LVFS 2011:10

Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika

1

Läkemedelsverkets författningssamling

ISSN 1101-5225

Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman

Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över

narkotika;

beslutade den 25 augusti 2011.

Läkemedelsverket föreskriver1 med stöd av 3 § förordningen (1992:1554) om

kontroll av narkotika följande förteckningar över narkotika.

NARKOTIKAFÖRTECKNINGAR

Narkotikaförteckningarna består av de svenska förteckningarna I–V, som har

följande indelning.

− Förteckning I omfattar ämnen, växtmaterial och svampar som normalt inte

har medicinsk användning.

− Förteckning II–IV omfattar ämnen, växtmaterial och svampar med medi-

cinsk användning.

− Förteckning V omfattar vissa nationellt narkotikaförklarade ämnen där det

inte behövs tillstånd vid varje enskilt införsel- respektive utförseltillfälle

enligt 4 § förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika.

Under rubriken ”Internationell förteckning” anges om ämnet är narkotika en-

ligt 1961 års allmänna narkotikakonvention2 (N I–N IV) eller enligt 1971 års

psykotropkonvention3 (P I–P IV).

Ämnenas, växtmaterialens och svamparnas namn är inte uttömmande angiv-

na, även andra benämningar kan förekomma.

Med narkotika avses även

1. salter av ämnen i narkotikaförteckningarna,

2. estrar och etrar av ämnen angivna med N I i narkotikaförteckningarna och

salter av dessa etrar och estrar,

3. isomerer av ämnen angivna med N I eller N II i narkotikaförteckningarna

om inte annat anges och salter av dessa isomerer samt

4. stereoisomerer av ämnen angivna med P I–P IV i narkotikaförteckningarna

om inte annat anges.

1

Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den

22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och före-

skrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L

204,

21.7.1998, s.

37, Celex 31998L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets

direktiv 98/48/EG (EGT L 217, 5.8.1998, s.

18, Celex 31998L0048).

2

SÖ 1964:59 Konvention ersättande äldre konventioner rörande narkotika, New York

den 30 mars 1961, ändrad genom SÖ 1972:41 Protokoll rörande ändringar i 1961 års

konvention ersättande äldre konventioner rörande narkotika, Genève den 25

mars

1972 samt den s.k. Yellow List, https://www.incb.org/incb/en/narcotic-drugs/

Yellowlist_Forms/yellow-list.html

3

SÖ 1972:42 Konvention om psykotropa ämnen, Wien den 21 februari 1971 samt

den

s.k. Green List, https://www.incb.org/incb/en/psychotropic-substances/green-

lists.html

LVFS 2011:10

Utkom från trycket

den 2 september 2011

1

LVFS 2011:10

2

De salter, etrar, estrar, isomerer och stereoisomerer som omfattas av punk-

terna 1–4 tillhör samma svenska förteckning som det i förteckningen angivna

ämnet, om inte annat anges.

LVFS 2011:10

3

Äm

n

e

S

v

en

sk

rt

ec

k

n

in

g

In

te

rn

atione

ll

rt

ec

kning

A

n

m

ä

rk

ning

IN

N

4

b

en

ä

m

n

in

g

A

n

d

ra van

li

gt

re

k

o

mma

nd

e n

a

mn

E

n

ty

dig

t ke

mis

kt n

a

mn

Ac

et

or

fi

n

3

-o

-a

ce

tylte

tr

ahydr

o-

-(

1

-hydr

oxi-

1-

me

tylbutyl)

-6,14-

endo-

et

enoor

ipa

vin

II

N

I+

IV

A

ce

tyl-a

lfa

-me

tylf

en

ta

nyl

N

-[1-

-m

et

ylf

en

etyl

)-

4-

pipe

ri

dyl]

ac

eta

nili

d

II

N

I+

IV

Ac

et

yldihydr

okode

in

II

N I

I

Vis

sa

be

re

dninga

r

N

III

Acetylmetadol

3-

acetoxy-

6-

dim

etyl

ami

no

-

4,4-

dif

enyl

he

pta

n

II

N

I

Alf

ac

et

ylme

ta

dol

α

-3

-a

ce

toxy-

6-

dime

tyla

mino-

4,4-

dif

enyl

he

pta

n

II

N

I

Alf

am

ep

rodin

α

-3-

etyl

-1-me

tyl-

4-fe

nyl-

4-

pr

opionoxypipe

ri

din

II

N

I

4

Intern

ation

al N

onpr

opriet

ary

N

am

es (I

N

N

),

m

en

m

ed sv

ensk

språ

kform

.

IN

N

benäm

ning

ar b

esluta

s av

W

o

rd H

ealth

O

rganis

ation

(W

H

O

)

r att

u

n

d

erl

ätta id

en

ti

fik

at

io

n

av f

arm

aceut

is

ka äm

nen/

subst

anser

. B

enä

m

n

in

garna

är u

n

ik

a o

ch gl

obal

t acce

pt

erad

e.

LVFS 2011:10

4

Äm

n

e

S

v

en

sk

rt

ec

k

n

in

g

In

te

rn

atione

ll

rt

ec

kning

A

n

m

ä

rk

ning

IN

N

be

mni

ng

A

ndr

a

v

a

n

li

g

t

re

k

o

mma

nd

e n

a

mn

E

n

ty

dig

t ke

mis

kt n

a

mn

Alf

am

et

adol

α

-6

-d

ime

tyla

mino-

4,4-

di

fe

nyl-

3-

he

pta

nol

II

N

I

Alf

a-

me

tylf

enta

nyl

N-

[1

-(

α

-m

et

ylf

en

etyl

)-

4-

pipe

ri

dyl]

pr

opiona

nili

d

II

N

I+

IV

A

lfa

-m

et

yltiofe

nta

nyl

N

-[1-

[1-m

etyl

-2-(2-

tie

nyl)e

tyl]

-

4-

pipe

ri

dyl]

pr

opiona

nili

d

II

N

I+

IV

Alf

ap

rodin

α

-1,3-

dime

tyl-

4-

fe

nyl

-

4-

pr

opionoxypipe

ri

din

II

N

I

Alf

en

ta

nil

N

-[

1

-[

2-

(4

-e

tyl-

4,5-

dihydr

o-

5-

oxo-

1H-

te

tra

zo

l-1-

yl)e

tyl]-

4-(me

toxime

tyl)

-

4-

pipe

ri

dinyl]

-N

-f

enylpr

opa

na

mid

II

N

I

All

oba

rb

ita

l

5,5-

dia

llyl

ba

rbitur

sy

ra

IV

P

I

V

A

ll

y

lprodin

3-a

llyl-

1-me

tyl-4-

fe

nyl-

4-

pr

opionoxypipe

ri

din

II

N

I

Alpr

az

ola

m

8

-klor

o-

1-

me

tyl-

6-

fe

nyl-

4H

-s

-

tr

ia

zo

lo[

4,3-

a]

[1,4]

be

ns

odia

ze

pin

IV

P I

V

LVFS 2011:10

5

Amf

ep

ra

mon

Die

tylpr

opi

on

2-

(d

ie

ty

la

m

ino)

pr

opiof

en

o

n

II

P

I

V

Am

fe

ta

m

in

)-

α

-m

et

ylfe

ne

tyla

min

II

P

II

Ami

ne

pti

n

7-

[(

10,11-

dihydr

o-

5H-

dibe

ns

o[

a,d]

cyklohe

pt

en

-

5-

yl)

am

ino]

he

pta

ns

yr

a

II

P I

I

Ami

nor

ex

2-

amino-

5-

fe

nyl-

2-

oxa

zo

lin

IV

P

I

V

Amoba

rb

it

al

5-

et

yl-

5-

is

ope

ntyl

ba

rb

itur

sy

ra

IV

P

I

II

Anil

er

idin

1-

p-

am

inof

en

et

yl-

4-

fe

nylpi

pe

ri

din-

4-

ka

rboxyls

yr

ae

tyle

st

er

II

N

I

Apr

oba

rb

ita

l

V–

B

ar

b

ita

l

5,5-

die

tylba

rb

it

ur

sy

ra

IV

P

I

V

B

ens

etidi

n

1

-(

2-

be

ns

yloxye

tyl)

-4

-f

enylpi

pe

ri

din-

4-

ka

rboxyls

yr

ae

tyle

st

er

II

N

I

B

en

sfe

ta

m

in

N

-b

en

sy

l-

N

-dime

tylf

en

et

yla

min

II

P

IV

Äm

n

e

S

v

en

sk

rt

ec

k

n

in

g

In

te

rn

atione

ll

rt

ec

kning

A

n

m

ä

rk

ning

IN

N

be

mni

ng

A

ndr

a

v

a

n

li

g

t

re

k

o

mma

nd

e n

a

mn

E

n

ty

dig

t ke

mis

kt n

a

mn

LVFS 2011:10

6

B

en

sy

lmo

rfin

3

-b

en

sy

lmo

rf

in

II

N

I

1-

be

ns

ylpipe

ra

zi

n

N

-b

en

sy

lpipe

ra

zi

n

I

B

es

itr

amid

1-

(3

-c

ya

no-

3,3-

dif

enylpr

opyl)

-4

-(

2-

oxo-

3-

pr

opionyl-

1-

be

ns

im

ida

zolinyl

)pipe

ridin

II

N

I

B

et

ace

ty

lm

et

ad

o

l

β-

3

-a

ce

toxy-

6-

dime

tyla

mino-

4,4-

dif

enylhe

pt

an

II

N

I

B

eta

-hydr

oxif

enta

nyl

N-

[1

-(

β

-hydr

oxif

en

etyl)

-

4-

pipe

ri

dyl]

pr

opi

ona

nil

id

II

N

I+

IV

B

eta

-hydr

oxi-

3-

me

tylf

en

-

ta

nyl

N-

[1

-(

β

-hydr

oxif

en

etyl)

-3

-m

et

yl-

4-

pipe

ri

dyl]

pr

opi

ona

nil

id

II

N

I+

IV

B

eta

me

pr

odin

β-

3

-e

tyl-1-

me

tyl-4-f

enyl

-

4-

pr

opionoxypipe

ri

din

II

N

I

B

eta

me

ta

dol

β-

6

-d

ime

tyla

mino-

4,4-

dif

enyl-

3-

he

pta

nol

II

N

I

B

eta

pr

odin

β-

1,3-

dime

tyl-

4-

fe

nyl-

4-

pr

opionoxypipe

ri

din

II

N

I

B

ra

lloba

rb

ita

l

V

Äm

n

e

S

v

en

sk

rt

ec

kn

in

g

In

te

rn

atione

ll

rt

ec

kning

A

n

m

ä

rk

ning

IN

N

be

mn

ing

A

ndr

a

v

a

n

li

g

t

re

k

o

mma

n

d

e na

mn

E

n

ty

di

g

t ke

mis

kt n

a

mn

LVFS 2011:10

7

Br

ol

am

fe

ta

m

in

DOB

Br

o

m

-S

T

P

)-

4

-b

ro

mo-

2,5-

dime

toxi-

α

-me

tylf

en

etyla

min

2-

amino-

1-

(4

-b

ro

m-

2,5-

dime

toxif

enyl)

pr

opa

n

IP

I

B

rom

az

ep

am

7-

br

omo-

1,3-

dihydr

o-

5-

(2

-pyr

idyl

)-

2H-

1,4-

be

ns

odia

ze

pin-

2-

on

IV

P I

V

B

rombe

ns

odif

ur

anylis

o-

pr

opyl

am

in

B

romo-

D

ra

gonf

ly

I–

B

rot

iz

ol

am

2-

br

omo-

4-

(o

-k

lor

of

enyl

)-

9

-m

et

yl-

6H-

tie

no[

3,2-

f]

-s

-

tr

ia

zo

lo[

4,3-

a]

[1,4]

di

az

ep

in

IV

P I

V

B

u

fe

dr

on

2-

me

tyla

min-

1-

fe

nylbuta

n-

1-

on

I

B

upr

enor

fi

n

2

l-

cyklopr

opyl-

7-

α

-[

(S

)-

1-

hydr

oxi-

1,2,2-

tr

ime

tylpr

opyl]

-6,14-

endo-

et

ano-

6,7,8,14-

te

tr

ahydr

oor

ipa

vin

IV

P

III

Äm

n

e

S

v

en

sk

rt

ec

k

n

in

g

In

te

rn

atione

ll

rt

ec

kning

A

n

m

ä

rk

ning

IN

N

be

mni

ng

A

ndr

a

v

a

n

li

g

t

re

k

o

mma

nd

e n

a

mn

E

n

ty

dig

t ke

mis

kt n

a

mn

LVFS 2011:10

8

B

u

ta

lbita

l

5

-a

llyl-

5-

is

obutylba

rb

itur

sy

ra

IV

P

I

II

B

u

toba

rb

it

al

5-

butyl

-5

-e

tylba

rbitur

sy

ra

IV

P

I

V

B

u

tylon

1-

(1,3-

be

ns

odioxol-

5-

yl)

-

2-

(m

et

yla

m

ino)

buta

n-

1-

on

I–

2C

-B

4-

br

omo-

2,5-

dim

etoxi

fe

ne

tyl

am

in

I

P

I

I

2C

-I

4-

jodo-

2,5-

dime

toxif

en

etyla

min

I

C

P

47,497-

C

6

5-

(1,1-

dime

tylhe

xyl)

-2

-(

(1R

,3S

)-

3-

hydr

oxic

ykl

ohe

xyl)

-f

enol

I–

C

P

47,497-

C

7

5-

(1,1-

dime

tylhe

ptyl)

-2

-(

(1R

,3S

)-

3-

hydr

oxic

ykl

ohe

xyl)

-f

enol

I–

C

P

47,497-

C

8

5-

(1,1-

dime

tyloktyl)

-2

-(

(1

R

,3S

)-

3-

hydr

oxic

ykl

ohe

xyl)

-f

enol

I–

C

P

47,497-

C

9

5-

(1,1-

dime

tylnonyl)

-2

-(

(1

R

,3S

)-

3-

hydr

oxic

ykl

ohe

xyl)

-f

enol

I–

2C

-T

-2

2,5-

dim

etoxi

-4

-e

tyltiof

en

etyla

min

I

Äm

n

e

S

v

en

sk

rt

ec

k

n

in

g

In

te

rn

atione

ll

rt

ec

kning

A

n

m

ä

rk

ning

IN

N

be

mni

ng

A

ndr

a

v

a

n

li

g

t

re

k

o

mma

nd

e n

a

mn

E

n

ty

dig

t ke

mis

kt n

a

mn

LVFS 2011:10

9

2C

-T

-7

2,5-

dim

etoxi

-4

-(

n

)-

pr

opylt

iof

ene

tyla

m

in

I–

C

ykloba

rb

it

al

5-

(1

-c

ykohe

xe

n-

1-

yl)

-

5-

et

ylba

rb

it

ur

sy

ra

IV

P

III

Delor

azepam

7-

klor

o-

5-

(o

-k

lor

o

fe

nyl

)-

1,3-

dihydr

o-

2H-

1,4-

be

ns

odia

ze

pin-

2-

on

IV

P I

V

De

so

mor

fi

n

D

ihydr

ode

oxymor

fi

n

II

N

I

+

IV

De

soxipi

pr

adol

2-

be

ns

hydr

ylpipe

ri

din

I

DE

T

3

-[

2-

(d

ie

tyla

mino)

et

yl]

indol

I

P

I

D

exa

mfe

ta

min

(+

)-

α

-m

et

ylfe

ne

tyla

min

II

P

II

De

xtr

om

etor

fa

n DXM

V

B

er

edni

nga

r

r

me

dic

ins

kt e

lle

r ve

-

te

ns

ka

pligt br

uk i

fo

rm

a

v

l

ö

sn

inga

r

so

m inte

inne

lle

r

me

r ä

n

3 mg/ml ä

r

unda

nta

gna

Äm

n

e

S

v

en

sk

rt

ec

k

n

in

g

In

te

rn

atione

ll

rt

ec

kning

A

n

m

ä

rk

ning

IN

N

be

mni

ng

A

ndr

a

v

a

n

li

g

t

re

k

o

mma

nd

e n

a

mn

E

n

ty

dig

t ke

mis

kt n

a

mn

LVFS 2011:10

10

De

xtr

om

or

amid

(+

)-

4

-[

2-

m

etyl

-4

-oxo-

3,3-

dif

enyl-

4-

(1

-

pyr

ro

lidinyl)

butyl

]m

or

fo

lin

II

N

I

De

xtr

opr

opoxif

en

α

-(

+

)-

4

-d

ime

tyla

mino-

1,2-

dif

enyl-

3-

me

tyl-

2-

buta

nolpr

opiona

t

II

I

N

I

I

Vis

sa

be

re

dninga

r

N

III

Dia

mpr

omid

N-

[2

-(

me

tylf

en

et

yla

mino)

pr

opyl]

pr

o-

piona

nilid

II

N

I

Diazepa

m

7

-k

lor

o

-1,3-

dihydr

o-

1-

m

etyl-

5-

fe

nyl-

2H-

1,4-

be

ns

odia

ze

pin-

2-

on

IV

P I

V

Die

tylt

ia

m

bute

n

3

-die

tyla

mino-

1,1-

di(

2’

-tie

nyl)

-1

-bute

n

II

N

I

Dif

enoxi

n

1

-(

3-

cy

ano-

3,3-

dif

enylpr

opyl)

-

4-

fe

nyli

sonipe

co

tic

sy

ra

II

N I

V

is

sa

be

re

dninga

r

N

III

Dif

enoxyl

at

1-

(3

-c

ya

no-

3,3-

dif

enylpr

opyl)

-

4-

fe

nylpi

pe

ri

din-

4-

ka

rboxyls

yr

ae

tyle

st

er

II

N I

V

is

sa

be

re

dninga

r

N

III

Dihydr

oe

tor

fi

n

7,8-

dihydr

o-

-[

1-

(R

)-

hydr

oxi-

1-

me

tylbut

yl]

-6,14-

endo-

et

anote

tr

ahydr

oor

ipa

vin

II

N

I

Äm

n

e

S

v

en

sk

rt

ec

k

n

in

g

In

te

rn

atione

ll

rt

ec

kning

A

n

m

ä

rk

ning

IN

N

be

mni

ng

A

ndr

a

v

a

n

li

g

t

re

k

o

mma

nd

e n

a

mn

E

n

ty

dig

t ke

mis

kt n

a

mn

LVFS 2011:10

11

Dihydr

okode

in

II

N I

I

Vis

sa

be

re

dninga

r

N

III

Dihydr

om

or

fi

n

II

N

I

Dim

ef

epta

nol

6-

dim

etyl

amino-

4,4-

dif

enyl-

3-

he

pta

nol

II

N I

Dim

enoxa

dol

2-

dim

etyl

aminoe

tyl-

1-

et

oxy-

1,1-

dif

enyl

ac

et

at

II

N

I

Dim

etyl

tia

mbute

n

3

-dim

etyl

amino-

1,1-

di(

2'-

tie

nyl)

-

1-

bute

n

II

N

I

Dioxa

fe

tylbut

yr

at

et

yl-

4-

mor

fo

li

no-

2,2-

dif

enylbut

yr

at

II

N I

Dipi

pa

non

4,4-

dif

enyl

-6

-p

ipe

ri

din-

3-

he

pta

non

II

N I

DM

A

)-

2,5-

dime

toxi-

α

-m

et

ylfe

ne

tyla

min

I

P

I

DM

H

P

3-

(1,2-

dime

tylhe

ptyl)

-7,8,9,10-

te

tr

ahydr

o-

6,6,9-

tr

im

et

yl-

6H-

dibe

ns

o[

b,d]

pyr

an

-1

-o

l

I P

I

Äm

n

e

S

v

en

sk

rt

ec

k

n

in

g

In

te

rn

atione

ll

rt

ec

kning

A

n

m

ä

rk

ning

IN

N

be

mni

ng

A

ndr

a

v

a

n

li

g

t

re

k

o

mma

nd

e n

a

mn

E

n

ty

dig

t ke

mis

kt n

a

mn

LVFS 2011:10

12

DM

T

3

-[

2-

(d

ime

tyla

mino)

et

yl]

indol

I

P

I

DOC

4-

klor

-2,5-

dim

etoxi

am

fe

ta

mi

n

I

-

D

O

E

T

)-4-e

tyl-

2,5

-d

ime

toxi-

α

-me

tylf

en

etyla

min

IP

I

DOI

4-

jod-

2,5-

dime

toxia

mf

et

amin

I

Dr

ona

binol

5

De

lta

-9

-t

et

ra

hydr

o-

ca

nna

-

binol

(6

aR

,10a

R

)-

6

a,7,8,10a

-t

et

ra

hydr

o-

6,6,9-

tr

ime

tyl-

3-

pe

ntyl

-6

H-

dibe

ns

o[

b,d]

pyr

an

-1

-o

l

II

P

I

I

Äve

n de

s

te

re

oke

-

mis

ka

va

ri

an

te

rn

a

Dr

ote

ba

nol

3,4-

dim

etoxi

-17-

me

tylmor

fina

n-

,14-

diol

II

N

I

E

kgonin

II

N I

Ä

ve

n

de

ss

e

str

ar

oc

h

de

ri

va

t s

o

m ka

n om

-

va

ndla

s till

e

kgonin

elle

r koka

in

E

st

az

o

la

m

8

-k

lor

o-

6-

fe

nyl

-4

H-

s-

tr

ia

zo

lo[

4,3-

a]

[1,4]

be

ns

odia

ze

pin

IV

P I

V

Äm

n

e

S

v

en

sk

rt

ec

k

n

in

g

In

te

rn

atione

ll

rt

ec

kning

A

n

m

ä

rk

ning

IN

N

be

mni

ng

A

ndr

a

v

a

n

li

g

t

re

k

o

mma

nd

e n

a

mn

E

n

ty

dig

t ke

mis

kt n

a

mn

5

INN-n

a

m

ne

t

re

fe

re

ra

r e

nda

st

ti

ll s

te

re

o

is

om

e

re

n

(-)-tr

a

n

s-de

lt

a

-9

-te

tra

hydro

c

anna

b

inol

LVFS 2011:10

13

E

tic

yklidin

P

C

E

N

-e

tyl-

1-

fe

nylc

yklohe

xyla

min

I

P

I

E

tila

mf

et

am

in

N

-e

ty

la

m

fe

ta

m

in

E

tyla

mfe

ta

min

N-

et

yl-

α

-me

tylfe

ne

tyla

min

2-

et

yl

am

ino-

1-

fe

nylpr

opa

n

II

P IV

E

tina

ma

t

1

-e

tynyl

cyklohe

xa

nolka

rb

am

at

IV

P

I

V

E

tklor

vynol

1-

klor

o-

3-

et

yl

-1

-p

en

te

n-

4-

yn-

3-

ol

IV

P

I

V

E

tonitazen

1-

die

tyla

m

inoe

ty

l-

2-

p-

et

oxybens

yl-

5

-

nitr

obe

ns

imida

zo

l

II

N

I

E

tor

fi

n

T

et

ra

hydr

o-

-(

1-

hydr

oxi

-1

-

me

tylbutyl

)-

6,14-

endo-

et

enoor

ipa

vi

n

II

N

I+

IV

E

toxe

ri

di

n

1

-[

2-

(2

-hydr

oxie

toxy)

et

yl]

-

4-

fe

nylpipe

ri

din-

4-

ka

rboxyls

yr

ae

tyle

st

er

II

N

I

E

tr

ypta

m

in

3

-(

2-

aminobutyl)

indol

I

P

I

E

tyllof

la

ze

pa

t

E

tyl7-

klor

o-

5-

(o

-f

luor

of

enyl)

-

2,3-

dihydr

o-

2-

oxo-

1H-

1,4-

be

ns

odia

ze

p

in-

3-

ka

rboxyla

t

IV

P IV

Äm

n

e

S

v

en

sk

rt

ec

k

n

in

g

In

te

rn

ation

ell

rt

eck

n

in

g

A

n

rkning

IN

N

be

näm

n

ing

A

n

d

ra van

ligt

re

k

o

m

m

a

nde

na

mn

E

n

ty

d

ig

t ke

mis

kt

na

mn

LVFS 2011:10

14

E

tylme

tyltia

mbute

n

3

-e

tylme

tyla

mino-

1,1-

di(

2’

-tie

nyl)

-1

-

bute

n

II

N

I

E

tylmor

fi

n

3

-e

tylmor

fi

n

II

I

N I

I

Vis

sa

be

re

dninga

r

N

III

F

ena

doxon

6-

mor

folino-

4,4-

dif

enyl-

3-

he

pta

non

II

N I

F

ena

mpr

omid

N-

(1

-m

et

yl-

2-

pipe

ridinoe

tyl)

pr

opion-

an

ilid

II

N

I

F

en

aze

p

am

IV

F

ena

zo

ci

n

2

'-

hydr

oxi-

5,9-

dime

tyl-

2-

fe

ne

tyl-

6,7-

be

ns

omor

fa

n

II

N

I

F

enc

yklidi

n

P

C

P

1-

(1

-f

enylc

yklohe

xyl)

pipe

ridi

n

II

P

I

I

F

endi

me

tr

az

in

(+

)-

(2S,3S)

-3,4-

dime

tyl-

2-

fe

nylm

or

fo

lin

II

P I

V

F

ene

tyll

in

7-[

2-[(

α

-m

et

ylf

en

etyl)

amino]

et

yl

]t

eo

-

fyll

in

II

P I

I

F

enka

mf

am

in

N-

et

yl-

3-

fe

nyl-

2-

nor

bor

na

na

min

II

P

I

V

Äm

n

e

S

v

en

sk

rt

ec

k

n

in

g

In

te

rn

atione

ll

rt

ec

kning

A

n

m

ä

rk

ning

IN

N

be

mni

ng

A

ndr

a

v

a

n

li

g

t

re

k

o

mma

nd

e n

a

mn

E

n

ty

dig

t ke

mis

kt n

a

mn

LVFS 2011:10

15

Fe

n

m

et

ra

zi

n

3

-m

et

y

l-2

-f

en

y

lm

o

rf

o

li

n

II

P I

I

F

enoba

rb

it

al

5-

et

yl-

5-

fe

nylba

rb

itur

sy

ra

IV

P

I

V

F

enom

or

fa

n

3

-hydr

oxi-

N-

fe

ne

tylmor

fina

n

II

N

I

F

enope

ri

din

1-

(3

-hydr

oxi-

3-

fe

nylpr

opyl

)-

4

-

fe

nylpipe

ri

di

n-

4-

ka

rboxyls

yr

ae

tyle

st

er

II

N

I

F

enpr

opor

ex

)-

3

-[

-m

et

ylf

enyle

tyl)

amino]

pr

opi-

onitr

il

II

P I

V

F

ent

anyl

1-

fe

ne

tyl-

4-

N-

pr

opionyl

an

ili

nopipe

ri

din

II

N

I

F

ent

er

min

α

-dime

tylf

en

et

yla

min

II

P

IV

1-

fe

nyl-

2-

butyla

min

II

[1

-f

en

y

l-1

-p

ip

er

id

y

l-(2

)-

me

ty

l]

ac

et

at

II

Fl

ef

ed

ro

n

1

-(

4

-flu

o

rfe

n

y

l)-2

-

(m

et

yla

mino)

pr

opa

n-

1-

on

I–

Äm

n

e

S

v

en

sk

rt

ec

k

n

in

g

In

te

rn

atione

ll

rt

ec

kning

A

n

m

ä

rk

ning

IN

N

be

mni

ng

A

ndr

a

v

a

n

li

g

t

re

k

o

mma

nd

e n

a

mn

E

n

ty

dig

t ke

mis

kt n

a

mn

LVFS 2011:10

16

F

ludia

ze

pa

m

7

-klor

o-

5-

(o

-f

luor

of

enyl)

-1,3-

dihydr

o-

1-

me

tyl-

2H-

1,4-

be

ns

odia

ze

p

in-

2-

on

IV

P I

V

F

lunitr

azepa

m

5

-(

o-

fl

uor

of

enyl)

-1,3-

dihydr

o-

1-

me

tyl-

7-

nit

ro

-2H-

1,4-

be

ns

odia

ze

pin-

2-

on

II

P

III

4-

fl

uor

am

fe

ta

min

I

1-

(2

-f

luor

fe

nyl)

-2

-

(m

et

yla

mino)

pr

opa

n-

1-

on

I–

1-

(3

-f

luor

fe

nyl)

-2

-

(m

et

yla

mino)

pr

opa

n-

1-

on

I–

F

lu

ra

ze

p

am

7

-k

lo

ro

-1

-[

2

-(d

ie

ty

la

min

o

)e

ty

l]-5

-(

o

-

fl

uor

of

enyl)

-1,3-

dihydr

o-

2H

-

1,4-

be

ns

odia

ze

p

in-

2-

on

IV

P I

V

F

o

lkodin

M

o

rf

o

linyl

et

ylm

or

fi

n

II

I

N I

I

Vis

sa

be

re

dninga

r

N

III

F

u

re

tidin

1-

(2

-t

et

ra

hydr

of

ur

fu

ry

loxye

ty

l)

-4

-

fe

nylpipe

ri

di

n-

4-

ka

rboxyls

yr

ae

tyle

st

er

II

N

I

Äm

n

e

S

v

en

sk

rt

ec

k

n

in

g

In

te

rn

atione

ll

rt

ec

kning

A

n

m

ä

rk

ning

IN

N

be

mni

ng

A

ndr

a

v

a

n

li

g

t

re

k

o

mma

nd

e n

a

mn

E

n

ty

dig

t ke

mis

kt n

a

mn

LVFS 2011:10

17

GHB

Ga

mma

-hydr

oxi

-butyr

at

γ-

hydr

oxis

mör

syr

a

II

P

I

V

Glut

et

imid

2-

et

yl-

2-

fe

nylgluta

ri

mid

IV

P

I

II

Ha

la

ze

pa

m

7

-k

lor

o-

1,3-

dihydr

o-

5-

fe

nyl

-1

-(

2,2,2-

tr

if

luor

oe

tyl)

-2

H-

1,4-

be

ns

odia

ze

pin-

2-

on

IV

P I

V

Ha

loxa

zo

la

m

10-

br

omo-

11b-

(o

-f

luor

of

enyl)

-

2,3,7,11b-

te

tr

ahydr

ooxa

zo

lo[

3,2-

d]

[1,4]

bens

odiazepin-

6(

5H)

-on

IV

P I

V

H

ep

ta

ba

rbita

l

V

H

ero

in

D

ia

ce

ty

lm

o

rfin

I

N

I

+

IV

He

xa

pr

opyma

t

V

He

xoba

rb

ita

l

V–

Äm

n

e

S

v

en

sk

rt

ec

k

n

in

g

In

te

rn

atione

ll

rt

ec

kning

A

n

m

ä

rk

ning

IN

N

be

mni

ng

A

ndr

a

v

a

n

li

g

t

re

k

o

mma

nd

e n

a

mn

E

n

ty

dig

t ke

mis

kt n

a

mn

LVFS 2011:10

18

HU-

210

(6

aR

,10a

R

)-

9

-(

H

ydr

oxime

tyl)

-6,6-

dime

tyl-

3-(2-m

et

yl

okta

n-

2-yl)-

6a

,7,10,10a

-t

et

ra

hydr

obe

ns

o[

c]

kr

o-

me

n-

1-

ol

)

I–

Hydr

okodon

Dihydr

okode

inon

II

N I

Hydr

omor

fi

nol

14-

hydr

oxidihydr

omor

fi

n

II

N

I

Hydr

omor

fo

n

D

ihydr

omor

fi

non

II

N I

Hydr

oxipe

ti

din

4-

m-

hydr

oxif

enyl-

1-

me

tylpipe

ri

din-

4-

ka

rboxyls

yr

ae

tyle

st

er

II

N

I

Hydr

oxit

et

ra

hydr

o-

ca

nna

bi

nole

r

Hydr

oxi-

3-

pe

ntyl-

6,6,9-

tr

ime

tyl-

6a

,7,10,10a

-t

et

ra

hydr

o-

6H-

dibe

ns

o[

b,d]

pyr

anol-

(1

)

I–

Iboga

in

I

Is

ome

ta

don

6-

dim

etyl

amino-

5-

me

tyl-

4,4-

dif

enyl-

3-

he

xa

non

II

N

I

Äm

n

e

S

v

en

sk

rt

ec

k

n

in

g

In

te

rn

atione

ll

rt

ec

kning

A

n

m

ä

rk

ning

IN

N

be

mni

ng

A

ndr

a

v

a

n

li

g

t

re

k

o

mma

nd

e n

a

mn

E

n

ty

dig

t ke

mis

kt n

a

mn

LVFS 2011:10

19

JW

H-

018

Na

ft

al

en

-1

-y

l-

(1

-p

en

tylindol

-3

-

yl)

m

eta

non

I–

JW

H-

073

Na

ft

al

en

-1

-y

l-

(1

-butyl

indol-

3-

yl)

m

eta

non

I–

JW

H-

081

4-

me

toxina

ft

al

en

-1

-y

l-

(1

-p

en

tylindol-

3-

yl)

me

ta

non

I–

JW

H-

122

4-

me

tylna

ft

al

en

-1

-yl-

(1

-p

entylindol-

3-

yl)

m

eta

non

I–

JW

H-

200

[1

-[

2-

(4

-m

or

fo

linyl)

etyl]

-1

H-

indol-

3-

yl]

-1

-n

af

ta

le

nylme

ta

non

I–

JW

H-

203

2-

(2

-k

lor

of

enyl

)-

1

-(

1-

pe

ntylindol-

3-

yl)

et

anon

I–

JW

H-

210

4-

et

ylna

ft

al

en

-1

-y

l-

(1

-p

en

tylindol-

3-

yl)

m

eta

non

I–

JW

H-

250

2-

(2

-m

et

oxif

enyl)

-1

-(

1

-p

en

tyl-

1H-

indol-

3-

yl)

eta

non

I–

Äm

n

e

S

v

en

sk

rt

ec

k

n

in

g

In

te

rn

atione

ll

rt

ec

kning

A

n

m

ä

rk

ning

IN

N

be

mni

ng

A

ndr

a

v

a

n

li

g

t

re

k

o

mma

nd

e n

a

mn

E

n

ty

dig

t ke

mis

kt n

a

mn

LVFS 2011:10

20

JW

H-

398

(4

-k

lor

na

ft

al

en

-1

-y

l)

(1

-p

en

tyl

-1H-

indol-

3-

yl)

m

et

anon

I–

Ka

ma

ze

pa

m

7

-k

lor

o-

1,3-

dihydr

o-

3-

hydr

oxi-

1-

me

tyl-

5-

fe

nyl-

2H-

1,4-

be

ns

odia

ze

pi

n-

2-

ondim

etyl

k

ar

b

am

at

(

es

te

r)

IV

P I

V

Ka

rf

en

ta

nil

II

Ka

ri

sopr

odol

IV

Ka

tin

(+

)-

nor

ps

eudoe

fe

dr

in

(+

)-

(S

)-

α

-[(

S)-1

-

aminoe

tyl]

be

ns

yla

lkohol

II

P

III

Ka

tinon

(-

)-

(S

)-

2

-a

minopr

opiof

enon

I

P

I

K

eta

min

IV

Ke

ta

zo

la

m

11-

klor

o-

8,12b-

dihydr

o-

2,8-

dim

etyl

-

12b-

fe

nyl-

4H-

[1,3]

oxa

zi

no[

3,2-

d]

[1,4]

bens

odiazepin-

4,7(

6H)

-d

ion

IV

P I

V

Ke

tobe

midon

4-

m-

hydr

oxif

enyl-

1-

me

tyl-

4-

pr

opionylpipe

ri

din

II

N

I+

IV

Äm

n

e

S

v

en

sk

rt

ec

k

n

in

g

In

te

rn

atione

ll

rt

ec

kning

A

n

m

ä

rk

ning

IN

N

be

mni

ng

A

ndr

a

v

a

n

li

g

t

re

k

o

mma

nd

e n

a

mn

E

n

ty

dig

t ke

mis

kt n

a

mn

LVFS 2011:10

21

Klobazam

7-

klor

o-

1-

metyl-

5-

fe

nyl-

1

H

-1,5-

bens

odiazepin-

2,4(

3H,5H)

-d

ion

IV

P I

V

Klom

et

ia

zo

l

V–

Klonazepa

m

5

-(

o-

klor

of

enyl

)-

1,3-

di

hydr

o-

7-

nitr

o-

2H-

1,4-

be

ns

odia

ze

pin-

2-

on

IV

P I

V

Kloni

ta

ze

n

2-

(p

-k

lor

obe

ns

yl)

-1

-d

ie

tyla

minoe

tyl-

5-

nitr

obe

ns

imida

zo

l

II

N

I

Klor

al

hydr

at

V

Klor

al

odol

V–

Klor

az

ep

at

7-

klor

o-

2,3-

dihydr

o-

2-

oxo-

5-

fe

nyl-

1H

-

1,4-

be

ns

odia

ze

p

in-

3-

ka

rboxyls

yr

a

IV

P I

V

Klor

dia

ze

poxid

7-

klor

o-

2-

(m

etyla

mino)

-5

-f

enyl-

3H-

1,4-

be

ns

odia

ze

p

in-

4-

oxid

IV

P I

V

Klot

ia

ze

p

am

5-

(o

-k

lor

of

enyl

)-

7

-e

tyl-

1,3-

dihydr

o-

1-

me

tyl-

2H-

tie

no[

2,3-

e]

-1,4-

dia

ze

pin-

2-

on

IV

P I

V

Äm

n

e

S

v

en

sk

rt

ec

k

n

in

g

In

te

rn

atione

ll

rt

ec

kning

A

n

m

ä

rk

ning

IN

N

be

mni

ng

A

ndr

a

v

a

n

li

g

t

re

k

o

mma

nd

e n

a

mn

E

n

ty

dig

t ke

mis

kt n

a

mn

LVFS 2011:10

22

Kloxa

zo

la

m

10-

klor

o-

11b-

(o

-k

lor

of

enyl

)-

2,3,7,11b-

te

tr

ahydr

o-

oxa

zo

lo-

[3,2-

d]

[1,4]

be

ns

odia

ze

pin-

6(

5H)

-o

n

IV

P I

V

Kode

in

3-

me

tylm

or

fi

n

II

I

N I

I

Vis

sa

be

re

dninga

r

N

III

Kodoxim

Dihydr

okode

inon-

6-

ka

rboxyme

tyloxim

II

N I

Koka

in

M

etyl

es

tr

ar

a

v

be

ns

oyl

ekgonin

II

N I

V

is

sa

be

re

dninga

r

N

III

L

ef

eta

min

SP

A

(-

)-

N

,N-

dim

etyl

-1,2-

dif

enyle

tyla

min

II

P

I

V

L

eva

mf

et

am

in

A

m

fe

ta

min(

-)is

ome

r

(-

)-(

R

)-

α

-me

tylf

en

etyla

min

II

P

II

L

evof

en

ac

ylmor

fa

n

(-

)-

3

-hydr

oxi-

N-

fe

na

cylmor

fina

n

II

N

I

L

evome

ta

mf

et

amin

(-

)-N

-d

im

et

y

lf

en

ety

la

mi

n

II

P

I

I

L

ev

o

m

et

o

rfa

n

(-

)-3

-m

et

o

x

i-N

-me

ty

lmo

rf

in

an

II

N

I

Is

o

m

ere

n

d

ex

tro

rfa

n

((+

)-3

-h

y

d

ro

x

i-N

-

me

ty

lmo

rfina

n

) ä

r

un-

da

nta

ge

n

Äm

n

e

S

v

en

sk

rt

ec

k

n

in

g

In

te

rn

atione

ll

rt

ec

kning

A

n

m

ä

rk

ning

IN

N

be

mni

ng

A

ndr

a

v

a

n

li

g

t

re

k

o

mma

nd

e n

a

mn

E

n

ty

dig

t ke

mis

kt n

a

mn

LVFS 2011:10

23

L

evomor

amid

(-

)-

4

-[

2-

me

tyl-

4-

oxo-

3,3-

dif

enyl-

4-

(1

-pyr

ro

lidi

nyl)

butyl]

mor

fo

li

n

II

N

I

L

evona

ntr

adol

II

L

evor

fa

nol

(-

)-

3

-hydr

oxi-

N-

m

etyl

mor

fi

na

n

II

N

I

Is

o

m

er

en

de

xt

ro

rf

an

((+

)-3

-h

y

d

ro

x

i-N

-me

-

ty

lm

o

rf

ina

n)

ä

r un

-

da

nt

ag

en

L

opr

az

o

la

m

6

-(

o-

klor

of

enyl

)-

2,4-

di

hydr

o-

2-

[(

4

-

me

tyl-

1-

pipe

ra

zi

nyl)

me

tyle

n]

-8

-n

itr

o-

1H-

imi

da

zo

[1,2-

a]

[1,4]

be

ns

odia

ze

pin-

1-

on

IV

P I

V

L

o

ra

ze

pa

m

7

-k

lor

o-

5-

(o

-klor

of

enyl

)-

1,3-

dihydr

o-

3-

hydr

oxi-

2H-

1,4-

be

ns

odia

ze

pin-

2-

on

IV

P I

V

L

o

rm

et

az

epa

m

7

-k

lor

o-

5-

(o

-klor

of

enyl

)-

1,3-

dihydr

o-

3-

hydr

oxi-

1-

me

tyl-

2H-

1,4-

b

en

so

d

iazep

in

-2

-o

n

IV

P I

V

Äm

n

e

S

v

en

sk

rt

ec

k

n

in

g

In

te

rn

atione

ll

rt

ec

kning

A

n

m

ä

rk

ning

IN

N

be

mni

ng

A

ndr

a

v

a

n

li

g

t

re

k

o

mma

nd

e n

a

mn

E

n

ty

dig

t ke

mis

kt n

a

mn

LVFS 2011:10

24

(+

)-

L

y

se

rg

id

LS

D

LS

D

-2

5

9,10-

dide

hydr

o-

N,N-

die

tyl-

6-

me

tyle

rgolin-

-k

ar

boxa

mid

IP

I

M

az

indol

5-

(p

-klor

of

enyl

)-

2,5-

di

hydr

o-

3H-

imida

zo

[2,1-

a]

is

oindol-

5-

ol

II

P I

V

MD

E

N-

et

yl M

D

A

)-N

-e

ty

l-

α

-m

et

yl-

3,4-

(m

et

yle

ndioxy)

fe

ne

ty

la

m

in

IP

I

M

D

M

A

)-N

-d

ime

tyl-

3,4-

(m

et

yle

ndioxy)

fe

ne

ty

la

m

in

IP

I

M

D

P

V

1-

(1,3-

be

ns

odioxol-

5-

yl)

-2-

pyr

ro

lidin-

1-

yl-

pe

nt

an

-1

-o

n

I–

4

-M

E

C

2

-e

ty

la

min

-1

-(4

-m

et

y

lfe

n

y

l)-

1-

pr

opa

non

I–

M

eda

ze

p

am

7-

klor

o-

2,3-

dihydr

o-

1-

m

etyl-

5-

fe

nyl-

1H-

1,4-

be

ns

odia

ze

pin

IV

P I

V

M

ef

edr

on

4-

me

tylm

et

ka

tinon

I

Äm

n

e

S

v

en

sk

rt

ec

k

n

in

g

In

te

rn

atione

ll

rt

ec

kning

A

n

m

ä

rk

ning

IN

N

be

mni

ng

A

ndr

a

v

a

n

li

g

t

re

k

o

mma

nd

e n

a

mn

E

n

ty

dig

t ke

mis

kt n

a

mn

LVFS 2011:10

25

M

ef

enor

ex

N-

(3

-k

lor

opr

opyl)

-m

et

y

lf

en

et

y

lam

in

II

P

I

V

M

eklokva

lon

3-

(o

-klor

of

enyl

)-

2

-m

et

yl

-4

(3

H)

-

quina

zo

linon

II

P I

I

M

epr

oba

ma

t

2

-m

et

yl-

2-

pr

opyl-

1,3-

pr

opa

ndioldika

rb

am

at

IV

P I

V

M

es

k

alin

3,4,5-

tr

ime

toxif

en

etyla

min

I

P

I

M

es

oka

rb

3-

-m

et

ylf

en

etyl)

-N

-

(f

enylka

rb

am

oyl

)s

ydnoni

min

IV

P I

V

M

eta

don

6-

dim

etyl

amino-

4,4-

dif

enyl-

3-

he

pta

non

II

N

I

M

et

adonint

er

me

dia

t

4

-c

ya

no-

2-

di

me

ty

la

m

ino-

4,4-

dif

enyl

buta

n

II

N

I

M

eta

kva

lon

2-

me

tyl-

3-

o-

tol

yl-

4(

3H)

-quina

zo

li

non

II

P

I

I

M

eta

mfe

ta

min

(+

)-(

S)-

N

-dime

tylfe

ne

tyla

min

II

P

II

Met

am

fe

ta

m

in

r

ace-

ma

t

)-N

-d

ime

tylfe

ne

tyla

min

II

P

II

Äm

n

e

S

v

en

sk

rt

ec

k

n

in

g

In

te

rn

atione

ll

rt

ec

kning

A

n

m

ä

rk

ning

IN

N

be

mni

ng

A

ndr

a

v

a

n

li

g

t

re

k

o

mma

nd

e n

a

mn

E

n

ty

dig

t ke

mis

kt n

a

mn

LVFS 2011:10

26

M

eta

zo

ci

n

2

'-

hydr

oxi-

2,5,9-

tr

ime

tyl-

6

,7-

be

ns

omor

fa

n

II

N

I

M

et

k

at

inon

2-

(m

et

yla

m

ino)

-1

-f

enylpr

opa

n-

1-

on

I

P

I

M

etohe

xita

l

V–

M

et

edr

on

1-

(4

-m

et

oxif

enyl)

-2

-

(m

et

yla

mino)

pr

opa

n-

1-

on

I–

M

etopon

5-

me

tyldi

hyd

ro

mor

finon

II

N I

4-

m

etyl

am

inor

ex

)-

cis

-2

-a

mi

no-

4-

me

tyl-

5-

fe

nyl-

2-

oxa

zo

lin

IP

I

M

etylde

so

rf

in

6-

me

tyl-

Δ

6

-d

eoxym

or

fi

n

II

N

I

M

etyldihydr

om

or

fi

n

6

-m

et

yldi

hyd

ro

mor

fi

n

II

N

I

M

etylfe

nida

t

M

etyl

-f

en

y

l-

2

-p

ip

er

id

in

acet

at

II

P

I

I

M

etylf

enoba

rb

ita

l

5

-e

tyl-

1-

me

tyl-

5-

fe

nyl ba

rb

itur

sy

ra

IV

P

I

V

3-

m

etyl

fe

nta

nyl

N-

(3

-m

et

yl-

1-

fe

ne

tyl

-4-

pipe

ridyl)

propiona

nilid

II

N

I+

IV

Äm

n

e

S

v

en

sk

rt

ec

k

n

in

g

In

te

rn

atione

ll

rt

ec

kning

A

n

m

ä

rk

ning

IN

N

be

mni

ng

A

ndr

a

v

a

n

li

g

t

re

k

o

mma

nd

e n

a

mn

E

n

ty

dig

t ke

mis

kt n

a

mn

LVFS 2011:10

27

M

et

y

lon

2-

me

tyla

mino-

1-

(3,4-

me

tyle

ndioxif

enyl)

pr

opa

n-

1-

on

I–

M

etylpe

ntynol

V

M

etypr

ylon

3,3-

die

tyl-

5-

me

tyl-

2,4-

pipe

ri

din-

di

on

IV

P

I

V

3-

m

etyl

tiof

enta

nyl

N-

[3

-m

et

yl-

1-

[2

-(

2

-tie

nyl)

etyl]

-

4-

pipe

ri

dyl]

pr

opiona

nili

d

II

N

I+

IV

M

ida

zo

la

m

8

-k

lor

o-

6-

(o

-f

luor

of

enyl)

-1

-m

etyl-

4H-

imida

zo

[1,5-

a

][

1,4]

be

ns

odi

az

ep

in

IV

P I

V

M

itr

agynin

M

etyl

(E

)-

2

-[

(2

S

,3S

,12bS

)-

3

-e

tyl-

8-

me

toxi-

1,2,3,4,6,7,12,12b-

okta

hydr

oindol[

2,3-

a]

quinoliz

in-

2-

yl]

-

3-

me

toxipr

op-

2-

enoa

t

I–

M

M

DA

5-

me

toxi-

α

-m

et

yl-

3,4-

(m

et

yle

ndioxy)

fe

ne

ty

la

m

in

I P

I

M

oda

fi

nil

IV

Äm

n

e

S

v

en

sk

rt

ec

k

n

in

g

In

te

rn

atione

ll

rt

ec

kning

A

n

m

ä

rk

ning

IN

N

be

mni

ng

A

ndr

a

v

a

n

li

g

t

re

k

o

mma

nd

e n

a

mn

E

n

ty

dig

t ke

mis

kt n

a

mn

LVFS 2011:10

28

M

o

ra

midinte

rm

ed

ia

t

2

-m

et

yl-

3-

mor

folino-

1,1-

dif

enylpr

opa

nka

rboxyl

sy

ra

II

N

I

M

o

rf

er

idin

1-

(2

-m

or

fo

linoe

tyl)

-4

-f

enylpipe

ri

din-

4-

ka

rboxyls

yr