MIGRFS 2017:2

Migrationsverkets föreskrifter om försörjningskravet vid anhöriginvandring

Migrationsverkets författningssamling

ISSN 1650-2515

Ansvarig utgivare: Fredrik Beijer, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

Migrationsverkets föreskrifter om försörjningskravet vid

anhöriginvandring;

MIGRFS

02/2017

Utkom från trycket

den 20 januari

2017

beslutade den 17 oktober 2016.

Migrationsverket föreskriver följande, med stöd av 4 kap. 4 c § andra

stycket utlänningsförordningen (2006:97) och 1 § andra stycket andra

meningen förordningen (2016:850) om tillfälliga begränsningar av

möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

Kravet på en bostad av tillräcklig storlek och standard enligt 5 kap. 3 b

§ utlänningslagen (2005:716) och 9 § första stycket lagen (2016:752)

om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i

Sverige ska anses uppfyllt om den person som en utlänning åberopar

anknytning till (anknytningspersonen), senast då utlänningen anländer

till Sverige, förfogar över en bostad som han eller hon äger, hyr i första

eller andra hand eller innehar med bostadsrätt. Anknytningspersonen

ska skriftligt styrka sin bostadssituation, t.ex. genom ett hyresavtal eller

ett intyg från en fastighetsägare, hyresvärd eller bostadsförmedling om

ett kommande avtal. Om bostaden hyrs i andra hand, ska uthyrningen

vara godkänd av hyresvärd, bostadsrättsförening eller hyresnämnd.

Bostaden ska ha en skälig standard och vara av lämplig storlek för det

antal personer som ska bo i den. En bostad för två vuxna utan barn ska

ha minst ett rum och kök eller kokvrå. Om barn ska bo i bostaden ska

den ha flera rum. Två minderåriga barn kan dela sovrum.

Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter den dag de utkom från

trycket. Samtidigt upphör föreskrifterna (MIGRFS 04/2015) om

försörjningskravet vid anhöriginvandring att gälla.

MIGRATIONSVERKET

MIKAEL RIBBENVIK

Theresa Karlbjörn

1