LMFS 2020:2

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2019:4) till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

1

Lantmäteriets

författningssamling

Utgivare: Maria Monthure

beslutade den 19 februari 2020

Lantmäteriet föreskriver med stöd av 3 § och 13 § förordningen (1995:1459) om

avgifter vid lantmäteriförrättningar

att i Till 4 § ska punkten 2 ha följande lydelse

Avgiftens storlek

2. Avgift ska bestämmas med ett belopp per timme (timtaxa) efter den tid som

senior

förrättningslantmätare,

specialist

förrättningslantmätare,

erfaren

förrättningslantmätare, förrättningslantmätare, kart- och mätningsingenjör samt

biträdande handläggare behöver för handläggningen av förrättningen. Avgift ska

betalas per påbörjad kvart med en fjärdedel av timtaxan.

Timtaxan för senior och specialist förrättningslantmätare är 1 900 kr/timme,

för erfaren förrättningslantmätare 1 700 kr/timme,

för förrättningslantmätare 1 500 kr/timme,

för kart- och mätningsingenjör 1 500 kr/timme,

samt för biträdande handläggare 1 200 kr/timme.

Lantmäterimyndigheten kan bestämma att chef eller annan med specialist-

kompetens ska ha någon av de tre högre timtaxorna.

Om förrättningsarbete, i samförstånd med sakägare, utförs under kväll eller helg

är timtaxan ordinarie timtaxa med tillägg av 300 kr/timme måndag-torsdag efter

klockan 18.00 respektive ordinarie timtaxa med tillägg av 600 kr/timme fredag

efter klockan 18.00 till och med söndag.

LMFS 2020:2

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäte-

riets föreskrifter (LMFS 2019:4) till förordningen

( 1995:1459 ) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

Utkom från trycket

den 26 februari 2020

LMFS 2020:2

2

___________________________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2020.

2. Kommunal lantmäterimyndighet kan besluta att använda sig av de

tjänstebenämningar som gäller för respektive timtaxa enligt äldre bestämmelser.

3. För arbete som utförts före dagen för ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

Olle Sundin

Tove Elvelid