MIGRFS 2022:8

Migrationsverkets föreskrifter om försörjningskravet vid anhöriginvandring

Migrationsverkets författningssamling

ISSN 1650-2515

Ansvarig utgivare: Carl Bexelius, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

Migrationsverkets föreskrifter om försörjningskravet

vid anhöriginvandring;

MIGRFS

2022:8

Publicerade

den 19 juli 2022

beslutade den 19 juli 2022.

Migrationsverket föreskriver följande, med stöd av 4 kap. 4 d § andra

stycket andra meningen utlänningsförordningen (2006:97).

Kravet på en bostad av tillräcklig storlek och standard enligt 5 kap. 3 b

§ utlänningslagen (2005:716) ska anses uppfyllt om den person som en

utlänning åberopar anknytning till (anknytningspersonen), senast då

utlänningen anländer till Sverige, förfogar över en bostad som han eller

hon äger, hyr i första eller andra hand eller innehar med bostadsrätt.

Anknytningspersonen ska skriftligt styrka sin bostadssituation, t.ex.

genom ett hyresavtal eller ett intyg från en fastighetsägare, hyresvärd

eller bostadsförmedling om ett kommande avtal. Om bostaden hyrs i

andra hand, ska uthyrningen vara godkänd av hyresvärd,

bostadsrättsförening eller hyresnämnd.

Bostaden ska ha en skälig standard och vara av lämplig storlek för det

antal personer som ska bo i den. En bostad för två vuxna utan barn ska

ha minst ett rum och kök eller kokvrå. Om barn ska bo i bostaden ska

den ha flera rum. Två minderåriga barn kan dela sovrum.

_______________________________________________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 19 juli 2022. Samtidigt upphör

föreskrifterna (MIGRFS 2021:6) om försörjningskravet vid

anhöriginvandring att gälla.

MIGRATIONSVERKET

MIKAEL RIBBENVIK

Camilla Odin