LVFS 2012:9

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek

1

Läkemedelsverkets författningssamling

ISSN 1101-5225

Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter

(LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek;

beslutade den 13 april 2012.

Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 14 § 1, 2, 3 och 7 samt 15 § förord-

ningen (2009:659) om handel med läkemedel och 11 § förordningen

(1992:1554) om kontroll av narkotika att det i verkets föreskrifter (LVFS

2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek ska införas tre ny paragrafer,

1 a, 17 a och 29 a §§, samt närmast före 17 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 a §

För förvaring och annan hantering av läkemedel genom sjukhusapo-

tek som en vårdgivare har gett ett öppenvårdsapotek i uppdrag att utföra gäl-

ler i stället Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:8) om sjukhusens

läkemedelsförsörjning.

Hantering av utgående leveranser

17 a §

Utgående leveranser med läkemedel till sjukhusapotek ska åtföljas

av dokument som innehåller uppgift om leveransdatum, antal förpackningar,

förpackningsstorlek, läkemedlets namn, beredningsform och styrka eller spe-

cifik entydig produktbeteckning, öppenvårdsapotekets namn och adress,

vårdgivarens namn samt namn på och adress till enhet eller anlitad aktör inom

sjukhusapoteket till vilken leveransen sker.

Det ska även upprättas en verifikation över den försäljning som leveransen

enligt första stycket avser. Verifikationen ska innehålla samma uppgifter som

i första stycket och ska behållas på öppenvårdsapoteket.

29 a §

Dokumentation som anges i 17 a § andra stycket ska hållas tillgäng-

lig för tillsyn under 3 år.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2012.

Läkemedelsverket

MATS LARSON

Joakim Brandberg

LVFS 2012:9

Utkom från trycket

den 13 juni 2012

Elanders Sverige AB, Vällingby 2012