LVFS 2013:6

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:11) om godkännande av läkemedel m.m.

1

Läkemedelsverkets författningssamling

ISSN 1101-5225

Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter

(LVFS 2006:11) om godkännande av läkemedel m.m.;

beslutade den 31 januari 2013.

Läkemedelsverket föreskriver1 med stöd av 3 kap. 2 § läkemedelsförordning-

en (2006:272) i fråga om verket föreskrifter (LVFS 2006:11) om godkännan-

de av läkemedel m.m. att 3 kap. 1 § ska ha följande lydelse.

3 kap.

1 §

2

Till en ansökan om godkännande för försäljning av humanläkemedel

och ansökan om erkännande av godkännande för försäljning av humanläke-

medel ska fogas följande uppgifter och dokumentation i enlighet med vad

som anges i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:21) om dokumenta-

tionskrav vid ansökningar om godkännande av läkemedel för försäljning:

1. Sökandens namn eller firma och postadress samt i tillämpliga fall motsva-

rande uppgifter för tillverkaren.

2. Läkemedlets namn, läkemedelsform och i förekommande fall styrka.

3. Uppgift om art och mängd av samtliga beståndsdelar som ingår i läkemed-

let, med hänvisning till det internationella generiska namn (INN-namn)

som rekommenderas av Världshälsoorganisationen, om det finns ett sådant

rekommenderat generiskt namn, eller uppgift om det kemiska namnet.

4. Bedömning av läkemedlets eventuella miljörisker. Denna miljöpåverkan

ska utvärderas och särskilda åtgärder för att minska den ska tas fram i varje

enskilt fall.

5. Beskrivning av tillverkningsmetoden.

6. Terapeutiska indikationer, kontraindikationer och biverkningar.

7. Dosering, användnings- och administreringssätt samt förväntad hållbar-

hetstid.

8. Skälen för eventuella försiktighets- och säkerhetsåtgärder som ska vidtas

vid lagring av läkemedlet, administrering till patienter och bortskaffande

av avfallsprodukter samt uppgift om potentiella miljörisker som läkemed-

let kan medföra.

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om

upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (EGT L 311, 28.11.2001, s. 67,

Celex 32001L0083), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv

2012/26/EU (EUT L 299, 27.10.2012, s. 1, Celex 32012L0026). Jfr även Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2011/62/EU av den 8 juni 2011 om ändring av direktiv

2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel vad gäller att

förhindra att förfalskade läkemedel kommer in i den lagliga försörjningskedjan (EUT

L 174, 1.7.2011, s. 74, Celex 32011L0062).

2

Senaste lydelse LVFS 2012:13.

LVFS 2013:6

Utkom från trycket

den 6 februari 2013

LVFS 2013:6

2

9.

Beskrivning av de kontrollmetoder som används av tillverkaren.

9 a. En skriftlig bekräftelse av att tillverkaren av läkemedlet genomfört

granskningar och därmed har kontrollerat att tillverkaren av den aktiva

substansen följer principerna och riktlinjerna för god tillverkningssed

för aktiva substanser i enlighet med vad som anges i artikel 46 f första

stycket Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den

6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläke-

medel3, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv

2012/26/EU4. Bekräftelsen ska innehålla en hänvisning till datum för

granskningen och en försäkran om att resultatet av granskningen visar

att tillverkningen följer principerna och riktlinjerna för god tillverk-

ningssed för aktiva substanser.

10.

Resultat av

– farmaceutiska undersökningar (fysikalisk-kemiska, biologiska eller

mikrobiologiska),

– prekliniska studier (toxikologiska och farmakologiska),

– kliniska prövningar.

11 a. En sammanfattning av sökandens system för säkerhetsövervakning där

följande ska ingå:

– Bevis för att sökanden till sitt förfogande har en sakkunnig som ska

ansvara för säkerhetsövervakningen.

– Namnet på de medlemsstater där den sakkunnige uppehåller sig och

är verksam.

– Kontaktuppgifter för den sakkunnige.

– En försäkran från sökanden om att sökanden har de resurser som

krävs för att fullgöra sina uppgifter avseende säkerhetsövervakning.

– En hänvisning till den plats där master file för systemet för säkerhets-

övervakning förvaras.

11 b. Den riskhanteringsplan som beskriver riskhanteringssystemet som sö-

kanden kommer att inrätta för läkemedlet ifråga, samt en sammanfatt-

ning.

12.

En försäkran att de kliniska prövningar som genomförts utanför EU

uppfyller de etiska kraven i direktiv 2001/20/EG.

13.

En sammanfattning av produktens egenskaper (produktresumé), en mo-

dell av den yttre förpackningen, en modell av läkemedelsbehållaren, en

bipacksedel samt resultatet av de utvärderingar rörande förståelse av

innehåll som har gjorts i samarbete med patienter i aktuella målgrupper.

14.

Dokument som visar att tillverkaren i sitt hemland har tillstånd att till-

verka läkemedel.

15.

Kopia av varje godkännande för försäljning som meddelats i en annan

medlemsstat eller i tredje land, en sammanfattning av säkerhetsuppgif-

terna inklusive de uppgifter som ingår i den periodiska säkerhetsrappor-

ten, när dessa är tillgängliga, och rapporterna om misstänkta biverk-

ningar samt en förteckning över de medlemsstater där granskning pågår

av en ansökan om godkännande för försäljning. Kopia av den samman-

fattning av produktens egenskaper och den bipacksedel som sökanden

har föreslagit eller som den ansvariga myndigheten i medlemsstaten har

3

EGT L 311, 28.11.2001, s. 67 (Celex 32001L0083)

4

EUT L 299, 27.10.2012, s. 1 (Celex 32012L0026)

LVFS 2013:6

3

godkänt. Uppgift om varje beslut att vägra godkännande för försäljning

som fattats inom gemenskapen eller i tredje land samt motiveringen till

varje sådant beslut. All denna information ska uppdateras regelbundet.

16.

En kopia av eventuell klassificering av läkemedlet som särläkemedel i

enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 141/

2000 av den 16 december 1999 om särläkemedel, tillsammans med en

kopia av den europeiska läkemedelsmyndighetens yttrande i ärendet.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2013.

Läkemedelsverket

CHRISTINA ÅKERMAN

Joakim Brandberg

Elanders Sverige AB, Vällingby 2013