MSBFS 2010:4

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps författningssamling

1

Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ISSN 2000-1886

MSBFS

2010:4

Utkom från trycket

den 17 augusti 2010

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter om vilka varor som ska anses utgöra

brandfarliga eller explosiva varor;

beslutade den 10 augusti 2010.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med

stöd av 25 § förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor.

1 kap.

Inledande bestämmelser

1 § Av 3 och 4 §§ lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

framgår vad som hänförs till brandfarliga och explosiva varor.

I denna författning finns närmare bestämmelser om vilka varor som ska

anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor.

2 § I denna författning avses med

ADR-S

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter (MSBFS 2009:2) om transport av farligt gods

på väg och i terräng, eller annan författning som trätt i

dess ställe,

CLP-

förordningen

Europaparlamentets och rådets förordning (EG)

nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering,

märkning och förpackning av ämnen och blandningar,

ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och

1999/45/EG, samt ändring av förordning (EG) nr

1907/2006,

FN:s

testhandbok

femte omarbetade utgåvan av FN-rekommendationerna

för transport av farligt gods, handbok för provning och

kriterier (UN recommendations on the transport of

dangerous goods – Manual of Tests and Criteria -

ST/SG/AC.10/11/Rev.5),

MSBFS

2010:4

2

flampunkt

den lägsta temperatur då en vätska avger ångor som bildar

en antändbar blandning med luft, enligt någon av de

provningsmetoder som anges i delavsnitt 2.3.3.1 i

ADR-S,

gas

ämne som

a) har ett ångtryck som är högre än 300 kPa vid en

temperatur av 50 °C, eller

b) är fullständigt gasformigt vid en temperatur av 20 °C

och ett atmosfärstryck på 101,3 kPa,

pyroteknisk sats ämne eller blandning avsedd att framkalla en verkan

genom värme, ljus, ljud, gas eller rök, eller en

kombination av dessa som resultat av självunderhållande

exoterma kemiska reaktioner,

vätska

ämne eller blandning som vid 50 °C har ett ångtryck på

högst 300 kPa och som inte är fullständigt gasformigt vid

20 °C och ett atmosfärstryck på 101,3 kPa, och som

a) har en smältpunkt eller initial smältpunkt vid högst

20 °C vid ett atmosfärstryck på 101,3 kPa, eller

b) är flytande enligt provningsmetoden

ASTM D 4359-90, eller

c) inte är pastaartad enligt kriterierna i den beskrivna

provningsmetoden (penetrometermetoden) för

bestämning av flytbarhet i ADR-S avsnitt 2.3.4.

2 kap.

Brandfarliga varor

Brandfarliga gaser

1 § Brandfarliga gaser är gaser eller gasblandningar som kan antändas i

luft vid en temperatur av 20 °C och ett atmosfärstryck på 101,3 kPa.

Brandfarliga vätskor

2 § Brandfarliga vätskor är vätskor som har en flampunkt som inte

överstiger 100 °C. Alkoholdrycker enligt alkohollagen (1994:1738) är

emellertid inte brandfarliga vätskor i andra fall än vid tillståndspliktig

tillverkning enligt alkohollagen.

Brandreaktiva varor

3 § Brandreaktiva varor är ämnen, blandningar och föremål som anges i

särskilda föreskrifter som meddelats av Myndigheten för samhällsskydd och

beredskap eller någon av dess föregångare.

MSBFS

2010:4

3

3 kap.

Explosiva varor

Explosiva ämnen och blandningar

1 § Explosiva ämnen och blandningar är fasta eller flytande ämnen eller

blandningar som i sig själva genom kemisk reaktion kan alstra gaser med

sådan temperatur och sådant tryck, samt med sådan hastighet att de kan

skada omgivningen.

Pyrotekniska satser är explosiva ämnen eller blandningar även om de inte

alstrar gas.

2 § Ämnen och blandningar som klassificerats i klass 1 enligt ADR-S,

eller i faroklassen ”explosiva ämnen, blandningar och föremål” enligt CLP-

förordningen, är explosiva ämnen eller blandningar. Detsamma gäller

ämnen och blandningar som uppfyller kriterierna för någon av dessa

klassificeringar.

Ämnen och blandningar är explosiva ämnen eller blandningar om de vid

provning enligt testserie 2 i Del 1 av FN:s testhandbok ger positivt resultat i

något av testerna.

3 § Följande organiska peroxider är explosiva ämnen.

Trivialnamn 1 IUPAC-namn 2 CAS-nummer 3

Triacetontri(cyklo)-

peroxid, TATP, TACP,

acetonperoxid

3,3,6,6,9,9-hexametyl-

1,2,4,5,7,8-hexoxonan

17088-37-8

Diacetondi(cyklo)-

peroxid, DADP, DACP,

acetonperoxid

3,3,6,6-tetrametyl-

1,2,4,5-tetraoxan

1073-91-2

Hexametylentriperoxid-

diamin, HMTD

3,4,8,9,12,13-hexaoxa-

1,6-diazabicyklo-

[4.4.4]tetradekan

283-66-9

Explosiva föremål

4 § Explosiva föremål är föremål som innehåller ett eller flera explosiva

ämnen eller blandningar.

1 Namn eller förkortning som vanligen används.

2 Standardiserat kemiskt namn enligt International Union of Pure and Applied Chemistry.

3 Unikt identifieringsnummer enligt Chemical Abstract Service, The American Chemical

Society.

MSBFS

2010:4

4

Föremål som klassificerats i klass 1 enligt ADR-S eller i faroklassen

"explosiva ämnen, blandningar och föremål" enligt CLP-förordningen är

explosiva föremål. Detsamma gäller föremål som uppfyller kriterierna för

någon av dessa klassificeringar.

Andra explosiva varor

5 § Av 4 § 3 p. lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

framgår att även ämnen, blandningar och föremål som inte omfattas av 1-

4 §§ men som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion

eller en pyroteknisk effekt är explosiva varor.

4 kap.

Undantag

1 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får medge undantag

från tillämpningen av denna författning.

________________

Denna författning träder i kraft den 1 september 2010.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

NILS SVARTZ

Lorens van Dam

(Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete)

Beställningsadress:

Norstedts Juridik AB/Fritzes, 106 47 Stockholm

Telefon 08-690 91 90, www.fritzes.se