MIGRFS 2011:6

Migrationsverkets föreskrifter om uppehållstillståndskort

1

Migrationsverkets författningssamling

ISSN 1650-2515

Ansvarig utgivare: Mikael Ribbenvik, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

Migrationsverkets föreskrifter om

uppehållstillståndskort;

MIGRFS

06/2011

Utkom från trycket

den 21 juni 2011

beslutade den 14 juni 2011.

Migrationsverket föreskriver med stöd av 4 kap. 24 a §

utlänningsförordningen (2006:97) följande.

Inledande bestämmelse

1

§ Dessa föreskrifter reglerar Migrationsverkets utfärdande av

uppehållstillståndskort enligt bestämmelserna om sådana kort i rådets

förordning (EG) nr 1030/2002.

Giltighetstid för uppehållstillståndskort

2 § Med undantag för vad som sägs i 4 § nedan ska ett

uppehållstillståndskort normalt vara giltigt samma tid som

uppehållstillståndet. 4 kap. 23 § utlänningsförordningen (2006:97)

innehåller bestämmelser som kan påverka uppehållstillståndskortets

giltighetstid.

För ett permanent uppehållstillstånd ska kortet ha en giltighetstid på fem

år. För uppehållstillstånd som är giltiga i sju dagar eller kortare tid ska

inget kort utfärdas.

Krav på underskrift

3 § Uppehållstillståndskortet ska utfärdas med den sökandes underskrift.

Kravet på underskrift gäller inte personer som inte är skrivkunniga eller

som av annan anledning inte kan teckna sitt namn.

Kontroller som får vidtas vid fysiska hinder att lämna fingeravtryck

4 § Då den sökande är fysiskt förhindrad att lämna fingeravtryck får

Migrationsverket begära in intyg från läkare eller annan information

som styrker att detta hinder föreligger. Om hindret är av tillfällig art och

sökanden har ett permanent uppehållstillstånd, får ett

uppehållstillståndskort med en kortare giltighetstid än som sägs i 2 §

utfärdas.

Information i lagringsmedium

5 § En innehavare av ett uppehållstillståndskort har rätt att kontrollera

den information som har sparats i lagringsmediet. Detta ska ske hos

Migrationsverket.

MIGRFS 06/2011

2

Makulera uppehållstillståndskort

6 § Uppehållstillståndskort med kvarvarande giltighetstid som

återlämnas eller på annat sätt inkommer till Migrationsverket ska

makuleras.

Förkomna eller stulna uppehållstillståndskort

7 § Om ett tidigare utfärdat uppehållstillståndskort är förkommet eller

stulet ska den sökande i en särskild förklaring på heder och samvete

uppge hur det har skett samt lämna en kopia av polisanmälan av

förlusten. Den sökande ska också uppge vilka åtgärder som vidtagits för

att återfå kortet.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2011.

MIGRATIONSVERKET

DAN ELIASSON

Daniel Andersson