LVFS 2014:9

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

1

Läkemedelsverkets författningssamling

ISSN 1101-5225

Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter

(LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika;

beslutade den 14 juli 2014.

Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 3 § förordningen (1992:1554) om

kontroll av narkotika i fråga om verkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om för-

teckningar över narkotika1 att förteckningarna ska ha följande lydelse.

1

Senast ändrade genom LVFS 2014:2.

LVFS 2014:9

Utkom från trycket

den 22 juli 2014

LVFS 2014:9

2

Ämne

Sv

ensk

rteckning

Internationell

förteckning

Anmärkning

INN-benä

mning

A

ndra

vanligt

förekommande

namn

Entydigt kemiskt

namn

– – –

– – –

– –

– –

– – –

– – –

– – –

– –

– –

– – –

– – –

– – –

– –

– –

– – –

– – –

– – –

– –

– –

– – –

– – –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

EAM-2201

(1-(5-fluoropen

tyl)-1H-indol-3-yl)(4-etyl-naftalen-1-

yl)me

tanon

I–

5

-EAPB

5-(N-etyl-2-aminopropyl)bensofura

n

I

Ekgonin

II

N

I

Ä

ven

dess

estra

r och

derivat som

kan omvandla

s

till e

kgonin

eller kokain.

– – – –

– – –

– – –

– – – –

– – –

– – – –

– – –

– – –

– – – –

– – –

– – –

– – – –

– – –

– – – –

– – –

– – –

– – – –

– – –

– – –

– – – –

– – –

– – – –

– – –

– – –

Isometado

n

6-d

im

etylamino-5-metyl-4,4

-difenyl-3-hexan

on

II

N I

5

-IT

5-(2-aminopropyl)indol

I

JWH-

018

Naftalen-1-yl-

(1-pentylindol-

3-yl)metanon

I–

– – –

– – –

– –

– –

– – –

– – –

– – –

– –

– –

– – –

– – –

– – –

– –

– –

– – –

– – –

– – –

– –

– –

– – –

– – –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

LVFS 2014:9

3

Ämne

Sv

ensk

rteckning

Internationell

förteckning

Anmärkning

INN-benä

mning

A

ndra

vanligt

förekommande

namn

Entydigt kemiskt

namn

– – –

– – –

– –

– –

– – –

– – –

– – –

– –

– –

– – –

– – –

– – –

– –

– –

– – –

– – –

– – –

– –

– –

– – –

– – –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

Meta

zocin

2'-hydroxi-2,5,9-trime

tyl-6

,7-bensomorfa

n

II

N

I

Mete

dron

2

1-(4-metoxifenyl)-2-(me

ty

lamino)pro

p

an-1-o

n I

Metiopropa

min

N-metyl-1-(tiofen-2-yl)propan

-2-amin

I

Metka

tinon

2-(metyla

m

ino)-1-fenylpropan-1-on

I P

I

– – –

– – –

– –

– –

– – –

– – –

– – –

– –

– –

– – –

– – –

– – –

– –

– –

– – –

– – –

– – –

– –

– –

– – –

– – –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

MPPP

1-me

tyl-4

-fenyl-4-piperidinolpropionat (este

r)

I

N I

+ IV

MT-45

1

-c

yklohexyl-4-(1,2-difenyletyl)piperaz

in

I

4-

MT

A

4-

met

yltioamfetamin

α-metyl-4-metyltiofenetylamin

IP

I

2

Ämnet M

etedron f

inns med i

tidigare förtec

kning

öv

er nark

otika. Gen

o

m denn

a föres

k

ri

ft

f

lyt

ta

s äm

net

fr

ån sin pla

ts mellan ämne

na M

etohe

xital och M

etopo

n till denna

placering.

LVFS 2014:9

4

Ämne

Sven

sk

förteckning

Internationell

förteckning

Anmärkning

INN-benämning

A

ndra vanligt

förek

o

mmande

namn

Entydigt

kemis

k

t n

a

m

n

– –

– – – – – – – –

– – – – – – – –

– – – – – – – –

– – – – – – – –

– – – – – – – –

– – – – – – – –

– – – – – – – –

– – – – – –

– –

– – – – – – – –

– – – – – – –

V

inylbital

5

-(1-metylbutyl)-5-vin

ylbarbitursyra

IV

P I

V

W

-15

4

-kloro-N-(l-(2-feny

letyl)-pipe

ridin-2-

y

li

d

en)bensensu

lfona

mid

I–

Zipeprol

α-(

α-me

toxibensyl)-4-(

β-metoxifenetyl)-1-

pi

perazineta

nol

IV

P II

– –

– – – – – – – –

– – – – – – – –

– – – – – – – –

– – – – – – – –

– – – – – – – –

– – – – – – – –

– – – – – – – –

– – – – – –

– –

– – – – – – – –

– – – – – – –

LVFS 2014:9

5

Dessa föreskrifter träder i kraft den 19 augusti 2014.

Läkemedelsverket

SUSANNE ZAKRISSON

Johan Stolpe

Elanders Sverige AB, 2014