LMVFS 1995:10

Lantmäteriverkets föreskrifter om ändring i hdmäteriverkets föreskrifter (LMVFS 19953) till lantmäteritaxan (197l:llOl) utfärdad den 22 september 1995 Lantmäteriverket (LMV) föreskriver med stöd av 19 9 lantmäteritaxan (1971:llOl) att “Till 9 3 1 st” i Lantmäteriverkets föreskrifter (LMVFS 1995:3) till lantmäteritaxan skall ha följande lydelse. Till 9 $ 1 st Förskjutna kostnader 1. Annan forrättningskostnad enligt 2:6 FEIL som forskjutits av statsmedel enligt 9 5 skall tas upp pa forrättningsrakningen och debiteras sakägarna. 2. Sociala kostnader och skatter samt IönekostnadspAlägg som beräknats och betalats av LMV pA hela eller del av det forskjutna beloppet skall ocksa tas upp ph förrättningsrakningen. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 1995.

Statens lantmäteriverks

författningssamling

Utgivare: Stefan Björkhammar

Lantmäteriverkets föreskrifter

riverkets föreskrifter (LMVFS

taxan (197l:llOl)

utfärdad den 22 september 1995

LMVFS 1995: 10

om ändring

i hdmäte-

Utkom f& trycket

19953) till lantmäteri-

den 28 september 1995

Lantmäteriverket (LMV) föreskriver med stöd av 19 9 lantmäteritaxan

(1971:llOl) att “Till 9 3 1 st” i Lantmäteriverkets föreskrifter (LMVFS

1995:3) till lantmäteritaxan skall ha följande lydelse.

Till 9 $ 1 st

Förskjutna kostnader

1. Annan forrättningskostnad enligt 2:6 FEIL som forskjutits av statsmedel en-

ligt 9 5 skall tas upp pa forrättningsrakningen och debiteras sakägarna.

2. Sociala kostnader och skatter samt IönekostnadspAlägg som beräknats och

betalats av LMV pA hela eller del av det forskjutna beloppet skall ocksa tas upp

ph förrättningsrakningen.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 1995.

Gunilla Olofsson

Sten Bettram