00 respektive ordinarie avgift/timme med

tillägg av 600 kr/timme fredag efter klockan 18.00 till och med söndag.

___________________________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2017. Vid ikraftträdandet upphör

LMFS 2015:6 att gälla.

2. För arbete som utförts före dagen för ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser

Hans Sandebring

Ulrika Ekebjär

LMFS 2016:4

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäte-

riets föreskrifter (LMFS 2008:11) till förordningen

( 1995:1459 ) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

Utkom från trycket

den 23 december 2016