MIGRFS 2010:14

Migrationsverkets föreskrifter med bemyndigande för vissa svenska utlandsmyndigheter att bevilja uppehållstillstånd för besök

1

Migrationsverkets författningssamling

ISSN 1650-2515

Ansvarig utgivare: Mikael Ribbenvik, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

Migrationsverkets föreskrifter med bemyndigande för

vissa svenska utlandsmyndigheter att bevilja

uppehållstillstånd för besök;

MIGRFS

14/2010

Utkom från trycket

den 1 september

2010

beslutade den 24 augusti 2010.

Med stöd av 4 kap. 25§ utlänningsförordningen (2006:97) föreskriver

Migrationsverket efter samråd med Utrikesdepartementet följande.

Inledande bestämmelser

1 § Uppehållstillstånd är ett tillstånd att resa in och vistas i Sverige under en

viss tid (tidsbegränsat uppehållstillstånd) eller utan tidsbegränsning

(permanent uppehållstillstånd). Dessa föreskrifter reglerar handläggningen

av vissa ärenden om tidsbegränsat uppehållstillstånd för besök.

Ansökan om uppehållstillstånd ska göras på en blankett som är fastställd av

Migrationsverket.

Bemyndigande

2 § De utlandsmyndigheter som anges i bilagan till dessa föreskrifter ges

rätt att bevilja uppehållstillstånd under de förutsättningar som anges i 3 §.

Förutsättningar

3 § En medborgare i Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada eller Nya

Zeeland med giltigt hemlandspass får efter ansökan ges uppehållstillstånd

under högst 12 månader. En förutsättning för detta är att sökanden kan

styrka att han/hon

1. har en förälder som är svensk medborgare eller född svensk medborgare

eller

2. ska verka som missionär för Mormonkyrkan (Church of Jesus Christ of

Latter Day Saints) under en specificerad tidsperiod.

Den sökande måste dessutom kunna visa att han/hon har sin försörjning

tryggad under vistelsen i Sverige. Sökande som avses i första stycket 2.

anses ha sin försörjning tryggad om de är utsända av Mormonkyrkan.

Om det kan antas att en sökande inte kommer att lämna Sverige när ett

beviljat uppehållstillstånd löper ut får ansökan inte beviljas.

MIGRFS 14/2010

2

Överlämnande till Migrationsverket

4 § Om en utlandsmyndighet anser att en ansökan om uppehållstillstånd

inte kan beviljas eller är osäker på hur en ansökan bör bedömas, ska den

överlämnas till Migrationsverket för beslut.

Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter den dag de utkom från

trycket. Samtidigt upphör Migrationsverkets föreskrifter (MIGRFS

10/2006) med bemyndigande för vissa svenska utlandsmyndigheter att

bevilja uppehållstillstånd för besök att gälla.

MIGRATIONSVERKET

DAN ELIASSON

Kenneth Fluor

3

Bilaga till MIGRFS 14/2010

Utlandsmyndigheter med rätt att bevilja uppehållstillstånd enligt 3 §:

Ambassaden i Canberra

Ottawa

Washington