LVFS 2006:11

Läkemedelsverkets föreskrifter om godkännande av läkemedel för försäljning m.m

1

Läkemedelsverkets författningssamling

ISSN 1101-5225

Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan

Läkemedelsverkets föreskrifter om godkännande

av läkemedel för försäljning m.m

beslutade den 30 maj 2006

Med stöd av 3 kap. 2, 4 och 20 §§ samt 10 kap. 5 § läkemedelsförordning-

en (2006:272) meddelar Läkemedelsverket följande föreskrifter om ansök-

ningsförfarande och dokumentationskrav m.m. för godkännande av läke-

medel för försäljning m.m1.

1 kap. Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde

1 §

Dessa föreskrifter gäller i fråga om läkemedel som enligt 5 § p. 1 och p.

2, 1 st. läkemedelslagen (1992:859) får säljas först sedan de godkänts för för-

säljning.

Föreskrifterna skall tillämpas på radionuklidgeneratorer, kit, radionuklid-

prekursorer till radiofarmaka och industriellt framställda radiofarmaka. De

gäller dock inte i fråga om radiofarmakon som med stöd av 19 § andra stycket

läkemedelslagen beretts på sjukhus eller apotek vid den tidpunkt då det skall

användas med användning av enbart godkända radionuklidgeneratorer, kit el-

ler radionuklidprekursorer i enlighet med fabrikantens instruktioner.

Föreskrifterna gäller inte heller i fråga om ändringar av villkoren för god-

kännande för försäljning enligt kommissionens förordning (EG) nr 1084/

20032 beträffande läkemedel som betraktas som godkända i Sverige enligt 6

c § läkemedelslagen (1992:859) eller som godkänts enligt 6 d § samma lag.

Definitioner

2 §

De termer och definitioner som används i läkemedelslagen (1992:859)

har samma betydelse i dessa föreskrifter.

Med radioaktiva läkemedel förstås läkemedel som i bruksfärdig form inne-

håller en eller flera radionuklider (radioaktiva isotoper) för medicinskt ända-

mål.

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG (EGT L 311, 28.11.2001, s. 67,

Celex 32001L0083), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/

27/EG (EUT L 136, 30.4.2004, s. 34, Celex 32004L0027) samt Europaparlamentets och

rådets direktiv 2001/82/EG (EGT L 311, 28.11.2001, s. 1, Celex 32001L0082), senast

ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/28/EG (EUT L

136,

30.4.2004, s. 58, Celex 32004L0028)

2

EUT L 159, 27.6.2003, s. 1 (Celex 32003R1084)

LVFS 2006:11

Utkom från trycket

den 30 juni 2006

LVFS 2006:11

2

Med naturläkemedel förstås läkemedel där den eller de verksamma be-

ståndsdelarna har ett naturligt ursprung, inte är alltför bearbetade och utgör en

djurdel, bakteriekultur, mineral eller saltlösning. Naturläkemedel får endast

utgöra produkter lämpliga för egenvård i enlighet med väl beprövad inhemsk

tradition eller tradition i länder som med avseende på läkemedelsanvändning

står Sverige nära.

Med växtbaserat läkemedel förstås läkemedel som uteslutande innehåller

ett eller flera växtbaserade material eller en eller flera växtbaserade bered-

ningar som verksam(ma) beståndsdel(ar) eller ett eller flera sådana material i

kombination med en eller flera sådana beredningar.

Med vissa utvärtes läkemedel förstås läkemedel för behandling av enklare

sjukdomstillstånd hos människor och djur, såsom sårsalvor, inandningsoljor,

antiseptiska lösningar, liniment och dylikt, där den eller de aktiva bestånds-

delarna har en väletablerad medicinsk användning med erkänd effekt och en

godtagbar säkerhetsmarginal.

Med referensläkemedel avses läkemedel som godkänts för försäljning med

stöd av 5 § p. 1 och p. 2, 1 st. läkemedelslagen (1992:859), i enlighet med be-

stämmelserna i 3 kap.1 § respektive 4 kap. 1 § i dessa föreskrifter.

Med referensmedlemsstat avses den medlemsstat vars godkännande sökan-

den åberopar vid ansökan om erkännande av ett godkännande som har med-

delats i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller den medlemsstat

som fungerar som referensmedlemsstat i det decentraliserade förfarandet för

godkännande av läkemedel.

2 kap. Ansökan och godkännande för försäljning

1 §

Ansökan om godkännande för försäljning av läkemedel, radioaktiva lä-

kemedel, naturläkemedel eller vissa utvärtes läkemedel skall göras skriftligen

hos Läkemedelsverket för varje beredningsform och styrka av läkemedlet.

Ansökan om erkännande av ett godkännande för försäljning som har med-

delats i en annan stat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES)

skall göras skriftligen hos Läkemedelsverket.

2 §

Avser ansökan nationellt godkännande för försäljning skall ansökan

med tillhörande dokumentation göras på svenska eller engelska, med undan-

tag för sammanfattningen av produktens egenskaper (produktresumén) och

märkningen, inklusive bipacksedeln, vilka alltid skall vara avfattade på

svenska.

Avser ansökan erkännande av godkännande för försäljning eller godkän-

nande för försäljning enligt det decentraliserade förfarandet skall ansökan

med tillhörande dokumentation göras på svenska eller engelska. Sammanfatt-

ningen av produktens egenskaper (produktresumé) och märkningen, inklusi-

ve bipacksedeln, skall dock alltid ges in till Läkemedelsverket i svensk ver-

sion innan produkten godkänns.

3 §

Görs ansökan om godkännande för försäljning i mer än en medlemsstat

skall sökanden i ansökan intyga att den ansökningsdokumentation som ges in

i Sverige är identisk med den som ges in i övriga medlemsstater. Ansökan

skall innehålla en förteckning över de medlemsstater som berörs av ansökan.

LVFS 2006:11

3

4 §

Avser ansökan ett generiskt läkemedel, vars referensläkemedel inte är

eller har varit godkänt i Sverige, skall ansökan innehålla uppgift om i vilken

medlemsstat referensläkemedlet är eller har varit godkänt.

5 §

Ett veterinärmedicinskt läkemedel som är avsett för ett eller flera djurs-

lag som används för livsmedelsproduktion får godkännas för försäljning en-

dast om de farmakologiskt aktiva substanserna i läkemedlet finns upptagna i

bilaga I, II eller III till förordning (EEG) nr 2377/903.

Innehåller ett veterinärmedicinskt läkemedel enligt första stycket farmako-

logiskt aktiva substanser som ännu inte har införts i bilaga I, II eller III till för-

ordning (EEG) nr 2377/90 för de berörda djurslagen, får ansökan om godkän-

nande för försäljning göras tidigast sex månader efter det att en giltig ansökan

om fastställande av maximalt tillåtna resthalter givits in i enlighet med förord-

ningen.

6 §

För godkännande av ett veterinärmedicinskt läkemedel för hästdjur som

förklarats inte vara avsedda för livsmedelsproduktion enligt Statens Jord-

bruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:82, ändrade och omtryckta genom

SJVFS2005:71) om hästdjur som används till avel och om identifiering av

hästdjur gäller följande:

1. Läkemedel behöver inte vara upptaget i bilaga I, II eller III till förord-

ning (EEG) 2377/90,

2. Läkemedlet får inte innehålla de aktiva substanser som upptas i bilaga

IV till förordning (EEG) 2377/90,

3. Läkemedlet får inte vara avsett att användas vid behandling av tillstånd

för vilka det finns ett godkänt veterinärmedicinskt läkemedel avsett för häst-

djur.

7 §

Dessa föreskrifter tillämpas även vid ansökan om förnyat godkännande

enligt 8 e § läkemedelslagen (1992:859).

3 kap. Dokumentationskrav för humanläkemedel

1 §

Till ansökan om godkännande för försäljning av humanläkemedel och

ansökan om erkännande av godkännande för försäljning av humanläkemedel

skall fogas följande uppgifter och dokumentation i enlighet med vad som

anges i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:21, ändrade och om-

tryckta genom LVFS 2003:7) om dokumentationskrav vid ansökningar om

godkännande av läkemedel för försäljning:

1.

Sökandens namn eller firma och postadress samt i tillämpliga fall mot-

svarande uppgifter för tillverkaren.

2.

Läkemedlets namn, läkemedelsform och i förekommande fall styrka.

3.

Uppgift om art och mängd av samtliga beståndsdelar som ingår i läke-

medlet, med hänvisning till det internationella generiska namn (INN-namn)

som rekommenderas av Världshälsoorganisationen, om det finns ett sådant

rekommenderat generiskt namn, eller uppgift om det kemiska namnet.

3

EGT L 224, 18.8.1990, s. 1 (Celex 390R2377)

LVFS 2006:11

4

4.

Bedömning av läkemedlets eventuella miljörisker. Denna miljöpåver-

kan skall utvärderas och särskilda åtgärder för att minska den skall tas fram i

varje enskilt fall.

5.

Beskrivning av tillverkningsmetoden.

6.

Terapeutiska indikationer, kontraindikationer och biverkningar.

7.

Dosering, användnings- och administreringssätt samt förväntad håll-

barhetstid.

8.

Skälen för eventuella försiktighets- och säkerhetsåtgärder som skall

vidtas vid lagring av läkemedlet, administrering till patienter och bortskaffan-

de av avfallsprodukter samt uppgift om potentiella miljörisker som läkemed-

let kan medföra.

9.

Beskrivning av de kontrollmetoder som används av tillverkaren.

10. Resultat av

– farmaceutiska undersökningar (fysikalisk-kemiska, biologiska eller mik-

robiologiska),

– prekliniska studier (toxikologiska och farmakologiska),

– kliniska prövningar.

11. En detaljerad beskrivning av det system för säkerhetsövervakning och

i förekommande fall det system för riskhantering som sökanden skall införa.

12. En försäkran att de kliniska prövningar som genomförts utanför EU

uppfyller de etiska kraven i direktiv 2001/20/EG4.

13. En sammanfattning av produktens egenskaper (produktresumé), en

modell av den yttre förpackningen, en modell av läkemedelsbehållaren, en bi-

packsedel samt resultatet av de utvärderingar rörande förståelse av innehåll

som har gjorts i samarbete med patienter i aktuella målgrupper.

14. Dokument som visar att tillverkaren i sitt hemland har tillstånd att till-

verka läkemedel.

15. Kopia av varje godkännande för försäljning som meddelats i en annan

medlemsstat eller i tredje land samt en förteckning över de medlemsstater där

granskning pågår av en ansökan om godkännande för försäljning. Kopia av

den sammanfattning av produktens egenskaper och den bipacksedel som sö-

kanden har föreslagit eller som den ansvariga myndigheten i medlemsstaten

har godkänt. Uppgift om varje beslut att vägra godkännande för försäljning

som fattats inom gemenskapen eller i tredje land samt motiveringen till varje

sådant beslut. All denna information skall uppdateras regelbundet.

16. En kopia av eventuell klassificering av läkemedlet som särläkemedel i

enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 141/2000 av

den 16 december 1999 om särläkemedel5, tillsammans med en kopia av den

europeiska läkemedelsmyndighetens yttrande i ärendet.

17. Bevis för att sökanden har tillgång till en kvalificerad person som skall

ansvara för säkerhetsövervakningen och för att sökanden har de resurser som

behövs för rapportering av varje misstänkt biverkning i gemenskapen eller i

tredje land.

2 §

Utöver de krav som uppställts i 8 a § läkemedelslagen och i 2 kap. 1 §

dessa föreskrifter skall en ansökan om godkännande för försäljning av en ra-

dionuklidgenerator också innehålla följande information och uppgifter:

4

EGT L 121, 1.5.2001, s. 34 (Celex 32001L0020)

5

EGT L 18, 22.1.2000, s. 1 (Celex 32000R0141)

LVFS 2006:11

5

– En allmän beskrivning av systemet tillsammans med en ingående be-

skrivning av de komponenter i systemet som kan inverka på sammansättning-

en eller kvaliteten hos dotternuklidpreparatet.

– Kvalitativa och kvantitativa uppgifter om eluatet eller sublimatet.

3 §

Den dokumentation som avses i 1 § p. 10 skall åtföljas av detaljerade

sammanfattningar upprättade och undertecknade av personer med tillräckliga

tekniska och yrkesmässiga kvalifikationer. Dessa personers kvalifikationer

skall redovisas i en kortfattad meritförteckning.

Sammanfattning av produktens egenskaper

4 §

Den sammanfattning av produktens egenskaper (produktresumé) som

avses i 1 § p. 13 skall innehålla följande uppgifter i den ordning som anges

nedan:

1. Läkemedlets namn åtföljt av läkemedlets styrka och läkemedelsform.

2. Art och mängd av de aktiva substanser och beståndsdelarna i de hjälpäm-

nen som det är väsentligt att känna till för att administrera läkemedlet korrekt.

De gängse benämningarna eller kemiska beteckningar skall användas.

3. Läkemedelsform.

4. Kliniska uppgifter:

4.1 Terapeutiska indikationer

4.2 Dosering och administrationssätt för vuxna och, om så erfordras,

för barn.

4.3 Kontraindikationer.

4.4 Särskilda varningar och försiktighetsåtgärder vid användningen, och

för immunologiska läkemedel, uppgifter om alla de särskilda försiktighets-

åtgärder som skall iakttas av dem som hanterar det immunologiska läke-

medlet och av personer som administrerar det till patienter, tillsammans

med eventuella försiktighetsåtgärder som patienten skall iaktta.

4.5 Interaktion med andra läkemedel och andra former av interaktion.

4.6 Användning under graviditet och amning.

4.7 Effekter på förmågan att köra fordon och använda maskiner.

4.8 Oönskade effekter.

4.9 Överdosering (symptom, akuta åtgärder, antidoter).

5. Farmakologiska egenskaper:

5.1 Farmakodynamiska egenskaper.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper.

5.3 Prekliniska säkerhetsdata.

6. Farmaceutiska uppgifter:

6.1 Förteckning över hjälpämnen.

6.2 Betydelsefulla inkompatibiliteter.

6.3 Hållbarhetstid, om så erfordras efter beredning av läkemedlet eller ef-

ter det att läkemedelsbehållaren öppnats första gången.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar.

6.5 Läkemedelsbehållarens art, sammansättning och innehåll.

6.6 Särskilda försiktighetsåtgärder vid bortskaffande av använda läkeme-

del (t.ex. öppnade förpackningar eller förpackningar vars sista förbruk-

ningsdag passerats), eller avfall som härrör från sådana läkemedel, om så

erfordras.

LVFS 2006:11

6

7. Innehavaren av godkännandet för försäljning.

8. Nummer på godkännande för försäljning.

9. Datum för det första godkännandet eller förnyat godkännande.

10. Datum för revidering av texten.

11. För radiofarmaka, fullständiga uppgifter om intern strålningsmätning.

12. För radiofarmaka, ytterligare utförliga anvisningar för extemporefram-

ställning och kvalitetskontroll av dessa läkemedel tillsammans med, i tillämp-

liga fall, den längsta lagringstid under vilken preparatet uppfyller specifika-

tionerna, vare sig det utgör ett mellansteg, såsom ett eluat, eller ett bruksfär-

digt preparat.

5 §

När det gäller läkemedel som godkänns enligt 8 a § läkemedelslagen

(1992:859) är det inte nödvändigt att inkludera de delar i sammanfattningen

av referensläkemedlets egenskaper, vilka avser indikationer eller doserings-

former som fortfarande omfattades av patentskydd vid den tidpunkt det gene-

riska läkemedlet sattes på marknaden.

Förnyat godkännande

6 §

Till ansökan om förnyat godkännande skall fogas en konsoliderad ver-

sion av dokumentationen rörande kvalitet, säkerhet och effekt, med alla änd-

ringar som gjorts efter det att läkemedlet godkänts.

4 kap. Dokumentationskrav för veterinärläkemedel

1 §

Till ansökan om godkännande för försäljning av veterinärmedicinskt lä-

kemedel och ansökan om erkännande av godkännande för försäljning av ve-

terinärmedicinskt läkemedel skall fogas följande uppgifter och dokumenta-

tion i enlighet med vad som anges i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS

1995:21, ändrade och omtryckta genom LVFS 2003:7) om dokumentations-

krav vid ansökningar om godkännande av läkemedel för försäljning.

1.

Sökandens namn eller firma och postadress samt i tillämpliga fall mot-

svarande uppgifter för tillverkaren samt uppgift om tillverkningsställe.

2.

Det veterinärmedicinska läkemedlets namn.

3.

Uppgift om art och mängd av samtliga beståndsdelar som ingår i det

veterinärmedicinska läkemedlet samt uppgift om det internationella generis-

ka namn (INN-namn) som rekommenderas av Världshälsoorganisationen, om

det finns ett sådant namn på läkemedlet, eller uppgift om det kemiska namnet.

4.

Beskrivning av tillverkningsmetoden.

5.

Terapeutiska indikationer, kontraindikationer och biverkningar.

6.

Dosering för de olika djurslag för vilka det veterinärmedicinska läke-

medlet är avsett, dess läkemedelsform, användnings- och administreringssätt

samt förväntad hållbarhetstid.

7.

Skälen för eventuella försiktighets- och säkerhetsåtgärder som skall

vidtas vid lagring av det veterinärmedicinska läkemedlet, administrering till

djur och bortskaffande av avfallsprodukter samt uppgift om potentiella risker

som det veterinärmedicinska läkemedlet kan medföra för miljön och för män-

niskors, djurs eller växters hälsa.

8.

Angivande av karenstiden för läkemedel avsedda för djurslag som an-

vänds för livsmedelsproduktion.

LVFS 2006:11

7

9.

Beskrivning av de kontrollmetoder som används av tillverkaren.

10. Resultat av

– farmaceutiska undersökningar (fysikalisk-kemiska, biologiska eller

mikrobiologiska),

– undersökningar av säkerheten,

– studier av resthalter när det gäller läkemedel avsedda för djurslag

som används för livsmedelsproduktion

– prekliniska och kliniska prövningar,

– undersökningar för att utvärdera ett läkemedels eventuella miljöris-

ker; denna miljöpåverkan skall studeras och särskilda åtgärder i i syf-

te att begränsa den skall tas under övervägande i varje enskilt fall.

– studier av resthalter när det gäller läkemedel avsedda för djurslag

som används för livsmedelsproduktion

11. En detaljerad beskrivning av det system för säkerhetsövervakning och

i förekommande fall för riskhantering som sökanden skall införa.

12. En sammanfattning av produktens egenskaper (produktresumé), en

modell av den yttre förpackningen, en modell av läkemedelsbehållaren och en

bipacksedel.

13. Dokument som visar att tillverkaren i sitt hemland har tillstånd att till-

verka veterinärmedicinska läkemedel.

14. Kopia av varje godkännande för försäljning som meddelats i en annan

medlemsstat eller i tredje land samt en förteckning över de medlemsstater där

granskning pågår av en ansökan om godkännande för försäljning. Kopia av

den sammanfattning av produktens egenskaper och den bipacksedel som sö-

kanden har föreslagit eller som den ansvariga myndigheten i medlemsstaten

har godkänt. Uppgift om varje beslut att vägra godkännande för försäljning

som fattats inom gemenskapen eller i tredje land samt motiveringen till varje

sådant beslut.

All denna information skall uppdateras regelbundet.

15. Bevis för att sökanden har tillgång till en kvalificerad person som skall

ansvara för säkerhetsövervakningen och för att sökanden har de resurser som

behövs för rapportering av varje misstänkt biverkning i gemenskapen eller i

tredje land.

16. Intyg om att en giltig ansökan om fastställande av maximalt tillåtna

resthalter har givits in till Europeiska läkemedelsmyndigheten i enlighet med

förordning (EEG) nr 2377/90 när det är fråga om veterinär-medicinska läke-

medel avsedda för ett eller flera djurslag som används för livsmedelsproduk-

tion och som innehåller en eller flera farmakologiskt aktiva substanser som

ännu inte införts i bilaga I, II eller III i förordningen för det eller de berörda

djurslagen.

2 §

Den dokumentation som avses i 1 § p. 10 skall åtföljas av detaljerade

sammanfattningar upprättade och undertecknade av personer med tillräckliga

tekniska och yrkesmässiga kvalifikationer. Dessa personers kvalifikationer

skall redovisas i en kortfattad meritförteckning.

LVFS 2006:11

8

Produktresumé för veterinärläkemedel

3 §

Den sammanfattning av produktens egenskaper (produktresumé) som

avses i 4 kap. 1 § p. 12 skall innehålla följande uppgifter i den ordning som

anges nedan:

1. Det veterinärmedicinska läkemedlets namn åtföljt av läkemedlets styrka

och läkemedelsform.

2. Art och mängd av de aktiva substanser och hjälpämnen som det är väsent-

ligt att känna till för att administrera läkemedlet korrekt. De gängse benäm-

ningarna eller kemiska beskrivningarna skall användas.

3. Läkemedelsform.

4. Kliniska uppgifter:

4.1 Vilka djurslag läkemedlet är avsett för.

4.2 Indikationer för användningen med angivande av vilka djurslag läke-

medlet är avsett för.

4.3 Kontraindikationer.

4.4 Särskilda varningar för varje avsett djurslag.

4.5 Särskilda försiktighetsåtgärder, bl.a. de som skall vidtas av den som

administrerar läkemedlet till djur.

4.6 Biverkningar (frekvens och svårighetsgrad).

4.7 Användning under dräktighet, laktation och äggläggning.

4.8 Interaktion med andra läkemedel och andra former av interaktion.

4.9 Dosering och administreringsväg.

4.10 Överdosering (symtom, akuta åtgärder, antidoter) i tillämpliga fall.

4.11 Karenstid för olika livsmedelsprodukter, inbegripet uppgift om när

denna tidsperiod är noll.

5. Farmakologiska egenskaper:

5.1 Farmakodynamiska egenskaper.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper.

6. Farmaceutiska uppgifter:

6.1 Förteckning över hjälpämnen.

6.2 Betydande inkompabilitet.

6.3 Hållbarhetstid, om så erfordras efter beredning av läkemedlet eller ef-

ter det att läkemedelsbehållaren öppnats första gången.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar.

6.5 Läkemedelsbehållarens art, sammansättning och innehåll.

6.6 Särskilda försiktighetsåtgärder vid bortskaffande av oanvända veteri-

närläkemedel (t.ex. öppnade förpackningar eller förpackningar vars sista

förbrukningsdatum passerats), eller avfall som härrör från sådana läkeme-

del, om så erfordras.

7. Innehavaren av godkännandet för försäljning.

8. Nummer på godkännande för försäljning.

9. Datum för det första godkännandet eller förnyat godkännande.

10. Datum för revidering av texten.

4 §

När det gäller godkännanden enligt 8 a § läkemedelslagen (1992:859)

är det inte nödvändigt att inkludera de delar av sammanfattningen av refe-

rensläkemedlets egenskaper, vilka avser indikationer eller doseringsformer,

som fortfarande omfattades av patentskydd vid den tidpunkt det generiska lä-

kemedlet sattes på marknaden.

LVFS 2006:11

9

Förnyat godkännande

5 §

Till ansökan om förnyat godkännande skall fogas en konsoliderad ver-

sion av dokumentationen rörande kvalitet, säkerhet och effekt, med alla änd-

ringar som gjorts efter det att läkemedlet godkänts.

5 kap. Undantag från dokumentationskraven i 3 och 4 kap.

Generiska läkemedel m.m.

1 §

I 8 a § läkemedelslagen (1992:859) finns bestämmelser om godkännan-

de för försäljning av generiska läkemedel enligt 1 § fjärde stycket samma lag.

2 §

Motsvarar ett läkemedel kriterierna för ett generiskt läkemedel i 1 §

fjärde stycket läkemedelslagen (1992:859), med undantag av att

1. den aktiva substansen skiljer sig från referensläkemedlets i fråga om sal-

ter, estrar, etrar, isomerer, blandningar av isomerer, komplex eller derivat av

en aktiv substans och att

2. det generiska läkemedlets aktiva substans har avsevärt skilda egenskaper

med avseende på säkerhet och effekt,

skall sökanden tillhandahålla ytterligare uppgifter för att påvisa säkerheten

och/eller effekten hos de olika salterna, estrarna eller derivaten av den god-

kända aktiva substansen.

3 §

Sökanden kan befrias från kravet att genomföra biotillgänglighetsstu-

dier om han/hon kan påvisa att det generiska läkemedlet motsvarar de rele-

vanta kriterier som fastställts i de tillämpliga detaljerade riktlinjerna.

4 §

Omfattas läkemedlet inte av definitionen av ett generiskt läkemedel i

1 § fjärde stycket läkemedelslagen, eller kan bioekvivalens inte påvisas ge-

nom biotillgänglighetsstudier, eller ändras den eller de aktiva substanserna,

de terapeutiska indikationerna, styrkan, läkemedelsformen eller administre-

ringsvägen i jämförelse med referensläkemedlet, skall resultaten av lämpliga

prekliniska studier eller kliniska prövningar tillhandahållas. I fråga om vete-

rinärmedicinska läkemedel skall även resultatet av lämpliga undersökningar

av säkerheten läggas fram. När det gäller läkemedel som är avsedda för djur-

slag som används för livsmedelsproduktion skall härutöver studier av rest-

mängder till handahållas.

5 §

I det fall ett biologiskt läkemedel som liknar ett biologiskt referensläke-

medel inte uppfyller villkoren i definitionen av generiska läkemedel på grund

av skillnader som hänför sig till utgångsmaterial eller skillnader i tillverk-

ningsprocesser mellan det biologiska läkemedlet och det biologiska referens-

läkemedlet, skall resultaten av lämpliga prekliniska studier eller kliniska

prövningar som avser dessa förhållanden tillhandahållas. De ytterligare upp-

gifter som skall lämnas skall i fråga om typ och antal uppfylla de relevanta

kriterierna i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:21, ändrade och

omtryckta genom LVFS 2003:7) om dokumentationskrav vid ansökningar

om godkännande av läkemedel för försäljning.

LVFS 2006:11

10

Bibliografisk ansökan

6 §

För läkemedel som avses i 3 kap. 3 a § läkemedelsförordningen (2006:

272) skall dokumentation i form av resultatet av prekliniska studier och kli-

niska prövningar ersättas med lämplig vetenskaplig litteratur. I fråga om ve-

terinärmedicinska läkemedel gäller detta även resultatet av undersökningar

av säkerheten och, beträffande läkemedel avsedda för djurslag som används

för livsmedelsproduktion, studier av resthalter.

7 §

Litteraturhänvisningar enligt 6 § skall motiveras av personer med till-

räckliga tekniska och yrkesmässiga kvalifikationer i enlighet med de villkor

som fastställs i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:21, ändrade och

omtryckta genom LVFS 2003:7) om dokumentationskrav vid ansökningar

om godkännande för försäljning. Dessa personers kvalifikationer skall redo-

visas i en kortfattad meritförteckning.

8 §

Det utredningsprotokoll som Europeiska läkemedelsmyndigheten of-

fentliggör efter prövningen av en ansökan om fastställande av maximalt till-

låtna resthalter med stöd av förordning (EEG) nr 2377/90 får användas som

litteratur vid ansökan enligt 6 §.

Nya kombinationer av aktiva substanser

9 §

För läkemedel som avses i 3 kap. 3 b § läkemedelsförordningen skall

resultaten av nya prekliniska studier eller nya kliniska prövningar som avser

kombinationen av substanser tillhandahållas i enlighet med 3 kap. 1 § p. 10

respektive 4 kap. 1 § p. 10, men det är inte nödvändigt att lämna vetenskapli-

ga referenser för varje enskild aktiv substans. I fråga om veterinärmedicinska

läkemedel skall även resultatet av undersökningar av säkerheten läggas fram.

Beträffande läkemedel avsedda för djurslag som används för livsmedelspro-

duktion gäller detta också studier av resthalter.

Samtycke

10 §

I det fall som avses i 3 kap. 3 c § läkemedelsförordningen får inneha-

varen av godkännandet för försäljning samtycka till att den farmaceutiska,

prekliniska och kliniska dokumentation som tillhandahållits om läkemedlet

används av annan sökande. I fråga om veterinärmedicinska läkemedel gäller

detta även dokumentation om säkerhet och, beträffande läkemedel avsedda

för djurslag som används för livsmedelsproduktion, dokumentation om rest-

halter.

Immunologiska veterinärmedicinska läkemedel

11 §

Sökanden skall i fråga om immunologiska veterinärmedicinska läke-

medel inte åläggas att tillhandahålla resultatet av fältstudier av den berörda

arten i enlighet med 4 kap. 1 § p. 10, om han kan visa att sådana studier inte

kan eller får genomföras.

LVFS 2006:11

11

6 kap. Förpackningar och förpackningsmaterial

1 §

Ett läkemedels förpackningsstorlek skall anpassas efter läkemedlets te-

rapeutiska användning och hållbarhet.

Förpackningsmaterialet skall vara ändamålsenligt i fysikaliskt och meka-

niskt hänseende. Förpackningarna skall vara utformade så att missförstånd

om hur läkemedlet skall användas inte uppstår samt att förväxling med livs-

medel eller hygieniska-kosmetiska produkter inte kan ske. S.k. multipelför-

packningar utformas lämpligen så att delförpackningarna kan förvaras i ytter-

förpackningen sedan denna öppnats.

2 §

Bestämmelser om märkning av läkemedelsförpackningar m.m. finns i

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och bipack-

sedlar för läkemedel.

7 kap. Receptbeläggning av läkemedel

1 §

Ett godkänt läkemedel skall vara receptbelagt om det:

1. kan utgöra en direkt eller indirekt fara för patienten, även då det används

på ett korrekt sätt, om patienten inte står under tillsyn av behörig personal,

2. ofta och i betydande omfattning används på ett felaktigt sätt och därige-

nom kan medföra direkt eller indirekt fara för människors eller djurs hälsa,

3. innehåller substanser, eller beredningar av substanser, vilkas verkan och/

eller biverkningar behöver undersökas ytterligare, eller

4. normalt förordnas för att administreras parenteralt.

2 §

Ett godkänt veterinärmedicinskt läkemedel skall utöver vad som sägs i

1 § vara receptbelagt om det:

1. omfattas av begränsningar på grund av tillämpning av FN-konventioner

som rör narkotiska och psykotropa substanser,

2. omfattas av begränsningar i användningen på grund av gemenskapsrätt-

tsliga bestämmelser,

3. är avsett för ett eller flera djurslag som används för livsmedelsproduk-

tion,

4. kräver särskild försiktighet från veterinärens sida för att undvika onödig

risk för det djurslag som läkemedlet är avsett för eller den som

administrerar läkemedlet till djuret.

Undantag från kravet på receptbeläggning av läkemedel avsedda för djurs-

lag som används för livsmedelsproduktion kan medges enligt kriterier som

fastställs i enlighet med förfarandet i artikel 89.2 i Europaparlamentets och rå-

dets direktiv 2001/82/EG.

8 kap. Ändring av godkännande för försäljning

1 §

Dessa föreskrifter skall inte hindra en innehavare av ett godkännande

att av säkerhetsskäl införa tillfälliga brådskande begränsningar vid fara för

människors eller djurs hälsa. Innehavaren skall genast underrätta Läkeme-

delsverket härom. Om Läkemedelsverket har godkänt dessa eller inte har

meddelat några invändningar inom 24 timmar, får de brådskande begräns-

ningarna införas. Den därmed sammanhängande ansökan om ändring av vill-

LVFS 2006:11

12

koren i detta avseende skall utan dröjsmål lämnas till Läkemedelsverket en-

ligt förfarandena i 8 och 9 §§ i detta kapitel. Ansökan skall ges in senast 15

dagar efter det att den brådskande begränsningsåtgärden har inletts.

De brådskande begränsningsåtgärderna skall genomföras inom den tid som

överenskommits med Läkemedelsverket.

2 §

I dessa föreskrifter avses med:

1. ändring av villkoren i ett godkännande: I fråga om humanläkemedel;

ändring av innehållet i de dokument som avses i 3 kapitlet och i 9 § punkt 3,

i den form de hade antingen då beslutet om godkännande meddelades eller ef-

ter det att eventuella tidigare ändringar godkänts.

I fråga om veterinärmedicinska läkemedel; ändring av innehållet i de doku-

ment som avses i 4 kapitlet och i 9 § punkt 3, i den form de hade antingen då

beslutet om godkännande meddelades eller efter det att eventuella tidigare

ändringar godkänts, med undantag för de fall då en ny ansökan om godkän-

nande måste lämnas in enligt bilaga 2 till dessa föreskrifter.

2. brådskande begränsning av säkerhetsskäl: Tillfällig inskränkning av pro-

duktinformationen som införs av innehavaren av godkännandet och som be-

gränsar läkemedlets indikation(er) och/eller dosering och/eller de djurslag det

är avsett för eller inför en kontraindikation och/eller en varning på grund av

ny information som är av betydelse för säkerheten i användningen av läke-

medlet. Om Läkemedelsverket ålägger innehavaren av ett godkännande för

försäljning att vidta tillfälliga brådskande begränsningsåtgärder av säkerhets-

skäl skall innehavaren lämna in en ansökan om ändring som tar hänsyn till de

säkerhetsföreskrifter som utfärdats av Läkemedelsverket. Denna ansökan

skall lämnas snarast möjligt till Läkemedelsverket, dock senast 15 dagar efter

det att den brådskande begränsningsåtgärden har inletts.

De brådskande begränsningsåtgärderna skall genomföras inom den tid som

överenskommits med Läkemedelsverket.

3. mindre ändring (typ 1A eller typ 1B): En ändring enligt definitionen i

punkt 1 som upptas i bilaga 1 till dessa föreskrifter, förutsatt att de villkor för

ändringen som fastställs i samma bilaga är uppfyllda.

4. större ändring (typ 2): En ändring enligt definitionen i punkt 1 som inte

kan anses utgöra en typ 1A- eller 1B-ändring i den mening som avses i före-

gående punkt och som inte kräver en ny ansökan enligt bilaga 2 till dessa fö-

reskrifter.

3 §

I dessa föreskrifter skall överförande av ett godkännande till en ny inne-

havare – med undantag av sådana fall som omfattas av punkt 1 i bilaga 1 till

dessa föreskrifter – inte anses som en ändring enligt definitionen i 2 § punkt

1. Inte heller skall förändringar av det gränsvärde för högsta tillåtna rest-

mängd som avses i artikel 1.1 b i rådets förordning (EEG) nr 2377/90 av den

26 juni 1990 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa

gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkeme-

del i livsmedel med animaliskt ursprung anses som en ändring enligt defini-

tionen i 2 § punkt 1.

LVFS 2006:11

13

Anmälningsförfarande för mindre ändringar av typ 1A

4 §

För att en mindre ändring (typ 1A) skall kunna beviljas skall innehava-

ren av godkännandet lämna en anmälan härom till Läkemedelsverket. Anmä-

lan skall åtföljas av dokument som styrker att villkoren i bilaga 1 till dessa fö-

reskrifter för den begärda ändringen är uppfyllda och en förteckning över

samtliga tidigare dokument som ändrats till följd av anmälan.

Anmälan bör göras på särskild blankett som återges i de riktlinjer som ut-

färdats av Europeiska kommissionen6.

5 §

För anmälan enligt 4 § gäller följande:

1. Anmälan skall endast gälla en ändring av typ 1A. Om flera ändringar av

typ 1A skall göras för ett och samma godkännande skall en separat anmälan

lämnas in för varje ändring av typ 1A. En sådan anmälan skall innehålla en

hänvisning till den eller de övriga anmälningarna.

2. Då en ändring av typ 1A av ett godkännande för försäljning medför

följdändringar av typ 1A, får dessa ändringar trots bestämmelserna i punkt 1

samlas i en anmälan. Denna anmälan skall innehålla en beskrivning av förhål-

landet mellan följdändringarna av typ 1A.

3. Om en ändring föranleder revidering av produktresumén, märkningen

eller bipacksedeln skall detta anses vara en del av den anmälda ändringen.

Ansökningsförfarande för mindre ändringar av typ 1B

6 §

För att en mindre ändring (typ 1B) skall kunna beviljas skall innehava-

ren av godkännandet lämna en ansökan härom till Läkemedelsverket. Ansö-

kan skall åtföljas av dokument som styrker att villkoren i bilaga 1 till dessa

föreskrifter för den begärda ändringen är uppfyllda och en förteckning över

samtliga tidigare dokument som ändrats till följd av ansökan.

Ansökan bör göras på särskild blankett som återges i de riktlinjer som ut-

färdats av Europeiska kommissionen7.

7 §

För ansökan enligt 6 § gäller följande:

1. Ansökan skall endast gälla en ändring av typ 1B. Om flera ändringar av

typ 1B skall göras för ett och samma godkännande skall en separat ansökan

lämnas in för varje ändring av typ 1B. En sådan ansökan skall innehålla en

hänvisning till den eller de övriga ansökningarna.

2. Då en ändring av typ 1B av ett godkännande för försäljning medför följd-

ändringar av typ 1A eller 1B, får dessa ändringar trots bestämmelserna i punkt

1 samlas i en ansökan av typ 1B. Denna ansökan skall innehålla en beskriv-

ning av förhållandet mellan följdändringarna av typ 1.

3. Om en ändring föranleder revidering av produktresumén, märkningen

eller bipacksedeln skall detta anses vara en del av den ansökta ändringen.

Ansökningsförfarandet för större ändringar

8 §

För att en större ändring (typ 2) skall kunna beviljas skall innehavaren

av godkännandet lämna in en ansökan härom till Läkemedelsverket. Till an-

6

Se ”Notice to Applicants” Volume 2C

7

Se ”Notice to Applicants” Volume 2C

LVFS 2006:11

14

sökan skall bifogas de relevanta uppgifter och stödjande dokument som avses

i 1 § punkt 1.

Till ansökan skall även fogas

– uppgifter till stöd för den ändring som begärs,

– en förteckning över samtliga tidigare dokument som ändrats till följd av

ansökan, och

– ett tillägg till eller en uppdatering av den eller de befintliga expertrap-

porterna/översynerna/sammanfattningarna med hänsyn till den ändring som

begärs.

Ansökan bör göras på särskild blankett som återges i de riktlinjer som ut-

färdats av Europeiska kommissionen8.

9 §

För ansökan enligt 8 § gäller följande:

1. Ansökan skall endast gälla en ändring av typ 2. Om flera ändringar av

typ 2 skall göras för ett och samma godkännande skall en separat ansökan

lämnas in för varje ändring. En sådan ansökan skall innehålla en hänvisning

till den eller de övriga ansökningarna.

2. Då en ändring av typ 2 medför följdändringar, får dessa ändringar trots

bestämmelserna i punkt 1 samlas i en ansökan. Denna ansökan skall innehålla

en beskrivning av förhållandet mellan följdändringarna.

3. Om en ändring föranleder revidering av produktresumén, märkningen

eller bipacksedeln skall detta anses vara en del av den ansökta ändringen.

10 §

Vid ändring av bilagorna till förordning (EEG) nr 2377/90 skall inne-

havaren av godkännandet för försäljning av det veterinärmedicinska läke-

medlet, inom 60 dagar efter det att ändringen offentliggjordes i Europeiska

unionens officiella tidning, vidta de åtgärder som krävs för att ändra eller

upphäva godkännandet för försäljning.

9 kap. Dispens

1 §

Om det finns särskilda skäl kan Läkemedelsverket i enskilda fall med-

dela undantag (dispens) från bestämmelserna i dessa föreskrifter.

Undantag får dock inte medges från bestämmelser som utgör införlivande

av regler i en EG-rättsakt.

Dessa föreskrifter träder i kraft den dag föreskrifterna utkommer från trycket.

Samtidigt upphävs Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS

1995:8) om godkännande av läkemedel för försäljning.

Läkemedelsverket

GUNNAR ALVAN

Anna Maria Åslundh-Nilsson

8

Se ”Notice to Applicants” Volume 2 C

LVFS 2006:11

15

BILAGA 1

Förteckning över och villkor för mindre ändringar (typ 1A och 1B) av

ett godkännande för försäljning enligt 8 kap. 2 § punkt 3.

Inledande anmärkningar

Ändringarna är numrerade och undergrupperna anges med bokstäver eller

siffror i ett mindre teckensnitt. Villkoren för att en ändring skall följa ett för-

farande för typ 1A eller 1B beskrivs för varje underkategori och anges under

varje ändring.

För att omfatta eventuella andra ändringar måste ansökningar samtidigt

lämnas för alla följdändringar eller parallella ändringar som kan kopplas till

den ändring som ansökan avser, och sambandet mellan dessa ändringar tyd-

ligt beskrivas.

För anmälningar som innehåller certifikat angående Europafarmakopéns

tillämplighet, och där ändringen gäller den dokumentation som lämnats som

underlag för certifikatet, skall erforderlig dokumentation inlämnas till Euro-

peiska direktoratet för Läkemedelskvalitet (EDQM). Om certifikatet revide-

ras efter en utvärdering av ändringen måste även de godkännanden för försälj-

ning som är knutna till detta uppdateras. Ofta kan detta göras med en typ

1Aanmälan.

Ett biologiskt läkemedel är en produkt vars aktiva substans utgörs av en

biologisk substans. En biologisk substans är en substans som framställs eller

extraheras från en biologisk källa, och för vilken en kombination av fysikal-

kemisk-biologisk testning och produktionsprocessen och kontrollen av denna

krävs för dess karakteristik och kvalitetsbestämning.

Följande produkter skall därför anses vara biologiska läkemedel: immuno-

logiska läkemedel och läkemedel som härrör från blod eller plasma från män-

niskor enligt definition i artikel 1.4 och 1.10 i direktiv 2001/83/EG, immuno-

logiska veterinärmedicinska läkemedel enligt definition i artikel 1.7 i direktiv

2001/82/EG, läkemedel som omfattas av punkt 1 och 2 i bilagan till Europa-

parlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/20049 samt läkemedel för av-

ancerad terapi enligt definition i del IV i bilaga I10 till direktiv 2001/83/EG.

En ändring i tillverkningsprocessen för en icke-proteinhaltig komponent på

grund av ett senare införande av ett biotekniskt steg kan göras i enlighet med

bestämmelse nr 15 eller 21 (beroende på omständigheterna) för typ 1-änd-

ringar. Denna ändring påverkar inte andra ändringar som beskrivs i den här

bilagan och som är tillämpliga i detta speciella sammanhang. En proteinhaltig

komponent, framställd genom en bioteknisk process som finns upptagen i

punkt 1 i bilagan till förordning (EG) nr 726/2004, som tillsätts ett läkemedel,

omfattas av denna förordning. Tillämplig gemenskapslagstiftning för särskil-

da varugrupper11skall iakttas.

Läkemedelsverket behöver inte meddelas när det gäller en reviderad mo-

nografi från Europafarmakopén eller en nationell farmakopé från en med-

lemsstat, under förutsättning att nödvändiga ändringar genomförs inom sex

månader efter antagandet av den reviderade monografin och det i produktdo-

kumentationen hänvisas till den aktuella utgåvan av farmakopén.

9

EUT L 136, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0726)

10

Se Kommissionens direktiv 2003/63/EG om ändring av direktiv 2001/83/EG (EUT L

159, 27.6.2003, s. 46, Celex 32003L0063)

LVFS 2006:11

16

Kommissionen har i samråd med medlemsstaterna, läkemedelsmyndighe-

ten och berörda parter utarbetat och offentliggjort en detaljerad vägledning

om de dokument som skall lämnas in.12

I denna text har uttrycket ”testförfarande” samma betydelse som analysme-

tod och ”gränsvärden” avser detsamma som godkännandekriterier.

11

Livsmedel och livsmedelsingredienser i enlighet med Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 258/97 (EGT nr L 43, 14.2.1997, s. 1), färgämnen för användning i

livsmedel som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/36/EG (EGT nr L

237, 10.9.1994, s. 13), livsmedelstillsatser som omfattas av rådets direktiv 88/388/EEG

(EGT nr L 184, 15.7.1988, s. 61), extraktionsmedel i enlighet med rådets direktiv 88/344/

EEG (EGT nr L 157, 24.6.1988, s. 28), senast ändrat genom direktiv 92/115/EEG (EGT nr

L 409, 31.12.1992, s. 31) och livsmedel och livsmedelsingredienser som härrör från en

bioteknisk process som har introducerats i tillverkningen/produktionen behöver inte

anmälas som en ändring av villkoren för godkännandet för försäljning.

12

Se “Guideline on dossier requirements for Type IA and IB notifications”, Notice to

Applicants, Volume 2C.

LVFS 2006:11

17

Ändring/villkor som skall uppfyllas

Typ

1. Ändring av namn och/eller adress för innehavaren av god-

kännandet för försäljning

1A

Villkor: Innehavaren av godkännandet skall fortfarande vara sam-

ma juridiska person.

2. Ändring av läkemedlets namn

1B

Villkor: Ingen förväxling kan ske med namn på andra befintliga lä-

kemedel eller internationella generiska benämningar.

3. Ändring av namnet på den aktiva substansen

1A

Villkor: Den aktiva substansen skall fortfarande vara densamma.

4. Ändring av namn och/eller adress för tillverkaren av den ak-

tiva substansen när certifikat angående Europafarmakopéns

tillämplighet saknas

1A

Villkor: Tillverkningsstället skall fortfarande vara detsamma.

5. Ändring av namn och/eller adress för tillverkaren av den

färdiga produkten

1A

Villkor: Tillverkningsstället skall fortfarande vara detsamma.

6. Ändring av ATC-kod

a) Humanläkemedel

1A

Villkor: Ändringen är en följd av ett godkännande av eller tillägg

till ATC-kod från WHO.

b) Veterinärmedicinska läkemedel

1A

Villkor: Ändringen är en följd av ett godkännande av eller tillägg

till ATC vet-kod.

7. Byte eller tillägg av tillverkningsställe för en del av eller hela

tillverkningsprocessen för läkemedlet

a) Sekundära förpackningar för alla

typer av läkemedelsformer

Villkor: 1, 2 (se nedan)

1A

b) Primärt förpackningsställe

1. Fasta läkemedelsformer, t.ex.

tabletter och kapslar

Villkor: 1, 2, 3, 5

1A

2. Halvfasta eller flytande

läkemedelsformer

Villkor: 1, 2, 3, 5

1B

3. Flytande läkemedelsformer

(suspensioner, emulsioner)

Villkor: 1, 2, 3, 4, 5

1B

c) Alla övriga tillverkningsprocesser

förutom frisläppande av tillverk-

ningssatser

Villkor: 1, 2, 4, 5

1B

LVFS 2006:11

18

Villkor:

1. Tillfredsställande inspektion skall ha utförts under de senaste 3

åren av ett kontrollorgan i en av medlemsstaterna i EES eller i ett

land som har ett avtal om ömsesidigt

erkännande av god tillverkningssed (GMP) med EU.

2. Tillverkningsstället har vederbörligt tillstånd (att tillverka den

läkemedelsform eller det läkemedel som berörs).

3. Läkemedlet är inte en steril produkt.

4. Det finns en valideringsplan, eller det har gjorts en validering

enligt gällande protokoll av tillverkningen på det nya tillverk-

ningsstället omfattande minst tre tillverkningssatser av produk-

tionsstorlek.

5. Läkemedlet är inte ett biologiskt läkemedel.

8. Ändring av frisläppningsförfarande för tillverkningssatser

och kvalitetskontroll av det färdiga läkemedlet

a) Byte eller tillägg av anläggning

för kontroll/testning av tillverk-

ningssatser

Villkor: 2, 3, 4 (se nedan)

1A

b) Byte eller tillägg av ansvarig till-

verkare för frisläppande av tillverk-

ningssatser

1. Undantaget kontroll/testning av

tillverkningssatser

Villkor: 1, 2

1A

2. Inklusive kontroll/testning av till-

verkningssatser

Villkor: 1, 2, 3, 4

1A

Villkor:

1. Den tillverkare som är ansvarig för frisläppande av tillverk-

ningssatser skall ha sitt säte inom EES.

2. Tillverkningsstället är godkänt.

3. Produkten är inte ett biologiskt läkemedel.

4. Metodöverföring från det gamla till det nya tillverkningsstället

eller testlaboratoriet har slutförts.

9. Uteslutande av tillverkningsställe (för aktiva substanser, för

intermediat eller för färdiga läkemedel, förpackningsställe,

tillverkare som är ansvarig för frisläppande av tillverknings-

sats, kontrollanläggning för tillverkningssatser)

1A

Villkor: Inga

10. Mindre ändring i tillverkningsprocessen för den aktiva

substansen

1B

Ändring/villkor som skall uppfyllas

Typ

LVFS 2006:11

19

Villkor:

1. Medför ingen ändring av den kvalitativa eller kvantitativa föro-

reningsprofilen och ingen ändring av de fysikal-kemiska egenska-

perna.

2. Den aktiva substansen är inte en biologisk substans.

3. Syntesvägen är oförändrad, dvs. intermediaten är desamma. När

det gäller växtbaserade läkemedel är det geografiska ursprunget,

produktionen av den växtbaserade substansen och tillverknings-

processen oförändrade.

11. Ändring i satsstorlek för en aktiv substans eller intermediat

a) Upp till ett tiofaldigande av den

satsstorlek som gällde då godkän-

nandet för försäljning utfärdades

Villkor: 1, 2, 3, 4

(se nedan)

1A

b) Minskning av satsstorlek

Villkor: 1, 2, 3, 4, 5

1A

c) Mer än ett tiofaldigande av sats-

storleken jämfört med den som gäll-

de vid godkännandet

Villkor: 1, 2, 3, 4

1B

Villkor:

1. Eventuella ändringar av tillverkningsmetoder är enbart sådana

som är nödvändiga på grund av den ökade satsstorleken, t.ex. an-

vändning av utrustning av en annan storlek.

2. Det skall finnas testresultat från minst två tillverkningssatser

som följer specifikationerna för den föreslagna satsstorleken.

3. Den aktiva substansen är inte en biologisk substans.

4. Ändringen berör inte processens reproducerbarhet.

5. Ändringen får inte vara en följd av oförutsedda händelser under

tillverkningen eller bero på problem med hållbarheten.

12. Ändring av specifikationer för aktiv substans eller utgångs-

material, intermediat eller reagens som används i tillverk-

ningsprocessen för den aktiva substansen

a) Skärpning av gränsvärden i

specifikationer

Villkor: 1, 2, 3 (se nedan)

1A

Villkor: 2, 3

1B

b) Tillägg av ny testparameter i specifikationen för:

1. en aktiv substans

Villkor: 2, 4, 5

1B

2. utgångsmaterial/intermediat/

reagens som används i tillverknings-

processen för den aktiva substansen

Villkor: 2, 4

1B

Ändring/villkor som skall uppfyllas

Typ

LVFS 2006:11

20

Villkor:

1. Ändringen är inte en följd av ett åtagande att se över gränsvär-

den för specifikationer, gjort i samband med någon tidigare be-

dömning (t.ex. i samband med ansökan om godkännande för för-

säljning eller typ 2-ändring).

2. Ändringen får inte vara en följd av oförutsedda händelser under

tillverkningen.

3. Eventuella ändringar skall ligga inom godkända gränsvärden.

4. Eventuella nya testmetoder avser inte ny icke-standardiserad

teknik eller standardiserad teknik använd på ett nytt sätt.

5. Den aktiva substansen är inte en biologisk substans.

13. Ändring av testförfarande för aktiv substans eller utgångs-

material, intermediat eller reagens som används i tillverk-

ningsprocessen för den aktiva substansen

a) Mindre ändring av ett godkänt

testförfarande

Villkor: 1, 2, 3, 5

(se nedan)

1A

b) Övriga ändringar av ett testförfa-

rande, t.ex. utbyte eller tillägg av

testförfarande

Villkor: 2, 3, 4, 5

1B

Villkor:

1. Analysmetoden skall vara densamma (t.ex. kan kolonnlängd el-

ler temperatur ändras men inte kolonntyp eller metod). Inga nya

föroreningar upptäcks.

2. Lämpliga (re-)valideringsundersökningar har gjorts i enlighet

med tillämpliga riktlinjer.

3. Valideringsresultat visar att det nya testförfarandet är minst lik-

värdigt med det föregående.

4. Eventuella nya testmetoder avser inte ny icke-standardiserad

teknik eller standardiserad teknik använd på ett nytt sätt.

5. Aktiv substans, utgångsmaterial, intermediat eller reagens är

inte en biologisk substans.

14. Ändring av tillverkaren av den aktiva substansen eller av

utgångsmaterial/reagens/intermediat i tillverkningsprocessen

av den aktiva substansen i de fall certifikat angående Europa-

farmakopéns tillämplighet saknas

a) Ändring av tillverkningsställe för

redan godkänd tillverkare (byte

eller tillägg)

Villkor: 1, 2, 4 (se nedan)

1B

b) Ny tillverkare (byte eller tillägg)

Villkor: 1, 2, 3, 4

1B

Ändring/villkor som skall uppfyllas

Typ

LVFS 2006:11

21

Villkor:

1. Specifikationer (t.ex. kontroller under tillverkningsprocessen

och analysmetoder för alla material), framställningsmetod (t.ex.

satsstorlek) och detaljerad syntesväg är identiska med dem som re-

dan är godkända.

2. Om material av humant eller animaliskt ursprung används i till-

verkningsprocessen använder inte tillverkaren någon ny leverantör

för vilken utredning krävs angående virussäkerhet eller uppfyllan-

de av aktuell utgåva av Vägledning om minimering av risken för

överföring via medicinska produkter av agens för spongiform en-

cefalopati hos djur.

3. Tillverkaren av den nuvarande eller nya aktiva substansen an-

vänder inte en drug master file.

4. Ändringen gäller inte ett läkemedel med en biologisk aktiv sub-

stans.

15. Inlämning av nytt eller uppdaterat certifikat angående

Europafarmakopéns tillämplighet för aktiv substans eller ut-

gångsmaterial/ reagens/intermediat som används vid tillverk-

ningen av den aktiva substansen

a) Från en redan godkänd tillverka-

re

Villkor: 1, 2, 4 (se nedan)

1A

b) Från en ny tillverkare (byte eller tillägg)

1. Steril substans

Villkor: 1, 2, 3, 4

1B

2. Övriga substanser

Villkor: 1, 2, 3, 4

1A

c) Substans i veterinärmedicinskt läke-

medel avsett för djurarter djurslag som

är mottagliga för TSE

Villkor: 1, 2, 3, 4

1B

Villkor:

1. Specifikationerna vid frisläppande av det färdiga läkemedlet

och under hållbarhetstiden är oförändrade.

2. Oförändrade tilläggsspecifikationer (till Europafarmakopén) av-

seende föroreningar och produktspecifika krav (t.ex. partikelstor-

leksprofiler, polymorf form), om detta är tillämpligt.

3. Den aktiva substansen kommer att analyseras omedelbart innan

den tas i bruk om inte någon tid för reanalys har angetts i certifika-

tet angående Europafarmakopéns tillämplighet eller informations-

underlag som stöder en viss tidpunkt för reanalys har lämnats.

4. Tillverkningsprocessen för den aktiva substansen eller utgångs-

material/reagens/intermedi-at innebär inte användning av material

av humant eller animaliskt ursprung som kräver utredning om vi-

russäkerhet.

Ändring/villkor som skall uppfyllas

Typ

LVFS 2006:11

22

16. Inlämning av nytt eller uppdaterat TSE-certifikat angåen-

de Europafarmakopéns tillämplighet för aktiv substans eller

utgångsmaterial/reagens/intermediat som används vid till-

verkning av en redan godkänd aktiv substans och tillverk-

ningsprocess

a) Substans i veterinärmedicinskt

läkemedel avsett för djurslag som är

mottagliga för TSE

Villkor: Inga

1B

b) Övriga substanser

Villkor: Inga

1A

17. Ändring av:

a) den tid efter vilken en reanalys av

den aktiva substansen skall genom-

föras

Villkor: 1, 2, 3 (se nedan)

1B

b) lagringsföreskrifter för den

aktiva substansen

Villkor: 1, 2

1B

Villkor:

1. Stabilitetsundersökningar har gjorts i enlighet med tidigare god-

känt protokoll. Undersökningarna skall visa att godkända tillämp-

liga specifikationer fortfarande uppfylls.

2. Ändringen får inte vara en följd av oförutsedda händelser under

tillverkningen eller bero på problem med hållbarheten.

3. Den aktiva substansen är inte en biologisk substans.

18. Utbyte av ett hjälpämne mot ett jämförbart hjälpämne

1B

Villkor:

1. Hjälpämnet har samma funktionsegenskaper.

2. Den nya produktens frisättningsprofil, fastställd på grundval av

minst två tillverkningssatser av pilotstorlek, är jämförbar med den

tidigare profilen (inga väsentliga skillnader beträffande jämförbar-

heten, se Note for Guidance on Bioavailability and Bioequivalen-

ce, bilaga II. Principerna i denna vägledning för humanläkemedel

skall, då detta är tillämpligt, även beaktas beträffande veterinärme-

dicinska produkter). Beträffande växtbaserade läkemedel för vilka

testning av frisättningsmönster inte är genomförbar är sönderfalls-

tiden för den nya produkten jämförbar med den för den tidigare

produkten.

3. Eventuella nya hjälpämnen medför inte användning av material

av humant eller animaliskt ursprung för vilka utredning om virus-

säkerhet erfordras. För hjälpämnen i en veterinärmedicinsk pro-

dukt avsedd för djurslag som är mottagliga för TSE har en riskbe-

dömning gjorts av behörig myndighet.

4. Ändringen gäller inte ett läkemedel som innehåller en biologisk

aktiv substans.

Ändring/villkor som skall uppfyllas

Typ

LVFS 2006:11

23

5. Stabilitetsundersökningar enligt tillämpliga riktlinjer har påbör-

jats på minst två tillverkningssatser av pilotstorlek eller industriell

storlek och den sökande har minst tre månaders tillfredsställande

hållbarhetsdata. Garantier finns för att dessa undersökningar kom-

mer att slutföras. Berörda myndigheter kommer omedelbart att in-

formeras om testresultaten ligger utanför, eller potentiellt utanför,

specifikationerna vid den godkända hållbarhetstidens utgång (med

förslag till åtgärder).

19. Ändring av specifikationer för ett hjälpämne

a) Skärpning av gränsvärden i

specifikationer

Villkor: 1, 2, 3 (se nedan)

1A

Villkor: 2, 3

1B

b) Tillägg av ny testparameter

Villkor: 2, 4, 5

1B

Villkor:

1. Ändringen är inte en följd av ett åtagande gjort i samband med

någon tidigare bedömning (t.ex. vid ansökan om godkännande för

försäljning eller typ 2-ändring).

2. Ändringen får inte vara en följd av oförutsedda händelser under

tillverkningen.

3. Eventuella ändringar skall ligga inom godkända gränsvärden.

4. Eventuella nya testmetoder avser inte ny icke-standardiserad

teknik eller standardiserad teknik använd på ett nytt sätt.

5. Ändringen gäller inte adjuvans för vacciner eller biologiska

hjälpämnen.

20. Ändring av testförfarande för hjälpämne

a) Mindre ändring av ett godkänt

testförfarande

Villkor: 1, 2, 3, 5 (se ned-

an)

1A

b) Mindre ändring av ett godkänt

testförfarande för ett biologiskt

hjälpämne

Villkor: 1, 2 , 3

1B

c) Övriga ändringar av ett testförfa-

rande, t.ex. att ett godkänt för-

farande ersätts med ett nytt testför-

farande

Villkor: 2, 3 , 4, 5

1B

Villkor:

1. Analysmetoden skall vara densamma (t.ex. kan kolonnlängd el-

ler temperatur ändras men inte kolonntyp eller metod). Inga nya

föroreningar upptäcks.

2. Lämpliga (re-)valideringsundersökningar har gjorts i enlighet

med tillämpliga riktlinjer.

3. Valideringsresultat visar att det nya testförfarandet är minst lik-

värdigt med det föregående.

Ändring/villkor som skall uppfyllas

Typ

LVFS 2006:11

24

4. Eventuella nya testmetoder avser inte ny icke-standardiserad

teknik eller standardiserad teknik använd på ett nytt sätt.

5. Substansen är inte ett biologiskt hjälpämne.

21. Inlämning av nytt eller uppdaterat certifikat angående

Europafarmakopéns tillämplighet för hjälpämne

a) Från en redan godkänd till-

verkare

Villkor: 1, 2, 3 (se nedan)

1A

b) Från en ny tillverkare (byte eller

tillägg)

1. Steril substans

Villkor: 1, 2, 3

1B

2. Övriga substanser

Villkor: 1, 2, 3

1A

c) Substans i veterinärmedicinskt lä-

kemedel avsett för djurslag som är

mottagliga för TSE

Villkor: 1, 2, 3

1B

Villkor:

1. Specifikationerna vid frisläppande av det färdiga läkemedlet

och under hållbarhetstiden är oförändrade.

2. Oförändrade tilläggsspecifikationer (till Europafarmakopén) av-

seende föroreningar och produktspecifika krav (t.ex. partikelstor-

leksprofiler, polymorf form), om detta är tillämpligt.

3. Tillverkningsprocessen för hjälpämnet innebär inte användning

av material av humant eller animaliskt ursprung som kräver utred-

ning om virussäkerhet.

22. Inlämning av nytt eller uppdaterat TSE-certifikat angåen-

de Europafarmakopéns tillämplighet för hjälpämne

a) Från en redan godkänd eller en

ny tillverkare (byte eller tillägg)

Villkor: Inga

1A

b) Hjälpämne i veterinärmedicinskt

läkemedel avsett för djurslag som är

mottagliga för TSE

1B

23. Ändring av ursprunget för hjälpämne eller reagens från ett

material med TSE-risk till ett vegetabiliskt eller syntetiskt ma-

terial

a) Hjälpämne eller reagens som an-

vänds vid tillverkningen av en biolo-

gisk aktiv substans eller ett färdigt

läkemedel innehållande en biologisk

aktiv substans.

Villkor: (se nedan)

1B

b) Övriga fall

Villkor: (se nedan)

1A

Villkor: Specifikationerna rörande frisläppandet av hjälpäm-

net och det färdiga läkemedlet samt under hållbarhetenstiden

är oförändrade.

Ändring/villkor som skall uppfyllas

Typ

LVFS 2006:11

25

24. Ändring av syntes eller återvinning av hjälpämne som inte

ingår i någon farmakopé (och som beskrivs i dokumentatio-

nen)

1B

Villkor:

1. Specifikationerna påverkas inte negativt. Den kvalitativa och

kvantitativa föroreningsprofilen och de fysikal-kemiska egenska-

perna är desamma.

2. Hjälpämnet är inte en biologisk substans.

25. Ändring för att följa Europafarmakopén eller nationell

farmakopé i en medlemsstat

a) Ändring av specifikationer för substans som tidigare inte

omfattats av Europafarmakopén för att de skall följa denna el-

ler en medlemsstats nationella farmakopé

1. Aktiv substans

Villkor: 1, 2

(se nedan)

1B

2. Hjälpämne

Villkor: 1, 2

1B

b) Ändring som görs för att följa en uppdatering av relevant

monografi från Europafarmakopén eller en medlemsstats

_nationella farmakopé

1. Aktiv substans

Villkor: 1, 2

1A

2. Hjälpämne

Villkor: 1, 2

1A

Villkor:

1. Ändringen görs uteslutande för att följa farmakopén.

2. Oförändrade specifikationer (förutom de som rör farmakopén)

för produktspecifika egenskaper (t.ex. partikelstorleksprofiler, po-

lymorf form), om detta är tillämpligt.

26. Ändring av specifikationer för förpackningsmaterial i kon-

takt med det färdiga läkemedlet

a) Skärpning av gränsvärden för

specifikationer

Villkor: 1, 2, 3 (se nedan)

1A

Villkor: 2, 3

b) Tillägg av ny testparameter

Villkor: 2, 4

1B

Villkor:

1. Ändringen är inte en följd av ett åtagande att granska specifika-

tionsgränser, gjort i samband med någon tidigare bedömning (t.ex.

vid ansökan om godkännande för försäljning eller typ 2-ändring).

2. Ändringen får inte vara en följd av oförutsedda händelser under

tillverkningen.

3. Eventuella ändringar skall ligga inom godkända gränsvärden.

4. Eventuella nya testmetoder avser inte ny icke-standardiserad

teknik eller standardiserad teknik använd på ett nytt sätt.

Ändring/villkor som skall uppfyllas

Typ

LVFS 2006:11

26

27. Ändring av testförfarande för förpackningsmaterial i kon-

takt med det färdiga läkemedlet

a) Mindre ändring av ett godkänt

testförfarande

Villkor: 1, 2, 3 (se nedan)

1A

b) Övriga ändringar av ett testförfaran-

de, t.ex. utbyte eller tillägg av testför-

farande

Villkor: 2, 3, 4

1B

Villkor:

1. Analysmetoden skall vara densamma (t.ex. kan kolonnlängd el-

ler temperatur ändras men inte kolonntyp eller metod).

2. Lämpliga (re-)valideringsundersökningar har gjorts i enlighet

med tillämpliga riktlinjer.

3. Valideringsresultat visar att det nya testförfarandet är minst lik-

värdigt med det föregående.

4. Eventuella nya testmetoder avser inte ny icke-standardiserad

teknik eller standardiserad teknik använd på ett nytt sätt.

28. Ändring av någon del av det (primära) förpackningsmate-

rial som inte kommer i kontakt med det färdiga läkemedlet

(t.ex. färgen på en flip off-förslutning, färgkodade ringar på

ampuller, ändring av nålskydd (byte av plastmaterial))

1A

Villkor:

Ändringen avser inte en väsentlig del av det förpackningsmaterial

som påverkar det färdiga läkemedlets administrering, användning,

säkerhet eller hållbarhet.

29. Ändring av kvalitativ och/eller kvantitativ

materialsammansättning av primärförpackningen

a) Halvfasta eller flytande läkeme-

delsformer

Villkor: 1, 2, 3, 4

(se nedan)

1B

b) Alla övriga läkemedelsformer

Villkor: 1, 2, 3, 4

1A

Villkor: 1, 3, 4

1B

Villkor:

1. Läkemedlet är inte en biologisk eller steril produkt.

2. Ändringen avser endast samma förpackningstyp och material

(t.ex. byte från en blisterförpackning till en annan).

3. Det föreslagna förpackningsmaterialet måste, beträffande rele-

vanta egenskaper, vara minst likvärdigt med det tidigare.

Ändring/villkor som skall uppfyllas

Typ

LVFS 2006:11

27

4. Stabilitetsundersökningar enligt tillämpliga riktlinjer har påbör-

jats på minst två tillverkningssatser av pilotstorlek eller industriell

storlek och den sökande har minst tre månaders hållbarhetsdata.

Garantier finns för att dessa undersökningar kommer att slutföras

och att berörda myndigheter omedelbart kommer att informeras

om testresultaten ligger utanför, eller potentiellt utanför, specifika-

tionerna vid den godkända hållbarhetstidens utgång (med förslag

till åtgärder).

30. Ändring (byte, tillägg eller borttagande) av leverantör av

förpackningskomponenter eller hjälpmedel (om dessa nämns i

dokumentationen), med undantag av spacer för inhalation via

dosaerosol

a) Borttagande av leverantör

Villkor: 1 (se nedan)

1A

b) Byte eller tillägg av leverantör

Villkor: 1, 2, 3, 4

1B

Villkor:

1. Inga förpackningskomponenter eller hjälpmedel tas bort.

2. Den kvalitativa och kvantitativa sammansättningen av förpack-

ningskomponenter och hjälpmedel förblir densamma.

3. Specifikationerna och kvalitetskontrollmetoden är minst likvär-

diga med de tidigare.

4. I förekommande fall är steriliseringsmetod och steriliseringsför-

hållanden oförändrade.

31. Ändring av de processkontroller eller gränsvärden som till-

lämpas under tillverkningen av produkten

a) Skärpning av de gränsvärden

som gäller för tillverkningsprocess-

ena)

Skärpning av de gränsvärden som

gäller för tillverkningsprocessen

Villkor: 1, 2, 3 (se nedan)

1A

Villkor: 2, 3

1B

b) Tillägg av nya tester och gräns-

värden

Villkor: 2, 4

1B

Villkor:

1. Ändringen är inte en följd av ett åtagande gjort i samband med

någon tidigare bedömning (t.ex. vid ansökan om godkännande för

försäljning eller typ 2-ändring).

2. Ändringen får inte vara en följd av oförutsedda händelser under

tillverkningen eller bero på problem med hållbarheten.

3. Eventuella ändringar skall ligga inom gällande godkännande-

gränser.

4. Eventuella nya testmetoder avser inte ny icke-standardiserad

teknik eller standardiserad teknik använd på ett nytt sätt.

32. Ändring av tillverkningssatsens storlek för det färdiga

läkemedlet

Ändring/villkor som skall uppfyllas

Typ

LVFS 2006:11

28

a) Upp till ett tiofaldigande av den

satsstorlek som gällde då godkän-

nandet för försäljning utfärdades

(se nedan)

Villkor: 1, 2, 3, 4, 5

1A

b) Minskning till en storlek som är

upp till tio gånger mindre

Villkor: 1, 2, 3, 4, 5, 6

1A

c) Övriga storleksförändringar

Villkor: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1B

Villkor:

1. Ändringen påverkar inte tillverkningsprocessens förmåga att

framställa läkemedlet på ett reproducerbart sätt.

2. Ändringen avser enbart läkemedelsformer av standardtyp för

oralt intag med omedelbar frisättning och icke-sterila flytande lä-

kemedelsformer.

3. Eventuella ändringar av tillverkningsmetod eller processkon-

troller är enbart sådana som varit nödvändiga på grund av föränd-

ringar av satsstorleken, t.ex. användning av utrustning av annan

storlek.

4. Det finns en valideringsplan eller det har gjorts en validering av

tillverkningen, enligt gällande protokoll, omfattande minst tre till-

verkningssatser av den föreslagna nya storleken i enlighet med till-

lämpliga riktlinjer.

5. Ändringen gäller inte ett läkemedel som innehåller en biologisk

aktiv substans.

6. Ändringen får inte vara ett resultat av oförutsedda händelser un-

der tillverkningen eller bero på stabilitetsproblem.

7. Stabilitetsundersökningar enligt tillämpliga riktlinjer har påbör-

jats på minst en tillverkningssats av pilotstorlek eller industriell

storlek och den sökande har minst tre månaders hållbarhetsdata.

Garantier finns för att dessa undersökningar kommer att slutföras

och att berörda myndigheter omedelbart kommer att informeras

om testresultaten ligger utanför, eller potentiellt utanför, specifika-

tionerna vid den godkända hållbarhetstidens utgång (med förslag

till åtgärder).

33. Mindre ändring i tillverkningen av det färdiga läkemedlet

1B

Villkor:

1. Den generella tillverkningsprincipen är oförändrad.

2. Den nya processen skall ge en produkt som beträffande kvalitet,

säkerhet och verkan i alla avseenden är identisk med den tidigare.

3. Läkemedlet innehåller inte någon biologisk aktiv substans.

4. Om steriliseringsprocessen har ändrats, gäller ändringen enbart

till en standardcykel enligt farmakopén.

Ändring/villkor som skall uppfyllas

Typ

LVFS 2006:11

29

5. Stabilitetsundersökningar enligt tillämpliga riktlinjer har påbör-

jats på minst en tillverkningssats av pilotstorlek eller industriell

storlek och den sökande har minst tre månaders hållbarhetsdata.

Garantier finns för att dessa undersökningar kommer att slutföras

och att berörda myndigheter omedelbart kommer att informeras

om testresultaten ligger utanför, eller potentiellt utanför, specifika-

tionerna vid den godkända hållbarhetstidens utgång (med förslag

till åtgärder).

34. Ändring av det system för färg- eller smakämnen som an-

vänds i det färdiga läkemedlet

a) Minskning eller borttagning av ett eller flera:

1. färgämnen

Villkor: 1, 2, 3, 4, 7

(se nedan)

1A

2. smakämnen

Villkor: 1, 2, 3, 4, 7

1A

b) Ökning, tillägg eller utbyte av ett eller flera:

1. färgämnen

Villkor: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1B

2. smakämnen

Villkor: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1B

Villkor:

1. Ingen ändring av läkemedelsformens funktionella egenskaper,

t.ex. sönderfallstid eller frisättningsprofil.

2. Eventuella mindre justeringar av sammansättningen för att den

totala vikten skall förbli oförändrad skall göras med användning av

ett hjälpämne som redan utgör en huvudkomponent i sammansätt-

ningen av den färdiga produkten.

3. Specifikationerna för det färdiga läkemedlet har endast uppdate-

rats beträffande utseende/ lukt/smak, och om så är tillämpligt, ge-

nom att ta bort eller lägga till ett identifikationstest.

4. Stabilitetsundersökningar (långsiktiga och accelererade) enligt

tillämpliga riktlinjer har påbörjats på minst två tillverkningssatser

av pilotstorlek eller industriell storlek och den sökande har minst

tre månaders tillfredsställande hållbarhetsdata. Garantier finns för

att dessa undersökningar kommer att slutföras. Berörda myndighe-

ter kommer omedelbart att informeras om testresultaten ligger ut-

anför, eller potentiellt utanför, specifikationerna vid den godkända

hållbarhetstidens utgång (med förslag till åtgärder). Dessutom

skall stabiliteten vid ljusexponering testas i de fall där detta är till-

lämpligt.

5. Eventuella nya komponenter skall följa tillämpliga direktiv

(t.ex. direktiv 78/25/EEG [EGT L 229, 15.8.1978, s. 63] med sena-

re ändringar för färgämnen och direktiv 88/388/ EEG för smakäm-

nen).

Ändring/villkor som skall uppfyllas

Typ

LVFS 2006:11

30

6. Eventuella nya komponenter innehåller inte material av humant

eller animaliskt ursprung som kräver utredning angående virussä-

kerhet eller uppfyllande av aktuell utgåva av Vägledning om mini-

mering av risken för överföring via medicinska produkter av agens

för spongiform encefalopati hos djur.

7. Biologiska veterinärmedicinska läkemedel för oral användning,

för vilka färg- eller smakämnet är av betydelse för upptaget hos det

djurslag som medlet är avsett för, är undantagna.

35. Ändrad drageringsvikt för tabletter eller ändrad vikt för

kapselhöljen

a) Orala läkemedelsformer med

omedelbar frisättning

Villkor: 1, 3, 4 (se nedan)

1A

b) Magsaftresistenta läkemedelsfor-

mer och läkemedel med modifierad

eller förlängd frisättning

Villkor: 1, 2, 3, 4

1B

Villkor:

1. Den nya produktens frisättningsprofil, fastställd utifrån minst

två tillverkningssatser av pilotstorlek, är jämförbar med den tidiga-

re produktprofilen. Beträffande växtbaserade läkemedel för vilka

testning av frisättningsmönster inte är genomförbar är sönderfalls-

tiden för den nya produkten jämförbar med den för den tidigare

produkten.

2. Dragering är inte en avgörande faktor för frisättningsmekanis-

men.

3. Specifikationerna för det färdiga läkemedlet har, i förekomman-

de fall, endast uppdaterats beträffande vikt och dimensioner.

4. Stabilitetsundersökningar enligt tillämpliga riktlinjer har påbör-

jats på minst två tillverkningssatser av pilotstorlek eller industriell

storlek och den sökande har minst tre månaders tillfredsställande

hållbarhetsdata. Garantier finns för att dessa undersökningar kom-

mer att slutföras. Berörda myndigheter kommer omedelbart att in-

formeras om testresultaten ligger utanför, eller potentiellt utanför,

specifikationerna vid den godkända hållbarhetstidens utgång (med

förslag till åtgärder).

36. Ändring av behållarens utseende eller förslutningssystem

a) Sterila läkemedelsformer och bio-

logiska läkemedel

Villkor: 1, 2, 3 (se nedan)

1B

b) Övriga läkemedelsformer

Villkor: 1, 2, 3

1A

Ändring/villkor som skall uppfyllas

Typ

LVFS 2006:11

31

Villkor:

1. Ingen ändring av behållarens kvalitativa eller kvantitativa sam-

mansättning.

2. Ändringen avser inte en väsentlig del av förpackningsmaterialet

som påverkar det färdiga läkemedlets administrering, användning,

säkerhet eller hållbarhet.

3. Beträffande ändring av det fria utrymmet i behållaren eller pro-

portionen mellan yta och volym har stabilitetsundersökningar en-

ligt tillämpliga riktlinjer påbörjats på minst två tillverkningssatser

av pilotstorlek (tre för biologiska läkemedel) eller industriell stor-

lek och den sökande har minst tre månaders hållbarhetsdata (sex

månader för biologiska läkemedel). Garantier finns för att dessa

undersökningar kommer att slutföras och att berörda myndigheter

omedelbart kommer att informeras om testresultaten ligger utan-

för, eller potentiellt utanför, specifikationerna vid den godkända

hållbarhetstidens utgång (med förslag till åtgärder).

37. Ändring av specifikationer för det färdiga

läkemedlet

a) Skärpning av gränsvärden för

specifikationer

Villkor: 1, 2, 3 (se nedan)

1A

Villkor: 2, 3

1B

b) Tillägg av ny testparameter

Villkor: 2, 4, 5

1B

Villkor:

1. Ändringen är inte en följd av ett åtagande att granska gränsvär-

den för specifikationer, gjort i samband med någon tidigare be-

dömning (t.ex. vid ansökan om godkännande för försäljning eller

typ 2-ändring).

2. Ändringen får inte vara en följd av oförutsedda händelser under

tillverkningen.

3. Eventuella ändringar skall ligga inom godkända gränsvärden.

4. Eventuella nya testmetoder avser inte ny icke-standardiserad

teknik eller standardiserad teknik använd på ett nytt sätt.

5. Testförfarandet avser inte en biologisk aktiv substans eller ett

biologiskt hjälpämne i läkemedlet.

38. Ändring av testförfarande för det färdiga läkemedlet

a) Mindre ändring av ett godkänt

testförfarande

Villkor: 1, 2, 3, 4, 5 (se

nedan)

1A

b) Mindre ändring av ett godkänt

testförfarande för en biologisk aktiv

substans eller biologiskt hjälpämne

Villkor: 1, 2, 3, 4

1B

c) Övriga ändringar av ett testförfa-

rande, t.ex. utbyte eller tillägg av

testförfarande

Villkor: 2, 3, 4, 5

1B

Ändring/villkor som skall uppfyllas

Typ

LVFS 2006:11

32

Villkor:

1. Analysmetoden skall vara densamma (t.ex. kan kolonnlängd el-

ler temperatur ändras men inte kolonntyp eller metod).

2. Lämpliga (re-)valideringsundersökningar har gjorts i enlighet

med tillämpliga riktlinjer.

3. Valideringsresultat visar att det nya testförfarandet är minst lik-

värdigt med det föregående.

4. Eventuella nya testmetoder avser inte ny icke-standardiserad

teknik eller standardiserad teknik använd på ett nytt sätt.

5. Testförfarandet avser inte en biologisk aktiv substans eller ett

biologiskt hjälpämne i läkemedlet.

39. Ändring eller tillägg av prägling som avtryck, relief eller

annan märkning på tabletter (med undantag av brytskåra) el-

ler av präglingen på kapslar, inbegripet utbyte eller tillsats av

bläck för produktmärkning

1A

Villkor:

1. Specifikationer vid frisläppande och under hållbarhetstiden för produk-

ten har inte ändrats Frisläppandet av det färdiga läkemedlet och hållbar-

hetsspecifikationerna har inte ändrats (förutom rörande utseende).

2. Nya bläcksorter för märkning måste följa tillämplig läkemedelslagstift-

ning.

40. Ändring av dimensioner på tabletter, kapslar, supposito-

rier och vagitorier utan förändringar av kvalitativ eller kvan-

titativ sammansättning och genomsnittlig vikt

a) Magsaftresistenta läkemedel,

läkemedel med modifierad eller för-

längd frisättning samt tabletter med

skåra

Villkor: 1, 2 (se nedan)

1B

b) Övriga tabletter, kapslar, suppo-

sitorer och vagitorier

Villkor: 1, 2

1A

Villkor:

1. Frisättningsprofilen för den förändrade produkten är jämförbar

med den tidigare profilen. Beträffande växtbaserade läkemedel för

vilka testning av frisättningsmönster inte är genomförbar är sön-

derfallstiden för den nya produkten jämförbar med den för den ti-

digare produkten.

2. Specifikationer vid frisläppande och under hållbarhetstiden för

produkten har inte ändrats (med undantag av dimensionerna).

41. Ändring av förpackningsstorlek för det färdiga

läkemedlet

a) Ändring av antalet enheter (t.ex. tabletter eller

ampuller) per förpackning

Ändring/villkor som skall uppfyllas

Typ

LVFS 2006:11

33

1. Ändring som ligger inom ramen

för tidigare godkända förpacknings-

storlekar

Villkor: 1, 2 (se nedan)

1A

2. Ändring som ligger utanför ra-

men för tidigare godkända förpack-

ningsstorlekar

Villkor: 1, 2

1B

b) Ändring av fyllnadsvikt/fyllnads-

volym för icke-parentala flerdos-

produkter

Villkor: 1, 2

1B

Villkor:

1. Nya förpackningsstorlekar skall följa de anvisningar om dose-

ring och behandlingstid som godkänts i produktresumén (SPC).

2. Materialet i primärförpackningen är oförändrat.

42. Ändring av:

a) Hållbarhet för den färdiga produkten

1. I obruten förpackning

Villkor: 1, 2, 3 (se nedan)

1B

2. Efter öppnande

Villkor: 1, 2

1B

3. Efter spädning eller blandning

Villkor: 1, 2

1B

b) Lagringsförhållanden för den färdi-

ga eller spädda/blandade produkten

Villkor: 1, 2, 4

1B

Villkor:

1. Stabilitetsundersökningar har gjorts i enlighet med tidigare god-

känt protokoll. Undersökningarna skall visa att godkända tillämp-

liga specifikationer fortfarande uppfylls.

2. Ändringen får inte vara en följd av oförutsedda händelser under

tillverkningen eller bero på problem med hållbarheten.

3. Hållbarhetstiden överstiger inte fem år.

4. Produkten är inte ett biologiskt läkemedel.

43. Tillsats, utbyte eller borttagande av doserings- eller

administreringshjälpmedel som inte utgör del av

primärförpackningen (spacerhjälpmedel för inhalation via

dosaerosol undantas)

a) Humanläkemedel

1. Tillsats eller utbyte

Villkor: 1, 2

(se nedan)

1A

2. Borttagande

Villkor: 3

1B

b) Veterinärmedicinska läkemedel

Villkor: 1, 2

1B

Ändring/villkor som skall uppfyllas

Typ

LVFS 2006:11

34

Villkor:

1. Det föreslagna doseringshjälpmedlet skall ge erforderlig dos av

läkemedlet med korrekt noggrannhet, i enlighet med godkänd do-

seringsanvisning, och uppgifter som styrker detta skall finnas till-

gängliga.

2. Det nya hjälpmedlet fungerar tillsammans med läkemedlet.

3. Läkemedlet kan fortfarande administreras med korrekt nog-

grannhet.

44. Ändring av specifikation för doserings- eller

administreringshjälpmedel för veterinärmedicinska läkeme-

del

a) Skärpning av gränsvärden för

specifikationer

Villkor: 1, 2, 3 (se nedan)

1A

Villkor: 2, 3

1B

b) Tillägg av ny testparameter

Villkor: 2, 4

1B

Villkor:

1. Ändringen är inte en följd av ett åtagande att granska gränsvär-

den för specifikationer, gjort i samband med någon tidigare be-

dömning (t.ex. vid ansökan om godkännande för försäljning eller

typ 2-ändring).

2. Ändringen får inte vara en följd av oförutsedda händelser under

tillverkningen.

3. Eventuella ändringar skall ligga inom godkända gränsvärden.

4. Eventuella nya testmetoder avser inte ny icke-standardiserad

teknik eller standardiserad teknik använd på ett nytt sätt.

45. Ändring av testförfarande för doserings- eller

administreringshjälpmedel för veterinärmedicinska läkeme-

del

a) Mindre ändring av ett godkänt

testförfarande

Villkor: 1, 2, 3 (se nedan)

1A

b) Övriga ändringar av testför-

farandet, t.ex. att ett godkänt test-

förfarande byts ut mot ett nytt förfa-

rande

Villkor: 2, 3, 4

1B

Ändring/villkor som skall uppfyllas

Typ

LVFS 2006:11

35

Villkor:

1. Det nya eller uppdaterade förfarandet är minst likvärdigt med

det tidigare testförfarandet.

2. Lämpliga (re-)valideringsundersökningar har gjorts i enlighet

med tillämpliga riktlinjer.

3. Valideringsresultat visar att det nya testförfarandet är minst lik-

värdigt med det föregående.

4. Eventuella nya testmetoder avser inte ny icke-standardiserad

teknik eller standardiserad teknik använd på ett nytt sätt.

46. Ändring av produktresumé för ett läkemedel, som i allt vä-

sentligt överensstämmer med ett annat läkemedel, till följd av

ett kommissionsbeslut om hänskjutning av ett ursprungligt lä-

kemedel i enlighet med artikel 30 i direktiv 2001/83/EG eller

artikel 34 i direktiv 2001/ 82/EG

1B

Villkor:

1. De berörda avsnitten i den föreslagna produktresumén motsva-

rar exakt texten i bilagan till kommissionens beslut om hänskjut-

ningsförfarande för det ursprungliga läkemedlet.

2. Ansökan lämnas inom 90 dagar efter offentliggörande av kom-

missionens beslut.

Ändring/villkor som skall uppfyllas

Typ

LVFS 2006:11

36

Elanders, Vällingby 2006 51220

BILAGA 2

Ändringar av ett godkännande för försäljning vilka kräver en ansökan

om utvidgat godkännande i enlighet med 8 kap. 2 § punkt 1

Nedanstående ändringar kommer att räknas till den kategori som kräver ansö-

kan om utvidgat godkännande i enlighet med 8 kap. 2 § punkt 1.

En utvidgning eller en ändring av ett befintligt godkännande för försäljning

skall beviljas av Läkemedelsverket.

Namnet på läkemedlet kommer att vara detsamma för det utvidgade som

för det befintliga godkännandet för försäljning av läkemedlet.

Ändringar som kräver ansökan om utvidgat godkännande

1. Ändringar avseende aktiv substans/aktiva substanser

i) Ersättning av den eller de aktiva substanserna med ett annat salt/esterkom-

plex/derivat (med samma terapeutiska komponent) vars verkan och säkerhet

inte väsentligen skiljer sig från den ersatta substansen. ii) Ersättning med en

annan isomer eller blandning av isomerer, eller att en blandning ersätts med

en isolerad isomer (t.ex. att en racemat ersätts med en enda enantiomer), vars

verkan och säkerhet inte väsentligen skiljer sig från den ersatta komponenten.

iii) Ersättning av en biologisk substans eller bioteknologisk produkt med en

substans eller produkt med en något annorlunda molekylstruktur. Modifiering

av den vektor som används för att producera antigenen/utgångsmaterialet, in-

klusive en ny mastercellbank från annan källa, med en verkningsgrad och sä-

kerhet som inte väsentligen skiljer sig från den som modifierats. iv) Ny ligand

eller kopplingsmekanism för ett radioaktivt läkemedel. v) Ändring av extrak-

tionsmedel eller andel växtdrog i växtpreparat där verkningsgraden och sä-

kerheten efter ändringen inte uppvisar några väsentliga skillnader.

2. Ändringar avseende styrka, läkemedelsform och administreringsväg

i) Ändring av biotillgänglighet.

ii) Ändring av farmakokinetik, dvs. ändring av frisättningshastighet.

iii) Ändring eller tillägg av ny styrka.

iv) Ändring eller tillägg av ny läkemedelsform.

v) Ändring eller tillägg av ny administreringsväg.13

3. Övriga ändringar som särskilt avser veterinärmedicinska läkemedel

avsedda för livsmedelsproducerande djur

Ändring eller tillägg av djurslag som medlet är avsett för.

13

När det gäller parenteral administrering är det nödvändigt att skilja mellan intraarte-

riell, intravenös, intramuskulär, subkutan och övriga administreringsvägar. Beträffande

administrering av vaccin till fjäderfä anses respiratoriska, orala och okulära administre-

ringsvägar vara likvärdiga.