MIGRFS 2014:10

Migrationsverkets föreskrifter med bemyndigande för svenska utlandsmyndigheter att bevilja uppehållstillstånd för vissa studerande och för familjemedlemmar i vissa fall

1

Migrationsverkets författningssamling

ISSN 1650-2515

Ansvarig utgivare: Fredrik Beijer, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

Migrationsverkets föreskrifter med bemyndigande för

svenska utlandsmyndigheter att bevilja

uppehållstillstånd för vissa studerande och för

familjemedlemmar i vissa fall;

MIGRFS

10/2014

Utkom från trycket

den 11 december

2014

beslutade den 1 december 2014.

Migrationsverket föreskriver följande med stöd av 4 kap. 25 §

utlänningsförordningen (2006:97).

Inledande bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till

utlänningslagen (2005:716) och utlänningsförordningen. Begrepp och

uttryck som används i föreskrifterna har samma innebörd och

tillämpningsområde som i lagen och förordningen.

Bestämmelserna innehåller bemyndigande för svenska

utlandsmyndigheter att bevilja uppehållstillstånd för vissa studerande

och för familjemedlemmar i vissa fall.

Bemyndigande

2 § Alla utlandsmyndigheter ges rätt att bevilja uppehållstillstånd under

de förutsättningar som anges i 3 - 8 §§. Myndigheterna ska iaktta

rutinerna i 9 § och 10 § vid handläggningen.

Förutsättningar

3 § Allmänna förutsättningar för att bevilja uppehållstillstånd framgår

av 2 kap. 1 § och 5 kap. 17 §utlänningslagen.

4 § En utlänning som har antagits till studier vid

Världssjöfartsuniversitet i Malmö får beviljas uppehållstillstånd för

studietiden med stöd av 5 kap. 10 § utlänningslagen om han eller hon

1. har sin försörjning under studietiden och sin återresa tryggad,

2. har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige, och

3. inte utgör ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller

folkhälsa.

5 § Beträffande studenter som avses i 4 § beräknas studietiden för den

som har antagits till ”Master of Science Program” till femton månader

och för den som har antagits till ”PhD program” (doktorandutbildning)

inledningsvis till ett år.

MIGRFS 10/2014

2

6 § Uppehållstillstånd får beviljas en medsökande familjemedlem till en

utlänning om familjemedlemmen är make eller sambo till utlänningen

eller ogift barn under arton år till utlänningen eller till hans eller hennes

make eller sambo och utlänningen har beviljats tidsbegränsat

uppehållstillstånd för studier med stöd av 4 §.

För att beviljas uppehållstillstånd med stöd av första stycket ska

familjemedlemmen ha sin försörjning tryggad under vistelsen.

Uppehållstillstånd får beviljas i samma omfattning som för den

utlänning som familjemedlemmen har anknytning till.

7 § En utlänning som har antagits till studier i Sverige inom ramen för

ett studentutbytesavtal mellan ett svenskt och ett utländskt universitet

eller högskola får beviljas uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 10 §

utlänningslagen om han eller hon

1. har sin försörjning under studietiden och sin återresa tryggad,

2. har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige, och

3. inte utgör ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller

folkhälsa.

8 § En utlänning som har antagits till utbytesstudier på gymnasienivå

eller lägre får beviljas uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 10 §

utlänningslagen om programmet anordnats av någon av följande

organisationer:

1. AFS Interkulturell utbildning,

2. Aspect,

3. EF Education,

4. Rotary,

5. Youth for Understanding,

6. Scandinavian Seminar,

7. Student Travel Schools (STS), eller

8. Explorius

Uppehållstillstånd med stöd av första stycket får beviljas endast efter

vårdnadshavares medgivande. Utlänningen får inte utgöra ett hot mot

allmän ordning, allmän säkerhet eller folkhälsa.

Rutiner

9 § Ansökan om uppehållstillstånd ska göras på det elektroniska

formulär som Migrationsverket tillhandahåller på hemsidan

www.migrationsverket.se

eller på blankett som Migrationsverket

tillhandahåller.

Utlandsmyndigheten ska i beslutet om uppehållstillstånd anteckna att

tillståndet inte kan ligga till grund för bosättning i Sverige. Utlänningen

informeras om detta genom att en kopia av beslutet lämnas över eller på

annat lämpligt sätt.

MIGRFS 10/2014

3

10 § Om en utlandsmyndighet anser att en ansökan om

uppehållstillstånd inte kan beviljas eller är osäker på hur en ansökan bör

bedömas, ska ärendet överlämnas till Migrationsverket för beslut. När

ett ärende lämnas över ska myndigheten ange orsaken till

överlämnandet.

Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter den dag de utkom från

trycket. Samtidigt upphör Migrationsverkets föreskrifter (2001:7),

(02/2007) och (18/2010) att gälla.

MIGRATIONSVERKET

ANDERS DANIELSSON

Charlotte Rydberg