LVFS 2014:17

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

1

Läkemedelsverkets författningssamling

ISSN 1101-5225

Utgivare: Generaldirektör Catarina Andersson Forsman

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter

(LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika;

beslutade den 19 december 2014.

Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 3 § förordningen (1992:1554) om

kontroll av narkotika i fråga om verkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om för-

teckningar över narkotika1 att förteckningarna ska ha följande lydelse.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1

Senast ändrade genom LVFS 2014:11.

Biologiskt material

Svensk

förteckning

Internationell

förteckning

Anmärkning

Latinskt

namn

Andra vanligt

förekomman-

de namn

Catha edulis

Kat

I

De ovanjordiska delarna av

växten

Cannabis

I

N I+IV

Med cannabis förstås de

ovanjordiska delarna av

varje växt av släktet Canna-

bis (med undantag av frön),

från vilka hartset inte extra-

herats och oavsett under vil-

ka benämningar de före-

kommer. Med cannabis ska

dock inte förstås hampa

som

1. är av en sort som kan

berättiga till stöd enligt rå-

dets förordning (EG) nr 73/

2009 av den 19 januari 2009

om upprättande av gemen-

samma bestämmelser för

system för direktstöd för

jordbrukare inom den ge-

mensamma jordbrukspoliti-

ken och om upprättande av

vissa stödsystem för jord-

brukare, om ändring av för-

LVFS 2014:17

Utkom från trycket

den 1 januari 2015

LVFS 2014:17

2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ordningarna (EG) nr 1290/

2005, (EG) nr 247/2006 och

(EG) nr 378/2007 samt om

upphävande av förordning

(EG) nr 1782/2003, Europa-

parlamentets och rådets för-

ordning (EU) nr 1307/2013

av den 17 december 2013

om regler för direktstöd för

jordbrukare inom de stöd-

ordningar som ingår i den

gemensamma jordbrukspo-

litiken och om upphävande

av rådets förordning (EG)

nr 637/2008 och rådets för-

ordning (EG) 73/2009, och

Europaparlamentets och rå-

dets förordning (EU) nr

1308/2013 av den 17 de-

cember 2013 om upprättan-

de av en samlad marknads-

ordning för jordbrukspro-

dukter och om upphävande

av rådets förordningar

(EEG) nr 922/72, (EEG) nr

234/79, (EG) nr 1037/2001

och (EG) nr 1234/2007,

2. odlas efter det att ansö-

kan om direktstöd för sådan

odling enligt rådets förord-

ning (EG) nr 1307/2013 el-

ler rådets förordning (EG)

nr 73/2009 getts in till behö-

rig myndighet.

Cannabis, ex-

trakt och tink-

turer

II

NI

Även extrakt av cannabis

harts

Cannabisharts

I

NI+IV

Såväl obehandlat som renat

Biologiskt material

Svensk

förteckning

Internationell

förteckning

Anmärkning

Latinskt

namn

Andra vanligt

förekomman-

de namn

LVFS 2014:17

3

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2015.

Läkemedelsverket

CATARINA ANDERSSON FORSMAN

Joakim Brandberg

Elanders Sverige AB, 2015