LVFS 2009:21

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek

1

Läkemedelsverkets författningssamling

ISSN 1101-5225

Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter

(LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek;

beslutade den 20 oktober 2009.

Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 14 § 3 förordningen (2009:659)

om handel med läkemedel att 25 § i verkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om

detaljhandel vid öppenvårdsapotek ska ha följande lydelse.

25 §

Öppenvårdsapotekets egenkontrollprogram ska innehålla

– instruktion för, eller beskrivning av, hur de krav som anges i 2 kap. 6 §

lagen (2009:366) om handel med läkemedel ska uppfyllas,

– instruktion för hur 2 kap. 6 a–6 c §§ lagen om handel med läkemedel ska

efterlevas,

– i förekommande fall instruktion för hur detaljhandel enligt 4 kap. 1 § första

stycket lagen om handel med läkemedel ska bedrivas samt för hur uppgifter

ska lämnas till Apotekens Service Aktiebolag enligt 4 kap. 2 § samma lag,

– instruktioner som anges i 5 kap. 1 § Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS

2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit,

– instruktion för hur anmälan enligt 19 § Läkemedelsverkets föreskrifter

(LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek ska

göras,

– instruktion för hantering och försäljning av licensläkemedel1 samt

– instruktion för hantering och försäljning av extemporeläkemedel.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2009.

Läkemedelsverket

MATS LARSON

Joakim Brandberg

1

Se Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försäljning av

icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter).

LVFS 2009:21

Utkom från trycket

den 28 oktober 2009

Elanders Sverige AB, 2009