LVFS 2012:2

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika

1

Läkemedelsverkets författningssamling

ISSN 1101-5225

Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter

(LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika;

beslutade den 18 februari 2012.

Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 4 och 11 §§ förordningen

(1992:1554) om kontroll av narkotika, efter samråd med Tullverket, att bila-

gan till verkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika ska ha

följande lydelse.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 mars 2012.

Läkemedelsverket

MATS LARSON

Joakim Brandberg

LVFS 2012:2

Utkom från trycket

den 28 februari 2012

LVFS 2012:2

2

Elanders Sverige AB, Vällingby 2012

Bilaga

Beredningar som undantas från vissa krav när de ska användas

uteslutande för medicinskt ändamål

– Beredningar som i blandning med en eller flera andra ingredienser innehål-

ler ett av ämnena acetyldihydrokodein, dihydrokodein, etylmorfin,

folkodin, kodein, nikodikodin, nikokodin eller norkodein till en mängd

av högst 100 milligram i varje avdelad dos eller till en halt av högst 2,5 pro-

cent, om beredningarna inte är avdelade i doser.

– Beredningar av propiram, som i varje avdelad dos inte innehåller mer än

100 milligram propiram i blandning med minst samma mängd metylcellu-

losa.

– Beredningar för oralt bruk, som av narkotiska ämnen endast innehåller

dextropropoxifen i en mängd av högst 135 milligram i varje avdelad dos

eller till en halt av högst 2,5 procent, om beredningarna inte är avdelade i

doser.

– Beredningar av opium eller morfin, som i blandning innehåller högst 0,2

procent morfin, beräknat som vattenfri morfinbas, i blandning med ett eller

flera andra terapeutiskt verksamma, icke narkotiska ämnen.

– Beredningar av difenoxin, som i varje avdelad dos inte innehåller mer än

0,5 milligram difenoxin och en mängd atropinsulfat, som motsvarar minst

5 procent av difenoxindosen.

– Beredningar av difenoxylat, som i varje avdelad dos inte innehåller mer än

2,5 milligram difenoxylat, beräknat som bas, och en mängd atropinsulfat,

som motsvarar minst 1 procent av difenoxylatdosen.

– Beredningar av tramadol, som innehåller högst 400 mg tramadol per av-

delad dos i blandning med en eller flera andra ingredienser eller som inne-

håller högst 10 procent tramadol om beredningarna inte är avdelade i doser.