LMFS 2017:5

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras

1

Lantmäteriets

författningssamling

Utgivare: Tomas Öhrn

beslutade den 14 december 2017

Med stöd av 83 § förordningen (2000:308) om fastighetsregister föreskriver

Lantmäteriet i fråga om föreskrifterna LMVFS 2000:2 om hur fastighetsre-

gistrets allmänna del ska föras

att

Till 26 § ska ha följande lydelse.

Till 26 §

Redovisningsenhet

Plan, bestämmelse, beslut eller utredning delas upp om den berör flera

lantmäterimyndigheter. Varje lantmäterimyndighet redovisar den del av planen,

bestämmelsen, beslutet eller utredningen som ligger inom myndighetens område

som en redovisningsenhet.

Följande beslut skall inte utgöra särskild redovisningsenhet i allmänna delen

utan skall föras in med en anmärkning på den ursprungliga redovisnings-

enheten.

Beslut som endast innebär att

1. plan, bestämmelse eller beslut upphävs helt eller upphävs inom visst

område. Anmärkning om upphävande av strandskydd inom detaljplan behöver

dock inte föras in

2. genomförandetiden förlängs eller förnyas för detaljplan

3. bestämmelse om marks användning enligt 27 § första stycket 3 ändras

4. giltighetstiden för tidsbegränsad bestämmelse eller bearbetningskoncession

förlängs

5. lagskyddet för fast fornlämning upphävs.

LMFS 2017:5

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i föreskrifter

(LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna

del skall föras

Utkom från trycket

den 29 december 2017

LMFS 2017:5

2

_____________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2018.

Olle Sundin

Anders Sandin