LVFS 2006:10

Läkemedelsverkets föreskrifter om veterinärers införsel av läkemedel till djur

1

Läkemedelsverkets författningssamling

ISSN 1101-5225

Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan

Läkemedelsverkets föreskrifter om veterinärers införsel

av läkemedel till djur

beslutade den 30 maj 2006.

Läkemedelsverket föreskriver1 med stöd av 5 kap. 2 § och 10 kap. 5 § läke-

medelsförordningen (2006:272), efter samråd med Statens jordbruksverk,

följande föreskrifter om veterinärers införsel av läkemedel till djur.

Tillämpning

1 §

I dessa föreskrifter anges under vilka förutsättningar veterinärer för sin

yrkesutövning enligt vad som anges i 17 c § läkemedelslagen (1992:859) och

5 kap. 2 § läkemedelsförordningen får föra in läkemedel för behandling av

djur i Sverige.

Vad gäller narkotiska läkemedel gäller särskilda bestämmelser enligt

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:11) om kontroll av narkotika.2

Definitioner

2 §

De uttryck och benämningar som används i läkemedelslagen och läke-

medelsförordningen har samma betydelse i dessa föreskrifter.

Införsel av läkemedel

3 §

De läkemedel som införs i Sverige skall vara godkända för försäljning

eller omfattas av tillstånd enligt artikel 7 i Europaparlamentets och rådets

direktiv 2001/82/EG3 i den medlemsstat inom det Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet i vilken veterinären annars tjänstgör.

För läkemedel som är avsedda att ges till livsmedelsproducerande djur

gäller dessutom att dessa skall ha samma kvalitativa och kvantitativa sam-

mansättning i fråga om aktiva substanser som läkemedel som godkänts för

försäljning i Sverige. För homeopatiska läkemedel skall de ingående homeo-

patiska stammarna ha samma kvalitet och spädningsgrad som homeopatiska

läkemedel som registrerats i Sverige.4

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG av den 6 november 2001 om

upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel (EGT L 311,

28.11.2001, s. 1, Celex 32001L0082) ändrat genom Europaparlamentets och rådets direk-

tiv 2004/28/EG av den 31 mars 2004 (EUT L 136, 30.4.2004, s. 58, Celex 32004L0028).

2

Senast ändrad genom LVFS 2001:3.

3

Se not 1.

4

Se Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:116) om val av läkemedel vid

behandling av djur.

LVFS 2006:10

Utkom från trycket

den 14 juni 2006

LVFS 2006:10

2

Elanders, Vällingby 2006 51205

4 §

Det urval och den mängd läkemedel som införs får inte överstiga vad

som är nödvändigt för att täcka ett normalt dagsbehov av läkemedel. Veteri-

nären skall förvara medhavda läkemedel i tillverkarens originalförpackning-

ar.

Utlämnande av jourdos får ske i enlighet med vad som anges i Läkemedels-

verkets föreskrifter (LVFS 1997:10) om förordnande och utlämnande av

läkemedel m.m. (receptföreskrifter).5

5 §

Veterinärer som annars tjänstgör i Sverige får vid inresa till Sverige

efter motsvarande tjänstgöring som avses i 17 c § läkemedelslagen återinföra

läkemedel som förts ut ur landet.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 juni 2006.

Läkemedelsverket

GUNNAR ALVAN

Anna Maria Åslundh-Nilsson

5

Se särskilt 2 § (senast ändrad LVFS 2003:4) samt 15, 16 och 19 §§ i LVFS 1997:10.