LVFS 2012:3

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

1

Läkemedelsverkets författningssamling

ISSN 1101-5225

Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter

(LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika;

beslutade den 18 februari 2012.

Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 3 § förordningen (1992:1554) om

kontroll av narkotika att verkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckning-

ar över narkotika ska ha följande lydelse när det gäller ämnet tramadol.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 mars 2012.

Läkemedelsverket

MATS LARSON

Joakim Brandberg

Ämne

Svensk

förteckning

Inter-

nationell

förteckning

Anmärk-

ning

INN-

benäm-

ning

Andra

vanligt

förekom-

mande namn

Entydigt kemiskt

namn

TMA-2

2,4,5-

trimetoxiamfetamin

I

Tramadol

III

Vissa

bered-

ningar

omfattas

av bilagan

till LVFS

2011:9

Triazo-

lam

8-kloro-6-(o-

klorofenyl)-1-metyl-

4H-s-triazolo[4,3-

a][1,4]bensodiazepin

IV

P IV

LVFS 2012:3

Utkom från trycket

den 28 februari 2012

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Elanders Sverige AB, Vällingby 2012