LVFS 2008:12

Läkemedelsverkets föreskrifter om hantering av mänskliga vävnader och celler avsedda för läkemedelstillverkning

1

Läkemedelsverkets författningssamling

ISSN 1101-5225

Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman

Läkemedelsverkets föreskrifter om hantering av

mänskliga vävnader och celler avsedda för

läkemedelstillverkning

Beslutade den 18 november 2008.

Läkemedelsverket föreskriver1 med stöd av 6, 7, 11 och 12 §§ förordningen

(2008:414) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga

celler och vävnader, efter samråd med Socialstyrelsen, följande föreskrifter

om hantering av mänskliga vävnader och celler avsedda för läkemedelstill-

verkning.

1 kap. Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde

1 §

I denna författning ges kompletterande föreskrifter till lagen (2008:286)

om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och

celler och förordningen (2008:414) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid

hantering av mänskliga vävnader och celler.

2 §

Dessa föreskrifter gäller för vävnadsinrättningar vars verksamhet om-

fattar tillvaratagande och kontroll av mänskliga vävnader och celler avsedda

för tillverkning av läkemedel avsedda för användning på människor. Före-

skrifterna ska även tillämpas på import från eller export till ett land utanför

det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) av mänskliga celler

eller vävnader för att användas i sådan verksamhet.

Vid bearbetning, konservering, förvaring och distribution av mänskliga

vävnader och celler avsedda för tillverkning av läkemedel för användning på

människor gäller bestämmelserna i läkemedelslagen (1992:859) och därtill

anslutande författningar. Detta innebär att en vävnadsinrättning som bedriver

sådan verksamhet även ska ha ett tillverkningstillstånd utfärdat i enlighet med

1

Jfr Europaparlamentet och rådets direktiv 2004/23/EG av den 31 mars 2004 om fast-

ställande av kvalitets- och säkerhetsnormer för donation, tillvaratagande, kontroll,

bearbetning, konservering, förvaring och distribution av mänskliga vävnader och cel-

ler (EUT L 102, 7.4.2004, s. 48, Celex 32004L0023), kommissionens direktiv 2006/

17/EG av den 8 februari 2006 om genomförande av Europaparlamentets och rådets

direktiv 2004/23/EG när det gäller vissa tekniska krav för donation, tillvaratagande

och kontroll av mänskliga vävnader och celler (EUT L 38, 9.2.2006, s. 40, Celex

32006L0017) samt kommissionens direktiv 2006/86/EG av den 24 oktober 2006 om

tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/23/EG med avseende på

spårbarhetskrav, anmälan av allvarliga biverkningar och komplikationer samt vissa

tekniska krav för kodning, bearbetning, konservering, förvaring och distribution av

mänskliga vävnader och celler (EUT L 294, 25.10.2006, s. 32, Celex 32006L0086).

LVFS 2008:12

Utkom från trycket

den 24 november 2008

LVFS 2008:12

2

Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:7) om tillstånd

för tillverkning och import av läkemedel.

3 §

Denna författning gäller inte när Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS

2006:16) om blodverksamhet är tillämpliga.

4 §

Socialstyrelsen har utfärdat föreskrifter om donation och tillvaratagan-

de av vävnader och celler och om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården

m.m.

Definitioner

5 §

De uttryck och benämningar som används i lagen (2008:286) om kvali-

tets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler och

läkemedelslagen (1992:859) har samma betydelse i dessa föreskrifter.

6 §

I dessa föreskrifter avses med

Donator

: varje mänsklig källa, levande eller avliden, till mänskliga vävna-

der eller celler.

Karantän

: status för tillvaratagna vävnader eller celler, eller för vävnad

som isolerats fysiskt eller på annat effektivt sätt, i avvaktan på ett beslut om

godtagande eller avvisande.

Kvalitetsstyrning

: de samordnade insatserna för att leda och styra en orga-

nisation i kvalitetshänseende.

Kvalitetssystem

: den organisationsstruktur, de ansvarsområden, förfaran-

den, processer och resurser som behövs för att kunna bedriva kvalitetsstyr-

ning, dvs. alla aktiviteter som direkt eller indirekt leder till kvalitet.

Spårbarhet

: möjligheten att lokalisera och identifiera vävnaden/cellen un-

der varje steg från tillvaratagande till bearbetning, kontroll, förvaring och

distribution till mottagaren eller till kassation, dvs. möjligheten att identifiera

donator och vävnadsinrättning, eller den tillverkningsanläggning som tar

emot, bearbetar eller förvarar vävnaden/cellerna, samt möjligheten att identi-

fiera mottagarna på de vårdinrättningar som överför vävnaden/cellerna till

mottagaren: spårbarhet innebär också möjligheten att lokalisera och identifie-

ra alla relevanta uppgifter om produkter och material som kommer i kontakt

med vävnaden och cellerna.

Standardrutiner

: skrivna instruktioner som beskriver de olika stegen i en

specifik process inbegripet material och metoder som ska används samt den

förväntade slutprodukten.

Tillvaratagande

: förfarande genom vilket vävnader eller celler görs till-

gängliga.

Validering

(

eller kvalificering om det gäller utrustning eller utrymmen

):

fastställande av dokumenterade bevis som i hög grad garanterar att en specifik

process, standarrutiner, del av utrustning eller utrymme konsekvent resulterar

i en produkt som uppfyller de på förhand fastställda specifikationerna och

kvalitetskraven; en process valideras för att utvärdera systemets effektivitet i

förhållande till avsett användningsområde.

LVFS 2008:12

3

2 kap. Tillstånd att bedriva vävnadsinrättning

Ansökans innehåll

1 §

Ansökan till Läkemedelsverket om tillstånd att bedriva verksamhet vid

en vävnadsinrättning enligt 9 § lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhets-

normer vid hantering av mänskliga celler och vävnader ska, utöver vad som

anges i 4 § förordningen (2008:414) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid

hantering av mänskliga vävnader och celler, innehålla uppgifter och doku-

mentation om

1. lokalen och särskild utrustning som ska användas,

2. vem som är mottagare av vävnader eller celler för läkemedelstillverkning,

3. samtliga avtal enligt vilka vävnadsinrättningen uppdrar åt annan att utföra

arbete för vävnadsinrättningens räkning som kan komma att påverka väv-

naderna och cellernas kvalitet och säkerhet och

4. en organisationsplan som visar ansvar, befogenheter och rapporterings-

skyldighet för ansvariga personer.

Ansökan ska ske på av Läkemedelsverket fastställd blankett.

Avgifter

2 §

Av regeringen fastställd ansökningsavgift ska betalas av sökanden.

Faktura på ansökningsavgiften sänds till sökanden när Läkemedelsverket

mottagit ansökan.

För ansökan om förlängning respektive ändring av tillstånd behöver ny an-

sökningsavgift inte erläggas.

3 §

Av regeringen fastställd årsavgift betalas från och med den första måna-

den efter den då beslut om tillstånd att bedriva vävnadsinrättning meddelats.

Efter att beslut om tillstånd har meddelats, tillställs innehavaren av tillståndet

en faktura på den avgift som ska erläggas för de månader som återstår av

kalenderåret. Härefter erläggs den årliga avgiften kalenderårsvis. Läkeme-

delsverket fakturerar under kalenderårets första månad samtliga tillstånds-

innehavare de belopp som ska erläggas.

Utfärdande av tillstånd

4 §

Tillstånd att bedriva vävnadsinrättning kan meddelas av Läkemedels-

verket efter prövning enligt dessa föreskrifter och under förutsättning att sö-

kanden erlagt fastställd ansökningsavgift.

5 §

Tillståndet gäller under den tid och i enlighet med de övriga villkor som

anges i tillståndet.

Nedläggning

6 §

En vävnadsinrättning får läggas ned om vävnadsinrättningen har förfa-

randen och, i förekommande fall, ett skriftligt avtal som säkerställer att

1. vävnader eller celler som förvaras vid vävnadsinrättningen överförs till en

annan vävnadsinrättning som bedrivs med vederbörligt tillstånd,

LVFS 2008:12

4

2. uppgifterna som bevaras i registret enligt 21 § lagen (2008:286) om kvali-

tets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler

tas om hand av den andra vävnadsinrättningen och

3. kravet på spårbarhet kan uppfyllas när vävnadsinrättningen har lagts ned.

3 kap. Import och export från eller till land utanför det

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

1 §

Av 14 § lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hante-

ring av mänskliga vävnader och celler framgår att endast vävnadsinrättningar

vars tillstånd omfattar sådan verksamhet får importera eller exportera vävna-

der eller celler från länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsom-

rådet.

Läkemedelsverket kan om särskilda skäl föreligger medge undantag från

detta krav.

2 §

Den vävnadsinrättning som importerar eller exporterar vävnader eller

celler som är avsedda att användas för läkemedelstillverkning till eller från

land utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ansvarar för att

vävnaderna och cellerna uppfyller motsvarande kvalitets- och säkerhetsnor-

mer som föreskrivs i den här författningen och lagen (2008:286) om kvali-

tets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler.

Den vävnadsinrättning som ansvarar för importen eller exporten ska även se

till att den som tillvaratagit vävnaderna och cellerna utan dröjsmål lämnar

vävnadsinrättningen underrättelse om:

1. allvarliga biverkningar hos donatorn som kan påverka vävnadernas eller

cellernas säkerhet och kvalitet och

2. allvarliga avvikande händelser under tillvaratagandet som kan påverka

vävnadernas eller cellernas kvalitet och säkerhet.

3 §

Den vävnadsinrättning som ansvarar för importen eller exporten ska

rapportera allvarliga biverkningar och allvarliga avvikande händelser till Lä-

kemedelsverket och läkemedelstillverkaren i enlighet med bestämmelserna i

kap. 6.

4 §

Den vävnadsinrättning som ansvarar för importen eller exporten ska do-

kumentera de uppgifter som behövs för fullständig spårbarhet av importerade

eller exporterade vävnader och celler. Uppgifterna ska bevaras i minst 30 år.

4 kap. Krav på verksamheten

Verksamhetschef

1 §

I 13 § lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hante-

ring av mänskliga celler och vävnader anges att det vid en vävnadsinrättning

ska finnas en verksamhetschef som svarar för verksamheten.

2 §

Om verksamhetschefen har den kompetens och erfarenhet som anges i

4 kap. 3 § i dessa föreskrifter får han eller hon ansvara för att:

LVFS 2008:12

5

1. mänskliga vävnader och celler för tillverkning av läkemedel som är avsed-

da för användning på människor, tillvaratas och kontrolleras i enlighet med

gällande kvalitets- och säkerhetskrav,

2. Läkemedelsverket får den information som behövs för att pröva frågor om

tillstånd och tillsyn enligt lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnor-

mer vid hantering av mänskliga vävnader och celler, och

3. vävnadsinrättningen uppfyller kraven i dessa föreskrifter.

3 §

För att verksamhetschefen ska få ansvara för uppgifterna i 4 kap. 2 §

ska han eller hon vara

1. läkare eller tandläkare med specialistkompetens inom relevant medicinskt

område för de vävnader och celler som hanteras vid vävnadsinrättningen,

och

2. efter avslutad specialistutbildning ha två års erfarenhet av verksamhet

inom relevant område.

Om verksamhetschefen inte har tillräcklig kompetens och erfarenhet ska en

särskild utsedd ansvarig läkare eller tandläkare fullgöra uppgifterna i 4 kap.

2 §.

Sakkunnig person

4 §

Om verksamheten vid vävnadsinrättningen omfattar tillverkning av lä-

kemedel krävs att vävnadsinrättningen även har ett tillverkningstillstånd ut-

färdat i enlighet med Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd

(LVFS 2004:7) om tillstånd för tillverkning och import av läkemedel. Detta

innebär att det ska finnas en sakkunnig person godkänd av Läkemedelsver-

ket. Den sakkunnige har det yttersta ansvaret för att bearbetning, konserve-

ring, förvaring och distribution av vävnader och celler uppfyller gällande god

tillverkningssed.

Organisation, personal, utrustning, lokaler, dokumentation m.m.

5 §

Verksamhetschefen, eller den ansvarige läkaren eller tandläkaren om en

sådan har utsetts, ansvarar för att verksamheten vid vävnadsinrättningen upp-

fyller kraven i bilaga 1.

Avtal med uppdragstagare

6 §

Vävnadsinrättningen får uppdra åt annan att utföra visst arbete för in-

rättningens räkning, som kan komma att påverka vävnadernas och cellernas

kvalitet och säkerhet, endast efter att vävnadsinrättningen gjort bedömningen

att uppdragstagaren har förmåga att uppfylla de kvalitets- och säkerhetsnor-

mer som anges i dessa föreskrifter.

Vävnadsinrättningen ska ha en fullständig och aktuell förteckning över så-

dana avtal.

LVFS 2008:12

6

Kvalitetssystem och kvalitetsgranskning

7 §

Den som driver en vävnadsinrättning ska ha ett kvalitetssystem som

grundar sig på principerna om god sed. Kvalitetssystemet ska omfatta minst

följande dokumentation:

1. standardrutiner,

2. riktlinjer,

3. utbildnings- och referenshandböcker,

4. rapporteringsformulär,

5. uppgifter om donatorer och

6. information om den slutliga användningen av vävnaderna eller cellerna.

8 §

Det ska finnas ett system för kvalitetsgranskning som ska uppfylla kra-

ven i bilaga 1.

Spårbarhet och register

9 §

Den som bedriver en vävnadsinrättning ska enligt 21

§ lagen

(2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga

vävnader och celler föra register över verksamheten. Registret ska medge

spårbarhet från donator till mottagare och omvänt. Motsvarande gäller för re-

levanta uppgifter om produkter och material som har kommit i kontakt med

vävnaderna eller cellerna.

10 §

Den som bedriver en vävnadsinrättning ska vad avser det register som

avses i 21 § lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hante-

ring av mänskliga vävnader och celler se till att

1. uppgifterna inte förstörs genom brand, skadegörelse eller på annat sätt,

2. obehöriga inte får tillgång till uppgifterna,

3. uppgifter inte obehörigen kan läggas till, tas bort eller ändras,

4. information inte lämnas ut utan stöd i lag eller förordning,

5. det finns förfaranden för rättelse vid bristande överensstämmelse mellan

uppgifter, och

6. mottagande patients identitet inte avslöjas för donatorn eller dennes närstå-

ende, vårdnadshavare, gode man eller förvaltare och omvänt.

Vid rättelse enligt 5 punkten ska den ursprungliga uppgiften alltjämt vara läs-

bar.

11 §

Registret får i fråga om personuppgifter innehålla uppgifter om:

1. donatorns namn och personnummer eller i förekommande fall, födelseda-

tum, reserv- eller samordningsnummer eller, när det gäller aborterat foster,

namn och personnummer på den kvinna som burit fostret,

2. hälsodata som hämtats in om donatorn och

3. resultatet av undersökningar av donatorn och kontroller av tillvaratagna

vävnader och celler vad gäller hepatit B, hepatit C, HIV 1 och HIV 2,

HTLV I/II samt syfilisspirocheter.

Resultat av övriga undersökningar gällande smittsamma sjukdomar hos do-

natorn och kontroller av tillvaratagna vävnader och celler t.ex. vad gäller

anti-HTLV I/II anges i förekommande fall.

LVFS 2008:12

7

12 §

Utöver vad som anges i 4 kap. 11 § ska registret innehålla uppgifter

om

1. tillvaratagandets identifikationsnummer,

2. sjukvårdsinrättning eller annan enhet som svarat för tillvaratagandet,

3. datum, tidpunkt och plats för tillvaratagandet,

4. typ av donation,

5. typ av vävnader eller celler,

6. vävnadernas/cellernas status (t.ex. karantänbelagda, lämpliga för använd-

ning etc.)

7. mottagare av utlämnade vävnader eller celler och datum för utlämnandet

8. utgångsdatum samt

9. vävnadens eller cellernas slutliga användning.

Uppgifter om typ av donation avser bl.a. uppgifter om donationen innebär att

en eller flera vävnader donerats, om de är avsedda för autolog eller allogen

användning och om donatorn är en levande eller en avliden person.

Tillvaratagandets identitet ska fastställas med en unik alfanumerisk identi-

fiering (ingreppets nummer) samt med uppgifter om den vävnadsinrättning,

sjukvårdsinrättning eller annan enhet som svarat för tillvaratagandet. Uppgif-

terna om tillvaratagandets identitet ska vara kopplade till donatorns identitet

och datumet för tillvaratagandet.

Vävnadernas och cellernas identitet ska fastställas enligt ett europeiskt

kodningssystem.

13 §

Registret ska enligt 21 § lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhets-

normer vid hantering av mänskliga vävnader och celler även innehålla upp-

gifter om verksamheten vid vävnadsinrättningen. Av registret ska det för

respektive verksamhetsår framgå uppgifter om:

1. antalet donatorer från vilka vävnader eller celler har tillvaratagits,

2. mängden tillvaratagna vävnader och celler,

3. förekomsten och utbredningen av markörer för smittämne i vävnader eller

celler hos donator och tillvaratagna vävnader eller celler,

4. mängden vävnader eller celler som har distribuerats till ett annat land för

att användas som råvara vid läkemedelstillverkning,

5. mängden vävnader eller celler som har distribuerats inom Sverige för att

användas som råvara vid läkemedelstillverkning,

6. mängden vävnader eller celler som har återkallats,

7. mängden vävnader eller celler som inte har använts, och

8. antalet rapporterade allvarliga avvikande händelser och allvarliga biverk-

ningar.

Vävnadsinrättningen ska varje år lämna rapport till Läkemedelsverket om

verksamheten som förevarit under året. Rapporten ska inkomma till Läkeme-

delsverket senast den 30 april varje år och innehålla de uppgifter som anges

ovan.

14 §

Vävnadsinrättningen ska se till att läkemedelstillverkaren lämnar föl-

jande uppgifter till vävnadsinrättningen:

1. vävnadernas och cellernas identitet,

LVFS 2008:12

8

2. identifikation av läkemedelssats för vilken vävnaderna och cellerna har an-

vänts,

3. uppgift om slutdestination för de vävnader och celler som inte använts för

läkemedelstillverkning och

4. datum för användning eller kassation.

15§

Uppgifterna i 4 kap. 11–14 §§ ska bevaras i minst 30 år efter den slutli-

ga användningen.

16 §

Den som bedriver en vävnadsinrättning och som distribuerar vävnader

och celler som ska användas som råvara vid läkemedelstillverkning ska bistå

läkemedelstillverkaren med dokumentation som behövs för att läkemedels-

tillverkaren ska uppfylla kraven i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmän-

na råd (LVFS 1995:21) om dokumentationskrav vid ansökningar om

godkännande av läkemedel för försäljning2 samt Europaparlamentets och rå-

dets förordning (EG) nr 1394/2007 av den 13 november 2007 om läkemedel

för avancerad terapi och om ändring av direktiv 2001/83/EG och förordning

(EG) nr 726/2004.

5 kap. Tillvaratagande och mottagande av vävnader och celler

Tillvaratagande m.m. av vävnader och celler

1 §

Donation, tillvaratagande, förpackning, märkning och transport av väv-

nader och celler ska ske i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter om dona-

tion och tillvaratagande av vävnader och celler.

2 §

Utöver vad som framgår av Socialstyrelsens föreskrifter om donation

och tillvaratagande av vävnader och celler gällande samtycke till donation,

krävs samtycke från donatorn eller vad avser avlidna donatorer, dennes när-

ståendes inställning till att vävnaderna och cellerna får användas vid läke-

medelstillverkning.

Mottagande av vävnader och celler vid vävnadsinrättningen

3 §

Mottagande av vävnader och celler på vävnadsinrättningen ska ske i en-

lighet med 6 kap. i Socialstyrelsen föreskrifter om vävnadsinrättningar i

hälso- och sjukvården m.m.

6 kap. Allvarliga avvikande händelser och allvarliga

biverkningar

Rapportering till Läkemedelsverket

1 §

Vid anmälan av allvarliga avvikande händelser och allvarliga biverk-

ningar till Läkemedelsverket ska formuläret i bilaga 2 (allvarliga avvikande

händelser) eller bilaga 3 (allvarliga biverkningar) användas (del 1, preliminär

anmälan).

2

Senast ändrad och omtryckt genom LVFS 2003:7.

LVFS 2008:12

9

2 §

Orsaken till och följderna av allvarliga biverkningar och allvarliga avvi-

kande händelser ska utredas. Utredningen ska innehålla en kartläggning av

vad som kan förebyggas i processen samt information om vilka åtgärder som

vidtagits med hänsyn till andra berörda vävnader och celler. Utredningen ska

skickas till Läkemedelsverket. Formuläret i bilaga 2 och 3 ska användas

(del 2, slutlig anmälan).

Rapportering till läkemedelstillverkaren

3 §

Vävnadsinrättningen ska ge läkemedelstillverkaren som tagit emot väv-

nader och celler som har samband med en allvarlig biverkning eller en allvar-

lig avvikande händelse relevanta upplysningar om de inträffade allvarliga bi-

verkningarna och allvarliga avvikande händelserna.

Återkallelse

4 §

Celler och vävnader som har samband med en allvarlig biverkning eller

en allvarlig avvikande händelse ska omedelbart återkallas från den som inne-

har dem.

5 §

Det ska finnas personal på vävnadsinrättningen som är behörig att be-

döma om vävnader och celler måste återkallas och som kan inleda och sam-

ordna nödvändiga åtgärder.

6 §

Det ska finnas ett effektivt förfarande för återkallande med en beskriv-

ning av ansvarsfördelningen och de åtgärder som ska vidtas. Detta innefattar

rapportering till Läkemedelsverket.

7 §

Åtgärder ska vidtas inom fastställda tidsrymder och ska inbegripa spår-

ning och återkallelse av alla berörda vävnader och celler.

7 kap. Övriga bestämmelser

1 §

Läkemedelsverket kan medge undantag från bestämmelserna i dessa fö-

reskrifter.

Denna författning träder i kraft den 24 november 2008.

MATS LARSON

Joakim Brandberg

LVFS 2008:12

10

Bilaga 1

A.

Organisation och ledning

1. Det ska utses en verksamhetschef, eller i förekommande fall, en ansvarig

läkare eller tandläkare, med de kvalifikationer och det ansvar som anges i

4 kap. 2-3 §§.

2. En vävnadsinrättning ska ha en organisation och rutiner som lämpar sig för

den verksamhet för vilken tillstånd söks. Det ska finnas en organisations-

plan där ansvars- och rapporteringsförhållanden klart anges.

3. En vävnadsinrättning ska ha tillgång till en särskilt utsedd legitimerad lä-

kare som ger råd om och övervakar inrättningens medicinska verksamhet

såsom val av donatorer, granskning av kliniska resultat av användningen

av vävnader och celler eller vid behov kommunikation med kliniska använ-

dare.

4. Det ska finnas ett dokumenterat kvalitetsstyrningssystem som är anpassat

till den verksamhet för vilken tillstånd söks, i enlighet med kraven i denna

föreskrift.

5. Det ska säkerställas att riskerna i samband med användning och hantering

av biologiskt material kartläggs och minimeras och att tillräcklig kvalitet

och säkerhet samtidigt upprätthålls för den avsedda användningen av väv-

naderna och cellerna. Riskerna avser bl.a. metoderna, miljön och persona-

lens hälsotillstånd vid vävnadsinrättningen.

6. Avtal med tredje man ska överensstämma med bestämmelserna i 4 kap.

6 §. I avtal med tredje man ska avtalsförhållandets villkor och ansvarsför-

delningen anges, liksom de metoder som ska användas för att uppfylla re-

sultatkraven.

7. Det ska finnas ett dokumenterat system, som ska övervakas av verksam-

hetschefen, eller i förekommande fall, den ansvarige läkaren eller tandlä-

karen, för intygande av att vävnader och/eller celler uppfyller adekvata

krav på säkerhet och kvalitet för att få frisläppas eller distribueras.

8. För den händelse att verksamheten skulle upphöra ska de avtal som ingås

och de förfaranden som antas i enlighet med 2 kap. 6 § innehålla uppgifter

om spårbarhet och information om cellernas och vävnadernas kvalitet och

säkerhet.

9. Det ska finnas ett dokumenterat system för säker identifiering av varje

vävnads- och cellenhet i alla skeden av den verksamhet för vilken tillstånd

söks.

B.

Personal

1. En vävnadsinrättning ska ha tillräcklig personal som är kvalificerad för

sina uppgifter. Personalens kompetens ska utvärderas med lämpliga inter-

valler som närmare anges i kvalitetssystemet.

2. All personal bör ha tydliga, dokumenterade och aktuella befattningsbe-

skrivningar. Personalens uppgifter, skyldigheter och ansvar ska vara klart

dokumenterade och ska förstås av personalen.

3. Personalen ska ges inskolning och grundutbildning och vid behov uppda-

terad utbildning när förfarandena ändras eller ny vetenskaplig kunskap till-

kommer samt adekvata möjligheter till fortbildning. Utbildningsprogram-

LVFS 2008:12

11

met måste säkerställa och omfatta dokumentation av att alla medlemmar av

personalen

a) har visat prov på att de är kompetenta att utföra de uppgifter de tilldelats,

b) är väl förtrogna med och förstår de naturvetenskapliga och tekniska pro-

cesser och principer som är relevanta för vars och ens uppgifter,

c) förstår den organisatoriska ramen, kvalitetssystemet och hälso- och sä-

kerhetsreglerna vid den inrättning där de arbetar, och

d) är medvetna om de etiska och juridiska aspekterna av sitt arbete.

C.

Utrustning och material

1. All utrustning och allt material ska utformas och underhållas på sådant sätt

att de lämpar sig för sin avsedda användning och att eventuella faror för

mottagare eller personal minimeras.

2. All kritisk utrustning och teknisk apparatur måste kartläggas och valideras,

inspekteras regelbundet och underhållas preventivt i enlighet med tillver-

karens anvisningar. Om utrustning eller material påverkar kritiska parame-

trar vid bearbetning eller förvaring (t.ex. temperatur, tryck, antal partiklar,

mikrobiell kontaminering) ska de identifieras och bli föremål för ända-

målsenliga övervaknings-, varnings-, larm- och korrigeringsåtgärder som

ska se till att de kritiska parametrarna vid varje tidpunkt håller sig inom

godtagbara gränser. All utrustning med en kritisk mätningsfunktion ska ka-

libreras mot en spårbar standard, om en sådan finns att tillgå.

3. Ny och reparerad utrustning ska testas vid installationen och ska valideras

före användning. Testresultaten ska dokumenteras.

4. Underhåll, service, rengöring, desinficering och sanering av all kritisk ut-

rustning ska utföras och dokumenteras regelbundet.

5. Driftrutinerna för varje del av kritisk utrustning ska finnas tillgängliga och

ska innehålla en utförlig beskrivning av de åtgärder som ska vidtas vid

funktionsstörningar eller driftstopp.

6. Rutinerna för den verksamhet för vilken tillstånd söks ska omfatta utförliga

specifikationer av allt kritiskt material och alla kritiska reagenser. Särskilt

ska specifikationer av tillsatser (t.ex. lösningar) och förpackningsmaterial

ingå. Kritiska reagenser och material ska överensstämma med dokumente-

rade krav och specifikationer och ska i tillämpliga fall uppfylla kraven i Lä-

kemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska pro-

dukter3 och Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2001:7) om medicin-

tekniska produkter för in vitro diagnostik.

D.

Anläggningslokaler

1. En vävnadsinrättning ska ha lämpliga anläggningar för att bedriva den

verksamhet för vilken tillstånd söks, i enlighet med kraven i dessa före-

skrifter.

2. Om denna verksamhet omfattar bearbetning av vävnader och celler medan

dessa är exponerade för miljön, ska det ske i en miljö med specifikt angiven

luftkvalitet och renhet för att minska risken för kontaminering, inklusive

3

Senast ändrad genom LVFS 2007:3.

LVFS 2008:12

12

korskontaminering mellan donerade vävnader och celler. Dessa åtgärders

effektivitet ska valideras och övervakas.

3. Om inte annat framgår av punkt 4 ska luftkvaliteten när vävnader och celler

exponeras för miljön under bearbetning utan en påföljande mikrobiell in-

aktiveringsprocess, motsvara klass A i bilaga 1 till den europeiska vägled-

ningen för god tillverkningssed (

European Guide to Good Manufacturing

Practice

) och Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:6) om god till-

verkningssed för läkemedel4, och bakgrundsmiljön ska vara lämplig för

bearbetningen av ifrågavarande vävnad/cell, men ska minst motsvara klass

D i nämnda vägledning i fråga om partiklar och mikroorganismer.

4. En miljö som uppfyller mindre stränga krav än de i punkt 3 kan godtas om

a) en validerad mikrobiell inaktiveringsprocess eller validerad process för

slutsterilisering tillämpas,

b) det visas att exponering i en klass A-miljö har en försvagande effekt på

de egenskaper som krävs av vävnaden eller cellen,

c) det visas att det för användning av vävnaden eller cellen på mottagaren

används en väg eller ett sätt som innebär en betydligt lägre risk för att

bakteriell infektion eller svampinfektion ska överföras till mottagaren

än vid cell- och vävnadstransplantation,

d) det inte är tekniskt möjligt att genomföra den nödvändiga processen i en

klass A-miljö (t.ex. för att det i behandlingsområdet krävs specifik ut-

rustning som inte är helt förenlig med klass A).

5. I punkt 4 a, b, c och d ska det anges vilken miljö det rör sig om. Det ska

visas och dokumenteras att den valda miljön har den kvalitet och säkerhet

som krävs, åtminstone med hänsyn till det avsedda syftet, sättet för an-

vändning och mottagarens immunstatus. Ändamålsenlig klädsel och ut-

rustning för personligt skydd och hygien ska finnas i varje berörd avdel-

ning på vävnadsinrättningen, tillsammans med skriftliga anvisningar om

hygien och klädsel.

6. Om den verksamhet för vilken tillstånd söks omfattar förvaring av vävna-

der och celler ska de förvaringsförhållanden specificeras som är nödvändi-

ga för att bevara de krävda egenskaperna hos vävnader och celler, inklusive

temperatur, luftfuktighet eller luftkvalitet.

7. Kritiska parametrar (t.ex. temperatur, luftfuktighet, luftkvalitet) ska kon-

trolleras, övervakas och dokumenteras kontinuerligt för att säkerställa att

de specificerade villkoren uppfylls.

8. Det ska finnas en sådan förvaringsanläggning att vävnader och celler som

förvaras i väntan på frisläppande eller i karantän klart hålls isär från dem

som frisläppts och dem som kasserats, så att förväxling och korskontami-

nation undviks. Både i karantänområden och i förvaringsutrymmena för

frisläppta vävnader och celler ska det finnas fysiskt åtskilda områden eller

förvaringsanläggningar eller metoder för säker åtskillnad inom anlägg-

ningen för förvaring av vävnader och celler som samlats i enlighet med vis-

sa kriterier.

9. Vävnadsinrättningen ska ha skriftliga strategier och rutiner för kontrollerat

tillträde, rengöring och underhåll, bortskaffande av avfall och omfördel-

ning av arbetsuppgifter i nödsituationer.

4

Senast ändrad genom LVFS 2006:7.

LVFS 2008:12

13

E.

Dokumentation och arkivering

1. Det ska finnas ett system som resulterar i klart definierad och effektiv do-

kumentation, korrekta arkiv och register och auktoriserade standardrutiner

för den verksamhet för vilken tillstånd söks. Dokumenten ska ses över re-

gelbundet och ska uppfylla normerna i dessa föreskrifter. Systemet ska ut-

göra en garanti för att det arbete som utförs standardiseras och att alla steg

i det kan spåras, dvs. kodning, urvalskriterier för donatorer, tillvaratagan-

de, bearbetning, konservering, förvaring, transport, distribution eller kas-

sation, inklusive kvalitetskontroll och kvalitetssäkring.

2. För varje kritisk verksamhet ska materialet, utrustningen och personalen

identifieras och dokumenteras.

3. Vid vävnadsinrättningarna ska alla ändringar i dokument granskas, dateras,

godkännas, dokumenteras och tillämpas utan dröjsmål av auktoriserad per-

sonal.

4. Ett förfarande för dokumentkontroll ska inrättas för granskning av tidigare

översyner och ändringar och för säkerställande av att endast aktuella ver-

sioner av dokumenten används.

5. Det ska visas att arkivuppgifterna är tillförlitliga och att de ger en sann bild

av resultaten.

6. Arkivuppgifterna ska vara klart läsbara och beständiga och kan vara hand-

skrivna eller överförda till ett annat validerat system, t.ex. en dator eller

mikrofilm.

7. Alla sådana uppgifter, inklusive rådata, som är av kritisk betydelse för väv-

nadernas och cellernas säkerhet och kvalitet förvaras på ett sådant sätt att

de säkert är åtkomliga minst tio år efter utgångsdatum, klinisk användning

eller kassation.

8. Tillgång till arkiv och data ska begränsas till personer som auktoriserats av

verksamhetschefen, eller i förekommande fall, den ansvarige läkaren eller

tandläkaren och till tillsynsmyndigheten för att användas i inspektions- och

kontrollsyfte.

F.

Kvalitetsgranskning

1. Det ska finnas ett system för granskning av den verksamhet för vilken till-

stånd söks. Utbildade och kompetenta personer ska utföra granskningen på

ett oberoende sätt åtminstone vartannat år för att kontrollera överensstäm-

melsen med godkända metoder och föreskrivna krav. Resultat och korrige-

ringsåtgärder ska dokumenteras.

2. Om det förekommer avvikelser från de föreskrivna kvalitets- och säker-

hetsnormerna ska det genomföras dokumenterade utredningar som bl.a.

ska omfatta ett beslut om möjliga korrigeringsåtgärder och förebyggande

åtgärder. Enligt skriftliga förfaranden och under överinsyn av verksam-

hetschefen, eller i förekommande fall, den ansvarige läkaren eller tandlä-

karen ska det beslutas om vad som ska göras med de vävnader och celler

som inte uppfyller kraven, och beslutet ska dokumenteras. Alla sådana

vävnader och celler ska identifieras och redovisas.

3. Korrigeringsåtgärder ska dokumenteras, inledas och fullföljas utan dröjs-

mål och effektivt. Effektiviteten hos vidtagna förebyggande åtgärder och

korrigeringsåtgärder bör utvärderas.

LVFS 2008:12

14

4. Vävnadsinrättningen bör ha rutiner för granskning av hur systemet för kva-

litetsstyrning fungerar så att detta kontinuerligt och systematiskt förbättras.

LVFS 2008:12

15

Bilaga 2

LVFS 2008:12

16

LVFS 2008:12

17

Bilaga 3

LVFS 2008:12

18

Elanders i Vällingby 2008 220586