LMFS 2019:3

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2016:1) om spridningstillstånd för sammanställningar av landgeografisk information

1

Lantmäteriets

författningssamling

Utgivare: Maria Monthure

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i

Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2016:1)

om spridningstillstånd för

sammanställningar av landgeografisk

information

LMFS 2019:3

Utkom från trycket

den 20 december 2019

Beslutade den 17 december 2019

Med stöd av 12 § förordningen (2016:320) om skydd för geografisk

information föreskriver Lantmäteriet att 1 kap. 3 § och 2 kap. 4 § i

Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2016:1) om spridningstillstånd för

sammanställningar av landgeografisk information ska ha följande lydelse.

1 kap.

3 § I denna författning har följande uttryck och begrepp nedan angiven

betydelse.

Landgeografisk

information

Geografisk information om andra delar av svenskt

territorium än som ingår i Sveriges sjöterritorium

enligt lagen (1966:374) om Sveriges sjöterritorium.

Typ av registrering

Ett informationsinnehåll som begränsas av den

typ av sensor som använts för insamlingen.

Informationsslag

Förädlad information som kan avgränsas till ett

visst ämnesområde eller tema.

Åkermark

Sådan mark som används, eller lämpligen kan

användas, till växtodling eller bete och dessutom

är lämplig att plöja.

Till växtodling räknas även fältmässiga odlingar

av köksväxter, frukt och bär, energiskog samt

betesvallar som ingår i en växtföljd.

Obemannade luftfartyg

Luftfartyg som flygs utan någon förare ombord

(drönare/UAV).

2

LMFS 2019:3

Avbildningsförbud

Förbud mot att göra avbildningar, beskrivningar

eller mätningar av eller inom skyddsobjekt enligt

7 § andra stycket skyddslagen (2010:305).

Lodbild

Ett fotografi som visar landskapet rakt uppifrån.

Ortofoto

Geometriskt korrigerad flygbild.

Upplösning

Med upplösning avses datamängdens geometriska

upplösning. För rasterdata menas avståndet på

marken mellan två närliggande pixelcentra.

Retuscheringsåtgärd

Åtgärd i syfte att dölja känslig information i

flygbilder och liknande registreringar från

luftfartyg.

2 kap.

4 §1 Spridning av sammanställningar av lodbilder, samt ortofoton skapade

från lodbilder, med en upplösning av 0,5 meter eller sämre ska vara

undantagen från tillståndsplikt.

____________________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2020.

2. Dessa föreskrifter tillämpas för ansökningar som inkommer till

Lantmäteriet fr.o.m. dagen för ikraftträdandet.

Olle Sundin

Anders Sandin

1 Senaste lydelse LMFS 2016:3.