MIGRFS 2011:4

Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av Migrationsverkets föreskrift (01/2005) om förvaring och administration av tillstånds- och viseringsmärken samt av provisoriska främlingspass

1

Migrationsverkets författningssamling

ISSN 1650-2515

Ansvarig utgivare: Mikael Ribbenvik, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av

Migrationsverkets föreskrift (01/2005) om förvaring och

administration av tillstånds- och viseringsmärken samt

av provisoriska främlingspass;

MIGRFS

04/2011

Utkom från trycket

den 14 juni 2011

beslutade den 31 maj 2011.

Migrationsverket föreskriver efter samråd med Utrikesdepartementet

och Rikspolisstyrelsen följande.

Migrationsverket föreskriver med stöd av 8 kap. 13 §

utlänningsförordningen (2006:97) att Migrationsverkets föreskrifter

(01/2005) om förvaring och administration av tillstånds- och

viseringsmärken samt av provisoriska främlingspass ska upphöra att

gälla.

MIGRATIONSVERKET

DAN ELIASSON

Kenneth Fluor