LVFS 2013:14

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek

1

Läkemedelsverkets författningssamling

ISSN 1101-5225

Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter

(LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek;

beslutade den 13 juni 2013.

Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 14 § 1, 2, 3 och 7 samt 15 §

förordningen (2009:659) om handel med läkemedel, 9 kap. 3 § och 10 kap.

5 § läkemedelsförordningen (2006:272) samt 11 § förordningen (1992:1554)

om kontroll av narkotika i fråga om verkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om

detaljhandel vid öppenvårdsapotek

dels att 29 a § ska upphöra att gälla,

dels att 2, 4, 9, 10, 12, 15, 17, 17 a, 21 och 24-30 §§ ska ha följande lydelse.

Föreskrifterna kommer därefter att ha följande lydelse från och med den

dag då dessa föreskrifter träder i kraft.

Tillämpningsområde

1 §

Dessa föreskrifter ska tillämpas på detaljhandel med läkemedel som be-

drivs av den som fått Läkemedelsverkets tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen

(2009:366) om handel med läkemedel (öppenvårdsapotek).

Vad som föreskrivs i dessa föreskrifter i fråga om läkemedel ska också gäl-

la varor och varugrupper som avses i 3 § läkemedelslagen (1992:859).

Föreskrifterna ska även tillämpas vid försäljning av teknisk sprit på öppen-

vårdsapotek.

1 a §

För förvaring och annan hantering av läkemedel genom sjukhusapo-

tek som en vårdgivare har gett ett öppenvårdsapotek i uppdrag att utföra gäl-

ler i stället Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:8) om sjukhusens

läkemedelsförsörjning. (LVFS 2012:9).

Definitioner

2 §

Termer och begrepp som används i lagen (2009:366) om handel med

läkemedel har samma betydelse i dessa föreskrifter. I dessa föreskrifter avses

med:

Farmaceut den som är behörig att utöva yrke som apotekare eller receptarie

enligt 4 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659).

Indragning återkallande av läkemedel från öppenvårdsapotek.

Reklamation påtalande av misstanke om kvalitetsbrister eller fel på läke-

medel. (LVFS 2013:14).

LVFS 2013:14

Utkom från trycket

den 26 juni 2013

Omtryck

LVFS 2013:14

2

Personal

3 §

Öppenvårdsapotek ska ha personal som till antal och kompetens säker-

ställer en god kvalitet och säkerhet vid bedrivandet av verksamheten. Under

öppethållandet ska antalet närvarande farmaceuter vara tillräckligt och de ska

ha den kompetens som är nödvändig i förhållande till verksamhetens art och

omfattning.

Personalens tjänstgöring ska dokumenteras i bemanningslistor eller mot-

svarande. Utbildning som varje anställd har genomgått ska dokumenteras.

Läkemedelsansvarig

4 §

Endast den som är legitimerad eller har ett särskilt förordnande att utöva

yrke som apotekare eller receptarie får utses till läkemedelsansvarig.

För att kunna utses till läkemedelsansvarig ska en receptarie ha dokumen-

terad yrkeserfarenhet från apoteksverksamhet. Dokumenterad erfarenhet ska

också finnas från kvalitetsrelaterade arbetsuppgifter vilka kan ha utförts vid

apotek, läkemedelsindustri eller motsvarande. Även utbildning eller annan

erfarenhet och kompetens relevant för uppgiften kan beaktas.

En receptarie ska dessutom ha goda kunskaper om krav hänförliga till verk-

samhet vid öppenvårdsapotek och läkemedelshantering. (LVFS 2013:14).

5 §

Det åligger tillståndsinnehavaren att se till att den läkemedelsansvarige

har det inflytande och tillgång till de resurser som krävs för att denne ska kun-

na fullgöra sina uppgifter.

Den läkemedelsansvariges närvaro vid öppenvårdsapoteket ska vara till-

räcklig i förhållande till verksamhetens art och omfattning. Närvaron ska fort-

löpande dokumenteras.

6 §

Den läkemedelsansvarige ansvarar för att öppenvårdsapoteket uppfyller

kraven på egenkontroll och att det finns ett för verksamheten upprättat egen-

kontrollprogram.

7 §

För det fall den läkemedelsansvarige under en längre tid inte kan utföra

sitt uppdrag ska denne ersättas av en person som uppfyller kraven i 4 §. An-

mälan om vem som ersätter den läkemedelansvarige ska göras i enlighet med

19 § Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd

att bedriva öppenvårdsapotek.

Om frånvaron endast är kortvarig ska den läkemedelsansvarige ersättas av

en person som uppfyller kraven i 4 § första stycket.

Ansvarsbeskrivningar

8 §

Ansvarsbeskrivning ska upprättas för den läkemedelsansvarige samt för

personer med chefsbefattning eller annat särskilt ansvar.

Lokaler och utrustning

9 §

Öppenvårdsapotekets lokaler ska till storlek och utformning vara anpas-

sade till verksamhetens art och omfattning. Den utrustning som används i

LVFS 2013:14

3

verksamheten ska vara anpassad för sitt ändamål. Datoriserade system ska

vara kvalitetssäkrade. (LVFS 2013:14).

10 §

Öppenvårdsapotekets lokaler ska vara utformade och inredda så att

god kvalitet på läkemedel säkerställs och bibehålls samt att en hög säkerhets-

nivå vid läkemedelshantering garanteras. Planering, utformning och använd-

ning av lokaler och utrustning ska vara ändamålsenlig och syfta till att

minimera riskerna för fel samt att underlätta rengöring och underhåll. Lokaler

och utrustning ska hållas rengjorda och underhållas för att minimera risken

för att läkemedlens kvalitet försämras. De delar av lokalerna där läkemedel

bereds inför utlämnande ska vara utformade och utrustade så att god hygien

kan iakttas vid beredningen.

Öppenvårdsapotekets lokaler ska ha en tydlig avgränsning från kringlig-

gande lokaler där annan verksamhet än apoteksverksamhet bedrivs.

Lokalerna ska vara försedda med lås och larm så att obehörigt tillträde för-

svåras väsentligt. (LVFS 2013:14).

11 §

De delar av öppenvårdsapotekets lokaler där information och rådgiv-

ning om läkemedel, läkemedelsanvändning och egenvård ska lämnas ska

vara utformade så att konsumentens integritet skyddas. Den plats där recept

ska expedieras ska dessutom vara utformad så att expedieringen kan utföras

på ett säkert sätt.

Arkiv

12 §

Dokumentation som bevaras ska förvaras i god ordning och skyddas

från att förkomma eller förstöras. (LVFS 2013:14).

Förvaring och hantering

Mottagande av leveranser

13 §

Vid mottagande av leveranser ska det kontrolleras att det som levereras

inte har synliga fel eller brister och att leveransen överensstämmer med gjord

beställning. Läkemedel som kräver särskilda förvaringsbetingelser ska om-

händertas direkt vid mottagandet och förvaras i enlighet med dessa.

Hantering av narkotika m.m.

14 §

Odenaturerad teknisk sprit, narkotika samt särskilda läkemedel som

anges i bilaga 8 i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förord-

nande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit ska hanteras så att ris-

ken för olovlig befattning med varorna undanröjs.

Förvaring av läkemedel

15 §

Läkemedel ska förvaras i god ordning och under förvaringsbetingelser

som är godkända för läkemedlen. Temperaturkontroller ska genomföras i ut-

rymmen där läkemedel förvaras. Avlästa temperaturer ska dokumenteras.

LVFS 2013:14

4

Läkemedel som ska kasseras, destrueras eller returneras ska hållas åtskilda

från andra läkemedel. (LVFS 2013:14).

16 §

Receptbelagda läkemedel får inte förvaras åtkomliga för konsumenter.

17 §

Receptfria läkemedel får förvaras åtkomliga för konsumenter under

förutsättning att läkemedlen är lämpliga för sådan förvaring och att det sker

under förhållanden som säkerställer konsumentsäkerheten. Om personal som

avses i 2 kap. 6 § 11 lagen (2009:366) om handel med läkemedel finns till-

gänglig för rådgivning och information i direkt anslutning till sådan läkeme-

delsförvaring är det ett förhållande som medför att ett större urval av

läkemedel kan förvaras åtkomligt för konsumenter. (LVFS 2013:14).

Hantering av utgående leveranser

17 a §

1

Utgående leveranser med läkemedel till sjukhusapotek ska åtföljas

av dokument som innehåller uppgift om leveransdatum, antal förpackningar,

förpackningsstorlek, läkemedlets namn, beredningsform och styrka eller spe-

cifik entydig produktbeteckning, öppenvårdsapotekets namn och adress,

vårdgivarens namn samt namn på och adress till enhet eller anlitad aktör inom

sjukhusapoteket till vilken leveransen sker.

Det ska även upprättas en verifikation över den försäljning som leveransen

enligt första stycket avser. Verifikationen ska innehålla de uppgifter som an-

ges i första stycket och ska behållas på öppenvårdsapoteket. (LVFS 2013:14).

Reklamationer, indragningar och annat återlämnande av

läkemedel

18 §

Ett öppenvårdsapotek ska ta emot och hantera reklamationer av läke-

medel oavsett om läkemedlen har utlämnats av öppenvårdsapoteket eller av

någon annan. Den som innehar godkännandet för försäljning av det reklame-

rade läkemedlet eller dennes ombud ska snarast underrättas om alla reklama-

tioner såvida inte reklamationen ifråga uteslutande hänför sig till öppenvårds-

apotekets egen hantering av läkemedlet.

19 §

Ett öppenvårdsapotek är skyldigt att vidta nödvändiga åtgärder vid in-

dragningar av läkemedel. Läkemedel som omfattas av en indragning ska tas

om hand på det sätt som anges vid varje indragning.

I det fall en indragning avser läkemedel som redan har lämnats ut ska ett

öppenvårdsapotek ta emot återlämnade läkemedel oavsett om läkemedlen har

utlämnats av detta öppenvårdsapotek eller av någon annan. (LVFS 2010:6).

20 §

Läkemedel som återlämnats till ett öppenvårdsapotek på grund av

reklamation, indragning eller annan anledning får inte lämnas ut på nytt. Så-

dana läkemedel ska tas om hand på lämpligt sätt. (LVFS 2010:6).

1

Senaste lydelse LVFS 2012:9.

LVFS 2013:14

5

Egenkontroll

21 §

Den egenkontroll som ska utövas i enlighet med 2 kap. 6 § 8 lagen

(2009:366) om handel med läkemedel ska innefatta regelbundna egeninspek-

tioner, minst en gång per år. En instruktion ska fastställas för detta.

Protokoll över genomförda egeninspektioner samt de rättelser och förebyg-

gande åtgärder som vidtagits till följd av egeninspektionerna ska upprättas.

Berörd personal ska informeras om vidtagna åtgärder.

Det ska finnas ett system för dokumentstyrning. Systemet ska innehålla en

förteckning över verksamhetens instruktioner samt beskriva hur dokumenta-

tion ska upprättas, versionshanteras, distribueras och bevaras. Dokumentation

som ska bevaras ska upprättas så att den är beständig. (LVFS 2013:14).

22 §

Avvikelser och brister i läkemedelshanteringen eller läkemedelsför-

sörjningen samt de åtgärder som vidtas med anledning av dessa ska fortlöpan-

de dokumenteras, sammanställas och utvärderas. Även sammanställningar

och utvärderingar ska dokumenteras. Berörd personal ska informeras om vid-

tagna åtgärder. (LVFS 2010:6).

23 §

För det fall tillverkning av extemporeläkemedel eller maskinell dos-

dispensering bedrivs ska denna verksamhet omfattas av egenkontrollen. Om

distanshandel bedrivs ska även denna omfattas.

Egenkontrollprogram

24 §

Ett egenkontrollprogram ska vara upprättat, fastställt och infört i verk-

samheten när denna påbörjas. Dokumentation som ingår i egenkontrollpro-

grammet ska vara skriftlig och fastställd. Egenkontrollprogrammet ska hållas

aktuellt och därutöver revideras och fastställas enligt en instruktion. Öppen-

vårdsapotekets personal ska utifrån sina arbetsuppgifter vara förtrogen med

innehållet i egenkontrollprogrammet och med gällande bestämmelser på om-

rådet. (LVFS 2013:14).

25 §

2

Öppenvårdsapotekets egenkontrollprogram ska innehålla

– instruktion för, eller beskrivning av, hur de krav som anges i 2 kap. 6 §

lagen (2009:366) om handel med läkemedel ska uppfyllas,

– instruktion för hur 2 kap. 6 a–6 c §§ lagen om handel med läkemedel ska

efterlevas,

– i förekommande fall instruktion för hur detaljhandel enligt 4 kap. 1 § första

stycket lagen om handel med läkemedel ska bedrivas samt för hur uppgifter

ska lämnas till Apotekens Service Aktiebolag enligt 4 kap. 2 § samma lag,

– instruktioner som anges i 5 kap. 1 § Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS

2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit,

– instruktion för hur anmälan enligt 19 § Läkemedelsverkets föreskrifter

(LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek ska

göras,

– instruktion för hantering och försäljning av licensläkemedel samt

– instruktion för hantering och försäljning av extemporeläkemedel.

2

Senaste lydelse LVFS 2009:21.

LVFS 2013:14

6

I Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:10) om distanshandel vid

öppenvårdsapotek, finns ytterligare krav på egenkontrollprogrammets inne-

håll för öppenvårdsapotek som bedriver distanshandel. (LVFS 2013:14).

26 §

3

Utöver vad som anges i 25 § ska följande ingå i egenkontrollprogram-

met:

1. Personal och organisation

a) En detaljerad organisationsplan (organogram).

b) Instruktion för hur den läkemedelsansvariges uppgifter ska fullgöras vid

dennes frånvaro.

c) Kompetensutvecklingsplaner för personalen.

d) Instruktion för hur personalen fortlöpande ska hållas förtrogen med egen-

kontrollprogrammets innehåll samt gällande bestämmelser på området.

2. Lokaler och utrustning

a) Instruktion för hur kontroll och upprätthållande av nödvändiga förvarings-

betingelser för läkemedel ska säkerställas.

b) Beskrivning av de datoriserade system som används av öppenvårdsapote-

ket.

c) Beskrivning av hur obehörigas tillträde till lokaler och utrustning väsentli-

gen försvåras.

d) Beskrivning av hur rengöring och underhåll av lokaler och utrustning ut-

förs.

3. Information och rådgivning

a) Har upphävts genom (LVFS 2013:14).

b) Instruktion för hur den information som anges i 8 § förordningen

(2009:1031) om producentansvar för läkemedel ska lämnas till konsument.

4. Förvaring och hantering

a) Instruktion för mottagande och kontroll av leveranser.

b) Instruktion för hur odenaturerad teknisk sprit, narkotika samt särskilda

läkemedel som anges i bilaga 8 i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS

2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

ska hanteras för att uppfylla de särskilda krav på säkerhet som gäller för

dessa produkter.

c) Har upphävts genom (LVFS 2013:14).

d) Beskrivning av de överväganden som ska göras vid beslut om vilka recept-

fria läkemedel som ska förvaras åtkomliga för konsumenter samt under vil-

ka förutsättningar som förvaringen ska ske.

5. Manuell dosdispensering

Instruktion för manuell dosdispensering i förekommande fall.

3

Senaste lydelse LVFS 2010:6. Ändringen innebär bl. a. att ordet skriftlig har tagits

bort i punkten 1 a samt att punkterna 3 a, 4 c och 10 a har upphävts.

LVFS 2013:14

7

6. Inköp

Instruktion för hur det ska säkerställas att läkemedel, narkotika och teknisk

sprit enbart köps in från aktörer som har rätt att bedriva sådan handel.

7. Reklamationer och indragningar

a) Instruktion för hur reklamationer av läkemedel ska hanteras.

b) Instruktion för hur indragningar av läkemedel ska hanteras.

8. Kassation och returer

a) Instruktion för hur öppenvårdsapoteket ska ta emot avfall som utgörs av

läkemedel från allmänheten i enlighet med förordningen om producentan-

svar för läkemedel.

b) Instruktion för hur läkemedel som inte ska lämnas ut ska hanteras.

9. Bristsituationer och avvikelser

a) Instruktion för hur den läkemedelsansvarige ska få kännedom om avvikel-

ser och brister som inträffar vid verksamhetens bedrivande.

b) Instruktion för hur den läkemedelsansvariges skyldighet att anmäla till

Läkemedelsverket i enlighet med 2 kap. 7 § andra stycket lagen (2009:366)

om handel med läkemedel ska fullgöras.

c) Instruktion för hur hanteringen av avvikelser och brister enligt 22 § ska

säkerställas.

10. Dokumentation

a) Har upphävts genom (LVFS 2013:14).

b) Instruktion för hur verifikationer som anges i 7 kap. 1 § Läkemedelsverkets

föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

ska bevaras.

11. Funktionsstörningar i receptexpeditionssystem

Instruktion för hur verksamheten ska bedrivas i situationer då verksamhetens

receptexpeditionssystem inte fungerar. (LVFS 2013:14).

Dokumentation

27 §

4

För att garantera spårbarhet ska all anskaffning av läkemedel doku-

menteras. Dokumentationen ska innehålla uppgift om ankomstdatum, antal

förpackningar, förpackningsstorlek samt läkemedlets namn, form och styrka.

Namn och adress till den som sålt läkemedlet till öppenvårdsapoteket ska ang-

es.

Alla åtgärder som vidtas i samband med reklamationer och indragningar

ska dokumenteras. Det ska även upprättas dokumentation över läkemedel och

odenaturerad teknisk sprit som har kasserats, destruerats eller returnerats av

andra orsaker.

Det finns särskilda bestämmelser om förande av anteckningar vid hantering

av narkotika i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av

narkotika. (LVFS 2013:14).

4

Senaste lydelse LVFS 2010:6.

LVFS 2013:14

8

28 §

5

På öppenvårdsapoteket ska följande dokumentation hållas tillgänglig

för tillsyn:

1. Egenkontrollprogrammet.

2. En aktuell planritning över apotekets samtliga lokaler.

3. Kalibreringsintyg eller motsvarande för instrument och redskap som be-

hövs i verksamheten.

4. Avtal som har ingåtts med annan aktör angående utförande av delar av

öppenvårdsapotekets verksamhet. (LVFS 2013:14).

Arkivering av dokumentation

29 §

6

Följande dokumentation ska bevaras och hållas tillgänglig för tillsyn

i tre år:

1. Bemanningslistor eller motsvarande enligt 3 §.

2. Den läkemedelsansvariges närvaro enligt 5 §.

3. Ändrad eller ersatt ansvarsbeskrivning för den läkemedelsansvarige samt

för personer med chefsbefattning eller annat särskilt ansvar enligt 8 §.

4. Temperaturkontroller enligt 15 §.

5. Protokoll över genomförda egeninspektioner samt dokumentation över

rättelser och förebyggande åtgärder som vidtagits till följd av dessa enligt

21 §.

6. Ändrade eller ersatta versioner av egenkontrollprogrammet enligt 24 §.

7. Dokumentation som anges i 17 a § andra stycket, 22 och 27 §§.

Dokumentation enligt 3 § om utbildning som varje anställd har genomgått

ska bevaras under hela anställningstiden och tre år från anställningens upp-

hörande.

Dokumentation som ska arkiveras i enlighet med 7 kap. 1 § Läkemedels-

verkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av

läkemedel och teknisk sprit ska hållas tillgängliga för tillsyn under den tid

som den ska arkiveras. I Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om

kontroll av narkotika finns ytterligare bestämmelser om bevarande av doku-

mentation hänförlig till narkotikahantering. (LVFS 2013:14).

29 a §

7

Har upphävts genom (LVFS 2013:14).

Verksamhetens upphörande

30 §

Om verksamheten vid ett öppenvårdsapotek ska upphöra ska det an-

mälas till Läkemedelsverket minst två månader i förväg om möjligt, annars så

snart det kan ske. Även efter att verksamheten har upphört ska dokumentation

bevaras i enlighet med 29 §. Läkemedelsverket ska informeras om var doku-

mentationen kommer att förvaras. (LVFS 2013:14).

5

Ändringen innebär att punkten 5 och 6 har upphävts.

6

Senaste lydelse LVFS 2010:6.

7

Senaste lydelse LVFS 2012:9.

LVFS 2013:14

9

Dispens

31 §

Läkemedelsverket kan i enskilda fall meddela undantag (dispens) från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

Dessa föreskrifter8 träder i kraft den 1 juli 2009.

Dessa föreskrifter9 träder i kraft den 1 november 2009.

Dessa föreskrifter10 träder i kraft den 15 mars 2010.

Dessa föreskrifter11 träder i kraft den 1 juli 2012.

Dessa föreskrifter12 träder i kraft den 1 september 2013.

Läkemedelsverket

KERSTIN HULTER ÅSBERG

Joakim Brandberg

8

LVFS 2009:9.

9

LVFS 2009:21.

10

LVFS 2010:6.

11

LVFS 2012:9.

12

LVFS 2013:14.

Elanders Sverige AB, 2013