MIGRFS 2004:2

Migrationsverkets föreskrifter med bemyndigande för Sveriges ambassad i Canberra att bevilja uppehålls- och arbetstillstånd (ferietillstånd) för medborgare i Australien och Nya Zeeland beslutade den 13 augusti 2004. Sverige har ingått avtal med Australien och Nya Zeeland om ferietillstånd i syfte att främja samarbetet sinsemellan och öka möjligheterna för unga människor att lära känna kulturen och samhällslivet i varandras länder. Ett ferietillstånd ger innehavaren rätt att bo och arbeta i ett avtalsland under en begränsad period. Med stöd av 3 kap. 3 a § och 4 kap. 4 a § utlänningsförordningen (1989:547) föreskriver Migrationsverket följande efter samråd med Utrikesdepartementet och Arbetsmarknadsstyrelsen. Inledande bestämmelse 1 § Uppehållstillstånd är ett tillstånd att resa in och vistas i Sverige under en viss tid eller utan tidsbegränsning. Arbetstillstånd ger rätt att arbeta i Sverige. Dessa föreskrifter reglerar handläggningen av sådana tillstånd i form av ferietillstånd för medborgare i Australien och Nya Zeeland. Bemyndigande 2 § Sverige ambassad i Canberra bemyndigas att under de förutsättningar som anges i 3-4 §§ bevilja uppehålls- och arbetstillstånd (ferietillstånd) för medborgare i Australien och Nya Zeeland under längst 12 månader. Förutsättningar 3 § En ansökan om ferietillstånd skall göras på fastställt formulär (Application for a Working Holiday Visa). 4 § För att ferietillstånd skall medges krävs att sökanden - är mellan 18 och 30 år vid ansökningstillfället - inte har medföljande barn - inte tidigare har beviljats ferietillstånd - har som huvudsyfte att tillbringa ferier i Sverige - har returbiljett eller visar tillräckliga medel för att kunna köpa en - kan uppvisa medel för de tre första månadernas vistelse i Sverige (minst 15.000 SEK) - kan uppvisa giltig sjukförsäkring (gäller medborgare i Nya Zeeland)

Utkom från trycket

den 24 augusti 2004

Migrationsverkets föreskrifter med bemyndigande för

Sveriges ambassad i Canberra att bevilja uppehålls- och

arbetstillstånd (ferietillstånd) för medborgare i Australien

och Nya Zeeland

beslutade den 13 augusti 2004.

Sverige har ingått avtal med Australien och Nya Zeeland om ferietillstånd i syfte

att främja samarbetet sinsemellan och öka möjligheterna för unga människor att

lära känna kulturen och samhällslivet i varandras länder. Ett ferietillstånd ger

innehavaren rätt att bo och arbeta i ett avtalsland under en begränsad period.

Med stöd av 3 kap. 3 a § och 4 kap. 4 a §utlänningsförordningen (1989:547)

föreskriver Migrationsverket följande efter samråd med Utrikesdepartementet

och Arbetsmarknadsstyrelsen.

Inledande bestämmelse

1 § Uppehållstillstånd är ett tillstånd att resa in och vistas i Sverige under en

viss tid eller utan tidsbegränsning. Arbetstillstånd ger rätt att arbeta i Sverige.

Dessa föreskrifter reglerar handläggningen av sådana tillstånd i form av

ferietillstånd för medborgare i Australien och Nya Zeeland.

Bemyndigande

2 § Sverige ambassad i Canberra bemyndigas att under de förutsättningar som

anges i 3-4 §§ bevilja uppehålls- och arbetstillstånd (ferietillstånd) för medbor-

gare i Australien och Nya Zeeland under längst 12 månader.

Förutsättningar

3 § En ansökan om ferietillstånd skall göras på fastställt formulär (Application

for a Working Holiday Visa).

4 § För att ferietillstånd skall medges krävs att sökanden

- är mellan 18 och 30 år vid ansökningstillfället

- inte har medföljande barn

- inte tidigare har beviljats ferietillstånd

- har som huvudsyfte att tillbringa ferier i Sverige

- har returbiljett eller visar tillräckliga medel för att kunna köpa en

- kan uppvisa medel för de tre första månadernas vistelse i Sverige (minst 15.000

SEK)

- kan uppvisa giltig sjukförsäkring (gäller medborgare i Nya Zeeland)

Migrationsverkets författningssamling

Ansvarig utgivare: Lars-Gunnar Lundh, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

ISSN 1650-2515

MIGRFS

2004:2

Överlämnande till Migrationsverket

5 § Om ambassaden anser att ansökan om ferietillstånd inte kan beviljas eller

är osäker på hur ansökan skall bedömas, skall den överlämnas till Migrations-

verket för avgörande.

Underrättelse till Migrationsverket

6 § Ambassaden skall underrätta Migrationsverket om tillstånd som beviljas

med stöd av 2 § genom att sända in en kopia av ansökningen med anteckning

om beslutet.

Dessa föreskrifter träder i kraft omedelbart.

MIGRATIONSVERKET

JANNA VALIK

Peter Fylking

MIGRFS 2004:2