LMFS 2022:1

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras

1

Lantmäteriets

författningssamling

Utgivare Maria Monthure

ISSN: 2002-6692

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i

föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur

fastighetsregistrets allmänna del skall

föras

LMFS 2022:1

Utkom från trycket

den 1 mars 2022

Beslutade den 17 februari 2022

Med stöd av 83 § förordningen (2000:308) om fastighetsregister föreskriver

Lantmäteriet i fråga om föreskrifterna LMVFS 2000:2 om hur

fastighetsregistrets allmänna del ska föras

att Till 66 § ska ha följande lydelse.

Till 66 §

Tilläggsinformation

Lantmäterimyndighet ska på begäran föra in och ajourhålla sådan uppgift

som avses i 66 § förordning (2000:308) om fastighetsregister, då underlag för

sådan redovisning erhålles.

____________________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2022.

Olle Sundin

Anders Sandin