MPRTFS 2016:2

1

Myndigheten för press, radio och tv:s författningssamling

Utgivare: Kerstin Morast, Myndigheten för press, radio och tv, Box 33, 121 25 Stockholm-Globen

ISSN 2002-3170

Myndigheten för press, radio och tv:s föreskrifter

om utvecklingsstöd;

beslutade den 26 maj 2016.

Myndigheten för press, radio och tv föreskriver följande med stöd av 25 §

förordningen (2016:137) om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstid-

ningar.

1 kap. Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde

1 §

Dessa föreskrifter tillämpas på sådant utvecklingsstöd till tryckta all-

männa nyhetstidningar som avses i förordningen (2016:137) om utveck-

lingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar.

Tryckt allmän nyhetstidning

2 §

Betydelsen av begreppet tryckt allmän nyhetstidning framgår av 3 och

4 §§ förordningen (2016:137) om utvecklingsstöd till tryckta allmänna

nyhetstidningar.

Spaltmeter

3 §

Vid beräkning av antalet spaltmeter ska en spaltbredd på 45 mm till-

lämpas.

Originalmaterial

4 §

Med originalmaterial avses material som enbart tillkommit för den

egna tidningen.

Distribuerad upplaga

5 §

Med distribuerad upplaga avses att tidningens upplaga har spridits och

gjorts tillgänglig för allmänheten.

Kravet på att tidningen i huvudsak ska distribueras inom Sverige innebär

att tidningen till 90 procent ska distribueras inom Sverige.

MPRTFS 2016:2

Utkom från trycket

den 2 juni 2016

2

MPRTFS 2016:2

Innehåll på svenska

6 §

Kravet på att tidningen i huvudsak ska vara skriven på svenska innebär

att det redaktionella innehållet till 90 procent ska vara skrivet på svenska.

Innehåll på samiska eller meänkieli

7 §

Kravet på att tidningen i huvudsak ska vara skriven på samiska eller

meänkieli innebär att det redaktionella innehållet till 70 procent ska vara

skrivet på minst ett av dessa språk.

2 kap. Ansökan om utvecklingsstöd

1 §

Ansökan om utvecklingsstöd ska göras skriftligen på fastställd blankett

och inom den tid som Myndigheten för press, radio och tv bestämmer.

Om det är fråga om ett samarbetsprojekt mellan flera tryckta allmänna tid-

ningar ska varje tidning ansöka om stöd för den del av insatsen eller förstu-

dien som löper på respektive tidning.

En ansökan som inte kommer in inom den fastställda tiden kan komma att

avvisas.

2 §

Den sökande ska i ansökan särskilt

1. uppge namn på det tidningsutgivande företaget eller motsvarande,

2. bifoga utgivningsbevis för tryckt periodisk skrift,

3. bifoga registreringsbevis från Bolagsverket eller, om den sökande inte

är registrerad hos Bolagsverket, annan behörighetshandling som visar vem

som tecknar den sökandes firma,

4. lämna en redovisning av tidningens företags-/organisationsstruktur,

5. lämna redogörelse för hur tidningen uppfyller kraven på en tryckt all-

män nyhetstidning i enlighet med 3 och 4 §§ i förordningen (2016:137) om

utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar samt de intyg och

underlag som framgår av blanketten,

6. bifoga konkursfrihetsbevis från Bolagsverket,

7. bifoga skuldfrihetsintyg från Kronofogdemyndigheten gällande obe-

talda svenska skatter eller avgifter,

8. bifoga exemplar av den tryckta

tidningen för tid som anges i blanketten,

9. lämna försäkran om att den sökande inte är föremål för betalningskrav

på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd

olagligt och oförenligt med den inre marknaden,

10. lämna försäkran om att den tryckta allmänna tidningen kommit ut

under minst ett år före ansökan om stöd,

11. lämna försäkran om att förstudien eller insatsen inte har inletts innan

ansökan om stöd lämnats in,

12. redovisa de åtaganden som sökanden är beredd att göra vad gäller

kostnadsredovisning och uppföljning av projektet, och

13. lämna försäkran på heder och samvete att uppgifterna som lämnas i

ansökan är korrekta.

3

MPRTFS 2016:2

Ansökan om stöd för insats

3 §

Den sökande ska i ansökan om stöd för en insats beskriva projektet och

särskilt

1. ange syftet med insatsen och vilket stödbelopp som söks,

2. ange datum för när insatsen ska inledas och under vilken tid den ska

pågå,

3. närmare beskriva projektets syfte och bakgrund, omfattning, aktiviteter,

målgrupp, tidplan och riskanalys i enlighet med

ansökningsblanketten och

till blanketten fogade anvisningar,

4. uppge, om det är fråga om ett samarbetsprojekt, vilka övriga aktörer

som ingår i projektet och redogöra för ansvarsfördelningen i projektet,

5. redogöra för hur insatsen ska finansieras med angivande av budget som

innehåller beräkning av intäkter och kostnader i enlighet med ansöknings-

blanketten och till blanketten fogade anvisningar, och

6. ange om insatsen har särskild betydelse för nationella minoriteter enligt

lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk eller för

barn och unga och motivera varför den har sådan särskild betydelse.

Ansökan om stöd för förstudie

4 §

Den sökande ska i en ansökan om stöd för en förstudie beskriva förstu-

dien och särskilt

1. ange syftet med förstudien och vilket stödbelopp som söks,

2. ange datum för när förstudien ska inledas och under vilken tid den ska

pågå,

3. närmare beskriva projektets syfte och bakgrund i enlighet med ansök-

ningsblanketten för förstudier och till blanketten fogade anvisningar,

4. redogöra för hur förstudien ska finansieras med angivande av budget

som innehåller beräkning av intäkter och kostnader i enlighet med ansök-

ningsblanketten och till blanketten fogade anvisningar,

5. uppge, om det är fråga om ett samarbetsprojekt, vilka övriga aktörer

som ingår i projektet och redogöra för ansvarsfördelningen i projektet, och

6. ange om insatsen har särskild betydelse för nationella minoriteter enligt

lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk eller för

barn och unga och motivera varför den har sådan särskild betydelse.

Komplettering av ansökan

5 §

Om de uppgifter som en sökande har lämnat i sin ansökan inte är till-

räckliga för att presstödsnämnden ska kunna ta ställning till ansökan, ska

denne beredas tillfälle att inom viss tid komma in med begärda komplette-

ringar. Om kompletteringarna inte kommer in inom den angivna tiden får

ansökan bedömas i det skick den lämnats.

3 kap. Redovisning av hur utvecklingsstödet har använts

1 §

Den som tagit emot utvecklingsstöd ska genast meddela presstöds-

nämnden om förutsättningarna för det beviljade stödet har ändrats eller om

4

MPRTFS 2016:2

Elanders Sverige AB, 2016

den insats eller förstudie för vilket stöd beviljats har upphört i förtid eller

stödet av annan anledning inte använts.

2 §

Den som tagit emot utvecklingsstöd ska inom den tid och på sätt som

presstödsnämnden bestämmer i beslut om beviljat stöd lämna en ekonomisk

redovisning av hur de mottagna medlen använts.

3 §

Redovisningen ska göras på ett av Myndigheten för press, radio och tv

fastställt formulär och av redovisningen ska särskilt framgå

1) hur de mottagna medlen använts,

2) vilka resultat som har uppnåtts i förhållanden till det ändamål som

utvecklingsstödet har beviljats för, och

3) den totala kostnaden för insatsen eller förstudien och hur den finansie-

rats.

Den som tagit emot utvecklingsstöd ska lämna försäkran på heder och

samvete att uppgifterna som lämnas i redovisningen är korrekta.

4 §

Den som beviljats stöd ska till redovisningen foga en revisorsrapport

från en oberoende godkänd eller auktoriserad revisor. Revisorsrapporten ska

upprättas i enlighet med Myndigheten för press, radio och tv:s anvisningar

och den ska visa att revisorn granskat underlaget till de inlämnade uppgif-

terna och de eventuella iakttagelser denne gjort.

Revisorsrapport behöver inte bifogas om presstödsnämnden inför redovis-

ningen inte begärt att en sådan rapport ska bifogas.

5 §

Om de uppgifter som lämnats i redovisningen är otillräckliga för att

presstödsnämnden ska kunna bedöma hur de mottagna medlen använts och

vilka resultat som har uppnåtts i förhållandena till det ändamål som utveck-

lingsstödet beviljats för, ska tidningsföretaget ges tillfälle att inom viss tid

komma in med begärda kompletteringar. Om kompletteringarna inte kom-

mer in inom angiven tid får redovisningen bedömas i det skick den lämnats.

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2016.

2. Föreskrifterna upphör att gälla vid utgången av 2020.

3. De upphävda förskrifterna ska dock fortsätta att gälla för utvecklings-

stöd som har beslutats före utgången av 2020.

På Myndigheten för press, radio och tv:s vägnar

MAGNUS LARSSON

Kerstin Morast