LVFS 2012:14

Läkemedelsverkets föreskrifter om säkerhetsövervakning av humanläkemedel

1

Läkemedelsverkets författningssamling

ISSN 1101-5225

Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman

Läkemedelsverkets föreskrifter om

säkerhetsövervakning av humanläkemedel;

beslutade den 5 juni 2012.

Läkemedelsverket föreskriver1 med stöd av 4 kap. 6-7 §§ samt 10 kap. 5 §

läkemedelsförordningen (2006:272) följande föreskrifter om säkerhetsöver-

vakning av humanläkemedel.

Tillämpningsområde

1 §

I dessa föreskrifter finns bestämmelser om säkerhetsövervakning av så-

dana humanläkemedel som avses i 5 § läkemedelslagen (1992:859) med un-

dantag för registrerade homeopatiska läkemedel.

Föreskrifterna gäller för den som innehar ett godkännande för försäljning

av ett humanläkemedel samt för den som bedriver verksamhet inom hälso-

och sjukvården. De skyldigheter som anges för en innehavare av ett godkän-

nande för försäljning av ett läkemedel gäller även för en innehavare av en re-

gistrering av ett traditionellt växtbaserat läkemedel.

Hälso- och sjukvårdens rapporteringsskyldighet enligt 19 § i dessa före-

skrifter omfattar även läkemedel som godkänts för försäljning enligt Europa-

parlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om

inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över

humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av

en europeisk läkemedelsmyndighet.2

2 §

Bestämmelser om säkerhetsövervakning av humanläkemedel som ingår

i en klinisk läkemedelsprövning som kräver Läkemedelsverkets tillstånd en-

ligt 14 § läkemedelslagen (1992:859) finns i Läkemedelsverkets föreskrifter

(LVFS 2011:19) om kliniska läkemedelsprövningar på människor.

Bestämmelser om säkerhetsövervakning av parallellimporterade läkeme-

del finns i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:19) om parallellim-

porterade läkemedel.

1

Jfr. Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november

2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (EGT L 311,

28.11.2001, s. 67, Celex 32001L0083) senast ändrat genom Europaparlamentets

och rådets direktiv 2011/62/EU (EUT L 174, 1.7.2011, s. 74, Celex 32011L0062).

Jfr. även Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/84/EU av den 15 december

2010 om ändring, när det gäller säkerhetsövervakning av läkemedel, av direktiv

2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (EUT L

348, 31.12.2010, s. 74, Celex 32010L0084).

2

EUT L 136, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0726).

LVFS 2012:14

Utkom från trycket

den 21 juni 2012

LVFS 2012:14

2

Definitioner

3 §

I dessa föreskrifter avses med

biverkning: en skadlig och oavsedd reaktion på ett läkemedel,

allvarlig biverkning: en biverkning som leder till döden, är livshotande,

nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till bestående el-

ler allvarlig aktivitetsbegränsning eller funktionsnedsättning, eller utgörs av

en medfödd missbildning eller defekt,

Eudravigilance-databasen: den databas och det nätverk för databehandling

som Europeiska läkemedelsmyndigheten upprätthåller enligt artikel 24 i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004,

säkerhetsstudie efter det att produkten godkänts: en studie av ett godkänt

läkemedel i syfte att identifiera, karakterisera eller kvantifiera en säkerhets-

risk för att bekräfta säkerhetsprofilen eller för att mäta riskhanteringsåtgärder-

nas effektivitet,

system för säkerhetsövervakning: de samlade åtgärder som används av

innehavaren av godkännande för försäljning för att fullgöra sina skyldigheter

avseende övervakning av säkerheten och identifiering av förändringar i nytta-

riskbalansen för ett eller flera godkända läkemedel,

master file för systemet för säkerhetsövervakning: en detaljerad beskriv-

ning av systemet för säkerhetsövervakning som innehavaren av godkännan-

det för försäljning använder för ett eller flera godkända läkemedel,

riskhanteringssystem: den del av systemet för säkerhetsövervakning som

består av åtgärder för att identifiera, specificera, förebygga eller minimera ris-

kerna med ett läkemedel, inbegripet en bedömning av åtgärdernas effektivitet,

riskhanteringsplan: en detaljerad beskrivning av riskhanteringssystemet

för ett läkemedel.

Skyldigheter för innehavare av ett godkännande för försäljning

av ett läkemedel

Systemet för säkerhetsövervakning

4 §

I 9 a § läkemedelslagen (1992:859) anges att innehavaren av ett god-

kännande för försäljning av ett läkemedel ska ha ett system för säkerhetsöver-

vakning.

Innehavaren ska med stöd av systemet för säkerhetsövervakning veten-

skapligt utvärdera all information, överväga åtgärder för att minimera och fö-

rebygga risker samt vid behov genomföra dessa åtgärder.

5 §

Som en del av systemet för säkerhetsövervakning ska innehavaren av

ett godkännande för försäljning av ett läkemedel:

1. upprätthålla en master file för systemet för säkerhetsövervakning i enlighet

med vad som anges i 4 kap. 2 a § läkemedelsförordningen (2006:272),

2. inneha ett riskhanteringssystem för varje läkemedel,

3. övervaka resultaten av de riskminimeringsåtgärder som vidtagits i enlighet

med riskhanteringsplanen eller villkoren för godkännandet för försäljning

samt

4. uppdatera riskhanteringssystemet och övervaka säkerhetsdata för att avgö-

ra om det finns nya eller ändrade risker eller om ändringar har skett som har

betydelse för bedömningen av nyttan och riskerna med läkemedlet.

LVFS 2012:14

3

Riskhanteringssystemet ska vara uppdaterat och anpassat till de identifie-

rade och möjliga riskerna med läkemedlet och till behovet av ytterligare

säkerhetsdata efter det att läkemedlet godkänts.

Villkor för godkännandet för försäljning ska anges i riskhanteringssyste-

met.

6 §

Innehavaren av ett godkännande för försäljning av ett läkemedel ska

regelbundet granska systemet för säkerhetsövervakning. Innehavaren ska

registrera större avvikelser i master file. En plan för hur avvikelserna ska åt-

gärdas ska upprättas och genomföras. När åtgärderna är genomförda får in-

formationen om avvikelserna tas bort ur master file.

7 §

I 9 b § läkemedelslagen (1992:859) anges att innehavaren av ett god-

kännande för försäljning av ett läkemedel ska ha en sakkunnig till sitt för-

fogande. Den sakkunniges namn och kontaktuppgifter ska lämnas till

Läkemedelsverket och den Europeiska läkemedelsmyndigheten.

8 §

Om inte annat framgår av godkännandet för försäljning gäller skyldig-

heten att ha ett riskhanteringssystem för läkemedel för vilka ansökan om god-

kännande för försäljning har inkommit till Läkemedelsverket efter den 21 juli

2012.

Vid misstanke om ändring i förhållandet mellan nyttan och riskerna med ett

läkemedel som godkänts före ikraftträdandet av dessa föreskrifter kan dock

Läkemedelsverket kräva att innehavaren av godkännandet för försäljning in-

rättar ett riskhanteringssystem. En detaljerad beskrivning av systemet ska på

begäran lämnas till Läkemedelsverket.

Rapportering

9 §

Innehavaren av ett godkännande för försäljning av ett läkemedel ska

rapportera alla misstänkta biverkningar enligt följande.

1. Samtliga misstänkta allvarliga biverkningar som inträffar inom det Europe-

iska ekonomiska samarbetsområdet eller i tredje land ska rapporteras elek-

troniskt till Eudravigilance-databasen inom 15 dagar efter det att innehava-

ren fått kännedom om biverkningen.

2. Samtliga misstänkta icke allvarliga biverkningar som inträffar inom det

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska rapporteras elektroniskt till

Eudravigilance-databasen inom 90 dagar efter det att innehavaren fått kän-

nedom om biverkningen.

Beträffande läkemedel som innehåller sådana aktiva substanser som anges

i den förteckning över publikationer enligt artikel 27 i Europaparlamentets

och rådets förordning (EG) nr 726/2004 ska innehavaren av godkännandet för

försäljning rapportera de misstänkta biverkningar som inte redan finns regist-

rerade i den förtecknade medicinska litteraturen till Eudravigilance-data-

basen. Innehavaren ska bevaka all annan medicinsk litteratur som inte ingår i

förteckningen.

Biverkningsrapporterna ska finnas tillgängliga på en plats inom det Euro-

peiska ekonomiska samarbetsområdet.

LVFS 2012:14

4

10 §

Innehavaren av godkännandet för försäljning av ett läkemedel ska

säkerställa att erhållna uppgifter till den vetenskapliga utvärderingen av rap-

porterna om misstänkta biverkningar är exakta och möjliga att kontrollera.

Uppföljande information om biverkningsrapporterna ska hämtas in och rap-

porteras till Eudravigilance-databasen. I samarbete med Läkemedelsverket

och Europeiska läkemedelsmyndigheten ska innehavaren söka efter dubblet-

ter av rapporter om misstänkta biverkningar.

Periodiska säkerhetsrapporter

11 §

Innehavaren av ett godkännande för försäljning av ett läkemedel ska

lämna periodiska säkerhetsrapporter. De periodiska säkerhetsrapporterna ska

innehålla:

1. En sammanfattning av de uppgifter som är av betydelse för bedömningen

av nyttan och riskerna med läkemedlet, inbegripet resultaten av studier

samt en bedömning av studieresultaten och deras inverkan på godkännan-

det.

2. En vetenskaplig utvärdering av nyttan och riskerna med läkemedlet. Utvär-

deringen ska grundas på tillgängliga uppgifter bland annat från kliniska

prövningar avseende indikationer och patientgrupper som inte omfattas av

godkännandet.

3. Fullständiga uppgifter om försäljningsvolymen för läkemedlet och samtli-

ga tillgängliga uppgifter om antalet förskrivningar, inbegripet en beräkning

av antalet människor som exponerats för läkemedlet.

12 §

För läkemedel som godkänts den 21 juli 2012 eller senare ska perio-

diska säkerhetsrapporter lämnas vid de tidpunkter som anges i godkännandet

för försäljning. Om läkemedlet är godkänt i flera medlemsstater inom Euro-

peiska ekonomiska samarbetsområdet ska de periodiska säkerhetsrapporterna

lämnas till den Europeiska läkemedelsmyndigheten. Om läkemedlet enbart är

godkänt i Sverige ska de periodiska säkerhetsrapporterna lämnas till Läkeme-

delsverket. De periodiska säkerhetsrapporterna ska lämnas elektroniskt i en-

lighet med vad respektive myndighet anvisar.

För läkemedel som godkänts före den 21 juli 2012 ska periodiska

säkerhetsrapporter lämnas elektroniskt till Läkemedelsverket. De periodiska

säkerhetsrapporterna ska i första hand lämnas vid de tidpunkter som anges i

godkännandet för försäljning och i andra hand enligt följande.

1. För läkemedel som godkänts för försäljning men som inte släppts ut på

marknaden ska periodiska säkerhetsrapporter lämnas minst var sjätte må-

nad efter godkännandet fram till utsläppandet på marknaden.

2. För läkemedel som släppts ut på marknaden ska periodiska säkerhetsrap-

porter lämnas var sjätte månad under de första två åren efter det första ut-

släppandet på marknaden, en gång om året under de följande två åren och

därefter vart tredje år.

3. Periodiska säkerhetsrapporter ska därutöver alltid lämnas omedelbart på

Läkemedelsverkets begäran.

13 §

Om beslut om ändring och harmonisering av inlämningsintervall och

inlämningsdatum för de periodiska säkerhetsrapporterna har fattats av kom-

LVFS 2012:14

5

mittén för humanläkemedel eller samordningsgruppen enligt det förfarande

som anges 3 kap. 19 a § läkemedelsförordningen (2006:272) ska innehavaren

av godkännandet för försäljning ge in en ansökan om ändring av godkännan-

det i enlighet med beslutet.

När godkännandet har ändrats ska periodiska säkerhetsrapporter lämnas

vid de tidpunkter som anges i godkännandet.

14 §

Innehavaren av godkännandet för försäljning av läkemedel som avses

i 2 c § och 8 a §läkemedelslagen (1992:859) samt 3 kap. 3 § a läkemedels-

förordningen (2006:272) är inte skyldig att lämna periodiska säkerhetsrap-

porter. Läkemedelsverket kan dock begära att periodiska säkerhetsrapporter

lämnas om det är motiverat med anledning av uppgifter i säkerhetsövervak-

ningen eller om det saknas periodiska säkerhetsrapporter om en aktiv sub-

stans efter det att godkännande för försäljning beviljats. Sådana periodiska

säkerhetsrapporter ska lämnas elektroniskt till Läkemedelsverket.

Beträffande läkemedel som avses 8 a § läkemedelslagen och 3 kap. 3 § a

läkemedelsförordningen kan även en skyldighet att lämna periodiska säker-

hetsrapporter föreligga om det utgör ett villkor för godkännandet för försälj-

ning.

Övriga skyldigheter

15 §

Vid beslut av samordningsgruppen enligt de förfaranden som anges i

4 kap. 1 d, 1 e samt 2 d §§ andra stycket läkemedelsförordningen (2006:272)

om att ett godkännande för försäljning av ett läkemedel ska ändras ska inne-

havaren av godkännandet för försäljning av läkemedlet inom angiven tid ge

in en ansökan om en sådan ändring till Läkemedelsverket. Till ansökan ska

en uppdaterad produktresumé och bipacksedel bifogas.

16 §

Den rapportering som innehavaren av godkännandet för försäljning av

ett läkemedel ska göra till Läkemedelsverket enligt 4 kap. 2 § andra stycket

läkemedelsförordningen (2006:272) ska innehålla både positiva och negativa

resultat av kliniska prövningar eller andra studier avseende indikationer och

på patientgrupper oavsett om uppgift om studierna har införts i godkännandet

för försäljning eller inte. Även uppgifter om sådan användning av läkemedlet

som inte omfattas av villkoren i godkännandet för försäljning ska anges.

17 §

Om godkännandet för försäljning av ett läkemedel är förenat med ett

villkor om att en icke-interventionsstudie avseende säkerhet ska göras ska

innehavaren av godkännandet inkomma med en ansökan om tillstånd att utfö-

ra studien till Läkemedelsverket. Ansökan ska innehålla ett utkast till proto-

koll för den aktuella studien. Utkastet till protokoll ska utformas i enlighet

med kommissionens förordning om genomförandeåtgärder.

18 §

En sådan slutrapport om en icke-interventionsstudie avseende säkerhet

som avses i 10 a § och 10 c §läkemedelslagen (1992:859) ska lämnas på

elektronisk väg och ska innehålla en sammanfattning av resultaten av studien.

LVFS 2012:14

6

Rapportering från hälso- och sjukvården

19 §

Den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården ska snarast

rapportera samtliga misstänkta biverkningar av läkemedel till Läkemedels-

verket. Även misstänkta biverkningar som har samband med exponering i ar-

betet ska rapporteras.

Rapporterna ska lämnas elektroniskt på av Läkemedelsverket anvisat sätt.

Rapporterna kan även i undantagsfall lämnas på annat sätt. Även de eventu-

ella ytterligare uppgifter som behövs för utvärderingen av biverkningsrappor-

terna ska på begäran tillhandahållas Läkemedelsverket.

Dispens

20 §

Läkemedelsverket kan meddela undantag från bestämmelserna i dessa

föreskrifter.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 21 juli 2012. Samtidigt upphävs Läkeme-

delsverkets föreskrifter (LVFS 2001:12) om säkerhetsövervakning av läke-

medel.

Övergångsbestämmelser:

1. Hänvisningar till bestämmelser i Läkemedelsverkets föreskrifter (2001:12)

om säkerhetsövervakning av läkemedel ska anses utgöra hänvisningar till

motsvarande bestämmelser i de nya föreskrifterna.

2. Den rapportering som innehavaren av godkännandet för försäljning av ett

läkemedel ska göra till Eudravigilance-databasen beträffande misstänkta

allvarliga biverkningar som inträffar i tredje land enligt vad som anges i

9 § 1 ska istället, tills annat har beslutats av Läkemedelsverket, rapporte-

ras till Europeiska läkemedelsmyndigheten.

3. Den rapportering som innehavaren av godkännandet för försäljning av ett

läkemedel ska göra till Eudravigilance-databasen beträffande icke allvarli-

ga biverkningar som förekommit inom det Europeiska ekonomiska samar-

betsområdet enligt vad som anges i 9 § 2 ska istället, tills annat har beslu-

tats av Läkemedelsverket, elektroniskt rapporteras till verket när biverk-

ningen har inträffat i Sverige. Sådana rapporter ska enbart lämnas om

Läkemedelsverket särskilt begär det.

4. De periodiska säkerhetsrapporter som innehavaren av godkännandet för

försäljning av ett läkemedel ska lämna till den Europeiska läkemedelsmyn-

digheten enligt 12 § ska istället, tills annat har beslutats av Läkemedelsver-

ket, lämnas elektroniskt till verket.

5. Bestämmelserna i 17 § och 18 § ska inte tillämpas på sådana icke-interven-

tionsstudier avseende säkerhet som inletts före den 21 juli 2012.

Läkemedelsverket

MATS LARSON

Joakim Brandberg

Elanders Sverige AB, Vällingby 2012