LVFS 2015:5

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek1

1

Läkemedelsverkets författningssamling

ISSN 1101-5225

Utgivare: Generaldirektör Catarina Andersson Forsman

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter

(LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek

1

;

beslutade den 2 juni 2015.

Läkemedelsverket föreskriver2 med stöd av 14 § 8 förordningen (2009:659)

om handel med läkemedel att det i verkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om

detaljhandel vid öppenvårdsapotek ska införas en ny paragraf, 11 a §, och

närmast före 11 a § en ny rubrik av följande lydelse.

EU-logotyp

11 a §

Texten i den EU-logotyp som avses i 2 kap. 10 a § 2 lagen

(2009:366) om handel med läkemedel ska vara på svenska.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2015.

Läkemedelsverket

INGER ANDERSSON

Joakim Brandberg

1

Senast ändrad genom LVFS 2013:14.

2

Jfr Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 699/2014 av den 24 juni 2014

om utformning av en gemensam logotyp för att identifiera de personer som erbjuder

distansförsäljning av läkemedel till allmänheten och om de tekniska, elektroniska och

kryptografiska kraven för att kontrollera den gemensamma logotypens äkthet.

LVFS 2015:5

Utkom från trycket

den 11 juni 2015

Elanders Sverige AB, 2015