MSBFS 2015:9

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps författningssamling

1

Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ISSN 2000-1886

MSBFS

2015:9

Utkom från trycket

den 28 maj 2015

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av

farligt gods;

beslutade den 19 maj 2015.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver1 följande med

stöd av 16 § förordningen (2006:311)2 om transport av farligt gods.

Inledande bestämmelser

1 § Den vars verksamhet omfattar transporter av farligt gods ska, enligt

11 § lagen (2006:263) om transport av farligt gods, utse en eller flera

säkerhetsrådgivare. Detsamma gäller den som till någon annan lämnar

farligt gods för transport.

Säkerhetsrådgivaren ska under verksamhetsledningens ansvar verka för att

skador i samband med transporterna förebyggs.

I denna författning finns ytterligare bestämmelser om säkerhetsrådgivare

och om undantag från kravet på att ha en säkerhetsrådgivare.

Definitioner

2 § De termer och begrepp som används i lagen (2006:263) om transport

av farligt gods har samma betydelse i denna författning.

ADR-S

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter (MSBFS 2015:1) om transport av farligt

gods på väg och i terräng eller annan författning som

ersatt MSBFS 2015:1.

RID-S

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter (MSBFS 2015:2) om transport av farligt

gods på järnväg eller annan författning som ersatt

MSBFS 2015:2.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om

transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar (EGT L 260, 30.9.2008,

s. 13-59, Celex 32008L0068), senast ändrat genom Kommissionens direktiv 2010/61/EU av

den 2 september 2010.

2 Förordningen senast ändrad 2015:9.

MSBFS

2015:9

2

IMDG-koden

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

(TSFS 2013:106) om transport till sjöss av förpackat

farligt gods eller annan författning som ersatt

TSFS 2013:106.

ICAO-TI

ICAO Doc. 9284-AN/905 Technical Instructions for

the Safe Transport of Dangerous Goods by Air.

LFS 2007:23

Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2007:23) om

medförande av farligt gods eller annan författning

som ersatt LFS 2007:23.

LFS 2007:49

Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

(LFS 2007:49) om kommersiellt bruksflyg med

helikopter eller annan författning som ersatt LFS

2007:49.

Undantag

3 § Undantag från kravet på att ha säkerhetsrådgivare, enligt 11 § lagen

(2006:263) om transport av farligt gods, gäller för den som

1. lämnar farligt gods för transport eller transporterar farligt gods, enligt

bestämmelserna om undantag i avsnitt 1.1.3 eller 1.7.1.4 i bilaga A till

ADR-S respektive i bilaga 1 till RID-S,

2. lämnar farligt gods för transport eller transporterar farligt gods, när det

farliga godset utgörs av sådana ämnen eller föremål för vilka det

uttryckligen nämns i Tabell A, kapitel 3.2 i bilaga A till ADR-S

respektive i bilaga 1 till RID-S, att de inte omfattas av bestämmelserna,

3. lämnar avfall för inrikes transport under förutsättning att avfallet

kommer från den egna verksamheten, att avfallet definieras som farligt

avfall enligt 3 § avfallsförordningen (2011:927), att avfallet är

inplacerat i förpackningsgrupp III i del 2 i ADR-S eller RID-S och att

hanteringen av avfallet inte utgör verksamhetens huvud- eller

biverksamhet,

4. vid enstaka tillfällen lämnar farligt gods för transport eller vid enstaka

tillfällen transporterar farligt gods, lokalt i anknytning till arbets-

områden där anläggnings-, byggnads-, industri-, jordbruks- eller

skogsarbete utförs enligt bestämmelserna i avsnitt 13.2.2 i bilaga S till

ADR-S,

5. transporterar farligt gods med traktor, terrängvagn eller motorredskap

till arbetsområden där anläggnings-, byggnads-, industri-, jordbruks-

eller skogsarbete utförs enligt bestämmelserna i kapitel 13.2 i bilaga S

till ADR-S,

6. lämnar farligt gods för transport eller transporterar farligt gods, när det

farliga godset utgörs av tömda, ej rengjorda, uttjänta förpackningar

enligt bestämmelserna i kapitel 16.0 i bilaga S till ADR-S eller RID-S,

MSBFS

2015:9

3

7. lämnar farligt gods för transport eller transporterar farligt gods, enligt

bestämmelserna om undantag i IMDG-koden i

 avsnitt 1.1.1.7,

 avsnitt 1.1.1.9,

 avsnitt 1.5.1.4,

 särbestämmelserna i kapitel 3.3,

 kapitel 3.4 eller

 kapitel 3.5,

8. vid enstaka tillfällen lämnar farligt gods för sjötransport eller vid

enstaka tillfällen transporterar farligt gods till sjöss, under förutsättning

att risken är liten för sådana skador som avses i 2 § första stycket lagen

(2006:263) om transport av farligt gods,

9. transporterar sådant farligt gods i sjöfart som är avsett för fartygets drift

eller för arbetet ombord,

10. transporterar farligt gods i sjöfart med fritidsfartyg eller som

privatperson, under förutsättning att godset är avsett för privat bruk och

förpackat i den detaljhandelsförpackning som är avsedd för den aktuella

produkten,

11. lämnar farligt gods för transport eller transporterar farligt gods, enligt

bestämmelserna om undantag i ICAO-TI i

 del 1, kapitel 1.1.5,

 del 1, kapitel 2.2 – 2.6,

 del 1, kapitel 6.1.4,

 särbestämmelserna i del 3, eller

 sektion II i förpackningsinstruktionerna 965-970 i del 4,

12. transporterar farligt gods som tas ombord av passagerare eller

besättning enligt bestämmelserna om undantag i del 8 i ICAO-TI,

13. lämnar farligt gods för transport eller transporterar farligt gods enligt

undantaget i 12 § LFS 2007:23,

14. lämnar farligt gods för transport eller transporterar farligt gods enligt

undantagen i 4 kap 22-34 §§ LFS 2007:49, eller

15. vid enstaka tillfällen lämnar farligt gods för transport eller vid enstaka

tillfällen transporterar farligt gods i luftfart för eget bruk och utan

ersättning.

Undantag från kravet på att ha säkerhetsrådgivare gäller för

Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket och Kustbevakningen när

de lämnar farligt gods för transport eller transporterar farligt gods enligt

bestämmelserna i kapitel 18.1 i bilaga S till ADR-S.

Undantag från kravet på att ha säkerhetsrådgivare gäller för

Polismyndigheten och kontrollorgan för fordon när dess personal utför

flygande inspektion respektive kontroll av fordon enligt kapitel 18.2 första

stycket i bilaga S till ADR-S. Detsamma gäller för Polismyndigheten och

MSBFS

2015:9

4

Kustbevakningen när dess personal förflyttar fordon enligt kapitel 18.2

andra stycket i bilaga S till ADR-S.

Säkerhetsrådgivarens uppgifter

4 § Säkerhetsrådgivaren ska

1. se till att bestämmelserna i lagen om transport av farligt gods och

bestämmelser som meddelats med stöd av denna lag följs,

2. ge råd till verksamheten om tillämpningen av de bestämmelser som

avses i 1., och

3. upprätta en årsrapport till verksamhetsledningen om verksamheten

avseende transport av farligt gods.

Årsrapporten enligt första stycket ska arkiveras i fem år och på begäran

uppvisas för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

5 § Säkerhetsrådgivaren ska se till att det finns anpassade metoder och

rutiner bland annat för att

1. identifiera farligt gods som lämnas för transport eller transporteras,

2. följa de särskilda krav som gäller för transportmedel och utrustning för

transport av farligt gods, när sådana ska anskaffas,

3. kontrollera utrustning som används för transport, lastning eller lossning

av farligt gods,

4. säkerställa att berörda arbetstagare genomgår anpassad utbildning och

att denna dokumenteras,

5. kunna agera snabbt och effektivt vid eventuella olyckor eller tillbud

under transport, lastning eller lossning av farligt gods,

6. undersöka och om det krävs upprätta rapporter över olyckor, tillbud

eller allvarliga regelöverträdelser under transport, lastning eller lossning

av farligt gods,

7. förhindra upprepning av olyckor, tillbud eller allvarliga

regelöverträdelser,

8. ta hänsyn till lagar, förordningar och särskilda krav för transport av

farligt gods vid val av underleverantörer eller annan tredje part,

9. säkerställa att den personal som utför lastning, lossning eller transport

av farligt gods har de arbetsbeskrivningar och instruktioner som behövs,

10. öka medvetenheten om farorna vid transport, lastning eller lossning av

farligt gods,

11. säkerställa att de handlingar och den säkerhetsutrustning som ska

medföras, finns i transportmedlet och motsvarar gällande bestämmelser,

12. säkerställa att bestämmelserna om lastning och lossning följs, och

13. säkerställa att det vid landtransport av farligt gods finns en skyddsplan

enligt delavsnitt 1.10.3.2 i ADR-S och RID-S.

MSBFS

2015:9

5

6 § Säkerhetsrådgivaren ska ansvara för att en rapport lämnas till

verksamhetsledningen om en olycka har inträffat där det farliga godset har

medfört skada på liv, hälsa, miljö eller egendom. Även allvarliga tillbud till

sådana olyckor ska rapporteras.

Examination

7 § Säkerhetsrådgivaren ska ha kunskap om reglerna för, och riskerna

med, transport av farligt gods samt om säkerhetsrådgivarens uppgifter.

Dessa kunskaper prövas vid en examination som genomförs av

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Examinationen består av ett

skriftligt prov anpassat till det eller de transportslag som säkerhets-

rådgivaren ska ansvara för enligt bilaga 1.

Intyg

8 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utfärdar intyg för

säkerhetsrådgivare efter godkänd examination enligt 7 §. Intyget gäller i fem

år och ska till sitt innehåll motsvara förlagan i bilaga 2.

Giltighetstiden för intyget kan förlängas med fem år i taget från

utgångsdatum, under förutsättning att innehavaren har genomgått och

godkänts vid förnyad examination enligt 7 §. Examinationen kan

genomföras upp till tolv månader före utgången av intygets giltighetstid.

Meddelande om utsedd säkerhetsrådgivare

9 § Den som ska ha säkerhetsrådgivare ska omgående meddela till

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap vem eller vilka personer

som har utsetts. Meddelande om utsedd säkerhetsrådgivare ska göras på det

sätt som myndigheten anvisar.

Undantag i enskilda fall

10 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får, undantagsvis och

förutsatt att säkerheten inte äventyras, vid tydligt definierade och

tidsbegränsade transporter som utförs i Sverige, utfärda individuella tillstånd

för att medge undantag från tillämpningen av denna författning.

______________

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2015. Statens räddningsverks

föreskrifter (SRVFS 2006:9) om säkerhetsrådgivare för transport av farligt

gods ska samtidigt upphöra att gälla.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

NILS SVARTZ

Brita Skärdin

(Avd. för risk- och sårbarhetsreducerande arbete)

MSBFS

2015:9

6

Bilaga 1

Prov för säkerhetsrådgivare

Provet enligt 7 § ska minst omfatta följande ämnesområden.

Ämnesområde Land

Sjö

Luft

Risker med transport av farligt gods

 olycksorsaker

X X X

 konsekvenser av en olycka

X X X

Klassificering av farligt gods

 metoder för klassificering av lösningar och

blandningar

X X X

 struktur hos ämnesförteckningen, klasser

av farligt gods och klassificeringskriterier

X X X

 egenskaper hos transporterade farliga

ämnen och föremål, fysikaliska och

kemiska samt toxikologiska egenskaper

X X X

Allmänna bestämmelser för

 förpackningar

X X X

 tankar och tankcontainrar (slag, kodning,

märkning, tillverkning, första och

återkommande kontroll)

X X

Bestämmelser

om

 märkning och etikettering av förpackningar

X X X

 applicering av storetiketter

X X

 märkning med orangefärgade skyltar

X X

Uppgifter

i

godsdeklaration

X X X

Försändningssätt och försändningsvillkor

(komplett last, transport i bulk, transport i

IBC-behållare, transport i containrar, transport

i fasta eller avmonterbara tankar)

X X X

Transport

av

passagerare

X X

Förbud och försiktighetsåtgärder vid

samlastning

X X X

Separation av gods

X

X

X

MSBFS

2015:9

7

Ämnesområde Land

Sjö

Luft

Begränsning av transporterad mängd och

undantagna mängder

X X X

Säkring

av

last

X X X

Åtgärder vid lastning och lossning

 fyllnadsgrad

X X

 rengöring respektive avgasning före

lastning och efter lossning

X X

Utbildning av personal och fordonsbesättning

X X X

Handlingar

som

ska

medföras

 transporthandling/godsdeklaration

X X X

 skriftliga instruktioner

X

 fordonscertifikat

X

 förarintyg

X

 övriga handlingar

X X X

Säkerhetsinstruktioner; tillämpning av

instruktioner och användning av personlig

skyddsutrustning

X X X

Övervakningskrav (parkering)

X

Trafikregler och trafikrestriktioner

X X

Utsläpp av miljöskadliga ämnen vid drift eller

olycksfall

X X X

Bestämmelser för transportutrustning

X

MSBFS

2015:9

8

Bilaga 2

Förlaga för intyg

Intyg för säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

Nationalitetsbeteckning för utfärdande stat:

Personnummer/Intygsnummer:

Födelsedatum:

Födelseort:

Förnamn:

Efternamn:

Nationalitet:

Innehavarens namnteckning:

Gäller till och med…(datum) för verksamheter som transporterar eller

lämnar farligt gods för transport:

på väg

på järnväg

till sjöss

i luft

Utfärdat av:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

651 81 Karlstad

0771 - 240 240

Datum:

Namnteckning:

Beställningsadress:

Norstedts Juridik AB/Fritzes, 106 47 Stockholm

Telefon 08-598 191 90, www.fritzes.se