LVFS 2014:11

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

1

Läkemedelsverkets författningssamling

ISSN 1101-5225

Utgivare: Generaldirektör Catarina Andersson Forsman

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter

(LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika;

beslutade 15 december 2014.

Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 3 § förordningen (1992:1554) om

kontroll av narkotika i fråga om verkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om för-

teckningar över narkotika1 att förteckningarna och fotnot 4 i förteckningarna

ska ha följande lydelse.

1

Senast ändrade genom LVFS 2014:9.

LVFS 2014:11

Utkom från trycket

den 22 december 2014

LVFS 2014:11

2

Ämne

Svensk

förteckning

In

ternationell

förtec

kni

n

g

Anmärkning

INN

4

-benämnin

g

Andra vanligt

förekommande nam

n

Entydigt

kemis

k

t namn

– – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – –

– – – – – – – – – – – – – – – –

Alfa-metyltiofentanyl

N-[1-[1-

met

y

l-

2-(

2

-t

ienyl

)e

tyl

]-4-

piperidyl]propionanilid

II

N I+

IV

Alfa-PBP

1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on

I

α

-PPP 1-fenyl-2-(1-pyrro

lidinyl)-1-propanon I

– – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – –

– – – – – – – – – – – – – – – –

α

-PVP

1-fenyl-2-(pyrrolidi

n-1-yl)-pentan-1-on

I

4F-alfa-PVP

1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-

yl)pentan-1-on

I–

Alfentanil

N-[1-[2-(4-etyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-

te

tr

azol-1-

yl)et

y

l]

-4-(m

etoxi

met

y

l)-

4

-

piperidinyl]-N-fenylpropanamid

II N

I

– – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – –

– – – – – – – – – – – – – – – –

4

Internationa

l Nonproprietary Name

s (INN), men med s

v

ensk s

p

råkform. INN be

nämnin

g

ar bes

lutas a

v

W

o

rld Health Or

g

anization

(WHO

) fö

r att

underlätta identif

ikatio

n

av f

arma

ceutiska

ämnen/substanser

. Benämnin

g

arna

är

unika

och globalt

acceptera

de.

LVFS 2014:11

3

– – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – –

– – – – – – – – – – – – – – – –

Diklazepam

7-kloro-5-(2-klorofenyl)-1,3-dihydro-

1-metyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on

I–

3,4-diklorometylfenidat

M

et

yl-2-(3,4-diklo

rofenyl)-2-

(p

iperi

d

in-

2

-yl)

acetat

I–

Dimefeptanol

6-dimetylamino-4,4-difenyl-3-heptanol

II

N I

Dimenoxadol 2-dimetylaminoetyl-1-etoxy-

1,1-difenylacetat

II

N I

4,4’-dimetylaminorex

2-amino-

4-metyl-5-(4-metylfenyl)-2-

oxazolin

I–

Dimetyltiambuten

3-dimety

lamino-1,1-di(2'-tienyl)-

1-buten

II

N I

– – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – –

– – – – – – – – – – – – – – – –

Ämne

Svensk

förteckning

In

ternationell

förtec

kni

n

g

Anmärkning

INN

4

-benämnin

g

Andra vanligt

förekommande nam

n

Entydigt

kemis

k

t namn

IN

N-

benäm

n

in

g

LVFS 2014:11

4

– – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – –

– – – – – – – – – – – – – – – –

5-MeO-DALT N-allyl-N-[2

-(5-metoxi-1H-indol-3-

yl)etyl]-prop-2-en-1-amin

I–

3-MeO-PCP

1

-[1-(3-

metoxifenyl)cyklohexyl]piperidin

I–

4-MeO-PCP

1

-[1-(4-

metoxifenyl)cyklohexyl]piperidin

I–

Meprobamat

2

-metyl-2-pr

opyl-1,3-propandioldikar-

bamat

IV

P IV

– – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – –

– – – – – – – – – – – – – – – –

Ämne

Svensk

förteckning

In

ternationell

förtec

kni

n

g

Anmärkning

INN

4

-benämnin

g

Andra vanligt

förekommande nam

n

Entydigt

kemis

k

t namn

IN

N-

benäm

n

in

g

LVFS 2014:11

5

– – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – –

– – – – – – – – – – – – – – – –

Nafyron

1-(naftalen-2-yl)-2-pyrrolidin-1-yl-

pentan-1-on

I–

25I-NBMD

2

-(4-jodo-2,5-dimetox

ifenyl)-N-[(2,3-

metylendioxifenyl)metyl]etanamin

I–

25B-NBOMe

2-(4-bromo-2,5-

dimetoxife

n

y

l)-N-(2-

metoxibensyl)etanamin

I–

– – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – –

– – – – – – – – – – – – – – – –

Ämne

Svensk

förteckning

In

ternationell

förtec

kni

n

g

Anmärkning

INN

4

-benämnin

g

Andra vanligt

förekommande nam

n

Entydigt

kemis

k

t namn

IN

N-

benäm

n

in

g

LVFS 2014:11

6

– – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – –

– – – – – – – – – – – – – – – –

25D-NBOMe

2-(2,5-dimetoxi

-4-metylfenyl)-N-(2-

metoxibensyl)etanamin

I–

25G-NBOMe

2-(2,5-dimetoxi

-3,4-d

imetylfenyl)-N-

(2-metoxibensyl)etanamin

I–

25H-NBOMe

2-(2,5-dimetoxi

fenyl)-N-(2-metoxiben-

syl)etanamin

I–

25I-NBOMe

2-(4-jodo-2,5-dimetox

ifenyl)-N-(2-

metoxibensyl)etanamin

I–

25N-NBOMe

2-(2,5-dimetoxi

-4-nitrofenyl)-N-(2-

metoxibensyl)etanamin

I–

Nikokodin

6

-nikotinylkodein

III

N II

Vissa berednin

g

ar

N III

– – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – –

– – – – – – – – – – – – – – – –

Ämne

Svensk

förteckning

In

ternationell

förtec

kni

n

g

Anmärkning

INN

4

-benämnin

g

Andra vanligt

förekommande nam

n

Entydigt

kemis

k

t namn

IN

N-

benäm

n

in

g

LVFS 2014:11

7

– – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – –

– – – – – – – – – – – – – – – –

Pentobarbital 5-etyl-5-(1-met

ylbuty

l)barbitursyra IV

P

III

Pentylon

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-

(metylamino)pentan-1-on

I–

PEPAP 1-fenetyl-4-fenyl-4-piperidinolace-

ta

t(

ester

)

I

N

I+

IV

– – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – –

– – – – – – – – – – – – – – – –

PMA

p-metoxi-

α

-mety

lfenetylamin

IP

I

p-MePPP

1-(

4

-metylfenyl)-2-(

pyrrolidin-1-

y

l)

propan-1-o

n

I

PMMA

4-MMA

4-metoxi-N-metylamfetamin

I

– – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – –

– – – – – – – – – – – – – – – –

Ämne

Svensk

förteckning

In

ternationell

förtec

kni

n

g

Anmärkning

INN

4

-benämnin

g

Andra vanligt

förekommande nam

n

Entydigt

kemis

k

t namn

IN

N-

benäm

n

in

g

LVFS 2014:11

8

Elanders Sverige AB, 2014

Dessa föreskrifter träder i kraft den 16 januari 2015.

Läkemedelsverket

CATARINA ANDERSSON FORSMAN

Joakim Brandberg