LVFS 2013:13

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

1

Läkemedelsverkets författningssamling

ISSN 1101-5225

Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter

(LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika;

beslutade den 13 juni 2013.

Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 3 § förordningen (1992:1554) om

kontroll av narkotika i fråga om verkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om för-

teckningar över narkotika1 att förteckningarna ska ha följande lydelse.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dessa föreskrifter träder i kraft den 22 juli 2013.

Läkemedelsverket

KERSTIN HULTER ÅSBERG

Joakim Brandberg

1

Senast ändrad genom LVFS 2013:1 Ämne

Svensk

förteck-

ning

Inter-

nationell

för-

teckning

INN-benämning

Andra

vanligt

förekom-

mande

namn

Entydigt kemiskt namn

Levorfanol

(-)-3-hydroxi-N-metylmorfinan

II

N I

Lisdexamfetamin

(2S)-2,6-diamino-N-[(2S)-1-

fenylpropan-2-yl]hexanamid

II

Loprazolam

6-(o-klorofenyl)-2,4-dihydro-2-[(4-

metyl-1-piperazinyl)metylen]-8-

nitro-1H-imidazo[1,2-

a][1,4]bensodiazepin-1-on

IV

P IV

LVFS 2013:13

Utkom från trycket

den 26 juni 2013

Elanders Sverige AB, 2013