MSBFS 2016:5

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2015:6) om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och ammunition. Bilaga 1 innehåller en icke-uttömmande förteckning över sådana pyrotekniska artiklar och sådan ammunition som avses i första stycket. 1

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps författningssamling

Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ISSN 2000-1886

MSBFS

2016:5

Utkom från trycket

den 10 maj 2016

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter om produktkrav på explosiva varor för

civilt bruk och plastiska sprängämnen;

beslutade den 26 april 2016.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver1 följande med

stöd av 25 § förordningen (2010:1075)2 om brandfarliga och explosiva varor

och 6 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll.

1 kap.

Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde

1 § Denna författning innehåller bestämmelser om bedömning av

överensstämmelse och märkning av explosiva varor samt bestämmelser om

skyldigheter för tillverkare, importörer och distributörer av explosiva varor.

Författningen innehåller också bestämmelser om tillsats av spårämne i

plastiska sprängämnen.

2 § Bestämmelserna i denna författning ska inte tillämpas på pyrotekniska

artiklar och ammunition. Dessa omfattas istället av produktkrav i

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS

2015:6) om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och ammunition.

Bilaga 1 innehåller en icke-uttömmande förteckning över sådana

pyrotekniska artiklar och sådan ammunition som avses i första stycket.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/28/EU av den 26 februari 2014 om

harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden och

övervakning av explosiva varor för civilt bruk (omarbetning) (EUT L96, 29.3.2014, s. 1-44,

Celex 32014L0028) samt Kommissionens direktiv 2008/43/EG av den 4 april 2008 om

inrättandet av ett system för identifiering och spårning av explosiva varor för civilt bruk i

enlighet med rådets direktiv 93/15/EEG (EGT L094, 05.04.2008, s. 8-12, Celex

32008L0043), vilket har ändrats genom Kommissionens direktiv 2012/4/EU av den 22

februari 2012 om ändring av direktiv 2008/43/EG om inrättandet av ett system för

identifiering och spårning av explosiva varor för civilt bruk i enlighet med rådets direktiv

93/15/EEG (EUT L 50, 23.2.2012, s. 18–20, Celex 32012L0004).

2 Förordningen senast ändrad genom 2016:380.

1

MSBFS

2016:5

3 § Bestämmelserna om explosiva varor i 2, 3 och 5 kap. i denna

författning ska inte tillämpas på explosiva varor som är avsedda för

användning av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets

forskningsinstitut, Fortifikationsverket, Polismyndigheten eller

Säkerhetspolisen.

Definitioner och förkortningar

4 § De begrepp som finns definierade i lagen (2010:1011) eller

förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor används

med samma innebörd i denna författning.

I denna författning avses med

ammunition

patron, projektil och drivladdning som

innehåller explosiva ämnen eller blandningar

och används i skjutvapen (gäller inte patroner

till arbetsverktyg avsedda för slakt, byggnads-

arbete, industriellt eller liknande bruk),

anmält organ

organ som är anmält till Europeiska unionen

enligt 7-9 §§ lagen (2011:791) om

ackreditering och teknisk kontroll, för

uppgifter i samband med bedömning av

överensstämmelse av explosiva varor för

civilt bruk enligt direktiv 2014/28/EU,

bedömning av

överensstämmelse

process där det visas huruvida de väsentliga

säkerhetskraven i denna författning för en

explosiv vara för civilt bruk har uppfyllts,

CE-märkning

märkning genom vilken tillverkaren visar att

den explosiva varan överensstämmer med de

tillämpliga kraven i harmoniserad

unionslagstiftning som föreskriver CE-

märkning,

direktiv 93/15/EEG

rådets direktiv 93/15/EEG av den 5 april 1993

om harmonisering av bestämmelserna om

utsläppande på marknaden och övervakning

av explosiva varor för civilt bruk,

direktiv 2008/43/EG

kommissionens direktiv 2008/43/EG om

inrättandet av ett system för identifiering och

spårning av explosiva varor för civilt bruk i

enlighet med rådets direktiv 93/15/EEG,

2

MSBFS

2016:5

direktiv 2014/28/EU

Europaparlamentets och rådets direktiv

2014/28/EU av den 26 februari 2014 om

harmonisering av medlemsstaternas

lagstiftning om tillhandahållande på

marknaden och övervakning av explosiva

varor för civilt bruk (omarbetning),

distributör

fysisk eller juridisk person i leveranskedjan,

förutom tillverkaren eller importören, som

tillhandahåller en explosiv vara på

marknaden,

förordning nr 765/2008

Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav

för ackreditering och marknadskontroll i

samband med saluföring av produkter och

upphävande av förordning (EEG) nr 339/93,

harmoniserad standard

en europeisk standard som antagits på

grundval av kommissionens begäran för

tillämpningen av unionens harmoniserings-

lagstiftning,

identitetsmärkning

märkning som ger en explosiv vara en unik

identitet,

importör

fysisk eller juridisk person som är etablerad

inom unionen och släpper ut en explosiv vara

från ett tredjeland på unionsmarknaden,

plastiskt sprängämne

sprängämne som

1. innehåller ett eller flera explosiva ämnen

som i sin rena form har ett ångtryck som

understiger 10-4 Pa vid en temperatur av

25 °C,

2. sammansätts med bindningsmaterial, och

3. vid normal rumstemperatur är formbart

eller flexibelt,

pyroteknisk artikel

föremål som innehåller pyroteknisk sats,

pyroteknisk sats

explosivämne eller explosiv blandning avsedd

att framkalla en verkan genom värme, ljus,

ljud, gas eller rök, eller en kombination av

dessa som resultat av självunderhållande

exoterma kemiska reaktioner,

3

MSBFS

2016:5

sprängämne

explosiv vara avsedd att verka genom stötvåg

och gasexpansion som en följd av detonation,

säkerhet

förebyggande av olyckor och, där detta

misslyckas, begränsning av deras effekter,

teknisk specifikation

dokument där det fastställs vilka tekniska

krav som en explosiv vara ska uppfylla,

tillbakadragande

åtgärd för att förhindra att en explosiv vara i

leveranskedjan tillhandahålls på

unionsmarknaden,

tillhandahållande på

marknaden

varje leverans av en explosiv vara för

distribution eller användning på

unionsmarknaden i samband med

kommersiell verksamhet, mot betalning eller

kostnadsfritt,

tillverkare

fysisk eller juridisk person som tillverkar en

explosiv vara eller som låter konstruera eller

tillverka en explosiv vara och saluför denna

vara, i eget namn eller under eget varumärke,

eller använder denna vara för egna ändamål,

tillverkarens representant

fysisk eller juridisk person som är etablerad i

unionen och som enligt skriftlig fullmakt från

tillverkaren har rätt att utföra särskilda

uppgifter istället för tillverkaren,

utsläppande på marknaden

första gången en explosiv vara tillhandahålls

på unionsmarknaden,

återkallelse

åtgärd för att dra tillbaka en explosiv vara

som redan tillhandahållits slutanvändaren.

2 kap.

Bedömning av överensstämmelse

Väsentliga säkerhetskrav

1 § En explosiv vara får endast släppas ut på marknaden eller användas

för tillverkarens egna ändamål om den har genomgått en bedömning av

överensstämmelse och har visats uppfylla de väsentliga säkerhetskraven i

bilaga 2.

4

MSBFS

2016:5

Förmodan om överensstämmelse

2 § En explosiv vara som överensstämmer med hela eller delar av

harmoniserade standarder, till vilka hänvisningar har offentliggjorts i

Europeiska unionens officiella tidning, ska förutsättas överensstämma med

de väsentliga säkerhetskraven i bilaga 2 som dessa standarder eller de

tillämpade delarna av standarder omfattar.

Bedömning av överensstämmelse

3 § Bedömning av överensstämmelse ska följa ett av följande två

förfaranden, som närmare beskrivs i bilaga 3.

1. EU-typkontroll (modul B), och

a) överensstämmelse med typ som grundar sig på intern

tillverkningskontroll och övervakade produktkontroller med

slumpvisa intervaller (modul C2), eller

b) överensstämmelse med typ som grundar sig på kvalitetssäkring av

produktionen (modul D), eller

c) överensstämmelse med typ som grundar sig på kvalitetssäkring av

produkter (modul E), eller

d) överensstämmelse med typ som grundar sig på produktverifiering

(modul F).

2. Överensstämmelse som grundar sig på kontroll av enskilda produkter

(modul G).

4 § Bedömning av överensstämmelse ska utföras av anmält organ i den

omfattning som framgår av bilaga 3.

EU-försäkran om överensstämmelse

5 § Om en bedömning av överensstämmelse enligt 3 § har visat att den

explosiva varan uppfyller de väsentliga säkerhetskraven i bilaga 2, ska en

EU-försäkran om överensstämmelse upprättas för varje produkttyp.

6 § I EU-försäkran om överensstämmelse ska det anges att de väsentliga

säkerhetskraven i bilaga 2 har visats vara uppfyllda.

7 § EU-försäkran om överensstämmelse ska vara på svenska eller

engelska, utformas enligt mallen i bilaga 4 och innehålla de uppgifter som

anges i de relevanta modulerna i bilaga 3. EU-försäkran om

överensstämmelse ska regelbundet uppdateras.

8 § Om en explosiv vara omfattas av flera unionsakter där det ställs krav

på EU-försäkran om överensstämmelse, ska en enda EU-försäkran om

överensstämmelse upprättas för alla dessa unionsakter. I denna försäkran

ska det anges vilka unionsakter som berörs, och det ska lämnas en

publikationshänvisning till dem.

5

MSBFS

2016:5

3 kap.

Märkning, bruksanvisning och säkerhets-

information

1 § En explosiv vara som släpps ut på marknaden ska åtföljas av

bruksanvisning och säkerhetsinformation.

2 § Information i bruksanvisning, säkerhetsinformation och dokument

som medföljer en explosiv vara ska vara tydlig och lättbegriplig.

Bruksanvisning och säkerhetsinformation ska vara på svenska. Dokument

som medföljer en explosiv vara ska vara på svenska eller engelska.

CE-märkning

3 § En explosiv vara som genomgått bedömning av överensstämmelse

enligt 2 kap. 3 § och bedömts uppfylla de väsentliga säkerhetskraven i

bilaga 2 ska innan den släpps ut på marknaden vara märkt med CE-

märkningen.

4 § CE-märkningen ska vara synlig, lätt läsbar och varaktig.

Ytterligare bestämmelser om CE-märkning finns i förordning nr 765/2008

samt i lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

5 § CE-märkningen ska åtföljas av identifikationsnumret för det anmälda

organ som medverkat i produktionskontrollen enligt någon av modulerna

C2, D, E, F eller G i bilaga 3.

Det anmälda organets identifikationsnummer ska fästas av organet självt

eller, efter organets anvisningar, av tillverkaren eller tillverkarens

representant.

6 § CE-märkningen och det anmälda organets identifikationsnummer får

åtföljas av ett annat märke som anger en särskild risk eller ett särskilt

användningsområde.

7 § CE-märkningen ska fästas på den explosiva varan eller, om detta inte

är möjligt eller lämpligt på grund av den explosiva varans egenskap, på

förpackningen och i de medföljande dokumenten.

8 § När det gäller en explosiv vara som transporteras och levereras

oförpackad eller i mobila enheter för tillverkning av explosiva varor

(MEMU) för att direkt laddas i spränghål, ska CE-märkningen fästas på de

medföljande dokumenten. Detsamma gäller för sådan explosiv vara som

tillverkas på sprängplatsen och laddas i spränghål omedelbart efter det att

den har tillverkats (så kallad tillverkning på plats).

9 § När det gäller en explosiv vara som tillverkas för eget bruk, ska CE-

märkningen fästas på de medföljande dokumenten.

6

MSBFS

2016:5

Identitetsmärkning

Skyldighet att märka explosiva varor med identitetsmärkning

10 § Den som tillverkar eller importerar explosiva varor ska

identitetsmärka varje individuell vara och dess innersta förpackning enligt

bestämmelserna i 11-29 §§ innan den släpps ut på marknaden.

11 § I de fall en explosiv vara genomgår ytterligare steg i

tillverkningsprocessen behöver tillverkaren inte märka om den explosiva

varan med en ny identitetsmärkning förutsatt att den ursprungliga

identitetsmärkningen uppfyller bestämmelserna i 12-29 §§.

12 § Följande explosiva varor är undantagna kravet på identitetsmärkning.

1. En explosiv vara som transporteras och levereras oförpackad eller i

tankfordon för att direkt lastas av i spränghål.

2. En explosiv vara som tillverkas på sprängplatsen och som laddas

omedelbart i spränghål efter det att den har tillverkats.

3. Stubiner som är trådlika icke-detonerande antändningsanordningar.

4. Svartkrutstubin som består av en kärna av finkornigt svartkrut omgivet

av en böjlig väv med ett eller flera skyddande ytterskikt och som vid

antändning brinner med en förutbestämd hastighet utan någon yttre

explosivverkan.

5. Tändhattar som består av en kapsel av metall eller plast, innehållande en

liten mängd tändämnesblandning som lätt antänds vid slag och som

fungerar som tändelement i patroner för handeldvapen eller i

slagtändare för drivladdningar.

13 § En distributör som packar om explosiva varor är skyldig att se till att

varje explosiv vara och dess innersta förpackning har identitetsmärkning.

14 § Om en explosiv vara har tillverkats för export behöver den inte

märkas enligt 10 §, om den explosiva varan har märkts på ett sätt som gör

det möjligt att spåra varan enligt de bestämmelser som gäller i det

importerande landet.

Identitetsmärkningens innehåll

15 § Identitetsmärkningen ska bestå av en läsbar del och en maskinläsbar

del.

1. Den läsbara delen ska innehålla

a) tillverkarens namn, och

b) en alfanumerisk kod som i följande ordning består av

i. två bokstäver som anger det land inom unionsmarknaden där

varan tillverkats eller dit den importerats (för Sverige är

bokstäverna ”SE”),

ii. en tresiffrig kod som anger tillverkningsplatsen, och

7

MSBFS

2016:5

iii. det identitetsnummer som tillverkaren ger produkten samt i

förekommande fall tillverkarens logistikinformation.

2. Den maskinläsbara delen såsom streckkod eller matriskod ska motsvara

den alfanumeriska koden enligt 15 § 1 p. b).

16 § Varje individuell explosiv vara ska tilldelas ett eget identitetsnummer.

Därutöver ska även den explosiva varans innersta förpackning tilldelas ett

eget identitetsnummer.

17 § Den som märker en explosiv vara med identitetsmärkning enligt

denna författning ska ha en tresiffrig kod för varje tillverkningsplats. Koden

ska ingå i identitetsmärkningen enligt 15 § 1 p. b) ii.

Tillverkaren får koden efter ansökan hos Myndigheten för samhällsskydd

och beredskap. Om tillverkaren inte är etablerad inom EES eller i ett land

som enligt avtal med Europeiska unionen utgör en del av unionsmarknaden,

ska istället importören ansöka om koden hos Myndigheten för

samhällsskydd och beredskap.

Undantag från krav i identitetsmärkningens innehåll

18 § För explosiva varor som är för små för att rymma hela innehållet

enligt 15 §, är den information som anges i 15 § 1 b i, 15 § 1 b ii och 15 § 2

tillräcklig.

19 § För explosiva varor som är för små för att rymma den information

som anges i 18 § eller om det på grund av varans form eller konstruktion är

omöjligt att inrymma en identitetsmärkning, ska varje innersta förpackning

identitetsmärkas och förseglas med en plombering.

Identitetsmärkningens utformning

20 § Identitetsmärkningen ska vara utformad enligt exemplet i bilaga 5.

21 § En explosiv vara och dess innersta förpackning ska vara märkt med

tryck eller klistermärke. Med tryck avses varje form av märkning med färg

oavsett teknik för påförandet.

22 § På en explosiv vara får tillverkaren eller importören fästa

självhäftande kopior av originaletiketten som deras kunder kan använda.

Det ska tydligt framgå att det rör sig om kopior.

Särskilda bestämmelser om identitetsmärkningen

Explosiva varor i säckar eller i patronerad form

23 § För explosiva varor i säckar eller i patronerad form ska

identitetsmärkningen bestå av ett klistermärke eller tryck på säcken eller

patronen. Varje innersta förpackning med patroner ska vara märkt på

motsvarande sätt.

8

MSBFS

2016:5

Som komplement till ovanstående identitetsmärkning får varje säck eller

patron märkas med en inert passiv elektronisk etikett. Varje innersta

förpackning med patroner ska då vara märkt på samma sätt.

Tvåkomponentssprängämnen

24 § För förpackade tvåkomponentssprängämnen ska identitetsmärkningen

bestå av ett klistermärke eller tryck på den innersta förpackning som

innehåller de två komponenterna.

Krutstubinsprängkapslar

25 § För oapterade krutstubinsprängkapslar ska identitetsmärkningen bestå

av ett klistermärke eller tryck på hylsan. Varje innersta förpackning med

oapterade krutstubinsprängkapslar ska vara märkt på motsvarande sätt.

Som komplement till ovanstående identitetsmärkning får varje sådan

oapterad krutstubinsprängkapsel märkas med en inert passiv elektronisk

etikett. Varje innersta förpackning med sådana oapterade krutstubinspräng-

kapslar ska då vara märkt på samma sätt.

Varje oapterad krutstubinsprängkapsel som omfattas av 19 § ska märkas

med de uppgifter som avses i 15 § 1 p. b) i. och 15 § 1 p. b) ii. Uppgift om

antalet oapterade krutstubinsprängkapslar i den innersta förpackningen ska

tryckas på den innersta förpackningen.

Elektriska, icke-elektriska och elektroniska sprängkapslar

26 § För elektriska, icke-elektriska och elektroniska sprängkapslar ska

identitetsmärkningen bestå av antingen ett klistermärke som fästs på tråden

eller hylsan eller tryck på hylsan. Varje innersta förpackning med

sprängkapslar ska vara märkt på motsvarande sätt.

Som komplement till ovanstående identitetsmärkning får varje sådan

sprängkapsel märkas med en inert passiv elektronisk etikett. Varje innersta

förpackning med sådana sprängkapslar ska då vara märkt på samma sätt.

Tändpatroner och startladdningar

27 § För andra tändpatroner än tändhattar som avses i 12 § 5 p. och för

startladdningar ska identitetsmärkningen bestå av ett klistermärke eller tryck

på tändpatronen eller startladdningen. Varje innersta förpackning med

tändpatroner eller startladdningar ska vara märkt på motsvarande sätt.

Som komplement till ovanstående identitetsmärkning får varje sådan

tändpatron eller startladdning märkas med en inert passiv elektronisk etikett.

Varje innersta förpackning med sådana tändpatroner eller startladdningar

ska då vara märkt på samma sätt.

9

MSBFS

2016:5

Varje startladdning som omfattas av 19 § ska märkas med de uppgifter som

avses i 15 § 1 p. b) i. och 15 § 1 p. b) ii. Uppgift om antalet startladdningar i

den innersta förpackningen ska tryckas på den innersta förpackningen.

Detonerande stubiner

28 § För detonerande stubiner ska identitetsmärkningen bestå av ett

klistermärke eller tryck på rullen. Samma identitetsmärkning ska även

finnas på var femte meter stubin, antingen på det yttre höljet eller på det inre

plasthöljet direkt under stubinens yttre hölje. Varje innersta förpackning

med detonerande stubin ska vara märkt på motsvarande sätt.

Som komplement till ovanstående identitetsmärkning får varje sådan

detonerande stubin märkas med en inert passiv elektronisk etikett som är

införd i den detonerande stubinen. Varje innersta förpackning med sådana

detonerande stubiner ska då vara märkt på samma sätt.

Varje detonerande stubin som omfattas av 19 § ska identitetsmärkas på

rullen och i förekommande fall på den innersta förpackningen.

Burkar eller fat som innehåller en explosiv vara

29 § För burkar eller fat som innehåller en explosiv vara ska identitets-

märkningen bestå av ett klistermärke eller tryck på burken eller fatet.

Som komplement till ovanstående identitetsmärkning får varje sådan burk

eller fat märkas med en inert passiv elektronisk etikett.

Märkning av kontaktuppgifter till tillverkaren och importören

30 § En explosiv vara som släpps ut på marknaden, och som enligt 12 §

inte behöver märkas med identitetsmärkning, ska ha en märkning som

innehåller uppgifter om tillverkarens namn, registrerade firmanamn eller

registrerade varumärken och den postadress på vilken tillverkaren kan

kontaktas.

31 § En explosiv vara som släpps ut på marknaden av en importör ska ha

en märkning som innehåller uppgifter om importörens namn, registrerade

firmanamn eller registrerade varumärken och den postadress på vilken

importören kan kontaktas.

32 § Om det inte är möjligt att märka den explosiva varan med uppgifter

om tillverkaren enligt 30 § eller importören enligt 31 §, ska förpackningen

eller de medföljande dokumenten märkas med uppgifterna.

Övriga märkningskrav

33 § En explosiv vara som släpps ut på marknaden och enligt 12 § inte

behöver märkas med identitetsmärkning, ska ha en märkning som innehåller

uppgifter om typ-, parti- eller serienummer eller annan identifierings-

märkning. Om detta inte är möjligt på grund av den explosiva varans

10

MSBFS

2016:5

begränsade storlek eller varans form eller konstruktion, ska informationen

lämnas på förpackningen eller i ett medföljande dokument.

4 kap.

Tillsats av spårämne i plastiskt sprängämne

1 § Bestämmelser om spårämneskrav finns i 13 § lagen (2010:1011) om

brandfarliga och explosiva varor och i 2 § förordningen (2010:1075) om

brandfarliga och explosiva varor.

2 § Plastiskt sprängämne ska i syfte att kunna detekteras innehålla ett

spårämne. Spårämnet ska vara homogent spritt i sprängämnet. Spårämnet

och dess lägsta koncentration i den färdiga produkten ska vara

1. etylenglykoldinitrat (EGDN) och 0,2 viktprocent,

2. 2,3-dimetyl-2,3-dinitrobutan (DMNB) och 1,0 viktprocent, eller

3. para-mononitrotoluen (p-MNT) och 0,5 viktprocent.

3 § Ett plastiskt sprängämne som på grund av sin naturliga

sammansättning innehåller ett spårämne av det slag och med den lägsta

koncentration som anges i 2 § ska anses uppfylla kravet på tillsats av det

spårämne som avses i 2 §.

5 kap.

Skyldigheter för tillverkaren, tillverkarens

representant, importören och distributören

Tillverkarens skyldigheter

1 § Innan en explosiv vara släpps ut på marknaden eller används för

tillverkarens egna ändamål, ska tillverkaren

1. se till att varan har konstruerats och tillverkats enligt de väsentliga

säkerhetskraven i bilaga 2,

2. ha utarbetat den tekniska dokumentation som avses i bilaga 3, och ha

bedömt varan uppfylla de väsentliga säkerhetskraven i bilaga 2,

3. se till att varan är märkt enligt 3 kap., och

4. ha upprättat en EU-försäkran om överensstämmelse enligt 2 kap.

Genom att upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse tar tillverkaren

ansvar för att den explosiva varan överensstämmer med kraven i 2 och

3 kap.

2 § Tillverkaren ska se till att det finns rutiner som garanterar att

serietillverkningen fortsätter att överensstämma med kraven i 2 och 3 kap.

Hänsyn ska tas till ändringar i den explosiva varans konstruktion eller

egenskaper och ändringar i de harmoniserade standarderna eller andra

tekniska specifikationer som det hänvisas till i EU-försäkran om

överensstämmelse för en explosiv vara.

11

MSBFS

2016:5

3 § Efter att en explosiv vara har släppts ut på marknaden ska tillverkaren

göra följande.

1. Behålla den tekniska dokumentationen och EU-försäkran om

överensstämmelse i tio år.

2. Se till att den explosiva varan åtföljs av bruksanvisningar och

säkerhetsinformation enligt 3 kap. 1 och 2 §§.

3. På begäran samarbeta med Myndigheten för samhällsskydd och

beredskap om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med de

explosiva varor som tillverkaren har släppt ut på marknaden.

4. På motiverad begäran av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ge myndigheten all information och dokumentation, i pappersform eller

elektronisk form, på svenska eller engelska, som behövs för att visa att

den berörda explosiva varan överensstämmer med kraven i 2 och 3 kap.

5. Omedelbart vidta de korrigerande åtgärder som krävs för att få den

explosiva varan att överensstämma med kraven i 2 och 3 kap. eller, om

så är lämpligt, tillbakadra eller återkalla varan, i de fall där tillverkaren

anser eller har skäl att tro att en explosiv vara som de släppt ut på

marknaden inte överensstämmer med kraven i 2 eller 3 kap.

Om den explosiva varan utgör en risk ska tillverkaren dessutom

omedelbart informera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

och framförallt lämna uppgifter om den bristande överensstämmelsen

och de korrigerande åtgärder som vidtagits.

Tillverkarens representants skyldigheter

4 § Tillverkaren får genom skriftlig fullmakt utse en representant.

De skyldigheter som anges i 1 § 1 och 2 pp. får inte delegeras till

tillverkarens representant.

5 § Tillverkarens representant ska utföra de uppgifter som anges i

fullmakten från tillverkaren. Fullmakten ska ge tillverkarens representant

rätt att åtminstone

1. inneha EU-försäkran om överensstämmelse och den tekniska

dokumentationen för att kunna uppvisa dem för Myndigheten för

samhällsskydd och beredskap under tio år efter det att den explosiva

varan har släppts ut på marknaden,

2. på motiverad begäran av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ge myndigheten all information och dokumentation som behövs för att

visa att en explosiv vara överensstämmer med kraven i 2 och 3 kap., och

3. på begäran samarbeta med Myndigheten för samhällsskydd och

beredskap om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med de

explosiva varor som omfattas av fullmakten.

12

MSBFS

2016:5

Importörens skyldigheter

6 § Innan en explosiv vara släpps ut på marknaden, ska importören se till

att

1. tillverkaren har upprättat den tekniska dokumentation som avses i

bilaga 3 och har utfört bedömningen av överensstämmelse enligt 2 kap.,

2. varan är märkt enligt 3 kap., och

3. varan åtföljs av de dokument som krävs enligt 3 kap.

7 § Om en importör anser eller har skäl att tro att en explosiv vara inte

överensstämmer med de väsentliga säkerhetskraven i bilaga 2, får

importören inte släppa ut den explosiva varan på marknaden förrän den

överensstämmer med de väsentliga säkerhetskraven i bilaga 2. Om den

explosiva varan utgör en risk, ska importören dessutom informera

tillverkaren och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om detta.

8 § Efter att en explosiv vara har släppts ut på marknaden ska importören

göra följande.

1. Så länge importören har ansvar för en explosiv vara, se till att

förvarings- eller transportförhållandena för den explosiva varan inte

äventyrar varans överensstämmelse med de väsentliga säkerhetskraven i

bilaga 2.

2. Under tio år hålla en kopia av EU-försäkran om överensstämmelse

tillgänglig för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och se till

att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap på begäran kan få

tillgång till den tekniska dokumentationen.

3. På motiverad begäran av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ge myndigheten all information och dokumentation, i pappersform eller

elektronisk form, på svenska eller engelska, som behövs för att visa att

den berörda explosiva varan överensstämmer med kraven i 2 och 3 kap.

4. På begäran samarbeta med Myndigheten för samhällsskydd och

beredskap om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med de

explosiva varor som importören har släppt ut på marknaden.

5. Omedelbart vidta de korrigerande åtgärder som krävs för att få den

explosiva varan att överensstämma med kraven i 2 och 3 kap. eller, om

så är lämpligt, tillbakadra eller återkalla varan, i de fall där importören

anser eller har skäl att tro att en explosiv vara som de släppt ut på

marknaden inte överensstämmer med kraven i 2 eller 3 kap.

Om den explosiva varan utgör en risk ska importören dessutom

omedelbart informera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

och framförallt lämna uppgifter om den bristande överensstämmelsen

och de korrigerande åtgärder som vidtagits.

9 § En importör ska anses vara tillverkare enligt denna författning och ska

ha samma skyldigheter som tillverkaren har enligt 1-3 §§, när den släpper ut

en explosiv vara på marknaden i eget namn eller under eget varumärke, eller

13

MSBFS

2016:5

ändrar en explosiv vara som redan släppts ut på marknaden på ett sådant sätt

att överensstämmelsen med kraven i 2 och 3 kap. kan påverkas.

Distributörens skyldigheter

10 § Innan en explosiv vara tillhandahålls på marknaden, ska distributören

kontrollera att varan är märkt och åtföljs av de dokument som krävs enligt

3 kap.

Om en distributör anser eller har skäl att tro att en explosiv vara inte

överensstämmer med de väsentliga säkerhetskraven i bilaga 2, får

distributören inte tillhandahålla den explosiva varan på marknaden förrän

den överensstämmer med de väsentliga säkerhetskraven i bilaga 2. Om den

explosiva varan utgör en risk ska distributören dessutom informera

tillverkaren eller importören och Myndigheten för samhällsskydd och

beredskap om detta.

11 § Efter att en explosiv vara har tillhandahållits på marknaden ska

distributören göra följande.

1. Så länge distributören har ansvar för en explosiv vara, se till att

förvarings- eller transportförhållandena för den explosiva varan inte

äventyrar varans överensstämmelse med de väsentliga säkerhetskraven i

bilaga 2.

2. På motiverad begäran av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ge myndigheten den information och dokumentation, i pappersform

eller elektronisk form, på svenska eller engelska, som behövs för att

visa att den berörda explosiva varan överensstämmer med kraven i 2

och 3 kap.

3. På begäran samarbeta med Myndigheten för samhällsskydd och

beredskap om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med de

explosiva varor som distributören har tillhandahållit på marknaden.

4. Försäkra sig om att nödvändiga korrigerande åtgärder vidtas för att få

den explosiva varan att överensstämma med kraven i 2 och 3 kap. eller,

om så är lämpligt, tillbakadra eller återkalla varan, i de fall där

distributören anser eller har skäl att tro att en explosiv vara inte

överensstämmer med kraven i 2 eller 3 kap.

5. Om den explosiva varan utgör en risk ska distributören dessutom

omedelbart informera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

och framförallt lämna uppgifter om den bristande överensstämmelsen

och de korrigerande åtgärder som vidtagits.

12 § En distributör ska anses vara tillverkare enligt denna författning och

ska ha samma skyldigheter som tillverkaren har enligt 1-3 §§, när den

släpper ut en explosiv vara på marknaden i eget namn eller under eget

varumärke eller ändrar en explosiv vara som redan släppts ut på marknaden

på ett sådant sätt att överensstämmelsen med kraven i 2 och 3 kap. kan

påverkas.

14

MSBFS

2016:5

6 kap.

Undantag i enskilda fall

1 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får i enskilda fall och

om särskilda skäl föreligger medge undantag från denna författning.

Undantag får medges endast om det är förenligt med direktiv 2008/43/EG

och 2014/28/EU.

_____________________

1. Denna författning träder i kraft den 1 juni 2016. Samtidigt upphör

följande författningar att gälla.

a) Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1986:2) om

godkännande av explosiva varor

b) Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1989:16) med

allmänna bestämmelser om godkännande av explosiva varor samt

bestämmelser om godkännande av elsprängkapslar

c) Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1997:4) om kontroll

och om utsläppande på marknaden av explosiva varor för civilt bruk

d) Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2005:1) om

identifiering och om överföring av vissa explosiva varor

e) Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2007:2) om

detekteringsmärkning av plastiska sprängämnen

f) Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter

(MSBFS 2012:2) om identitetsmärkning och registrering av

explosiva varor för civilt bruk

2. De explosiva varor för civilt bruk som har bedömts överensstämma med

direktiv 93/15/EEG och som släppts ut på marknaden före den

1 juni 2016 får även i fortsättningen tillhandahållas på marknaden.

3. De intyg som har utfärdats enligt direktiv 93/15/EEG är giltiga enligt

denna författning även efter den 1 juni 2016.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

HELENA LINDBERG

Shulin Nie

(Avdelningen för utveckling av samhällsskydd)

15

MSBFS

2016:5

16

MSBFS

2016:5

Bilaga 1

Explosiva varor som betecknas med följande UN-nummer i de

relevanta FN-rekommendationerna för transport av farligt gods anses

vara pyrotekniska artiklar eller ammunition

Med UN-nummer avses ett fyrsiffrigt tal som identifierar ämnen eller

föremål enligt FN:s modellregelverk som ingår i FN-rekommendationerna

för transport av farligt gods. Modellregelverket är införlivat genom

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS

2015:1) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och

(MSBFS 2015:2) om transport av farligt gods på järnväg (RID-S), eller

senare utkomna föreskrifter som ersätter dessa.

UN-nummer:

0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019, 0039, 0049, 0050, 0054, 0066, 0092,

0093, 0101, 0103, 0110, 0171, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197,

0212, 0254, 0297, 0299, 0300, 0301, 0303, 0306, 0312, 0313, 0318, 0319,

0320, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0345, 0362, 0363, 0372, 0373, 0376,

0403, 0404, 0405, 0418, 0419, 0420, 0421, 0424, 0425, 0428, 0429, 0430,

0431, 0432, 0434, 0435, 0452, 0487, 0488, 0492, 0493, 0503.

17

MSBFS

2016:5

Bilaga 2

Väsentliga säkerhetskrav

I. Allmänna krav

1. Varje explosiv vara ska, tills den är förbrukad, utformas, tillverkas och

levereras på ett sådant sätt att det medför en minimal risk för

människors liv och hälsa, och att skador på egendom och miljö

förebyggs under normala, förutsebara förhållanden, särskilt vad gäller

säkerhetsregler och normal praxis.

2. Varje explosiv vara ska ha de funktionsegenskaper som tillverkaren har

specificerat för att säkerställa högsta säkerhet och pålitlighet.

3. Varje explosiv vara ska utformas och tillverkas på ett sådant sätt att den

med hjälp av passande teknik kan destrueras på ett sätt som ger minsta

möjliga miljöeffekter.

II. Särskilda krav

1. I förekommande fall ska, som ett minimum, följande upplysningar och

egenskaper beaktas eller testas.

a) Konstruktion och karakteristiska egenskaper, inklusive kemisk

sammansättning, blandningsgrad och, i förekommande fall,

dimensioner och kornstorleksfördelning.

b) Den explosiva varans fysiska och kemiska stabilitet under alla

miljömässiga förhållanden som den kan komma att utsättas för.

c) Känslighet för stötar och friktion.

d) Förenlighet mellan alla beståndsdelar vad gäller deras fysiska och

kemiska stabilitet.

e) Den explosiva varans kemiska renhet.

f) Den explosiva varans beständighet mot vatten, om den är avsedd att

användas under fuktiga eller våta förhållanden och om dess säkra

användning eller pålitlighet kan påverkas negativt av fukt.

g) Beständighet mot låga och höga temperaturer, om den explosiva

varan ska förvaras eller användas vid sådana temperaturer och dess

säkra användning eller pålitlighet kan påverkas negativt av

nedkylning eller upphettning av en beståndsdel eller av själva den

explosiva varan.

h) Den explosiva varans lämplighet för användning i farliga miljöer

(t.ex. vid förekomst av gruvgas eller het omgivning), om den ska

användas under sådana förhållanden.

18

MSBFS

2016:5

i) Skyddsanordningar som ska förhindra för tidig eller oavsiktlig

initiering eller antändning.

j) Den explosiva varans korrekta laddning och funktion när den

används på avsett sätt.

k) Passande anvisningar och, om nödvändigt, märkning angående säker

hantering, förvaring, användning och destruktion.

l) Förmågan hos den explosiva varan, dess hölje och övriga

beståndsdelar, att motstå försämring under förvaringen fram till den

”används före”-dag som specificerats av tillverkaren.

m) Specifikation av alla anordningar och tillbehör som krävs för att den

explosiva varan ska fungera pålitligt och säkert.

2. Varje explosiv vara ska provas under realistiska förhållanden. Om detta

inte är möjligt i ett laboratorium ska provningarna utföras under samma

förhållanden som råder där den explosiva varan ska användas.

3. Krav på de olika kategorierna av explosiva varor.

3.1 Sprängämnen ska även uppfylla följande krav.

a) Den föreslagna initieringsmetoden ska säkerställa att

sprängämnet detonerar eller, beroende på vad som är lämpligt,

deflagrerar säkert, pålitligt och fullständigt. Vad gäller svartkrut

är det förmågan att deflagrera som ska kontrolleras.

b) Sprängämnen i form av patroner ska fortplanta detonation säkert

och pålitligt genom hela raden av patroner.

c) Gaser som förorsakas av sprängämnen som ska användas under

jorden får endast innehålla kolmonoxid, nitrösa gaser, andra

gaser, ångor eller luftburna restpartiklar i mängder som under

normala driftsförhållanden inte skadar hälsan.

3.2 Detonerande stubin, krutstubin, andra stubiner och stötvågsledare

ska även uppfylla följande krav.

a) Höljen till detonerande stubiner, krutstubiner, andra stubiner och

stötvågsledare ska ha tillräcklig mekanisk styrka och tillräckligt

väl kunna skydda det explosiva innehållet när detta utsätts för

normal mekanisk påfrestning.

b) Parametrarna för bränntider hos krutstubin ska anges och följas.

c) Detonerande stubin ska kunna initieras pålitligt, ha tillräcklig

initieringskapacitet och uppfylla kraven på förvaring även under

särskilda klimatförhållanden.

19

MSBFS

2016:5

3.3 Sprängkapslar (inklusive sprängkapslar med fördröjning) och

detonationsöverförare ska även uppfylla följande krav.

a) Sprängkapslarna ska pålitligt initiera detonation hos de

sprängämnen som ska användas tillsammans med dem under alla

förutsebara användningsförhållanden.

b) Detonationsfördröjare för detonerande stubin ska kunna initieras

pålitligt.

c) Initieringsförmågan får inte påverkas negativt av fukt.

d) Fördröjningstiderna hos sprängkapslar med fördröjning ska vara

tillräckligt enhetliga för att säkerställa att sannolikheten för

överlappning av intilliggande fördröjningstider är obetydlig.

e) De elektriska egenskaperna hos elektriska sprängkapslar ska

anges på förpackningen (t.ex. övre gränsvärde för icke-tändning

och resistans).

f) Ledningarna hos elektriska sprängkapslar ska, med hänsyn till

den avsedda användningen, ha tillräcklig isolering och mekanisk

styrka, och hållfastheten hos förbindelsen till sprängkapseln ska

vara tillräcklig.

3.4 Drivmedel och raketdrivmedel ska även uppfylla följande krav.

a) Drivmedel och raketdrivmedel får inte detonera när de används

på avsett sätt.

b) Drivmedel ska om nödvändigt (t.ex. om de är baserade på

nitrocellulosa) stabiliseras mot nedbrytning.

c) Fast raketdrivmedel i pressad eller gjuten form får inte innehålla

oavsiktliga sprickor eller gasbubblor som medför fara för dess

funktion.

20

MSBFS

2016:5

Bilaga 3

Förfarande vid bedömning av överensstämmelse

I. MODUL B: EU-typkontroll

1. EU-typkontroll är den del av ett förfarande vid bedömning av

överensstämmelse genom vilken ett anmält organ undersöker en

explosiv varas tekniska konstruktion och kontrollerar och intygar att den

uppfyller de väsentliga säkerhetskraven i bilaga 2.

2. EU-typkontroll ska utföras i form av en bedömning av den tekniska

konstruktionens lämplighet för den explosiva varan genom granskning

av den tekniska dokumentation och de underlag som avses i punkt 3,

samt undersökning av ett provexemplar av den kompletta produkten

(kombination av produktionstyp och konstruktionstyp) som är

representativt för produktionen i fråga.

3. Tillverkaren ska lämna in en ansökan om EU-typkontroll till ett valfritt

anmält organ.

Ansökan ska innehålla följande.

a) Tillverkarens namn och adress och, om ansökan lämnas in av

tillverkarens representant, även dennes namn och adress.

b) En skriftlig försäkran om att samma ansökan inte har lämnats till

något annat anmält organ.

c) Den tekniska dokumentationen.

Den tekniska dokumentationen ska göra det möjligt att bedöma om

den explosiva varan uppfyller de väsentliga säkerhetskraven i

bilaga 2 och innehålla en tillfredställande analys och bedömning av

riskerna. Den tekniska dokumentationen ska innehålla de tillämpliga

kraven och, i den mån det krävs för bedömningen, även en

beskrivning av den explosiva varans konstruktion, tillverkning och

funktion. Den tekniska dokumentationen ska i tillämpliga fall

innehålla minst följande.

i.

En allmän beskrivning av den explosiva varan.

ii.

Konstruktions- och tillverkningsritningar samt scheman över

komponenter, delmonteringar, kretsar etc.

iii.

Beskrivningar och förklaringar som krävs för att förstå dessa

ritningar och scheman och hur den explosiva varan fungerar.

21

MSBFS

2016:5

iv.

En förteckning över de harmoniserade standarder som helt

eller delvis har följts och till vilka hänvisningar har

offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och, i

de fall där de harmoniserade standarderna inte har följts,

beskrivningar av de lösningar som har valts för att uppfylla

de väsentliga säkerhetskraven i bilaga 2, inklusive en

förteckning över andra relevanta tekniska föreskrifter som

följts. Om de harmoniserade standarderna följts delvis ska

det i den tekniska dokumentationen specificeras vilka delar

som har följts.

v.

Resultat av konstruktionsberäkningar och undersökningar

etc.

vi.

Provningsrapporter.

d) Provexemplar som är representativa för den planerade produktionen.

Det anmälda organet kan vid behov begära in fler provexemplar för

att genomföra provningsprogrammet.

e) Underlag som visar att den lösning som valts för den tekniska

konstruktionen är lämplig. I underlaget ska alla dokument som har

använts anges, särskilt när de relevanta harmoniserade standarderna

inte har tillämpats fullt ut. Underlaget ska vid behov innehålla

resultaten av provningar som utförts enligt andra relevanta tekniska

specifikationer i lämpligt laboratorium som tillhör tillverkaren, eller

på tillverkarens uppdrag och ansvar i något annat provnings-

laboratorium.

4. Det anmälda organet ska göra följande.

I fråga om den explosiva varan

4.1 Granska den tekniska dokumentationen och underlagen i syfte att

bedöma den tekniska konstruktionens lämplighet.

I fråga om provexemplaret eller provexemplaren

4.2 Kontrollera att provexemplaret eller provexemplaren har tillverkats i

överensstämmelse med den tekniska dokumentationen, samt

identifiera såväl de delar som är konstruerade enligt de tillämpliga

specifikationerna i de relevanta harmoniserade standarderna som de

delar som är konstruerade enligt andra relevanta tekniska

specifikationer.

4.3 Utföra eller låta utföra lämpliga undersökningar och provningar för

att, i de fall tillverkaren har valt att använda lösningarna i de

relevanta harmoniserade standarderna, kontrollera att dessa lösningar

har använts på rätt sätt.

22

MSBFS

2016:5

4.4 Utföra eller låta utföra lämpliga undersökningar och provningar för

att, i de fall där lösningarna i de relevanta harmoniserade

standarderna inte har tillämpats, kontrollera att de lösningar som

tillverkaren använt med tillämpning av andra relevanta tekniska

specifikationer uppfyller de motsvarande väsentliga säkerhetskraven

i bilaga 2.

4.5 I samråd med tillverkaren bestämma på vilken plats

undersökningarna och de nödvändiga proven ska genomföras.

5. Det anmälda organet ska utarbeta en utvärderingsrapport där det anges

vilka åtgärder som har vidtagits enligt punkt 4 och vad de har resulterat

i. Utan att det påverkar det anmälda organets skyldigheter gentemot de

anmälande myndigheterna får organet inte offentliggöra hela eller delar

av innehållet i rapporten utan tillverkarens samtycke.

6. Om typen uppfyller de väsentliga säkerhetskrav i bilaga 2 som är

tillämpliga på den berörda explosiva varan ska det anmälda organet

utfärda ett EU-typintyg till tillverkaren. Intyget ska innehålla

tillverkarens namn och adress, slutsatserna av undersökningen,

eventuella giltighetsvillkor samt de uppgifter som krävs för att

identifiera den godkända typen. EU-typintyget kan ha en eller flera

bilagor.

EU-typintyget och bilagorna ska innehålla all information som behövs

för att bedöma om de tillverkade explosiva varorna överensstämmer

med den undersökta typen och för att kontrollera varorna i bruk.

Om typen inte uppfyller de väsentliga säkerhetskraven i bilaga 2 ska det

anmälda organet avslå ansökan om EU-typintyg och informera den

sökande om detta samt utförligt motivera avslaget.

7. Det anmälda organet ska följa med i den tekniska utvecklingen, och om

det visar sig att den godkända typen inte längre uppfyller de väsentliga

säkerhetskraven i bilaga 2, ska organet fastställa om det krävs

ytterligare undersökningar. Om så är fallet ska det anmälda organet

informera tillverkaren om detta.

Tillverkaren ska informera det anmälda organ som hos sig bevarar den

tekniska dokumentationen för EU-typintyget om alla ändringar av den

godkända typen som kan påverka den explosiva varans överens-

stämmelse med de väsentliga säkerhetskraven i bilaga 2 eller villkoren

för intygets giltighet. För sådana ändringar krävs ytterligare

godkännande i form av ett tillägg till det ursprungliga EU-typintyget.

23

MSBFS

2016:5

8. Varje anmält organ ska informera sin anmälande myndighet om de EU-

typintyg eller eventuella tillägg till dessa som det har utfärdat eller

dragit tillbaka. Det ska regelbundet eller på begäran ge den anmälande

myndigheten tillgång till förteckningen över sådana intyg eller tillägg

till dessa som det har avslagit, tillfälligt dragit tillbaka eller på annat sätt

belagt med restriktioner.

Varje anmält organ ska informera de övriga anmälda organen om de

EU-typintyg eller tillägg till dessa som det har avslagit, tillfälligt eller

permanent dragit tillbaka eller på annat sätt belagt med restriktioner

och, på begäran, informera om sådana intyg eller tillägg som det har

utfärdat.

Kommissionen, medlemsstaterna och övriga anmälda organ har rätt att

på begäran få en kopia av EU-typintyget eller tilläggen till det.

Kommissionen och medlemsstaterna har rätt att på begäran få en kopia

av den tekniska dokumentationen och av resultaten från de

undersökningar som utförts av det anmälda organet. Det anmälda

organet ska förvara en kopia av EU-typintyget med bilagor och tillägg

samt det tekniska underlaget, inklusive dokumentation från tillverkaren,

så länge intyget är giltigt.

9. Tillverkaren ska för de nationella myndigheterna kunna uppvisa en

kopia av EU-typintyget med bilagor och tillägg tillsammans med den

tekniska dokumentationen i tio år efter det att den explosiva varan har

släppts ut på marknaden.

10. Tillverkarens representant får lämna in den ansökan som avses i punkt 3

och fullgöra skyldigheterna enligt punkterna 7 och 9, förutsatt att de

specificeras i fullmakten.

II. MODUL C 2: Överensstämmelse med typ som grundar sig på intern

tillverkningskontroll och övervakade produktkontroller med slumpvisa

intervaller

1. Överensstämmelse med typ

Överensstämmelse med typ som grundar sig på intern tillverknings-

kontroll och övervakade produktkontroller med slumpvisa intervaller är

den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom

vilken tillverkaren fullgör skyldigheterna i punkterna 2, 3 och 4 samt

säkerställer och försäkrar på eget ansvar att de berörda explosiva

varorna överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EU-

typintyget och uppfyller de väsentliga säkerhetskraven i bilaga 2.

24

MSBFS

2016:5

2. Tillverkning

Tillverkaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att tillverkningen och

övervakningen av den ska leda till att de tillverkade explosiva varorna

överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EU-typintyget och

med de väsentliga säkerhetskraven i bilaga 2.

3. Produktkontroller

Ett anmält organ, valt av tillverkaren, ska utföra eller låta utföra

produktkontroller med slumpvis valda intervaller, som fastställts av det

organet, för att kontrollera kvaliteten på den interna kontrollen av den

explosiva varan, med beaktande av bland annat den explosiva varans

tekniska komplexitet och produktionsmängden. Ett lämpligt stickprov av

slutprodukterna ska undersökas. Stickprovet ska vara taget på plats av

det anmälda organet innan produkterna släpps ut på marknaden.

Tillämpliga provningar ska utföras enligt de relevanta delarna av de

harmoniserade standarderna eller likvärdiga provningar i andra relevanta

tekniska specifikationer. Provningarna ska utföras för att kontrollera att

den explosiva varan överensstämmer med typen enligt beskrivningen i

EU-typintyget och uppfyller de väsentliga säkerhetskraven i bilaga 2.

Om stickprovet inte uppfyller en godtagbar kvalitetsnivå ska det

anmälda organet vidta lämpliga åtgärder.

Den metod för acceptansprovning som ska användas är avsedd att

avgöra om tillverkningen av den explosiva varan sker inom godkända

gränsvärden, för att säkerställa att den explosiva varan överensstämmer

med de tillämpliga bestämmelserna.

4. CE-märkning och EU-försäkran om överensstämmelse

4.1 Tillverkaren ska fästa CE-märkningen och, under ansvar av det

anmälda organ som avses i punkt 3, organets identifikationsnummer

på varje enskild explosiv vara som överensstämmer med typen enligt

beskrivningen i EU-typintyget och uppfyller de väsentliga

säkerhetskraven i bilaga 2.

4.2 Tillverkaren ska upprätta en skriftlig EU-försäkran om

överensstämmelse för varje typ av explosiv vara och kunna uppvisa

den för de nationella myndigheterna i tio år efter det att den

explosiva varan har släppts ut på marknaden. I EU-försäkran om

överensstämmelse ska det anges för vilken typ av explosiv vara den

har upprättats.

En kopia av EU-försäkran om överensstämmelse ska på begäran

göras tillgänglig för de berörda myndigheterna.

25

MSBFS

2016:5

5. Tillverkarens representant

Tillverkarens representant får fullgöra tillverkarens skyldigheter enligt

punkt 4 om dessa skyldigheter specificeras i fullmakten och det sker på

tillverkarens uppdrag och ansvar.

III. MODUL D: Överensstämmelse med typ som grundar sig på

kvalitetssäkring av produktionen

1. Överensstämmelse med typ

Överensstämmelse med typ som grundar sig på kvalitetssäkring av

produktionen är den del av ett förfarande för bedömning av

överensstämmelse genom vilken tillverkaren fullgör skyldigheterna i

punkterna 2 och 5 samt säkerställer och försäkrar på eget ansvar att de

berörda explosiva varorna överensstämmer med typen enligt

beskrivningen i EU-typintyget och uppfyller de väsentliga

säkerhetskraven i bilaga 2.

2. Tillverkning

Tillverkaren ska tillämpa ett godkänt kvalitetssystem för tillverkning,

slutkontroll och provning av de berörda explosiva varorna enligt punkt 3

och kontrolleras enligt punkt 4.

3. Kvalitetssystem

3.1 Tillverkaren ska hos ett valfritt anmält organ ansöka om att få sitt

kvalitetssystem för de berörda explosiva varorna bedömt.

Ansökan ska innehålla

a) tillverkarens namn och adress och, om ansökan lämnas in av

tillverkarens representant, även dennes namn och adress,

b) en skriftlig försäkran om att samma ansökan inte har lämnats till

något annat anmält organ,

c) alla upplysningar av betydelse för den avsedda kategorin av

explosiva varor,

d) dokumentation av kvalitetssystemet,

e) den tekniska dokumentationen för den godkända typen, och en

kopia av EU-typintyget.

3.2 Kvalitetssystemet ska säkerställa att de explosiva varorna

överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EU-typintyget och

med de väsentliga säkerhetskraven i bilaga 2.

Alla faktorer, krav och bestämmelser som tillverkaren tagit hänsyn

till ska dokumenteras på ett systematiskt och överskådligt sätt i form

av skriftliga riktlinjer, förfaranden och instruktioner.

26

MSBFS

2016:5

Dokumentationen av kvalitetssystemet ska möjliggöra en enhetlig

tolkning av kvalitetssystemets program, planer, manualer och

protokoll.

Dokumentationen ska framför allt innehålla en fullgod beskrivning

av

a) kvalitetsmål och organisationsstruktur samt ledningens ansvar

och befogenheter beträffande produktkvaliteten,

b) de motsvarande metoder, processer och systematiska förfaranden

för tillverkning, kvalitetskontroll och kvalitetssäkring som

kommer att användas,

c) de undersökningar och provningar som kommer att utföras före,

under och efter tillverkningen samt hur ofta dessa kommer att

utföras,

d) kvalitetsdokumenten, t.ex. granskningsrapporter, provnings-

resultat, kalibreringsresultat och redogörelser för den berörda

personalens kvalifikationer etc.,

e) metoder för övervakning av att den erforderliga produkt-

kvaliteten uppnås och att kvalitetssystemet fungerar effektivt.

3.3 Det anmälda organet ska bedöma kvalitetssystemet för att avgöra om

det uppfyller kraven i punkt 3.2.

Det anmälda organet ska förutsätta att dessa krav är uppfyllda i fråga

om de delar av kvalitetssystemet som överensstämmer med

motsvarande specifikationer i relevant harmoniserad standard.

Utöver erfarenhet av kvalitetsledningssystem ska minst en av

revisionsgruppens deltagare ha erfarenhet av bedömning av det

aktuella produktområdet och den berörda produkttekniken, och

känna till de väsentliga säkerhetskraven i bilaga 2. Revisionen ska

även omfatta en inspektion hos tillverkaren. Revisionsgruppen ska

granska den tekniska dokumentation som avses i punkt 3.1 e) för att

kontrollera att tillverkaren känner till de relevanta kraven i de

väsentliga säkerhetskraven i bilaga 2 och kan utföra de

undersökningar som krävs för att säkerställa att den explosiva varan

överensstämmer med kraven.

Tillverkaren ska meddelas beslutet. Meddelandet ska innehålla

slutsatserna från revisionen och det motiverade beslutet.

3.4 Tillverkaren ska åta sig att fullgöra de skyldigheter som är förenade

med det godkända kvalitetssystemet och att upprätthålla det så att

det förblir ändamålsenligt och effektivt.

3.5 Tillverkaren ska informera det anmälda organ som har godkänt

kvalitetssystemet om alla ändringar som planeras i systemet.

27

MSBFS

2016:5

Det anmälda organet ska bedöma de föreslagna ändringarna och

avgöra om ett ändrat kvalitetssystem fortfarande uppfyller de krav

som avses i punkt 3.2 eller om en ny bedömning är nödvändig.

Organet ska meddela skälen till beslut. Meddelandet ska innehålla

slutsatserna från undersökningen och det motiverade beslutet.

4. Kontroll under det anmälda organets ansvar

4.1 Syftet med kontrollen är att försäkra sig om att tillverkaren fullgör de

skyldigheter som är förenade med det godkända kvalitetssystemet.

4.2 För att möjliggöra en bedömning ska tillverkaren ge det anmälda

organet tillträde till lokaler för tillverkning, kontroll, provning och

förvaring och tillhandahålla all nödvändig information, särskilt i

fråga om

a) dokumentationen av kvalitetssystemet,

b) kvalitetsdokumenten, t.ex. granskningsrapporter,

provningsresultat, kalibreringsresultat och redogörelser för den

berörda personalens kvalifikationer etc.

4.3 Det anmälda organet ska regelbundet genomföra revisioner för att

försäkra sig om att tillverkaren upprätthåller och tillämpar

kvalitetssystemet, samt lämna en revisionsberättelse till tillverkaren.

4.4 Det anmälda organet får dessutom göra oanmälda besök hos

tillverkaren. Under sådana besök får det anmälda organet vid behov

utföra eller låta utföra produktprovningar för att kontrollera att

kvalitetssystemet fungerar korrekt. Det anmälda organet ska lämna

en besöksrapport till tillverkaren och, om provning har utförts, en

provningsrapport.

5. CE-märkning och EU-försäkran om överensstämmelse

5.1 Tillverkaren ska fästa CE-märkningen och, under ansvar av det

anmälda organ som avses i punkt 3.1, organets

identifikationsnummer på varje enskild explosiv vara som

överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EU-typintyget

och som uppfyller de väsentliga säkerhetskraven i bilaga 2.

5.2 Tillverkaren ska upprätta en skriftlig EU-försäkran om

överensstämmelse för varje typ av explosiv vara och kunna uppvisa

den för de nationella myndigheterna i tio år efter det att den

explosiva varan har släppts ut på marknaden. I EU-försäkran om

överensstämmelse ska det anges för vilken typ av explosiv vara den

har upprättats.

En kopia av EU-försäkran om överensstämmelse ska på begäran

göras tillgänglig för de berörda myndigheterna.

28

MSBFS

2016:5

6. Tillverkaren ska under tio år efter det att tillverkningen av en explosiv

vara har upphört kunna uppvisa följande för de nationella

myndigheterna.

a) Den dokumentation som avses i punkt 3.1.

b) Information avseende sådana godkännanden av ändringar som avses

i punkt 3.5.

c) Sådana beslut och rapporter från det anmälda organet som avses i

punkterna 3.5, 4.3 och 4.4.

7. Varje anmält organ ska informera sin anmälande myndighet om de

godkännanden av kvalitetssystem som det har utfärdat eller dragit

tillbaka och ska regelbundet eller på begäran ge den anmälande

myndigheten tillgång till förteckningen över de godkännanden av

kvalitetssystem som det har avslagit, tillfälligt dragit tillbaka eller på

annat sätt belagt med restriktioner.

Varje anmält organ ska informera de övriga anmälda organen om de

godkännanden av kvalitetssystem som det har avslagit, tillfälligt eller

slutgiltigt, eller dragit tillbaka eller på annat sätt belagt med restriktioner

och, på begäran, informera om de godkännanden av kvalitetssystem

som det har utfärdat.

8. Tillverkarens representant

Tillverkarens representant får fullgöra tillverkarens skyldigheter enligt

punkterna 3.1, 3.5, 5 och 6 om dessa skyldigheter specificeras i

fullmakten och det sker på tillverkarens uppdrag och ansvar.

29

MSBFS

2016:5

IV. MODUL E: Överensstämmelse med typ som grundar sig på

kvalitetssäkring av produkter

1. Överensstämmelse med typ

Överensstämmelse med typ som grundar sig på kvalitetssäkring av

produkter är den del av ett förfarande för bedömning av

överensstämmelse genom vilken tillverkaren fullgör skyldigheterna i

punkterna 2 och 5, samt säkerställer och försäkrar på eget ansvar att de

berörda explosiva varorna överensstämmer med typen enligt

beskrivningen i EU-typintyget och uppfyller de väsentliga

säkerhetskraven i bilaga 2.

2. Tillverkning

Tillverkaren ska använda ett godkänt kvalitetssystem för slutkontroll

och provning av de berörda explosiva varorna enligt punkt 3 och

kontrolleras enligt punkt 4.

3. Kvalitetssystem

3.1 Tillverkaren ska hos ett valfritt anmält organ ansöka om att få sitt

kvalitetssystem för de berörda explosiva varorna bedömt.

Ansökan ska innehålla

a) tillverkarens namn och adress och, om ansökan lämnas in av

tillverkarens representant, även dennes namn och adress,

b) en skriftlig försäkran om att samma ansökan inte har lämnats till

något annat anmält organ,

c) alla upplysningar av betydelse för den planerade kategorin av

explosiv vara,

d) dokumentation av kvalitetssystemet,

e) den tekniska dokumentationen för den godkända typen, och en

kopia av EU-typintyget.

3.2 Kvalitetssystemet ska säkerställa att de explosiva varorna

överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EU-typintyget och

med de väsentliga säkerhetskraven i bilaga 2.

Alla faktorer, krav och bestämmelser som tillverkaren tagit hänsyn

till ska dokumenteras på ett systematiskt och överskådligt sätt i form

av skriftliga riktlinjer, förfaranden och instruktioner.

Dokumentationen av kvalitetssystemet ska möjliggöra en enhetlig

tolkning av kvalitetssystemets program, planer, manualer och

protokoll.

Dokumentationen ska framförallt innehålla en fullgod beskrivning

av

30

MSBFS

2016:5

a) kvalitetsmål och organisationsstruktur samt ledningens ansvar

och befogenheter beträffande produktkvaliteten,

b) de undersökningar och provningar som ska utföras efter

tillverkningen,

c) kvalitetsdokumenten, t.ex. granskningsrapporter,

provningsresultat, kalibreringsresultat och redogörelser för den

berörda personalens kvalifikationer, etc.,

d) metoder för övervakning av att kvalitetssystemet fungerar

effektivt.

3.3 Det anmälda organet ska bedöma kvalitetssystemet för att avgöra om

det uppfyller kraven i punkt 3.2.

Det anmälda organet ska förutsätta att dessa krav är uppfyllda i fråga

om de delar av kvalitetssystemet som överensstämmer med

motsvarande specifikationer i relevant harmoniserad standard.

Utöver erfarenhet av kvalitetsledningssystem ska minst en av

revisionsgruppens deltagare ha erfarenhet av bedömning av det

aktuella produktområdet och den berörda produkttekniken, och

känna till de väsentliga säkerhetskraven i bilaga 2. Revisionen ska

även omfatta en inspektion hos tillverkaren. Revisionsgruppen ska

granska den tekniska dokumentation som avses i punkt 3.1 e) för att

kontrollera att tillverkaren känner till de relevanta kraven i de

väsentliga säkerhetskraven i bilaga 2 och för att utföra de

undersökningar som krävs för att säkerställa att den explosiva varan

överensstämmer med kraven.

Tillverkaren ska meddelas beslutet. Meddelandet ska innehålla

slutsatserna från revisionen och det motiverade beslutet.

3.4 Tillverkaren ska åta sig att fullgöra de skyldigheter som är förenade

med det godkända kvalitetssystemet och att upprätthålla det så att

det förblir ändamålsenligt och effektivt.

3.5 Tillverkaren ska informera det anmälda organ som har godkänt

kvalitetssystemet om alla ändringar som planeras i systemet.

Det anmälda organet ska bedöma de föreslagna ändringarna och

avgöra om ett ändrat kvalitetssystem fortfarande uppfyller de krav

som avses i punkt 3.2 eller om en ny bedömning är nödvändig.

Organet ska meddela tillverkaren sitt beslut. Meddelandet ska

innehålla slutsatserna från undersökningen och det motiverade

beslutet.

4. Kontroll under det anmälda organets ansvar

4.1 Syftet med kontrollen är att försäkra sig om att tillverkaren fullgör

de skyldigheter som är förenade med det godkända kvalitets-

systemet.

31

MSBFS

2016:5

4.2 För att möjliggöra en bedömning ska tillverkaren ge det anmälda

organet tillträde till lokaler för tillverkning, kontroll, provning och

förvaring och göra all nödvändig information tillgänglig, särskilt i

fråga om

a) dokumentationen av kvalitetssystemet,

b) kvalitetsdokumenten, t.ex. granskningsrapporter,

provningsresultat, kalibreringsresultat och redogörelser för den

berörda personalens kvalifikationer etc.

4.3 Det anmälda organet ska regelbundet genomföra revisioner för att

försäkra sig om att tillverkaren upprätthåller och tillämpar

kvalitetssystemet, och ska lämna en revisionsberättelse till

tillverkaren.

4.4 Det anmälda organet får dessutom göra oanmälda besök hos

tillverkaren. Under sådana besök får det anmälda organet vid behov

utföra eller låta utföra produktprovningar för att kontrollera att

kvalitetssystemet fungerar korrekt. Det anmälda organet ska lämna

en besöksrapport till tillverkaren och, om provning har utförts, en

provningsrapport.

5. CE-märkning och EU-försäkran om överensstämmelse

5.1 Tillverkaren ska fästa CE-märkningen och, under ansvar av det

anmälda organ som avses i punkt 3.1, organets identifikations-

nummer på varje enskild explosiv vara som överensstämmer med

typen enligt beskrivningen i EU-typintyget och som uppfyller de

väsentliga säkerhetskraven i bilaga 2.

5.2 Tillverkaren ska upprätta en skriftlig EU-försäkran om

överensstämmelse för varje typ av explosiv vara och kunna uppvisa

den för de nationella myndigheterna i tio år efter det att den

explosiva varan har släppts ut på marknaden. I EU-försäkran om

överensstämmelse ska det anges för vilken typ av explosiv vara den

har upprättats.

En kopia av EU-försäkran om överensstämmelse ska på begäran

göras tillgänglig för de berörda myndigheterna.

6. Tillverkaren ska under tio år efter det att den explosiva varan har släppts

ut på marknaden kunna uppvisa följande för de nationella

myndigheterna.

a) Den dokumentation som avses i punkt 3.1.

b) Information avseende sådana godkännanden av ändringar som avses

i punkt 3.5.

32

MSBFS

2016:5

c) Sådana beslut och rapporter från det anmälda organet som avses i

punkterna 3.5, 4.3 och 4.4.

7. Varje anmält organ ska informera sin anmälande myndighet om de

godkännanden av kvalitetssystem som det har utfärdat eller dragit

tillbaka och ska regelbundet eller på begäran ge den anmälande

myndigheten tillgång till förteckningen över de godkännanden av

kvalitetssystem som det har avslagit, tillfälligt dragit tillbaka eller på

annat sätt belagt med restriktioner.

Varje anmält organ ska informera de övriga anmälda organen om de

godkännanden av kvalitetssystem som det har avslagit eller tillfälligt

eller permanent dragit tillbaka och, på begäran, om de godkännanden av

kvalitetssystem som det har utfärdat.

8. Tillverkarens representant

Tillverkarens representant får fullgöra tillverkarens skyldigheter enligt

punkterna 3.1, 3.5, 5 och 6 om dessa skyldigheter specificeras i

fullmakten och det sker på tillverkarens uppdrag och ansvar.

V. MODUL F: Överensstämmelse med typ som grundar sig på

produktverifiering

1. Överensstämmelse med typ

Överensstämmelse med typ som grundar sig på produktverifiering är

den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom

vilken tillverkaren fullgör skyldigheterna i punkterna 2, 5.1 och 6 samt

säkerställer och försäkrar på eget ansvar att de berörda explosiva

varorna, som har genomgått kontroll enligt punkt 3, överensstämmer

med typen enligt beskrivningen i EU-typintyget och uppfyller de

väsentliga säkerhetskraven i bilaga 2.

2. Tillverkning

Tillverkaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att tillverkningen och

övervakningen av den ska leda till att de tillverkade explosiva varorna

överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EU-typintyget och

med de väsentliga säkerhetskraven i bilaga 2.

33

MSBFS

2016:5

3. Kontroll

Ett anmält organ, som tillverkaren valt, ska utföra vederbörliga

undersökningar och provningar för att kontrollera att de explosiva

varorna överensstämmer med den godkända typen enligt beskrivningen i

EU-typintyget och uppfyller de väsentliga säkerhetskraven i bilaga 2.

Undersökningarna och provningarna för att kontrollera att de explosiva

varorna uppfyller de väsentliga säkerhetskraven i bilaga 2 ska, enligt

tillverkarens val, utföras antingen genom undersökning och provning av

varje produkt enligt punkt 4 eller genom undersökning och provning av

produkterna på statistisk grund enligt punkt 5.

4. Kontroll av överensstämmelse genom undersökning och provning av

varje enskild produkt

4.1 Alla explosiva varor ska undersökas var för sig. Provningar enligt

relevanta harmoniserade standarder eller likvärdiga provningar som

anges i andra relevanta tekniska specifikationer, ska utföras för att

fastställa om de explosiva varorna överensstämmer med den

godkända typen i EU-typintyget och med de väsentliga

säkerhetskraven i bilaga 2. Om det inte finns någon harmoniserad

standard ska det berörda anmälda organet bestämma vilka

provningar som ska utföras.

4.2 Det anmälda organet ska utfärda ett intyg om överensstämmelse i

fråga om de utförda undersökningarna och provningarna, och ska

fästa sitt identifikationsnummer på varje godkänd explosiv vara,

eller ansvara för att någon annan fäster det.

Tillverkaren ska hålla intygen om överensstämmelse tillgängliga för

kontroll av de nationella myndigheterna i tio år efter det att den

explosiva varan har släppts ut på marknaden.

5. Statistisk kontroll av överensstämmelse

5.1 Tillverkaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att tillverkningen

och övervakningen av den leder till att varje tillverkat parti är

enhetligt, och ska uppvisa sina explosiva varor för kontroll i form av

enhetliga partier.

5.2 Ett slumpmässigt urval ska göras ur varje parti. Alla explosiva varor

i urvalet ska undersökas var för sig och provningar enligt relevanta

harmoniserade standarder, eller likvärdiga provningar i andra

relevanta tekniska specifikationer, ska utföras för att fastställa om

produkterna överensstämmer med den godkända typen i EU-

typintyget och med de väsentliga säkerhetskraven i bilaga 2, så att

man kan avgöra om partiet ska godkännas eller inte. Om det inte

finns någon harmoniserad standard ska det berörda anmälda organet

bestämma vilka provningar som ska utföras.

34

MSBFS

2016:5

5.3 Om ett parti godkänns ska samtliga explosiva varor i detta parti

anses vara godkända, utom de explosiva varor i urvalet som inte

klarade provningarna.

Det anmälda organet ska utfärda ett intyg om överensstämmelse i

fråga om de utförda undersökningarna och provningarna, och ska

fästa sitt identifikationsnummer på varje godkänd explosiv vara,

eller ansvara för att någon annan fäster det.

Tillverkaren ska hålla intygen om överensstämmelse tillgängliga för

de nationella myndigheterna i tio år efter det att den explosiva varan

har släppts ut på marknaden.

5.4 Om ett parti underkänns ska det anmälda organet eller den behöriga

myndigheten vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att det partiet

släpps ut på marknaden. Om det ofta förekommer underkända partier

får det anmälda organet tills vidare upphöra med den statistiska

kontrollen och vidta lämpliga åtgärder.

6. CE-märkning och EU-försäkran om överensstämmelse

6.1 Tillverkaren ska fästa CE-märkningen och, under ansvar av det

anmälda organ som avses i punkt 3, organets identifikationsnummer

på varje enskild explosiv vara som överensstämmer med typen enligt

beskrivningen i EU-typintyget och uppfyller de väsentliga

säkerhetskraven i bilaga 2.

6.2 Tillverkaren ska upprätta en skriftlig EU-försäkran om

överensstämmelse för varje typ av explosiv vara och kunna uppvisa

den för de nationella myndigheterna i tio år efter det att den

explosiva varan har släppts ut på marknaden. I EU-försäkran om

överensstämmelse ska det anges för vilken typ av explosiv vara den

har upprättats.

En kopia av EU-försäkran om överensstämmelse ska på begäran

göras tillgänglig för de berörda myndigheterna.

Om det anmälda organ som avses i punkt 3 godkänner det och

ansvarar för det, får tillverkaren också fästa organets

identifikationsnummer på de explosiva varorna.

Om det anmälda organet godkänner det, och ansvarar för det, får

tillverkaren fästa organets identifikationsnummer på de explosiva

varorna under tillverkningen.

7. Tillverkarens representant

Tillverkarens representant får fullgöra tillverkarens skyldigheter om det

specificeras i fullmakten och det sker på tillverkarens uppdrag och

ansvar. Tillverkarens representant får inte fullgöra någon av de

skyldigheter som åligger tillverkaren enligt punkterna 2 och 5.1.

35

MSBFS

2016:5

VI. MODUL G: Överensstämmelse som grundar sig på kontroll av

enskilda produkter

1. Överensstämmelse

Överensstämmelse som grundar sig på kontroll av enskilda produkter är

det förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilket

tillverkaren fullgör skyldigheterna i punkterna 2, 3 och 5, samt

säkerställer och försäkrar på eget ansvar att den berörda explosiva varan

som har genomgått kontroll enligt punkt 4, uppfyller de väsentliga

säkerhetskraven i bilaga 2.

2. Teknisk dokumentation

2.1 Tillverkaren ska upprätta den tekniska dokumentationen och göra

den tillgänglig för det anmälda organ som avses i punkt 4.

Dokumentationen ska göra det möjligt att bedöma om den explosiva

varan uppfyller de relevanta kraven i de väsentliga säkerhetskraven i

bilaga 2 och innehålla en tillfredsställande analys och bedömning av

riskerna. Den tekniska dokumentationen ska innehålla de tillämpliga

kraven och, i den mån det krävs för bedömningen, även en

beskrivning av den explosiva varans konstruktion, tillverkning och

funktion.

Den tekniska dokumentationen ska i tillämpliga fall innehålla minst

följande.

a) En allmän beskrivning av den explosiva varan.

b) Konstruktions- och tillverkningsritningar samt scheman över

komponenter, delmonteringar, kretsar etc.

c) Beskrivningar och förklaringar som krävs för att förstå dessa

ritningar och scheman och hur den explosiva varan fungerar.

d) En förteckning över de harmoniserade standarder som helt eller

delvis har följts.

I de fall där de harmoniserade standarderna inte har följts, ska

beskrivningar ges av de lösningar som har valts för att uppfylla

de väsentliga säkerhetskraven i bilaga 2, inklusive en förteckning

över andra relevanta tekniska specifikationer som följts. När det

gäller harmoniserade standarder som delvis följts ska det i den

tekniska dokumentationen specificeras vilka delar som har

tillämpats. Hänvisningar till de harmoniserade standarderna ska

ha offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

e) Resultat av konstruktionsberäkningar och undersökningar etc.

f) Provningsrapporter.

36

MSBFS

2016:5

2.2 Tillverkaren ska hålla den tekniska dokumentationen tillgänglig för

de berörda nationella myndigheterna i tio år efter det att den

explosiva varan har släppts ut på marknaden.

3. Tillverkning

Tillverkaren ska vidta alla erforderliga åtgärder för att tillverkningen och

övervakningen av den ska leda till att den tillverkade explosiva varan

överensstämmer med de väsentliga säkerhetskraven i bilaga 2.

4. Kontroll

Ett anmält organ, som tillverkaren valt, ska utföra eller låta utföra

undersökningar och provningar enligt relevanta harmoniserade

standarder eller likvärdiga provningar i andra relevanta tekniska

specifikationer, för att kontrollera att den explosiva varan uppfyller de

väsentliga säkerhetskraven i bilaga 2. Om det inte finns någon

harmoniserad standard ska det berörda anmälda organet bestämma vilka

provningar som ska utföras.

Det anmälda organet ska utfärda ett intyg om överensstämmelse i fråga

om de utförda undersökningarna och provningarna och ska fästa sitt

identifikationsnummer på den godkända explosiva varan, eller ansvara

för att någon annan fäster det.

Tillverkaren ska hålla intygen om överensstämmelse tillgängliga för de

nationella myndigheterna i tio år efter det att den explosiva varan har

släppts ut på marknaden.

5. CE-märkning och EU-försäkran om överensstämmelse

5.1 Tillverkaren ska fästa CE-märkningen och, under ansvar av det

anmälda organ som avses i punkt 4, organets identifikationsnummer

på varje explosiv vara som uppfyller de väsentliga säkerhetskraven i

bilaga 2.

5.2 Tillverkaren ska upprätta en skriftlig EU-försäkran om

överensstämmelse och kunna uppvisa den för de nationella

myndigheterna i tio år efter det att den explosiva varan har släppts ut

på marknaden. I EU-försäkran om överensstämmelse ska det anges

för vilken explosiv vara den har upprättats.

En kopia av EU-försäkran om överensstämmelse ska på begäran

göras tillgänglig för de berörda myndigheterna.

6. Tillverkarens representant

Tillverkarens representant får fullgöra tillverkarens skyldigheter enligt

punkterna 2.2 och 5, om dessa skyldigheter specificeras i fullmakten och

det sker på tillverkarens uppdrag och ansvar.

37

MSBFS

2016:5

Bilaga 4

EU-försäkran om överensstämmelse (nr XXXX) 3

1. Produkt-, typ-, parti- eller serienummer:

2. Namn och adress på tillverkaren och, i förekommande fall, dennes

representant:

3. Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget

ansvar.

4. Föremål för försäkran (identifiera produkten så att den kan spåras):

5. Föremålet för försäkran ovan överensstämmer med den relevanta

harmoniserade unionslagstiftningen:

6. Hänvisningar till de relevanta harmoniserade standarder som använts

eller hänvisningar till de andra tekniska specifikationer enligt vilka

överensstämmelsen försäkras:

7. Det anmälda organet … (namn, nummer) har utfört … (beskrivning av

åtgärden) och utfärdat intyg:

8. Ytterligare information:

Undertecknat för:

(ort och datum):

(namn, befattning) (namnteckning):

3 Det är frivilligt för tillverkaren att numrera EU-försäkran om överensstämmelse.

38

MSBFS

2016:5

Bilaga 5

Exempel på identitetsmärkningens utformning

Alfa Explosiv AB

SE 023 100806 B 34512 345101

39

MSBFS

2016:5

Beställningsadress:

Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90, www.wolterskluwer.se

E-post: kundservice@wolterskluwer.se

40