MIGRFS 2011:5

Migrationsverkets föreskrifter om handläggning av vissa viseringsärenden

1

Migrationsverkets författningssamling

ISSN 1650-2515

Ansvarig utgivare: Mikael Ribbenvik, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

Migrationsverkets föreskrifter om handläggning av vissa

viseringsärenden;

MIGRFS

05/2011

Utkom från trycket

den 14 juni 2011

beslutade den 7 juni 2011.

Migrationsverket föreskriver, efter samråd med Utrikesdepartementet,

med stöd av 8 kap. 13 § 4. utlänningsförordningen (2006:97) följande.

Bemyndigande

1 § De utlandsmyndigheter som Regeringskansliet

(Utrikesdepartementet) bestämmer får handlägga och fatta beslut i

ärenden om visering för längre vistelse, (så kallad D-visering) som

avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 265/2010 om

ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och av

förordning (EG) nr 562/2006 vad gäller rörlighet för personer med

visering för längre tid.

Överlämnande till Migrationsverket

2 § Om en utlandsmyndighet är osäker på hur en ansökan om visering

som avses i 1 § bör bedömas, får myndigheten lämna över ärendet till

Migrationsverket. När ett ärende lämnas över ska myndigheten ange

orsaken till överlämnandet.

Finns särskild anledning till det får en utlandsmyndighet även i andra

fall lämna över ärenden till Migrationsverket för prövning. Innan

överlämnande sker ska myndigheten samråda med Migrationsverket.

___________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2011.

Samtidigt upphör föreskrifterna (MIGRFS 15/2010) om

handläggningen av viseringsärenden att gälla.

MIGRATIONSVERKET

DAN ELIASSON

Kenneth Fluor