MIGRFS 2021:4

Migrationsverkets föreskrifter om förteckning över säkra ursprungsländer

1

S

ty

rD

18 2020

-12

-15

1

5

Migrationsverkets författningssamling

ISSN 1650-2515

Ansvarig utgivare: Carl Bexelius, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

Migrationsverkets föreskrifter om förteckning över

säkra ursprungsländer

MIGRFS

2021:4

Publicerade den

25 maj 2021

beslutade den 24 maj 2021.

Migrationsverket får under de förutsättningar som anges i 8 kap. 19 §

andra stycket 3 utlänningslagen (2005:716) besluta om avvisning med

omedelbar verkställighet om utlänningen kommer från ett säkert

ursprungsland enligt 1 kap. 6 a § samma lag.

Migrationsverket föreskriver med stöd av 4 kap. 2 a §

utlänningsförordningen (2006:97) följande.

Säkra ursprungsländer

1 § Följande länder utgör sådana säkra ursprungsländer som avses i 1

kap. 6 a § utlänningslagen (2005:716).

-

Bosnien och Hercegovina

-

Georgien

-

Mongoliet

-

Republiken Albanien

-

Republiken Chile

-

Republiken Kosovo

-

Republiken Nordmakedonien

-

Republiken Serbien

Migrationsverket ska regelbundet se över situationen i de länder som

tagits upp på förteckningen. Om ett land inte längre bedöms vara ett

säkert ursprungsland ska det landet omedelbart tas bort från

förteckningen.

__________________________________________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 25 maj 2021.

MIGRATIONSVERKET

MIGRFS 2021:4

2

MIKAEL RIBBENVIK

Per Adolfsson