MSBFS 2013:3

beredskaps föreskrifter (MSBFS 2010:8) om aerosolbehållare.

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps författningssamling

1

Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ISSN 2000-1886

MSBFS

2013:3

Utkom från trycket

den 27 augusti 2013

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga

gaser och vätskor;

beslutade den 20 augusti 2013.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver1 följande med

stöd av 25 § förordningen (2010:1075)

2 om brandfarliga och explosiva

varor.

Inledande bestämmelser

1 kap.

Tillämpningsområde

1 § Bestämmelser om tillstånd till hantering av brandfarliga och explosiva

varor finns i 16 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Denna författning innehåller bestämmelser om undantag från tillståndsplikt

vid viss hantering av brandfarliga gaser och vätskor.

Definitioner och förklaringar

2 § De begrepp som används i lagen (2010:1011) och förordningen

(2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor ska ha samma innebörd i

denna författning.

3 § I denna författning har följande uttryck nedan angiven betydelse.

brandfarliga

gaser och

vätskor

De gaser och vätskor som är brandfarliga enligt

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter (MSBFS 2010:4) om vilka varor som ska

anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor.

brandfarliga

eller extremt

brandfarliga

aerosoler

De aerosoler som är brandfarliga eller extremt

brandfarliga enligt Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps föreskrifter (MSBFS 2010:8) om

aerosolbehållare.

1 Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni

1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och

beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (Celex 31998L0034), senast

ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (Celex 31998L0048).

2 Förordningen senast ändrad 2011:1160.

MSBFS

2013:3

2

CLP-

förordningen

Europaparlamentets och rådets förordning 1272/2008 av

den 16 december 2008 om klassificering, märkning och

förpackning av ämnen och blandningar (Celex

32008R1272).

enhetsaggregat En fabrikstillverkad kyl-, luftkonditionerings- eller

värmepumpsutrustning med ett komplett

köldmediesystem som installeras eller har installerats

utan ingrepp i köldmediesystemet.

köldbärare

Gas eller vätska som passivt avger värme på en plats och

tar upp värme på en annan.

köldmedium

Gas eller vätska som aktivt genom att komprimeras eller

kondenseras avger värme på en plats, för att sedan

expanderas eller förångas för att ta upp värme på en

annan.

publik

verksamhet

Hantering i verksamhet dit allmänheten har tillträde.

öppen byggnad Byggnad vars öppningar medför att den kan likställas

med utomhusförhållanden.

4 § Den som hanterar brandfarliga gaser eller vätskor i flera verksamheter

på olika platser får hantera de undantagna mängderna enligt 2 kap. på varje

plats utan tillstånd. Detta gäller bara om hanteringen på de olika platserna är

åtskild så att hanteringen på en plats helt saknar påverkan på hanteringen på

annan plats.

5 § Vid mängdangivelser i denna författning avses den största volym

brandfarliga gaser eller vätskor som hanteras vid något tillfälle. För

brandfarliga gaser avses behållares och rörledningars volym. För aerosoler

avses den nominella volym som ska vara märkt på behållaren enligt

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS

2010:8) om aerosolbehållare.

6 § Gasoljor, diesel och lätta eldningsoljor med flampunkt 55 °C eller

högre omfattas av samma undantag som brandfarliga vätskor med

flampunkt över 60 °C i dessa föreskrifter.

MSBFS

2013:3

3

Undantag från tillståndsplikt

2 kap.

1 § Hantering av nedanstående brandfarliga gaser och vätskor ska vara

undantagen från tillståndsplikt.

1.

Brandfarliga gaser och vätskor i fordons bränslesystem.

2.

Brandfarliga gaser eller vätskor som används som köldmedium i ett

eller flera sammankopplade enhetsaggregat, om köldmediets totala vikt

är mindre än 30 kg.

3.

Brandfarliga vätskor som används som köldbärare i värmepump-

anläggningar med kollektorer i berg, mark eller sjö, för en- eller

tvåbostadshus.

4.

Brandfarliga gaser och vätskor i behållare med en volym på högst

50 ml.

5.

Brandfarlig gas i rörledningssystem med högst 4 bar övertryck för flera

förbrukare efter sista ventil i utgående ledning från mät- och

reglerstation, produktions- eller lagringsanläggning fram till och med

förbrukningsenheten.

6.

Gaser som vid 20 °C och normaltrycket 101,3 kPa har ett

brännbarhetsområde i luft men som inte är antändbara i en blandning

med luft vid en koncentration av 13 volymprocent eller lägre och har ett

brännbarhetsområde i luft som är mindre än 12 procentenheter.

7.

Gaser som klassificerats som Brandfarliga gaser kategori 2 enligt CLP-

förordningens bilaga VI.

8.

Brandfarliga vätskor med en flampunkt högre än 35 °C som har erhållit

negativa resultat vid provningen för underhåll av förbränning L.2,

del III, avsnitt 32 i femte omarbetade utgåvan av FN-rekommenda-

tionerna för transport av farligt gods, handbok för provning och

kriterier, utgiven av Förenta Nationerna (ST/SG/AC.10/11/Rev.5).

9.

Brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 °C som hanteras i

lantbruksverksamhet.

Yrkesmässig publik verksamhet

2 § Hantering av brandfarliga gaser och vätskor i yrkesmässig publik

verksamhet som inte överskrider någon av följande mängder ska vara

undantagen från tillståndsplikt.

1. 2 liter brandfarliga gaser där någon del av hanteringen sker inomhus,

2. 60 liter brandfarliga gaser där ingen del av hanteringen sker inomhus,

3. 100 liter extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler,

4. 100 liter brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 °C, och

5. 10 000 liter brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 °C.

Yrkesmässig icke publik verksamhet

3 § Hantering av brandfarliga gaser och vätskor i yrkesmässig icke publik

verksamhet som inte överskrider någon av följande mängder ska vara

undantagen från tillståndsplikt.

MSBFS

2013:3

4

Inomhus

1. 250 liter brandfarliga gaser,

2. 500 liter extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler,

3. 500 liter brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 °C, och

4. 10 000 liter brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 °C.

Utomhus eller i öppen byggnad

1. 1 000 liter brandfarliga gaser,

2. 3 000 liter extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler,

3. 3 000 liter brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 °C, och

4. 50 000 liter brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 °C.

Icke yrkesmässig hantering

4 § Icke yrkesmässig hantering av brandfarliga gaser och vätskor som inte

överskrider någon av följande mängder ska vara undantagen tillståndsplikt.

1. 60 liter gasol och 10 liter andra brandfarliga gaser,

2. 100 liter extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler,

3. 100 liter brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 °C, och

4. 10 000 liter brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 °C.

______________

1. Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2013. Sprängämnes-

inspektionens föreskrifter (SÄIFS 1995:3) om tillstånd till hantering av

brandfarliga gaser och vätskor upphör samtidigt att gälla.

2. Den som bedriver verksamhet som inte behövde tillstånd enligt de

upphävda föreskrifterna, men som enligt denna författning ska ha

tillstånd ska ha ansökt om det senast den 1 oktober 2014.

3. Tillstånd meddelade enligt äldre föreskrifter gäller under den tid som

står angiven i tillståndet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

NILS SVARTZ

David Gårsjö

(Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete)

Beställningsadress:

Norstedts Juridik AB/Fritzes, 106 47 Stockholm

Telefon 08-598 191 90, www.fritzes.se