MIGRFS 2008:4

Migrationsverkets föreskrifter med bemyndigande för utlandsmyndigheter att bevilja arbetstillstånd för en utlänning som ska genomgå företagspraktik eller liknande i Sverige

Migrationsverkets författningssamling

ISSN 1650-2515

Ansvarig utgivare: Henrik Winman, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

Migrationsverkets föreskrifter med bemyndigande för

utlandsmyndigheter att bevilja arbetstillstånd för en

utlänning som ska genomgå företagspraktik eller

liknande i Sverige;

MIGRFS

04/2008

Utkom från trycket

den 12 maj 2008

beslutade den 29 april 2008.

Migrationsverket föreskriver, efter samråd med Utrikesdepartementet

och Arbetsförmedlingen, följande för svenska utlandsmyndigheter med

stöd av 5 kap.13 §utlänningsförordningen (2006:97).

Inledande bestämmelse

En utlänning ska

ha arbetstillstånd för att ha rätt att arbeta i Sverige, om

han eller hon

inte är undantagen från denna skyldighet enligt

bestämmelser i utlänningslagen (2006:716) och utlänningsförordningen.

Dessa föreskrifter reglerar handläggningen av vissa ärenden om

arbetstillstånd vid de svenska utlandsmyndigheterna.

Bemyndigande

1 § En utlandsmyndighet får bevilja arbetstillstånd för högst tre

månader under de förutsättningar som anges i 2 och 3 §§. I

förekommande fall får myndigheten även bevilja visering för samma tid

som arbetstillståndet gäller.

2 § En ansökan om arbetstillstånd ska göras på Migrationsverkets

blankett för detta. Till ansökan ska bifogas en inbjudan eller bekräftelse

från företaget i Sverige som beskriver syftet med vistelsen.

3 § För att arbetstillstånd ska beviljas krävs:

- att den sökande är anställd vid en större internationell koncern i

utlandet

- att ansökan avser praktik eller liknande under högst tre månader hos

ett företag i Sverige som ingår i koncernen

- att arbetsgivaren i utlandet intygar vad den sökande ska göra i Sverige

och

- att företaget i utlandet eller i Sverige garanterar kostnaderna för resa

och uppehälle i Sverige.

Med praktik eller liknande avses i denna föreskrift även

internutbildning och kompetensutveckling som sker i företagets lokaler.

1

MIGRFS 04/2008

2

Överlämnande till Migrationsverket

4 § En utlandsmyndighet som anser att en ansökan om arbetstillstånd

inte kan bifallas eller är osäker på hur ansökan bör bedömas, ska lämna

över den till Migrationsverket för avgörande. När ett ärende lämnas

över ska myndigheten ange orsaken till överlämnandet.

Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter den dag de utkom från

trycket. MIGRFS 2001:1 upphör samtidigt att gälla.

MIGRATIONSVERKET

DAN ELIASSON

Peter Fylking