MSBFS 2016:9

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg (RID-S) ............................................................................................1 1 Bilaga 1 1

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps författningssamling

Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ISSN 2000-1886

MSBFS

2016:9

RID-S

2017

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg

Beställningsadress

Wolters Kluwers kundservice

106 47 Stockholm

telefon 08-598 191 90

e-post kundservice@wolterskluwer.se

internet www.wolterskluwer.se

ISSN 2000-1886

Publikationsnummer MSB1026, januari 2017

ISBN 978-91-7383-683-8

1

5

7

7

7

8

13

16

19

19

43

45

45

45

47

49

49

49

52

57

57

57

59

59

62

64

68

71

71

75

75

77

77

78

78

78

81

81

81

82

87

88

93

95

103

107

Innehållsförteckning

Sid

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om

transport av farligt gods på järnväg (RID-S) ............................................................................................1

Bilaga 1

1

Allmänna bestämmelser .........................................................................................................5

1.1

Giltighetsområde och tillämpning ...............................................................................................

1.1.1

Struktur ...................................................................................................................................................

1.1.2

Giltighetsområde ....................................................................................................................................

1.1.3

Undantag ................................................................................................................................................

1.1.4

Andra bestämmelsers tillämpning ..........................................................................................................

1.1.5

Tillämpning av standarder ......................................................................................................................

1.2

Definitioner och måttenheter ......................................................................................................

1.2.1

Definitioner ............................................................................................................................................

1.2.2

Måttenheter .............................................................................................................................................

1.3

Utbildning av personer delaktiga vid transport av farligt gods ...................................................

1.3.1

Giltighetsområde och tillämpning ..........................................................................................................

1.3.2

Utbildningens uppläggning ....................................................................................................................

1.3.3

Dokumentation .......................................................................................................................................

1.4

Skyldigheter hos delaktiga ..........................................................................................................

1.4.1

Allmänna säkerhetsåtgärder ...................................................................................................................

1.4.2

Huvuddelaktigas skyldigheter ................................................................................................................

1.4.3

Andra delaktigas skyldigheter ................................................................................................................

1.5

Avvikelser ...................................................................................................................................

1.5.1

Temporära avvikelser .............................................................................................................................

1.5.2

Militära sändningar .................................................................................................................................

1.6

Övergångsbestämmelser .............................................................................................................

1.6.1

Allmänt ...................................................................................................................................................

1.6.2

Tryckkärl och kärl för klass 2 .................................................................................................................

1.6.3

Cisternvagnar och batterivagnar .............................................................................................................

1.6.4

Tankcontainrar, UN-tankar och MEG-containrar ...................................................................................

1.6.5

Tills vidare blank ....................................................................................................................................

1.6.6

Klass 7 ....................................................................................................................................................

1.7

Allmänna bestämmelser för radioaktiva ämnen ..........................................................................

1.7.1

Giltighetsområde och tillämpning ..........................................................................................................

1.7.2

Strålskyddsprogram ................................................................................................................................

1.7.3

Ledningssystem ......................................................................................................................................

1.7.4

Särskild överenskommelse .....................................................................................................................

1.7.5

Radioaktiva ämnen med andra farliga egenskaper .................................................................................

1.7.6

Överskridna gränsvärden ........................................................................................................................

1.8

Åtgärder för kontroll och annat stöd för att uppfylla säkerhetsbestämmelserna .........................

1.8.1

Myndighetskontroll av farligt gods ........................................................................................................

1.8.2

Myndighetssamråd .................................................................................................................................

1.8.3

Säkerhetsrådgivare .................................................................................................................................

1.8.4

Förteckning över behöriga myndigheter och av dem utsedda organ

1.8.5

Rapportering av olyckor och tillbud med farligt gods ............................................................................

1.8.6

Administrativ styrning av ansökan om bedömning av överensstämmelse,

återkommande kontroll, mellanliggande kontroll och revisionskontroll beskriven i

1.8.7 ........................................................................................................................................................

1.8.7

Förfarande för bedömning av överensstämmelse och återkommande kontroll ......................................

1.8.8

Förfarande för bedömning av överensstämmelse av engångsbehållare för gas ......................................

1.9

Transportrestriktioner genom behörig myndighet ......................................................................

......................................................

Sid.

109

109

109

110

115

117

119

119

120

121

128

128

129

129

158

169

175

188

192

195

200

215

228

236

262

268

289

289

289

291

292

294

297

299

301

301

301

303

305

305

313

459

461

503

557

558

558

561

561

562

1.10

Bestämmelser om transportskydd ...............................................................................................

1.10.1

Allmänna bestämmelser .........................................................................................................................

1.10.2

Utbildning om transportskydd ................................................................................................................

1.10.3

Bestämmelser för farligt gods med hög riskpotential .............................................................................

1.11

Interna nödlägesplaner för rangerbangårdar ...............................................................................

2

Klassificering .............................................................................................................................

2.1

Allmänna bestämmelser ..............................................................................................................

2.1.1

Inledning .................................................................................................................................................

2.1.2

Principer för klassificering .....................................................................................................................

2.1.3

Klassificering av ämnen som inte är namngivna, inklusive lösningar och blandningar

(såsom beredningar och avfall) ..............................................................................................................

2.1.4

Klassificering av prover .........................................................................................................................

2.1.5

Klassificering av tömda ej rengjorda uttjänta förpackningar

2.2

Särskilda bestämmelser för de enskilda klasserna ......................................................................

2.2.1

Klass 1

Explosiva ämnen och föremål .............................................................................................

2.2.2

Klass 2

Gaser ...................................................................................................................................

2.2.3

Klass 3

Brandfarliga vätskor ...........................................................................................................

2.2.41

Klass 4.1 Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen, polymeriserande ämnen .........................

och fasta okänsliggjorda explosivämnen ............................................................................

2.2.42

Klass 4.2 Självantändande ämnen ......................................................................................................

2.2.43

Klass 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten ...........................................

2.2.51

Klass 5.1 Oxiderande ämnen ..............................................................................................................

2.2.52

Klass 5.2 Organiska peroxider............................................................................................................

2.2.61

Klass 6.1 Giftiga ämnen .....................................................................................................................

2.2.62

Klass 6.2 Smittförande ämnen ............................................................................................................

2.2.7

Klass 7

Radioaktiva ämnen .............................................................................................................

2.2.8

Klass 8

Frätande ämnen ...................................................................................................................

2.2.9

Klass 9

Övriga farliga ämnen och föremål ......................................................................................

2.3

Testmetoder.................................................................................................................................

2.3.0

Allmänt ...................................................................................................................................................

2.3.1

Utsvettningstest för blandsprängämnen av typ A ...................................................................................

2.3.2

Tester för blandningar av nitrerad cellulosa i klass 4.1 ..........................................................................

2.3.3

Tester av brandfarliga vätskor i klass 3, 6.1 och 8 .................................................................................

2.3.4

Testmetod för bestämning av flytbarhet .................................................................................................

2.3.5

Klassificering av metallorganiska ämnen i klasserna 4.2 och 4.3 ..........................................................

3

Förteckning över farligt gods, särbestämmelser och undantag för farligt

gods förpackat i begränsade och reducerade mängder .........................................................

3.1

Allmänt .......................................................................................................................................

3.1.1

Inledning .................................................................................................................................................

3.1.2

Officiell transportbenämning ..................................................................................................................

3.1.3

Lösningar eller blandningar ....................................................................................................................

3.2

Förteckning över farligt gods ......................................................................................................

3.2.1

Tabell A: Förteckning över farligt gods i UN-nummerordning..............................................................

Tabell A ..................................................................................................................................................

3.2.2

Tabell B: Förteckning över farligt gods i alfabetisk ordning ..................................................................

Tabell B ..................................................................................................................................................

3.3

Särbestämmelser för vissa ämnen eller föremål..........................................................................

3.4

Farligt gods förpackat i begränsade mängder .............................................................................

3.4.7

Märkning av kollin innehållande begränsade mängder ..........................................................................

3.4.8

Märkning av kollin innehållande begränsade mängder förpackade i överensstämmelse

med bestämmelserna i ICAO:s tekniska instruktioner, del 3, kapitel 4 ..................................................

3.5

Farligt gods förpackat i reducerade mängder ..............................................................................

3.5.1

Reducerade mängder ..............................................................................................................................

3.5.2

Förpackningar .........................................................................................................................................

............................................................

562

563

564

565

567

569

569

598

598

603

686

687

691

692

694

697

705

705

710

711

713

714

729

729

729

733

748

756

761

761

761

763

763

763

765

767

767

767

767

768

768

775

775

780

789

789

3.5.3

Provning av kollin ..................................................................................................................................

3.5.4

Märkning av kollin .................................................................................................................................

3.5.5

Största antalet kollin i en vagn eller container........................................................................................

3.5.6

Dokumentation .......................................................................................................................................

4

Bestämmelser för förpackningar och tankar .........................................................................

4.1

Användning av förpackningar, inklusive IBC-behållare och storförpackningar ........................

4.1.1

Allmänna bestämmelser för förpackning av farligt gods i förpackningar, inklusive

IBC-behållare och storförpackningar .....................................................................................................

4.1.2

Allmänna tilläggsbestämmelser för användning av IBC-behållare ........................................................

4.1.3

Allmänna bestämmelser för förpackningsinstruktioner ..........................................................................

4.1.4

Förteckning över förpackningsinstruktioner ...........................................................................................

4.1.5

Särskilda förpackningsbestämmelser för gods i klass 1 .........................................................................

4.1.6

Särskilda förpackningsbestämmelser för gods i klass 2 och för gods i andra klasser

som tillordnats förpackningsinstruktion P200 ........................................................................................

4.1.7

Särskilda förpackningsbestämmelser för organiska peroxider i klass 5.2 och

självreaktiva ämnen i klass 4.1 ...............................................................................................................

4.1.8

Särskilda förpackningsbestämmelser för smittförande ämnen i klass 6.2 ..............................................

4.1.9

Särskilda förpackningsbestämmelser för radioaktiva ämnen .................................................................

4.1.10

Särskilda bestämmelser för samemballering ..........................................................................................

4.2

Användning av UN-tankar och UN-MEG-containrar .................................................................

4.2.1

Allmänna bestämmelser för användning av UN-tankar för transport av ämnen i klass 1

och klass 3 till och med 9 .......................................................................................................................

4.2.2

Allmänna bestämmelser för användning av UN-tankar för transport av ej kylda

kondenserade gaser och kemikalier under tryck .....................................................................................

4.2.3

Allmänna bestämmelser för användning av UN-tankar för transport av kylda

kondenserade gaser .................................................................................................................................

4.2.4

Allmänna bestämmelser för användning av UN-MEG-containrar .........................................................

4.2.5

UN-tankinstruktioner och särskilda bestämmelser för UN-tankar .........................................................

4.3

Användning av cisternvagnar, avmonterbara tankar, tankcontainrar och

växeltankar med tankskal av metall, samt batterivagnar och MEG-containrar ..........................

4.3.1

Giltighetsområde ....................................................................................................................................

4.3.2

Bestämmelser för alla klasser .................................................................................................................

4.3.3

Särskilda bestämmelser för klass 2 .........................................................................................................

4.3.4

Särskilda bestämmelser för klass 3 till och med 9 ..................................................................................

4.3.5

Särbestämmelser .....................................................................................................................................

4.4

Användning av tankcontainrar inklusive växeltankar med tankskal av

fiberarmerad plast .......................................................................................................................

4.4.1

Allmänt ...................................................................................................................................................

4.4.2

Drift ........................................................................................................................................................

4.5

Användning av slamsugartankar .................................................................................................

4.5.1

Användning ............................................................................................................................................

4.5.2

Drift ........................................................................................................................................................

5

Bestämmelser för avsändning ..................................................................................................

5.1

Allmänna bestämmelser ..............................................................................................................

5.1.1

Tillämpning och allmänna bestämmelser ...............................................................................................

5.1.2

Användning av overpack ........................................................................................................................

5.1.3

Tömda ej rengjorda förpackningar (inklusive IBC-behållare och storförpackningar), tömda

tankar, tömda vagnar och tömda containrar för transport i bulk .............................................................

5.1.4

Samemballering ......................................................................................................................................

5.1.5

Allmänna bestämmelser för klass 7 ........................................................................................................

5.2

Märkning och etikettering ...........................................................................................................

5.2.1

Märkning av kollin .................................................................................................................................

5.2.2

Etikettering av kollin ..............................................................................................................................

5.3

Storetiketter och märkning ..........................................................................................................

5.3.1

Storetiketter ............................................................................................................................................

792

799

799

800

800

801

801

801

813

814

819

819

823

823

823

825

831

833

833

834

836

841

854

864

867

867

872

895

900

907

911

917

917

917

917

917

919

925

925

925

926

926

926

928

5.3.2

Märkning med orangefärgad skylt ..........................................................................................................

5.3.3

Märkning för ämnen som transporteras vid förhöjd temperatur .............................................................

5.3.4

Rangeringsetikett enligt förlaga nr 13 och 15 .........................................................................................

5.3.5

Orangefärgat band ..................................................................................................................................

5.3.6

Märkning för miljöfarliga ämnen

5.4

Dokumentation ............................................................................................................................

5.4.0

Allmänna bestämmelser .........................................................................................................................

5.4.1

Godsdeklaration för transport av farligt gods och tillhörande information ............................................

5.4.2

Stuvningsintyg för containrar/fordon .....................................................................................................

5.4.3

Skriftliga instruktioner ...........................................................................................................................

5.4.4

Bevarande av transportinformation om farligt gods ...............................................................................

5.4.5

Exempel på formulär för multimodal transport av farligt gods ..............................................................

5.5

Särskilda bestämmelser ...............................................................................................................

5.5.1

Borttagen ................................................................................................................................................

5.5.2

Särskilda bestämmelser för gasbehandlade lastbärare (UN 3359) .........................................................

5.5.3

Särskilda bestämmelser för kollin, vagnar och containrar innehållande ämnen som

medför risk för kvävning när dessa används i syfte att kyla eller konditionera (såsom

torris (UN 1845) eller kväve, kyld, flytande (UN 1977) eller argon, kyld, flytande (UN

1951))

6

Bestämmelser för tillverkning och provning av förpackningar, IBC-

behållare, storförpackningar, tankar och bulkcontainrar ....................................................

6.1

Bestämmelser för tillverkning och provning av förpackningar ..................................................

6.1.1

Allmänt ...................................................................................................................................................

6.1.2

Kod för att beteckna förpackningstyp ....................................................................................................

6.1.3

Märkning ................................................................................................................................................

6.1.4

Bestämmelser för förpackningar ............................................................................................................

6.1.5

Bestämmelser för provning av förpackningar ........................................................................................

6.1.6

Modellvätskor för verifiering av kemisk kompatibilitet hos förpackningar av polyeten,

inklusive IBC-behållare, enligt 6.1.5.2.6 respektive 6.5.6.3.5 ................................................................

6.2

Bestämmelser för tillverkning och provning av tryckkärl, aerosolbehållare,

engångsbehållare för gas och bränslecellsbehållare för kondenserad brandfarlig

gas ...............................................................................................................................................

6.2.1

Allmänna bestämmelser .........................................................................................................................

6.2.2

Bestämmelser för UN-tryckkärl .............................................................................................................

6.2.3

Bestämmelser för icke UN-tryckkärl ......................................................................................................

6.2.4

Bestämmelser för icke UN-tryckkärl som konstruerats, tillverkats och provats i

överensstämmelse med angivna standarder ............................................................................................

6.2.5

Bestämmelser för icke UN-tryckkärl som inte konstruerats, tillverkats och provats i

överensstämmelse med angivna standarder ............................................................................................

6.2.6

Allmänna bestämmelser för aerosolbehållare, engångsbehållare för gas och

bränslecellsbehållare för kondenserad brandfarlig gas ...........................................................................

6.3

Bestämmelser för konstruktion och provning av förpackningar för smittförande

ämnen av kategori A i klass 6.2 ..................................................................................................

6.3.1

Allmänt ...................................................................................................................................................

6.3.2

Bestämmelser för förpackningar ............................................................................................................

6.3.3

Kod för att beteckna förpackningstyp ....................................................................................................

6.3.4

Märkning ................................................................................................................................................

6.3.5

Bestämmelser för provning av förpackningar ........................................................................................

6.4

Bestämmelser för tillverkning, provning och godkännande av kollin för

radioaktiva ämnen och för godkännanden av sådana ämnen ......................................................

6.4.1

Tills vidare blank ....................................................................................................................................

6.4.2

Allmänna bestämmelser .........................................................................................................................

6.4.3

Tills vidare blank ....................................................................................................................................

6.4.4

Bestämmelser för undantagna kollin ......................................................................................................

6.4.5

Bestämmelser för industrikollin .............................................................................................................

6.4.6

Bestämmelser för kollin innehållande uranhexafluorid ..........................................................................

...........................................................................................................

....................................................................................................................................................

928

930

932

932

933

937

938

938

938

940

940

941

942

942

943

944

945

957

957

959

963

963

965

973

985

985

985

986

987

990

997

997

997

1019

1036

1051

1061

1061

1061

1085

1098

1109

6.4.7

Bestämmelser för kollin av typ A ...........................................................................................................

6.4.8

Bestämmelser för kollin av typ B(U) .....................................................................................................

6.4.9

Bestämmelser för kollin av typ B(M) .....................................................................................................

6.4.10

Bestämmelser för kollin av typ C ...........................................................................................................

6.4.11

Bestämmelser för kollin som innehåller fissila ämnen ...........................................................................

6.4.12

Provningsmetoder och verifiering av överensstämmelse .......................................................................

6.4.13

Provning av inneslutningssystemets och skärmningens integritet samt utvärdering av

kriticitetssäkerhet ....................................................................................................................................

6.4.14

Träffyta för fallprovning.........................................................................................................................

6.4.15

Provning för att verifiera förmågan att motstå normala transportförhållanden ......................................

6.4.16

Tilläggsprovning av kollin av typ A för vätskor och gaser ....................................................................

6.4.17

Provning för att verifiera förmågan att motstå olycksrelaterade transportförhållanden .........................

6.4.18

Utvidgad vattennedsänkningsprovning för kollin av typ B(U) och typ B(M)

innehållande mer än 105 A

2

och för kollin av typ C ...............................................................................

6.4.19

Vattenläckageprovning för kollin som innehåller fissila ämnen ............................................................

6.4.20

Provningar för kollin av typ C ................................................................................................................

6.4.21

Kontroll av förpackningar avsedda för 0,1 kg eller mer uranhexafluorid ..............................................

6.4.22

Konstruktionsgodkännande av kollin och ämnen ...................................................................................

6.4.23

Ansökan och godkännande för transport av radioaktiva ämnen .............................................................

6.5

Bestämmelser för tillverkning och provning av IBC-behållare ..................................................

6.5.1

Allmänna bestämmelser .........................................................................................................................

6.5.2

Märkning ................................................................................................................................................

6.5.3

Tillverkningsbestämmelser .....................................................................................................................

6.5.4

Provning, typgodkännande och kontroll .................................................................................................

6.5.5

Särskilda bestämmelser för IBC-behållare .............................................................................................

6.5.6

Provningsbestämmelser för IBC-behållare .............................................................................................

6.6

Bestämmelser för tillverkning och provning av storförpackningar ............................................

6.6.1

Allmänt ...................................................................................................................................................

6.6.2

Kod för att beteckna slag av storförpackning .........................................................................................

6.6.3

Märkning ................................................................................................................................................

6.6.4

Särskilda bestämmelser för storförpackningar .......................................................................................

6.6.5

Provningsbestämmelser för storförpackningar .......................................................................................

6.7

Bestämmelser för konstruktion, tillverkning, kontroll och provning av UN-

tankar och UN-MEG-containrar .................................................................................................

6.7.1

Tillämpning och allmänna bestämmelser ...............................................................................................

6.7.2

Bestämmelser för konstruktion, tillverkning, kontroll och provning av UN-tankar

avsedda för transport av ämnen i klass 1 och klass 3 till och med 9 ......................................................

6.7.3

Bestämmelser för konstruktion, tillverkning, kontroll och provning av UN-tankar

avsedda för transport av ej kylda kondenserade gaser ............................................................................

6.7.4

Bestämmelser för konstruktion, tillverkning, kontroll och provning av UN-tankar

avsedda för transport av kylda kondenserade gaser ...............................................................................

6.7.5

Bestämmelser för konstruktion, tillverkning, kontroll och provning av UN-MEG-

containrar avsedda för transport av ej kylda gaser .................................................................................

6.8

Bestämmelser för tillverkning, utrustning, typgodkännande, kontroll och

provning samt märkning av cisternvagnar, avmonterbara tankar, tankcontainrar

och växeltankar med tankskal av metall samt batterivagnar och MEG-containrar .....................

6.8.1

Giltighetsområde ....................................................................................................................................

6.8.2

Bestämmelser för alla klasser .................................................................................................................

6.8.3

Särskilda bestämmelser för klass 2 .........................................................................................................

6.8.4

Särbestämmelser .....................................................................................................................................

6.8.5

Bestämmelser om material och tillverkning för tankskal till cisternvagnar och

tankcontainrar, för vilka ett provtryck på minst 1 MPa (10 bar) krävs, och för tankskal

till cisternvagnar och tankcontainrar avsedda för transport av kylda kondenserade

gaser i klass 2 .........................................................................................................................................

1115

1115

1115

1120

1120

1122

1123

1125

1125

1125

1126

1128

1129

1129

1129

1129

1130

1131

1137

1139

1141

1143

1143

1145

1147

1151

1153

1153

1153

1155

1156

1156

1156

1156

1157

1157

1157

1158

1167

1169

6.9

Bestämmelser för konstruktion, tillverkning, utrustning, typgodkännande,

kontroll, provning samt märkning av tankcontainrar och växeltankar av

fiberarmerad plast .......................................................................................................................

6.9.1

Allmänt ...................................................................................................................................................

6.9.2

Tillverkning ............................................................................................................................................

6.9.3

Utrustning ...............................................................................................................................................

6.9.4

Typprovning och typgodkännande .........................................................................................................

6.9.5

Kontroll ..................................................................................................................................................

6.9.6

Märkning ................................................................................................................................................

6.10

Bestämmelser för tillverkning, utrustning, typgodkännande, kontroll och

märkning av slamsugartankar .....................................................................................................

6.10.1

Allmänt ...................................................................................................................................................

6.10.2

Tillverkning ............................................................................................................................................

6.10.3

Utrustning ...............................................................................................................................................

6.10.4

Kontroll ..................................................................................................................................................

6.11

Bestämmelser för konstruktion, tillverkning, kontroll och provning av

bulkcontainrar .............................................................................................................................

6.11.1

Tills vidare blank ....................................................................................................................................

6.11.2

Tillämpning och allmänna bestämmelser ...............................................................................................

6.11.3

Bestämmelser för konstruktion, tillverkning, kontroll och provning av containrar som

uppfyller CSC och används som BK1- eller BK2-bulkcontainrar ..........................................................

6.11.4

Bestämmelser för konstruktion, tillverkning och godkännande av BK1- och BK2-

bulkcontainrar som inte uppfyller CSC ..................................................................................................

6.11.5

Bestämmelser för konstruktion, tillverkning, kontroll och provning av BK3 flexibla

bulkcontainrar .........................................................................................................................................

7

Bestämmelser för transport, lastning, lossning och hantering .............................................

7.1

Allmänna bestämmelser ..............................................................................................................

7.2

Bestämmelser för transport av kollin ..........................................................................................

7.3

Bestämmelser för transport i bulk ...............................................................................................

7.3.1

Allmänna bestämmelser ............................................................................................................................

7.3.2

Bestämmelser för transport i bulk vid tillämpning av 7.3.1.1 (a) ..............................................................

7.3.3

Bestämmelser för transport i bulk vid tillämpning av 7.3.1.1 (b)..............................................................

7.4

Bestämmelser för transport i tank ...............................................................................................

7.5

Bestämmelser för lastning, lossning och hantering.....................................................................

7.5.1

Allmänna bestämmelser .........................................................................................................................

7.5.2

Förbud mot samlastning .........................................................................................................................

7.5.3

Skyddsavstånd ........................................................................................................................................

7.5.4

Försiktighetsåtgärder med avseende på livsmedel, andra konsumtionsvaror och

djurfoder .................................................................................................................................................

7.5.5

Tills vidare blank ....................................................................................................................................

7.5.6

Tills vidare blank ....................................................................................................................................

7.5.7

Hantering och stuvning...........................................................................................................................

7.5.8

Rengöring efter lossning.........................................................................................................................

7.5.9

Tills vidare blank ....................................................................................................................................

7.5.10

Tills vidare blank ....................................................................................................................................

7.5.11

Tilläggsbestämmelser för vissa klasser eller godsslag ...........................................................................

7.6

Bestämmelser för befordran som expressgods ............................................................................

7.7

Kombitrafik i blandade tåg (kombinerade passagerar- och godstransport) ................................

1171

1173

1173

1173

1173

1173

1173

1173

1173

1174

1175

1177

1177

1179

1181

1181

1181

1181

1181

1182

1182

1185

1185

1185

1185

1186

1186

1186

1187

1187

1187

1187

1189

1189

1189

1189

1189

1191

Bilaga S Särskilda nationella bestämmelser för transport av farligt gods på järnväg

10

Märkning, transporthandlingar, språk, resande, övervakning och

lastsäkring ..................................................................................................................................

10.0

Tillämpningsområde ...................................................................................................................

10.1

Märkning av expressgodsvagnar .................................................................................................

10.2

Borttagen .....................................................................................................................................

10.3

Svenska som enda språk .............................................................................................................

10.4

Uppehållsplats för resande ..........................................................................................................

10.5

Övervakning av vagn ..................................................................................................................

10.6

Lastsäkring ..................................................................................................................................

10.7-

10.10

Borttagna .....................................................................................................................................

11-13 Tills vidare blanka ....................................................................................................................

14

Transporter av farligt gods till hamnområde .........................................................................

14.1

Förhandsanmälan av gods ...........................................................................................................

15

Tills vidare blank ......................................................................................................................

16

Transporter av farligt gods i mindre förpackningar till återvinning eller

bortskaffande.............................................................................................................................

16.0

Tömda ej rengjorda uttjänta förpackningar

16.1

Tillämpningsområde ...................................................................................................................

16.2

Definitioner .................................................................................................................................

16.3

Tillåtna förpackningar, IBC-behållare och storförpackningar ....................................................

16.4

Transporthandlingar ....................................................................................................................

16.5

Förbjudna ämnen och föremål ....................................................................................................

17

Begränsning av utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) vid transport

av vissa petroleumbränslen ......................................................................................................

17.0

Tillämpningsområde ...................................................................................................................

17.1

Definitioner .................................................................................................................................

17.2

Konstruktion ...............................................................................................................................

17.3

Kontroll .......................................................................................................................................

17.4

Märkning .....................................................................................................................................

17.5

Användning .................................................................................................................................

18

Särskilda undantag från tillämpningen av denna författning ..............................................

18.0

Tillämpningsområde ...................................................................................................................

18.1

Transporter som utförs av Försvarsmakten eller Försvarets materielverk ..................................

18.2

Multilaterala avtal .......................................................................................................................

19

Tryckkärl ...................................................................................................................................

19.0

Tillämpningsområde ...................................................................................................................

19.1

Övergångsbestämmelser .............................................................................................................

19.2

Konstruktion ...............................................................................................................................

19.3

Intervall, enligt förpackningsinstruktion P200 (9) sista stycket, för

återkommande kontroll av tryckkärl av kompositmaterial .........................................................

20

Tills vidare blank. .....................................................................................................................

.................................................................................

1193

1193

1193

1193

1193

1193

1193

1193

1195

1195

1195

1197

21

Övriga bestämmelser ................................................................................................................

21.0

Tillämpningsområde ...................................................................................................................

21.1

Lastsäkring ..................................................................................................................................

21.2

Konstruktion och tillverkning av UN-tankar ..............................................................................

21.3

Dokumentation av utbildning .....................................................................................................

21.4

Tills vidare blank ........................................................................................................................

21.5

Tills vidare blank ........................................................................................................................

21.6

Kvalitetssystem för rekonditionering av förpackningar samt för reparation eller

återkommande kontroll av IBC-behållare ...................................................................................

22

Kontroll av IBC-behållare .......................................................................................................

22.1

Inledande bestämmelser ..............................................................................................................

22.2

Utbildning av personer som ska utföra kontroll av IBC-behållare .............................................

22.3

Allmänna råd om kontroll av IBC-behållare ...............................................................................

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps författningssamling

Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ISSN 2000-1886

MSBFS

2016:9

Utkom från trycket

den 16 december 2016

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg

(RID-S);

beslutade den 25 oktober 2016.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver1 följande med

stöd av 15 och 16 §§ förordningen (2006:311) om transport av farligt gods.

Inledande bestämmelser

1 § Denna författning, med bilagorna 1 och S, utgör föreskrifter för

transport av farligt gods på järnväg (RID-S).

2 § Bilaga 1 till denna författning återger det samlade innehållet i bilagan

till bihang C (RID) till fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF).

Vissa avsnitt i del 1 i bilaga 1 till denna författning har markerats med grå

bakgrund. Dessa avsnitt är inte föreskrifter utan har införts i syfte att i ett

sammanhang återge det samlade innehållet i RID.

I bilaga S finns särskilda nationella bestämmelser för transport av farligt

gods på järnväg. Bilagan innehåller dels tvingande bestämmelser utöver vad

som föreskrivs i bilaga 1, dels bestämmelser om undantag från vad som

föreskrivs i bilaga 1.

3 § Farligt gods får endast transporteras i godståg förutom

1. farligt gods som är godkänt för transport enligt bilagorna 1 och S och

som uppfyller relevanta maximala kvantiteter och speciella villkor för

transport i andra tåg än godståg.

2. farligt gods som transporteras enligt speciella villkor enligt bilaga 1,

som handbagage, inskrivet resgods eller i eller ombord på fordon.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om

transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar (EUT L 260, 30.9.2008, s. 13-

59, Celex 32008L0068), senast ändrat genom Kommissionens direktiv 2014/103/EU av den

21 november 2014, och Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni

1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och

beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37,

Celex 31998L0034) ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT

L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).

1

MSBFS

2016:9

Undantag i enskilda fall

4 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får, undantagsvis och

förutsatt att säkerheten inte äventyras, utfärda individuella tillstånd för

sådana transporter av farligt gods som inte är tillåtna enligt denna

författning eller för att utföra sådana transporter på andra villkor än de som

gäller enligt denna författning. Transporterna ska vara tydligt definierade

och tidsbegränsade samt utföras i Sverige.

Definitioner

5 § I denna författning används följande begrepp med nedan angiven

betydelse.

behöriga organ

De organ som regeringen föreskriver i 9 §

förordningen (2006:311) om transport av farligt

gods.

fördragsstat

Medlemsstat till OTIF som tillämpar bihang C

(RID) till fördraget om internationell järnvägstrafik

(COTIF).

inrikes transport

Sådana transporter som har sin början och slut i

Sverige och som uteslutande sker inom landet.

Kontroll genom behöriga organ

6 § I följande delar ska provning, kontroll, certifiering, eller annan

bedömning utföras av behöriga organ.

Del 1 i bilaga 1, avsnitt

1.8.6.2, 1.8.7.1, 1.8.7.2 och 1.8.8.1.1.

Del 4 i bilaga 1, avsnitt

4.1.3.6.2, 4.1.4.1 avseende förpackningsinstruktion P200, (10),

särbestämmelse ac, (12) 1.1, 1.5 dock ej Anm, 1.6 – 2.4, 4.2.1.7 – 4.2.1.9.1,

4.2.5.3 avseende särbestämmelse TP10, TP16, TP24 och TP41 samt

4.3.3.2.5.

Del 6 i bilaga 1, avsnitt

6.1.1.4 avseende nya förpackningar, 6.1.4, 6.1.5.1.1, 6.1.5.1.3, 6.1.5.1.5,

6.1.5.1.10, 6.2.2.4, 6.2.2.6.2.1 första meningen, 6.3.2.2, 6.3.4.2, 6.3.4.3,

6.3.5.1.1, 6.3.5.1.3, 6.3.5.1.5, 6.3.5.1.8, 6.5.2, 6.5.4.1 avseende nya och

renoverade IBC-behållare, 6.5.6.1.1, 6.5.6.2.1, 6.5.6.2.3, 6.6.1.2, 6.6.3.1,

6.6.5.1.1, 6.6.5.1.3, 6.6.5.1.5, 6.6.5.1.8, 6.7.2.2.14, 6.7.2.3 – 6.7.2.18,

6.7.2.19.4, 6.7.2.19.5, 6.7.2.19.9, 6.7.2.19.10, 6.7.3.2.11, 6.7.3.3.3.1 –

6.7.3.15.3, 6.7.3.15.9, 6.7.3.15.10, 6.7.4.2.8 – 6.7.4.14.3, 6.7.4.14.10,

6.7.4.14.11, 6.7.5.11.1, 6.7.5.12.7, 6.8.2.1.16 – 6.8.2.3.3 utom sista

meningen, 6.8.2.3.4, 6.8.2.4.1, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.5, 6.8.3.4.4, 6.8.3.4.6,

2

MSBFS

2016:9

6.8.3.4.8, 6.8.3.4.11, 6.8.3.4.16, 6.8.4 avseende särbestämmelse TA4, TT2

och TT9, 6.8.5.2.2 och 6.9.4.2.4 – 6.9.5.3.

Erkännande av utländskt godkännande

7 § Förpackningar, behållare och tankar som är godkända i enlighet med

RID i annan fördragsstat får användas i Sverige för transport av sådant

farligt gods för vilket godkännandet gäller.

______________

1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2017, då Myndigheten för

samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2015:2) om

transport av farligt gods på järnväg (RID-S) ska upphöra att gälla.

2. De upphävda föreskrifterna får helt eller delvis tillämpas i stället för

denna författning till och med den 30 juni 2017.

3. Andra övergångsbestämmelser till denna författning finns i

bilaga 1, kapitel 1.6, och

bilaga S, kapitel 19.1 och 22.2.2.4.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

NILS SVARTZ

Josefine Gullö

(Avdelningen för utveckling av samhällsskydd)

3

Bilaga 1

Del 1

Allmänna bestämmelser

2017-01-01

RID/RID-S Del 1

Kapitel 1.1

Giltighetsområde och tillämpning

1.1.1

Struktur

RID/RID-S består av sju delar, med varje del indelad i kapitel och varje kapitel i

avsnitt och delavsnitt (se innehållsförteckningen).

Inom varje del ingår numret på delen i kapitel-, avsnitts- och delavsnittsnumreringen,

exempelvis är avsnitt 1 i kapitel 2 inom del 4 numrerat ”4.2.1”.

1.1.2

Giltighetsområde

1.1.2.1

RID anger, vad avser artikel 1 i bihang C:

(a) sådant farligt gods, som är uteslutet från internationell/inrikes transport,

(b) sådant farligt gods, som är tillåtet för internationell/inrikes transport, och de

bestämmelser (inklusive undantag) som gäller för sådant gods, särskilt med

avseende på:

-

klassificering av godset, tillsammans med klassificeringskriterier och

tillämpliga provningsmetoder,

-

användning av förpackningar (inklusive samemballering),

-

användning av tankar (inklusive deras fyllning),

-

rutiner vid avsändning (inklusive etikettering och märkning av kollin och

transportmedel, samt handlingar och nödvändiga uppgifter),

-

bestämmelser för tillverkning, provning och godkännande av förpackningar

och tankar,

-

användning av transportmedel (inklusive lastning, samlastning och lossning).

För transport i enlighet med RID gäller, förutom bihang C, tillämpliga bestämmelser i

övriga bilagor till COTIF, särskilt de som anges i bihang B för transport som utförs

enligt ett transportavtal.

1.1.2.2

För transport av farligt gods i tåg annat än godståg enligt artikel 5 § 1 a) i bihang C

ska bestämmelserna i kapitel 7.6 och 7.7 tillämpas.

1.1.2.3

För transport av farligt gods som handbagage, inskrivet resgods eller i/på fordon enligt

artikel 5 § 1 b) i bihang C ska endast bestämmelserna i 1.1.3.8 tillämpas.

1.1.2.4

(Borttagen.)

7

RID/RID-S Del 1

2017-01-01

1.1.3

Undantag

1.1.3.1

Undantag som har samband med hur transporten genomförs

Bestämmelserna i RID/RID-S gäller inte för:

(a) transport av farligt gods som privatpersoner utför, om detta gods är förpackat för

detaljhandelsförsäljning och är avsett för personligt bruk eller hushållsbruk eller

för sport och fritid, under förutsättning att åtgärder vidtas som förhindrar att

innehållet kommer ut under normala transportförhållanden. När sådant gods

utgörs av brandfarliga vätskor som transporteras i återfyllningsbara behållare,

fyllda av eller åt privatpersoner, får totalmängden per behållare inte överstiga

60 l. Farligt gods i IBC-behållare, storförpackningar eller tankar betraktas inte

som förpackat för detaljhandelsförsäljning,

(b) transport av maskiner eller utrustning som inte närmare anges i RID/RID-S och

som i sin konstruktion eller driftsutrustning innehåller farligt gods, under

förutsättning att åtgärder vidtas som förhindrar att innehållet kommer ut under

normala transportförhållanden,

(c) transport som genomförs av företag i samband med deras huvudverksamhet,

såsom leveranser till eller returleveranser från byggarbetsplatser eller

anläggningsområden eller i samband med mätningar, reparationer eller

underhållsarbete, i mängder som inte överstiger 450 liter per förpackning,

inklusive IBC-behållare och storförpackningar, och inte heller överstiger de i

1.1.3.6 angivna högsta tillåtna totalmängderna. Åtgärder ska vidtas som

förhindrar att innehållet kommer ut under normala transportförhållanden.

Undantagen i detta stycke gäller inte för klass 7.

Transport som genomförs av sådana företag för deras förrådshållning eller interna

eller externa distribution faller dock inte under denna undantagsregel,

(d) transport som genomförs av behöriga myndigheter för räddningsinsatser eller

under deras övervakning, om den är nödvändig i samband med räddningsinsatser,

särskilt transport som genomförs för att samla in och bortskaffa farligt gods som

berörts av ett tillbud eller en olycka och förflytta det till närmaste lämpliga säkra

plats,

(e) transport vid nödsituationer för att rädda människoliv eller till skydd för miljön,

förutsatt att alla åtgärder vidtas för ett fullständigt säkert genomförande av dessa

transporter.

(f) transport av tömda, ej rengjorda stationära lagringskärl, vilka har innehållit gaser

i klass 2, grupp A, O eller F, ämnen i förpackningsgrupp II eller III som tillhör

klass 3 eller 9, eller pesticider i förpackningsgrupp II eller III som tillhör klass

6.1, under följande villkor:

-

Alla öppningar med undantag av tryckavlastningsanordningar (där sådana

installerats) är lufttätt förslutna.

-

Åtgärder har vidtagits för att förhindra läckage av innehåll under normala

transportförhållanden.

8

2017-01-01

RID/RID-S Del 1

-

Lasten är fastsatt på medar, i häckar eller i andra hanteringsanordningar,

respektive på vagnen eller i containern på ett sådant sätt att den inte kan

lossna eller röra sig under normala transportförhållanden.

Detta undantag gäller inte stationära lagringskärl, vilka har innehållit

okänsliggjorda explosivämnen eller ämnen, vilka ej är tillåtna för transport enligt

RID/RID-S.

Anm

För radioaktiva ämnen, se även 1.7.1.4.

1.1.3.2

Undantag i samband med transport av gaser

Bestämmelserna i RID/RID-S gäller inte för transport av:

(a) gaser som finns i bränsletankar eller behållare i järnvägsfordon som genomför en

transport och som är till för deras framdrivning eller drift av deras utrustning

vilken används under transporten eller är avsedd för användning under

transporten (t.ex. kylanläggning),

Anm

En container med utrustning för användning under transport som är fäst

på ett järnvägsfordon, betraktas som en integrerad del av

järnvägsfordonet och omfattas av samma undantag som gäller för

bränslet som krävs för driften av utrustningen.

(b) (Borttagen.)

(c) gaser i grupperna A och O (enligt 2.2.2.1), när gasens tryck i kärlet eller tanken

uppgår till högst 200 kPa (2 bar) vid 20 ºC, och gasen inte är en kondenserad eller

kyld kondenserad gas. Det innefattar alla slag av kärl eller tankar, t.ex. även

maskin- och apparatdelar,

Anm

Detta undantag gäller inte för lampor. För lampor, se 1.1.3.10.

(d) gaser i utrustningsdetaljer för fordonets drift (t.ex. brandsläckare), även sådana

ingående i reservdelar (t.ex. gasfyllda fordonsdäck). Detta undantag gäller även

vid transport av gasfyllda fordonsdäck,

(e) gaser i särskilda anordningar i vagnar eller transporterade fordon som utgör last

och som är nödvändiga för drift av sådana särskilda anordningar under

transporten (kylapparater, fiskbehållare, uppvärmningsapparater m.fl.) samt

reservkärl i sådana anordningar eller tömda, ej rengjorda utbyteskärl, som

transporteras i samma vagn eller fordon,

(f) gaser i livsmedel (utom UN 1950), inklusive kolsyrade drycker, och

(g) gaser i bollar avsedda för användning inom idrott.

(h) (Borttagen.)

1.1.3.3

Undantag i samband med transport av flytande bränsle

Bestämmelserna i RID/RID-S gäller inte för transport av:

(a) bränsle som finns i bränsletankar i järnvägsfordon som genomför en transport,

och som är till för deras framdrivning eller drift av deras utrustning vilken

9

RID/RID-S Del 1

2017-01-01

används under transporten eller är avsedd för användning under transporten (t.ex.

kylanläggning),

Anm

En container med utrustning för användning under transport som är fäst

på ett järnvägsfordon, betraktas som en integrerad del av

järnvägsfordonet och omfattas av samma undantag som gäller för

bränslet som krävs för driften av utrustningen.

(b) (Borttagen.)

(c) (Borttagen.)

1.1.3.4

Undantag i samband med särbestämmelser eller med farligt gods som förpackats

i begränsade eller reducerade mängder

Anm

För radioaktiva ämnen, se även 1.7.1.4.

1.1.3.4.1

Transport av visst farligt gods undantas genom vissa särbestämmelser i kapitel 3.3 helt

eller delvis från bestämmelserna i RID/RID-S. Detta undantag gäller om

särbestämmelsen är upptagen i tabellposten för det farliga godset ifråga i kapitel 3.2,

tabell A, kolumn (6).

1.1.3.4.2

Visst farligt gods kan undantas under förutsättning att bestämmelserna i kapitel 3.4 är

uppfyllda.

1.1.3.4.3

Visst farligt gods kan undantas under förutsättning att bestämmelserna i kapitel 3.5 är

uppfyllda.

1.1.3.5

Undantag i samband med tömda, ej rengjorda förpackningar

Tömda, ej rengjorda förpackningar, inklusive IBC-behållare och storförpackningar,

som innehållit ämnen i klasserna 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 och 9 omfattas inte av

bestämmelserna i RID/RID-S om ändamålsenliga åtgärder vidtagits för att eliminera

eventuella faror. Farorna anses eliminerade när ändamålsenliga åtgärder vidtagits för

att undanröja farorna hos klasserna 1-9.

1.1.3.6

Högsta tillåtna totalmängd per vagn eller storcontainer

1.1.3.6.1

(Tills vidare blank.)

1.1.3.6.2

(Tills vidare blank.)

1.1.3.6.3

Om farligt gods i enlighet med 1.1.3.1 (c) tillhörande samma transportkategori

transporteras i samma vagn eller storcontainer, så gäller i kolumn (3) i följande tabell

angiven högsta tillåtna totalmängd per vagn eller storcontainer.

10

2017-01-01

RID/RID-S Del 1

Transport

-kategori

(1)

Ämnen eller föremål

Förpackningsgrupp eller klassificeringskod/-grupp eller

UN-nummer

(2)

Högsta

tillåtna

totalmängd

per vagn

eller stor-

container

(3)

0

Klass 1: 1.1L, 1.2L, 1.3L och UN 0190

0

Klass 3: UN 3343

Klass 4.2: Ämnen som tillhör förpackningsgrupp I

Klass 4.3: UN 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813,

2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3396,

3398 och 3399

Klass 5.1: UN 2426

Klass 6.1: UN 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 och 3294

Klass 6.2: UN 2814 och 2900

Klass 7: UN 2912-2919, 2977, 2978 och 3321-3333

Klass 8: UN 2215 (MALEINSYRAANHYDRID, SMÄLT)

Klass 9: UN 2315, 3151, 3152 och 3432 samt föremål som

innehåller sådana ämnen eller blandningar

Tömda, ej rengjorda förpackningar, som innehållit ämnen i denna

transportkategori, utom förpackningar som omfattas av UN 2908.

1

Ämnen som tillhör förpackningsgrupp I och inte tilldelats

transportkategori 0 samt ämnen och föremål i följande klasser:

20

Klass 1: 1.1B-1.1J

a)

, 1.2B-1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H, 1.3J och 1.5D

a)

Klass 2: Grupperna T, TC

a)

, TO, TF, TOC

a)

och TFC

Aerosoler: grupperna C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC

och TOC

Kemikalier under tryck: UN 3502, 3503, 3504 och 3505

Klass 4.1: UN 3221-3224

Klass 5.2: UN 3101-3104

2

Ämnen som tillhör förpackningsgrupp II och inte tilldelats

transportkategori 0, 1 eller 4 samt ämnen och föremål i följande

klasser:

333

Klass 1: 1.4B-1.4G och 1.6N

Klass 2: Grupp F

Aerosoler: grupp F

Kemikalier under tryck: UN 3501

Klass 4.1: UN 3225-3230, 3531 och 3532

Klass 4.3: UN 3292

Klass 5.1: UN 3356

Klass 5.2: UN 3105-3110

Klass 6.1: UN 1700, 2016 och 2017 och ämnen som tillhör

förpackningsgrupp III

Klass 9: UN 3090, 3091, 3245, 3480 och 3481

3

Ämnen som tillhör förpackningsgrupp III och inte tilldelats

transportkategori 0, 2 eller 4 samt ämnen och föremål i följande

klasser:

1000

Klass 2: Grupperna A och O

Aerosoler: grupperna A och O

Kemikalier under tryck: UN 3500

Klass 3: UN 3473

Klass 4.3: UN 3476

Klass 8: UN 2794, 2795, 2800, 3028, 3477 och 3506

Klass 9: UN 2990 och 3072

4

Klass 1: 1.4S

obegränsat

Klass 4.1: UN 1331, 1345, 1944, 1945, 2254 och 2623

Klass 4.2: UN 1361 och 1362 i förpackningsgrupp III

Klass 7: UN 2908-2911

Klass 9: UN 3268, 3499, 3508 och 3509

Tömda, ej rengjorda förpackningar, som innehållit farliga ämnen

med undantag av sådana som omfattas av transportkategori 0.

a)

För UN 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 och 1017 utgör högsta tillåtna totalmängd

per vagn eller storcontainer 50 kg.

11

RID/RID-S Del 1

2017-01-01

I ovanstående tabell betyder ”högsta tillåtna totalmängd per vagn eller storcontainer”:

-

för föremål, bruttovikten i kg (för föremål i klass 1, nettovikten av explosivämnet

i kg, samt för farligt gods i maskiner och utrustningar vilka är angivna i

RID/RID-S, totalmängden av det farliga gods de innehåller i kg respektive liter),

-

för fasta ämnen, kondenserade gaser, kylda kondenserade gaser och lösta gaser,

nettovikten i kg,

-

för vätskor, det totala innehållet farligt gods i liter,

-

för komprimerade gaser, adsorberade gaser och kemikalier under tryck, kärlets

vattenvolym i liter.

1.1.3.6.4

När farligt gods, som tillhör skilda transportkategorier, transporteras i samma vagn

eller storcontainer, får summan av följande inte överstiga 1000:

-

mängden ämnen och föremål i transportkategori 1, multiplicerad med 50,

-

mängden av i fotnot a) till tabellen i 1.1.3.6.3 upptagna ämnen och föremål i

transportkategori 1, multiplicerad med 20,

-

mängden ämnen och föremål i transportkategori 2, multiplicerad med 3,

-

mängden ämnen och föremål i transportkategori 3.

1.1.3.6.5

Avseende tillämpningen av detta delavsnitt så ska farligt gods som är undantaget i

enlighet med 1.1.3.1 (a), (b) och (d) – (f), 1.1.3.2 -1.1.3.5, 1.1.3.7, 1.1.3.8, 1.1.3.9 och

1.1.3.10 inte medräknas.

1.1.3.7

Undantag för transport av elektriska lagrings- och produktionssystem

Bestämmelserna i RID/RID-S gäller inte för elektriska lagrings- och

produktionssystem (t.ex. litiumbatterier, elektriska kondensatorer, asymmetriska

kondensatorer, metallhydridlagringssystem och bränsleceller):

(a) som är inbyggda i ett järnvägsfordon med vilket transport utförs, och som är till

för deras framdrivning eller drift av deras utrustning,

(b) som för driftens skull ingår i en utrustning, vilken används under transporten eller

är avsedd för användning under transporten (t.ex. bärbar dator),

(c) (Borttagen.).

1.1.3.8

Tillämpning av undantagen för transport av farligt gods som handbagage,

inskrivet resgods eller i/på fordon

Anm 1 Ytterligare inskränkningar i järnvägsföretagets privaträttsliga

transportvillkor berörs inte av följande krav.

Anm 2 För blandade tåg (kombinerad passagerar- och godstransport) se kapitel 7.7.

För transport av farligt gods som handbagage, inskrivet resgods eller i/på fordon ska

undantagen som anges i 1.1.3.1, 1.1.3.2 (c) – (g), 1.1.3.3, 1.1.3.4, 1.1.3.5, 1.1.3.7 och

1.1.3.10 gälla.

12

2017-01-01

RID/RID-S Del 1

1.1.3.9

Undantag för farligt gods som används för kylning eller konditionering

Farligt gods som enbart är kvävande (vilka tränger undan syret som normalt finns i

luften) och som används i vagnar eller containrar för kylning eller konditionering,

omfattas endast av bestämmelserna i avsnitt 5.5.3.

1.1.3.10

Undantag i samband med transport av lampor som innehåller farligt gods

Följande lampor omfattas inte av bestämmelserna i RID/RID-S förutsatt att de inte

innehåller radioaktiva ämnen och inte innehåller kvicksilver i mängder som överstiger

de som anges i särbestämmelse 366 i kapitel 3.3:

(a) Lampor som samlas in direkt från privatpersoner och hushåll för transport till en

uppsamlingsplats eller återvinningsanläggning.

Anm

Detta inkluderar även lampor som medförs av privatpersoner till en

första uppsamlingsplats, och efterföljande transport till en annan

uppsamlingsplats, mellanliggande bearbetningsanläggning eller

återvinningsanläggning.

(b) Lampor som innehåller högst 1 g farligt gods och är förpackade så att den totala

mängden farligt gods per kolli inte överstiger 30 g, förutsatt att:

(i) lamporna är tillverkade i enlighet med ett certifierat kvalitetsledningssystem,

Anm

ISO 9001 får användas i detta syfte.

och

(ii) varje lampa är antingen individuellt förpackad i innerförpackningar,

separerad från övriga lampor genom skiljeväggar eller är omgiven av

stötdämpande material för att skydda lamporna, och är förpackade i kraftiga

ytterförpackningar som uppfyller de allmänna förpackningsbestämmelserna i

4.1.1.1 och som klarar ett fallprov på 1,2 meter.

(c) Begagnade, skadade eller defekta lampor innehållande högst 1 g farligt gods

vardera och högst 30 g farligt gods per kolli när de transporteras från en

uppsamlingsplats eller återvinningsanläggning. Lamporna ska vara förpackade i

kraftiga ytterförpackningar som förhindrar att innehållet kommer ut under

normala transportförhållanden. Ytterförpackningarna ska uppfylla de allmänna

förpackningsbestämmelserna i 4.1.1.1 och ska klara ett fallprov på 1,2 meter.

(d) Lampor som innehåller gaser i grupperna A och O (enligt 2.2.2.1) förutsatt att de

är förpackade så att splittereffekter förorsakade av att lampan går sönder förblir

inneslutet i kollit.

Anm

För lampor som innehåller radioaktiva ämnen, se 2.2.7.2.2.2 (b).

1.1.4

Andra bestämmelsers tillämpning

1.1.4.1

Allmänt

1.1.4.1.1

Internationell transport på en fördragsstats territorium kan lyda under bestämmelser

eller förbud som utfärdats i enlighet med artikel 3 i bihang C, av andra skäl än de som

13

RID/RID-S Del 1

2017-01-01

avser säkerhet under transport. Sådana bestämmelser eller förbud ska kungöras på

lämpligt sätt

1.1.4.1.2

(Tills vidare blank)

1.1.4.1.3

(Tills vidare blank)

1.1.4.2

Transport i en transportkedja som innefattar sjö- eller lufttransport

1.1.4.2.1

Kollin, containrar, UN-tankar, tankcontainrar och MEG-containrar samt vagnar som

innehåller en komplett last av kollin med ett och samma ämne eller föremål, vilka inte

fullständigt uppfyller bestämmelserna för förpackning, samemballering, märkning och

etikettering av kollin eller placering av storetiketter och orangefärgad märkning enligt

RID/RID-S, men dock uppfyller bestämmelserna i IMDG-koden eller ICAO:s

tekniska anvisningar, får om transportkedjan innefattar sjö- eller lufttransport

transporteras på följande villkor:

(a) kollin ska, om deras märkning och etikettering inte motsvarar RID/RID-S, förses

med märkning och etikettering enligt bestämmelserna i IMDG-koden eller

ICAO:s tekniska anvisningar,

(b) för samemballering i ett kolli gäller bestämmelserna i IMDG-koden eller ICAO:s

tekniska anvisningar,

(c) för transport i en transportkedja som innefattar sjötransport ska containrar, UN-

tankar, tankcontainrar eller MEG-containrar eller vagnar som innehåller en

komplett last av kollin med ett och samma ämne eller föremål, i den mån de inte

är försedda med orangefärgad märkning och storetiketter enligt kapitel 5.3 i

RID/RID-S, samt vagnar som innehåller en vagnslast kollin med ett och samma

godsslag märkas och förses med storetiketter enligt kapitel 5.3 i IMDG-koden.

För tömda, ej rengjorda UN-tankar, tankcontainrar och MEG-containrar gäller

detta också för efterföljande transport till en rengöringsstation.

Detta undantag gäller inte för gods som enligt klass 1-9 i RID/RID-S klassificerats

som farligt gods, men som enligt bestämmelserna i IMDG-koden eller ICAO:s

tekniska anvisningar inte räknas som farligt gods.

Anm

Vid transport enligt 1.1.4.2.1 se även 5.4.1.1.7 för uppgifter i

godsdeklarationen. Vid containertransport se även 5.4.2 för stuvningsintyg.

1.1.4.2.2

(Tills vidare blank.)

1.1.4.2.3

(Tills vidare blank.).

1.1.4.3

Användning av tankar av IMO-typ godkända för sjötransport

Tankar av IMO-typ (typ 1, 2, 5 och 7) som inte uppfyller bestämmelserna i kapitel 6.7

eller 6.8, men som tillverkats och godkänts före 1 januari 2003 enligt bestämmelserna

i IMDG-koden (amdt 29-98) får användas även i fortsättningen under förutsättning att

de uppfyller tillämpliga kontroll- och provningsbestämmelser i IMDG-koden1).

1)

Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) har gett ut riktlinjer för fortsatt användning av befintliga tankar av IMO-typ

och tankfordon för transport av farligt gods (Guidance on the continued use of existing IMO type portable tanks and road

tank vehicles for the transport of dangerous goods) som cirkulär DSC.1/Circ.12 med rättelser. Riktlinjerna återfinns på

IMO:s webbplats med adressen www.imo.org.

14

2017-01-01

RID/RID-S Del 1

Dessutom ska de uppfylla bestämmelserna som motsvarar instruktionerna i kapitel 3.2,

kolumn (10) och (11) i tabell A, och bestämmelserna i kapitel 4.2 i RID/RID-S är

uppfyllda. Se även 4.2.0.1 i IMDG-koden.

1.1.4.4

Kombitrafik

1.1.4.4.1

Farligt gods får även transporteras i kombitrafik under följande villkor:

Vägfordon som överlämnas till transport i kombitrafik samt deras innehåll ska

uppfylla bestämmelserna i ADR/ADR-S.

Följande är dock inte tillåtet:

-

explosivämnen i klass 1, samhanteringsgrupp A (UN 0074, 0113, 0114, 0129,

0130, 0135, 0224 och 0473),

-

självreaktiva ämnen i klass 4.1 som fordrar temperaturkontroll (UN 3231-3240),

-

polymeriserande ämnen i klass 4.1 som kräver temperaturkontroll (UN 3533 och

3534)

-

organiska peroxider i klass 5.2 som fordrar temperaturkontroll (UN 3111-3120),

-

svaveltrioxid i klass 8 med en renhetsgrad av minst 99,95 % och som

transporteras utan inhibitorer i tank (UN 1829).

1.1.4.4.2

Storetiketter, märkningar eller orangefärgade skyltar på vagnar som transporterar

vägfordon

Vagnar behöver inte förses med storetiketter, märkningar eller orangefärgade skyltar i

följande fall:

(a) när vägfordon är försedda med storetiketter, märkningar eller orangefärgade

skyltar i enlighet med kapitel 5.3 eller 3.4 i ADR/ADR-S,

(b) när storetiketter, märkningar eller orangefärgade skyltar inte är föreskrivna för

vägfordon (t.ex. i enlighet med 1.1.3.6 eller Anm i 5.3.2.1.5 i ADR/ADR-S).

1.1.4.4.3

Transport av släpvagnar som innehåller kollin

Om släpvagnen skiljs från dess dragfordon, ska släpvagnen även framtill förses med

orangefärgade skyltar eller så ska släpvagnen även förses med motsvarande

storetiketter på båda långsidorna.

1.1.4.4.4

Upprepning av storetiketter, märkningar eller orangefärgade skyltar på vagnar som

transporterar vägfordon

Om storetiketterna, märkningarna eller orangefärgade skyltarna som fästs enligt

1.1.4.4.2 inte är synliga från utsidan av vagnen, ska de fästas på vagnens båda

långsidor.

15

RID/RID-S Del 1

2017-01-01

1.1.4.4.5

Information i godsdeklarationen

Vid transport i kombitrafik i enlighet med detta delavsnitt, ska följande anges i

godsdeklarationen:

”TRANSPORT ENLIGT 1.1.4.4.”

Vid transport av tankar eller farligt gods i bulk för vilken ADR/ADR-S föreskriver

orangefärgade skyltar med farlighetsnummer, ska farlighetsnumret anges före UN-

numret i godsdeklarationen.

1.1.4.4.6

Övriga bestämmelser i RID/RID-S påverkas inte.

1.1.4.5

Transport som sker på annat sätt än på järnväg

1.1.4.5.1

Om vagnen, som används för en transport som omfattas av bestämmelserna i

RID/RID-S, tillryggalägger en del av transportsträckan på annat sätt än på järnväg, ska

för denna del av transportsträckan endast de nationella eller internationella

bestämmelser tillämpas, som i förekommande fall gäller för transport av farligt gods

med det transportslag som vagnen transporteras med.

1.1.4.5.2

Berörda fördragsstater till RID får avtala om att tillämpa bestämmelserna i RID, i

förekommande fall kompletterade med tilläggsbestämmelser, för en delsträcka där

vagnen transporteras på annat sätt än på järnväg, i den mån sådana avtal mellan

fördragsstater till RID inte kommer i konflikt med reglerna i de internationella

överenskommelserna för transport av farligt gods med det transportslag med vilket

vagnen transporteras på delsträckan i fråga.

Sådana avtal ska meddelas av den fördragsstat till RID som tagit initiativ till att avtalet

tecknats, till OTIF:s sekretariat, som sprider kännedom om dem till fördragsstaterna2).

1.1.4.5.3

(Tills vidare blank.)

1.1.4.6

Sändningar till eller genom territorier hos en fördragsstat till SMGS

Om en transport enligt SMGS bilaga 2 följer en transport enligt RID/RID-S, ska

bestämmelserna i SMGS bilaga 2 tillämpas för denna del av transporten.

I detta fall ska märkning av förpackningar, overpack, cisternvagnar och tankcontainrar

utföras enligt RID/RID-S och informationen i transportdokumentet3) och handlingar

kopplade till transportdokumentet föreskrivna i RID/RID-S ska, förutom de språk som

föreskrivs i RID/RID-S, dessutom anges på kinesiska eller ryska, såvida inte avtal

träffade mellan de länder som berörs av transporten föreskriver annat.

1.1.5

Tillämpning av standarder

När tillämpningen av en standard krävs och det finns motstridigheter mellan

standarden och bestämmelserna i RID/RID-S, har bestämmelserna i RID/RID-S

företräde. De bestämmelser i standarden som inte strider mot bestämmelserna i

RID/RID-S ska tillämpas enligt standarden, inklusive bestämmelser i alla andra

2)

De enligt detta stycke tecknade avtalen finns på OTIF:s hemsida (www.otif.org).

3)

The International Rail Transport Committee (CIT) utger ”CIM/SMGS Consignment Note Manual (GLV-CIM/SMGS)”

som innehåller modellen för fraktsedel enligt CIM och SMGS-överenskommelsen om transport och bestämmelser om

genomförande (se www.cit-rail.org).

16

2017-01-01

RID/RID-S Del 1

standarder eller delar av standarder som anges under normativa

referenser/hänvisningar.

17

2017-01-01

RID/RID-S Del 1

Kapitel 1.2

Definitioner och måttenheter

1.2.1

Definitioner

Anm 1 I detta avsnitt har alla allmänna och särskilda definitioner införts.

Anm 2 De begrepp som förekommer i definitionerna i detta avsnitt, och som är

föremål för en motsvarande definition, är angivna med kursiv text.

I RID/RID-S avser:

A

ADN: Europeisk överenskommelse för internationell transport av farligt gods på inre

vattenvägar.

ADR: Europeisk överenskommelse för internationell transport av farligt gods på väg,

inklusive de temporära avvikelser, som undertecknats av alla stater som berörs av

transporten.

Aerosol eller aerosolbehållare: Ett föremål som består av ett ej påfyllningsbart kärl,

som uppfyller bestämmelserna i 6.2.6, är tillverkat av metall, glas eller plast,

innehåller en komprimerad, kondenserad eller under tryck löst gas med eller utan ett

flytande, pastaformigt eller pulverformigt ämne, och är utrustat med en

utsläppsanordning, som möjliggör trycktömning av innehållet i form av en suspension

av fasta eller flytande partiklar i en gas, i form av skum, pasta eller pulver eller i

flytande eller gasformigt tillstånd.

Animalt material: Djurkadaver, kroppsdelar från djur, animaliska biprodukter eller

animalt foder.

Användare av tankcontainer, UN-tank eller cisternvagn6): Företag i vars namn

tankcontainern, UN-tanken eller cisternvagnen registrerats eller i övrigt godkänts för

trafik.

Användningslivslängd för gasflaskor och storflaskor av kompositmaterial: Den

längsta tid i antal år som en gasflaska eller storflaska får användas.

Arbetstryck: Det utvecklade trycket av en komprimerad gas i ett fyllt tryckkärl vid en

referenstemperatur på 15°C.

Anm För tankar, se definitionen för högsta arbetstryck.

ASTM: American Society for Testing and Materials (ASTM International, 100 Barr

Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959, USA).

6)

För cisternvagn, motsvarar termen ”användare” termen ”fordonsinnehavare” som avses enligt definitionen i bilaga G till

COTIF (ATMF) och artikel 3s i järnvägssäkerhetsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG av den

29 april 2004 om säkerhet på gemenskapens järnvägar och om ändringar av rådets direktiv 95/18/EG om tillstånd för

järnvägsföretag och direktiv 2001/14/EG om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av

järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg) och artikel 2s i Europaparlamentets och rådets direktiv

2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen.

19

RID/RID-S Del 1

2017-01-01

Avfall: Ämnen, lösningar, blandningar eller föremål, för vilka ingen omedelbar

användning avses, men som transporteras till upparbetning, deponi eller avlägsnande

genom förbränning eller andra bortskaffningssätt.

Avmonterbar tank: Tank, anpassad till vagnens anordningar, och som endast kan tas

av genom att lossa fästanordningarna.

Avsändare: Med avsändare förstås ett företag som avsänder farligt gods för egen eller

annans räkning. Om en transport utförs i enlighet med ett transportavtal ska med

avsändare förstås den som är avsändare enligt transportavtalet.

B

Batterivagn: En vagn som innehåller element, vilka är förbundna med ett samlingsrör

och är varaktigt fastsatta på denna vagn. Som element i en batterivagn räknas

gasflaskor, storflaskor, tryckfat och gasflaskpaket, liksom tankar för gaser definierade

i 2.2.2.1.1 med en volym över 450 liter.

Bedömning av överensstämmelse: Processen med att granska en produkt för

bedömning av överensstämmelse mot bestämmelserna i 1.8.6 och 1.8.7 beträffande

typgodkännande, tillverkningskontroll och första kontroll.

Begränsande system för transport av radioaktiva ämnen: Den av konstruktören

fastställda och av behörig myndighet godkända sammansättningen av fissila ämnen

och förpackningskomponenter, som är avsedd att upprätthålla kriticitetssäkerheten.

Behållare (för klass 1): Som inner- eller mellanförpackning använda lådor, flaskor,

burkar, fat, kannor eller hylsor samt deras förslutningsanordningar av alla slag.

Behållarskal (för alla slags IBC-behållare utom för integrerade IBC-behållare): Den

egentliga behållaren, inklusive öppningar och deras förslutningar, men utan

driftsutrustning.

Behörig myndighet: Myndighet eller annat organ som förordnas som sådan i varje

stat i varje enskilt fall enligt landets lagstiftning.

Brandfarlig beståndsdel (för aerosolbehållare): Brandfarliga vätskor, brandfarliga

fasta ämnen eller brandfarliga gaser och gasblandningar som definieras i

Anmärkningarna 1 till 3 under avsnitt 31.1.3 i del 3 i Testhandboken. Denna

benämning omfattar inte pyrofora, självupphettande eller vattenreaktiva ämnen. Den

kemiska förbränningsvärmen ska bestämmas genom en av följande metoder: ASTM D

240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F) 86.1-86.3 eller NFPA 30B.

Bricka (klass 1): En skiva av metall, plast, papp eller annat ändamålsenligt material,

som sätts in i inner-, mellan-, eller ytterförpackningar och därigenom möjliggör en

kompakt stuvning i dessa förpackningar. Ytan av brickan får utformas så att föremål

eller förpackningar som sätts i hålls säkert på plats och kan separeras från varandra.

Bränslecell: En elektrokemisk anordning som omvandlar kemisk energi hos bränsle

till elektrisk energi, värme eller reaktionsprodukter.

Bränslecellsmotor: En anordning som används för att driva utrustning, bestående av

en bränslecell och dess bränsle, antingen integrerat i eller skiljt från bränslecellen,

inklusive alla tillbehör nödvändiga för att fylla dess funktion.

20

2017-01-01

RID/RID-S Del 1

Bulkcontainer: Ett behållarsystem (inklusive eventuell innerbeklädnad (liner) eller

invändig beläggning), som är avsett för transport av fasta ämnen i direkt kontakt med

behållarsystemet. Förpackningar, IBC-behållare, storförpackningar och tankar

omfattas inte.

En bulkcontainer:

-

är av varaktigt slag och tillräckligt motståndskraftig för upprepad användning,

-

är särskilt konstruerad för att underlätta transport av gods med ett eller flera

transportmedel utan mellanliggande omlastning,

-

är försedd med anordningar som underlättar hanteringen,

-

har en volym på minst 1,0 m3.

Exempel på bulkcontainrar är containrar, offshorebulkcontainrar, silor för gods i

bulk, tippbehållare, växelflak, trågformade containrar, rullcontainrar, lastutrymmen i

vagnar.

Anm

Denna definition omfattar endast bulkcontainrar som uppfyller kraven i

kapitel 6.11.

Flexibel bulkcontainer: En flexibel container med en volym på högst 15 m3,

innefattande innerbeklädnader (liners) samt fastsatta hanteringsanordningar och

driftsutrustningar.

Presenningsförsedd bulkcontainer: En upptill öppen bulkcontainer med styvt golv

(inklusive trattformad botten), styva sidoväggar, styva gavlar och en icke-styv

övertäckning.

Sluten bulkcontainer: En fullständigt sluten bulkcontainer med styvt tak, styva

sidoväggar, styva gavlar och styvt golv (inklusive trattformad botten). Begreppet

innefattar bulkcontainrar med öppningsbart tak, öppningsbara sidoväggar eller

öppningsbara gavlar, som kan tillslutas under transport. Slutna bulkcontainrar får vara

försedda med öppningar som medger utbyte av ångor och gaser med omgivande luft

och som under normala transportförhållanden förhindrar att det fasta innehållet

kommer ut och att regn- eller skvättvatten tränger in.

Bärgningsförpackning: Specialförpackning, i vilken skadade, defekta, otäta eller icke

överensstämmande kollin med farligt gods eller sådant farligt gods som spridits eller

läckt ut kan placeras för transport till återvinning eller bortskaffande.

Bärgningsstorförpackning: en specialförpackning som,

(a) är konstruerad för mekanisk hantering, och

(b) har en nettovikt över 400 kg eller en volym över 450 liter, men en högsta volym

av 3,0 m3,

i vilken skadade, defekta, otäta eller icke överensstämmande kollin med farligt gods

eller sådant farligt gods som spillts eller läckt ut kan placeras för transport till

återvinning eller bortskaffande.

21

RID/RID-S Del 1

2017-01-01

Bärgningstryckkärl: Ett tryckkärl med en vattenvolym av högst 3000 liter i vilken

skadade, defekta, otäta eller icke överensstämmande tryckkärl placeras för transport

t.ex. till återvinning eller bortskaffande.

C

CGA: Compressed Gas Association (CGA, 14501 George Carter Way, Suite

103Chantilly, VA 20151, USA).

CIM: Enhetliga rättsregler för avtal om internationell järnvägsbefordran av gods

(bihang B till Fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF)), med ändringar.

Cisternvagn: Vagn för transport av vätskor, gasformiga, pulverformiga eller

granulerade ämnen, som består av en konstruktion med en eller flera tankar och deras

utrustning och underrede, vilket är försett med sina egna utrustningsdetaljer (hjulställ,

fjädring, drag- och stötanordning, broms och skyltar).

Anm Som cisternvagn räknas också vagn med avmonterbar tank.

CMR: Konvention om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg (Genève,

den 19 maj 1956), med ändringar.

Container: En transportutrustning (ramkonstruktion eller liknande utrustning) som

-

är av varaktigt slag och tillräckligt motståndskraftig för upprepad användning,

- är särskilt konstruerad för att underlätta transport av gods med ett eller flera

transportmedel utan omlastning av innehållet,

- är försedd med anordningar, vilka underlättar säkring och hantering, särskilt vid

överflyttning från ett transportmedel till ett annat,

- är konstruerad så att fyllning och tömning underlättas,

- har en invändig volym på minst 1 m3, med undantag av containrar för transport av

radioaktiva ämnen.

Dessutom:

Presenningsförsedd container: En öppen container försedd med presenning till

skydd för lasten.

Sluten container: En fullständigt sluten container med styvt tak, styva sidoväggar,

styva gavlar och styvt golv. Begreppet innefattar containrar med öppningsbart tak,

såvida taket kan tillslutas under transporten.

Småcontainer: En container med en invändig volym av högst 3,0 m3.

Storcontainer (ISO-container):

(a) En container som inte motsvarar definitionen av småcontainer,

(b) i CSC:s mening en container med en av de fyra nedre ytterhörnen begränsad

basyta

(i) på minst 14 m2 (150 kvadratfot), eller

22

2017-01-01

RID/RID-S Del 1

(ii) på minst 7 m2 (75 kvadratfot) när den är utrustad med övre hörnbeslag.

Öppen container: En container med öppet tak eller ett containerflak.

Ett växelflak är en container, som enligt EN 283 (utgåva 1991) uppvisar följande

kännetecken:

- den är i fråga om mekanisk hållfasthet konstruerad uteslutande för transport med

vagn eller fordon i land- eller färjetrafik,

- den är inte staplingsbar,

- den kan ställas av fordonet med fordonets egen utrustning på stödben och åter

lyftas på.

Anm

Begreppet container omfattar inte vanliga förpackningar, IBC-behållare,

tankcontainrar eller vagnar. Dock får en container användas som

förpackning vid transport av radioaktiva ämnen.

CSC: Internationell konvention om säkra containrar (Genève, 1972), med ändringar,

utgiven av den internationella sjöfartsorganisationen (IMO) i London.

D

Dammtät förpackning: Förpackning som är ogenomsläpplig mot torrt innehåll,

inklusive finpulveriserade fasta ämnen som uppstått under transporten.

Driftsutrustning:

(a) Hos en tank: fyllnings- och tömningsanordningar, luftningsanordningar,

säkerhets-, uppvärmnings- och värmeskyddsanordningar samt mätinstrument,

(b) hos element i en batterivagn eller MEG-container: fyllnings- och

tömningsanordningar inklusive samlingsrörssystem, säkerhetsanordningar samt

mätinstrument,

(c) hos IBC-behållare: fyllnings- och tömningsanordningar och eventuella

tryckutjämnings- eller luftningsanordningar, säkerhetsanordningar,

uppvärmningsanordningar och värmeisolering samt mätinstrument.

Anm

För UN-tankar, se kapitel 6.7.

Dunk: Förpackning av metall eller plast med fyrkantigt eller flersidigt tvärsnitt med

en eller flera öppningar.

E

ECE-reglemente: Ett reglemente knutet till Överenskommelsen om antagande av

enhetliga tekniska bestämmelser för utrustning för hjulförsedda fordon och

komponenter som kan sättas fast eller användas på hjulförsedda fordon och villkoren

för ömsesidigt erkännande av godkännanden utfärdade enligt dessa bestämmelser

(1958, i gällande version).

ECM: Se underhållsansvarig enhet.

23

RID/RID-S Del 1

2017-01-01

EN (-standard): Europeisk standard, publicerad av den europeiska

standardiseringsorganisationen (CEN) (CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Bryssel).

Engångsbehållare för gas: Ej påfyllningsbart kärl som har en vattenvolym på högst

1000 ml för behållare av metall och högst 500 ml för behållare av syntetiskt material

eller glas och som innehåller en gas eller gasblandning under tryck. Den kan vara

utrustad med en ventil.

Extra ytteremballage: Se overpack.

F

Farlig reaktion:

(a) Förbränning och/eller avsevärd värmeutveckling,

(b) utveckling av brandfarliga, kvävningsframkallande, oxiderande och/eller giftiga

gaser,

(c) uppkomst av frätande ämnen,

(d) uppkomst av instabila ämnen, eller

(e) farlig tryckstegring (endast för tankar).

Farligt gods: Ämnen och föremål vars transport enligt RID/RID-S är antingen

förbjuden eller tillåten endast under vissa angivna villkor.

Fast tank: En tank med volym över 1000 liter, som är varaktigt fäst på en vagn (som

därigenom blir en cisternvagn) eller utgör en integrerad del av underredet till en sådan

vagn.

Fast ämne:

(a) Ett ämne med smältpunkt eller smältstart över 20 °C vid ett tryck av 101,3 kPa,

eller

(b) ett ämne som enligt provningsmetoden ASTM D 4359-90 inte är flytande eller

som enligt kriterierna i den i 2.3.4 beskrivna provningsmetoden

(penetrometermetoden) för bestämning av flytbarhet är tjockflytande.

Fat: Cylindrisk förpackning av metall, papp, plast, plywood eller annat

ändamålsenligt material och med plana eller välvda gavlar. Detta begrepp omfattar

även förpackningar av annan form, t.ex. runda förpackningar med kägelformad hals

eller spannformade förpackningar. Utanför detta begrepp faller trätunnor och dunkar.

Flampunkt: Den lägsta temperaturen hos en vätska, vid vilken dess ångor bildar en

antändbar blandning med luft.

Flexibel bulkcontainer: Se bulkcontainer.

Flexibel IBC-behållare: En IBC-behållare som består av ett behållarskal, försett med

ändamålsenlig driftsutrustning och hanteringsanordningar, som är bildat av folie, väv

eller annat flexibelt material eller av kombinationer av material av detta slag och om

så krävs med invändig beläggning eller innerbeklädnad (liner).

24

2017-01-01

RID/RID-S Del 1

FN:s modellregelverk: Modellregelverk, som finns i bihang till nittonde reviderade

utgåvan av FN-rekommendationerna för transport av farligt gods, utgiven av Förenta

Nationerna (ST/SG/AC.10/1/Rev.19).

Fyllare: Företag som fyller farligt gods i en tank (cisternvagn, vagn med

avmonterbar tank, UN-tank eller tankcontainer), i en batterivagn eller MEG-

container, eller i en vagn, storcontainer eller småcontainer för transport i bulk.

Fyllningsförhållande: Förhållandet mellan gasens vikt och vikten hos vatten vid

15°C, som helt fyller ett för användning förberett tryckkärl.

Fyllningstryck: Det högsta tryck, som faktiskt utvecklas vid tryckfyllning av tank

(se även kalkyltryck, tömningstryck, högsta arbetstryck och provtryck).

Företag: Fysisk person, juridisk person med eller utan förvärvssyfte, förening eller

sammanslutning av personer utan juridisk status med eller utan förvärvssyfte samt

offentlig inrättning, oavsett om denna förfogar över egen juridisk status eller är

beroende av en myndighet med juridisk status.

Förpackare: Företag som fyller farligt gods i förpackningar, inklusive

storförpackningar och IBC-behållare, och i förekommande fall förbereder kollin för

transport.

Förpackning: Ett eller flera kärl och alla övriga beståndsdelar och material, som

behövs för att kärlen ska fylla sin behållarfunktion och andra säkerhetsfunktioner (se

även bärgningsförpackning, dammtät förpackning, förpackning av tunnplåt, IBC-

behållare, innerförpackning, integrerad förpackning, mellanförpackning,

rekonditionerad förpackning, renoverad förpackning, sammansatt förpackning,

storförpackning, ytterförpackning och återanvänd förpackning).

Förpackning av tunnplåt: Förpackning med runt, elliptiskt, fyrkantigt eller flersidigt

tvärsnitt (även koniskt) samt förpackning med kägelformad hals eller spannformad

förpackning av metall med en väggtjocklek under 0,5 mm (t.ex. vitplåt), med plana

eller välvda gavlar och med en eller flera öppningar, som inte omfattas av definitionen

för fat eller dunk.

Förpackningsgrupp: En grupp i vilken vissa ämnen för förpackningsändamål inpla-

ceras på grund av sin farlighetsgrad under transporten. Förpackningsgrupperna har

följande betydelse, som beskrivs närmare i del 2:

förpackningsgrupp I: mycket farliga ämnen,

förpackningsgrupp II: farliga ämnen,

förpackningsgrupp III: mindre farliga ämnen.

Anm Vissa föremål som innehåller farliga ämnen är också inplacerade i en

förpackningsgrupp.

Förslutning: En anordning som tjänar till att försluta öppningen i ett kärl.

25

RID/RID-S Del 1

2017-01-01

G

Gas: Ämne som

(a) har ett ångtryck över 300 kPa (3 bar) vid 50ºC, eller

(b) är fullständigt gasformigt vid 20ºC och normalt atmosfärstryck på 101,3 kPa.

Gasflaska: Transportabelt tryckkärl med vattenvolym upp till 150 liter.

Gasflaskpaket: Enhet av fast sammanbundna gasflaskor, som är förbundna med

varandra med ett samlingsrör och transporteras som en odelbar enhet. Den totala

vattenvolymen får inte överstiga 3000 liter. För gasflaskpaket som är avsedda för

transport av giftiga gaser i klass 2 (grupper som enligt 2.2.2.1.3 börjar med bokstaven

T) är vattenvolymen begränsad till 1000 liter.

Gaskärl: Se Tryckkärl.

Gasol: se kondenserad petroleumgas.

Genom eller till för transport av radioaktiva ämnen: Genom eller till de länder som en

sändning transporteras, men uttryckligen utesluter länder som sändningen ”passerar

över” vid lufttransport, förutsatt att det inte finns planerade mellanlandningar i dessa

länder.

GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of

Chemicals): Den sjätte reviderade utgåvan av ett Globalt Harmoniserat System för

klassificering och etikettering av kemiska produkter, publicerat av Förenta Nationerna

i dokument ST/SG/AC.10/30/Rev.6.

Godkännande

Multilateralt godkännande för transport av radioaktiva ämnen: Ett

godkännande, som utfärdas av berörd behörig myndighet i ursprungslandet för

konstruktionen eller förflyttningen och, i de fall sändningen ska transporteras

genom eller till något annat land, även av behörig myndighet i detta land.

Unilateralt godkännande för transport av radioaktiva ämnen: Ett godkännande

av en konstruktion, vilket endast behöver utfärdas av behörig myndighet i

ursprungslandet för konstruktionen. Är ursprungslandet inte fördragsstat till RID

så kräver godkännandet bekräftelse av en behörig myndighet i en fördragsstat till

RID (se 6.4.22.8).

Godsdeklaration: Fraktsedel enligt transportavtal (se CIM), vagndokument enligt

Allmänt nyttjandeavtal för godsvagnar (GCU – General Contract of Use for Wagons)7)

eller annan godsdeklaration enligt bestämmelserna i avsnitt 5.4.1.

H

Hanteringsanordning (för flexibla IBC-behållare): Lyftband, sling, öglor eller ramar,

vilka är fästa på behållarskalet av IBC-behållaren eller utgör en del av detta.

Hålltid: Tiden som åtgår från att initialt fyllt tillstånd erhållits tills att trycket på

7)

Utgiven av GCU Bureau, Avenue Louise, 500, BE–1050 Bryssel, www.gcubureau.org.

26

2017-01-01

RID/RID-S Del 1

grund av värmeinflöde har stigit till det lägsta inställda trycket på

tryckbegränsningsanordning på tankar som är avsedda för transport av kylda

kondenserade gaser.

Anm

För UN-tankar, se 6.7.4.1.

Högsta arbetstryck (övertryck): Det största av de tre följande värdena som kan

uppstå i toppen av tanken i driftläge:

(a) det högsta effektiva tryck, som är tillåtet i tanken under fyllning (högsta tillåtna

fyllningstryck),

(b) det högsta effektiva tryck, som är tillåtet i tanken under tömning (högsta tillåtna

tömningstryck), och

(c) av innehållet (inklusive eventuellt förekommande andra gaser) framkallat

effektivt övertryck i tanken vid högsta drifttemperatur.

Om inget annat föreskrivs i kapitel 4.3 så får värdet på detta arbetstryck inte vara

mindre än ångtrycket (absoluttryck) av innehållet vid 50°C.

För tankar med säkerhetsventiler (med eller utan sprängbleck), med undantag av

tankar för transport av komprimerade, kondenserade eller lösta gaser i klass 2, är

högsta arbetstryck dock lika med det föreskrivna öppningstrycket hos dessa

säkerhetsventiler.

(Se även fyllningstryck, kalkyltryck, provtryck och tömningstryck).

Anm 1 Högsta arbetstryck är inte tillämpligt för tankar som töms med självtryck

enligt 6.8.2.1.14 (a).

Anm 2 För UN-tankar, se kapitel 6.7.

Anm 3 För slutna kryokärl, se Anm till 6.2.1.3.6.5.

Högsta nettovikt: Högsta nettovikten av innehållet i en enskild förpackning eller

högsta summan av vikterna hos innerförpackningarna och deras innehåll, uttryckt

i kg.

Högsta normala arbetstryck: för transport av radioaktiva ämnen: Det högsta trycket

över lufttrycket vid genomsnittlig havsnivå, som skulle utvecklas i

inneslutningssystemet under ett år under de temperatur- och solinstrålningsbetingelser

som motsvarar omgivningsförhållanden utan ventilation, yttre kylning med

hjälpsystem eller operativa åtgärder under transport.

Högsta tillåtna bruttovikt:

(a) (För alla slag av IBC-behållare): summan av vikten hos IBC-behållaren med all

driftsutrustning och strukturdelar och högsta tillåtna nettovikten,

(b) (för tankar): summan av tankens taravikt och den för transporten högsta tillåtna

lasten.

Anm För UN-tankar, se kapitel 6.7.

27

RID/RID-S Del 1

2017-01-01

Högsta volym: Den högsta invändiga volymen hos kärl eller förpackningar, inklusive

storförpackningar och IBC-behållare, uttryckt i m3 eller liter.

I

IAEA (International Atomic Energy Agency): Det internationella

atomenergiorganet (IAEA, Postfach 100, A-1400 Wien, Österrike).

IBC-behållare (Intermediate Bulk Container): Styv eller flexibel transporterbar

förpackning, som inte är upptagen i kapitel 6.1 och:

(a) har en volym av

(i) högst 3,0 m3 för fasta ämnen och vätskor i förpackningsgrupp II och III,

(ii) högst 1,5 m3 för fasta ämnen i förpackningsgrupp I, om dessa är förpackade i

flexibla IBC-behållare, IBC-behållare av plast, integrerade IBC-behållare,

eller IBC-behållare av papp eller trä,

(iii) högst 3,0 m3 för fasta ämnen i förpackningsgrupp I, om dessa är förpackade i

IBC-behållare av metall,

(iv) högst 3,0 m3 för radioaktiva ämnen i klass 7,

(b) är konstruerad för mekanisk hantering,

(c) kan klara påkänningarna vid hantering och transport, vilket ska verifieras genom

de i kapitel 6.5 angivna provningarna,

(se även flexibel IBC-behållare, IBC-behållare av trä, IBC-behållare av papp,

integrerad IBC-behållare med innerbehållare av plast, IBC-behållare av metall och

IBC-behållare av styv plast).

Anm 1 UN-tankar eller tankcontainrar, som uppfyller bestämmelserna i kapitel 6.7

eller 6.8, räknas inte som IBC-behållare.

Anm 2 IBC-behållare, som uppfyller bestämmelserna i kapitel 6.5, räknas inte som

container i RID/RID-S:s mening.

IBC-behållare av metall: En IBC-behållare, som består av ett behållarskal av metall

samt ändamålsenlig driftsutrustning och strukturdelar.

IBC-behållare av papp: En IBC-behållare, som består av ett behållarskal av papp

med eller utan åtskilda övre och nedre gavlar, i förekommande fall med inner-

beklädnad (men inga innerförpackningar), samt ändamålsenlig driftsutrustning och

strukturdelar.

IBC-behållare av styv plast: En IBC-behållare, som består av ett behållarskal av

styv plast som kan ha strukturdelar och ändamålsenlig driftsutrustning.

IBC-behållare av trä: En IBC-behållare av trä består av ett styvt eller hopfällbart

behållarskal av trä med innerbeklädnad (men inga innerförpackningar) samt

ändamålsenlig driftsutrustning och strukturdelar.

28

2017-01-01

RID/RID-S Del 1

Regelbundet underhåll av flexibla IBC-behållare: Utförande av regelbundet arbete

flexibla IBC-behållare av plast eller flexibla IBC-behållare av textilväv, såsom

(a) rengöring,

(b) utbyte av delar som inte är inbyggda, såsom ej integrerade invändiga beklädnader

och förslutningsförbindelser, med delar som överensstämmer med tillverkarens

ursprungliga specifikationer,

förutsatt att sådant arbete inte försämrar den flexibla IBC-behållarens behållarfunktion

och inte förändrar konstruktionstypen.

Regelbundet underhåll av styva IBC-behållare: Utförande av regelbundet arbete på

IBC-behållare av metall eller styv plast eller integrerade IBC-behållare, såsom

(a) rengöring,

(b) avmontering och återinsättning eller ersättning av förslutningar till behållarskalet

(inklusive tillhörande tätningar) eller driftsutrustningen, motsvarande

tillverkarens ursprungliga specifikationer och förutsatt att IBC-behållarens täthet

kontrolleras, eller

(c) återställning av strukturdelar, vilka inte direkt har funktionen att innesluta farligt

gods eller upprätthålla ett tömningstryck, för att återställa överensstämmelsen med

den provade behållartypen (t.ex. riktning av stödben eller lyftanordningar),

förutsatt att IBC-behållarens funktion som behållare inte påverkas.

Renoverad IBC-behållare: En IBC-behållare av metall eller styv plast eller en

integrerad IBC-behållare:

(a) som tillkommit genom framställning av en UN-behållartyp som uppfyller

bestämmelserna, utgående från en typ som inte motsvarat dessa bestämmelser,

eller

(b) som tillkommit genom omvandling av en UN-behållartyp, som uppfyller

bestämmelserna, till en annan som uppfyller samma bestämmelser.

Renoverade IBC-behållare omfattas av samma bestämmelser i RID/RID-S som en ny

IBC-behållare av samma slag (se även definitionen på behållartyp i 6.5.6.1.1).

Reparerad IBC-behållare: En IBC-behållare av metall eller styv plast eller en

integrerad IBC-behållare, som på grund av en stöt eller av annat skäl (t.ex. korrosion,

försprödning eller andra tecken på nedsatt hållfasthet gentemot den provade

behållartypen) har återställts så att den återigen motsvarar den provade behållartypen

och är i stånd att klara typprovningen. För RID/RID-S räknas ersättning av den styva

innerbehållaren i en integrerad IBC-behållare med en som motsvarar den

ursprungliga behållartypen från samma tillverkare som reparation. Detta begrepp

innefattar dock inte regelbundet underhåll av styva IBC-behållare. Behållarskalet till

en IBC-behållare av styv plast och innerbehållaren till en integrerad IBC-behållare är

inte reparerbara. Flexibla IBC-behållare får inte repareras, såvida inte behörig

myndighet tillåter detta.

ICAO (International Civil Aviation Organization): Den internationella

organisationen för civil luftfart (ICAO, 999 University Street, Montreal, Quebec H3C

5H7, Canada).

29

RID/RID-S Del 1

2017-01-01

ICAO:s tekniska instruktioner: Tekniska instruktioner för säker transport av farligt

gods med flyg, komplettering till bihang 18 till Chicagoöverenskommelsen för

internationell luftfart (Chicago, 1944), utgiven av internationella organisationen för

civil luftfart (ICAO), Montreal.

IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code): Internationell kod

för transport av farligt gods på fartyg, tillämpningsbestämmelser till kapitel VII del A

av den internationella överenskommelsen av 1974 till skydd av människoliv till sjöss

(SOLAS-konventionen), utgiven av internationella sjöfartsorganisationen (IMO),

London.

IMO (International Maritime Organization): Den internationella

sjöfartsorganisationen (IMO, 4 Albert Embankment, London SE1 7SR,

Storbritannien).

Innerbeklädnad: Ett slangformat hölje eller en säck, som sätts in i en förpackning,

inklusive storförpackning eller IBC-behållare, men inte utgör en beståndsdel av den.

Förslutningsanordningar för dess öppningar ingår.

Innerförpackning: Förpackning, vars transport kräver en ytterförpackning.

Innerkärl: Kärl, som behöver en ytterförpackning för att fylla sin behållarfunktion.

Inneslutningssystem för transport av radioaktiva ämnen: Sammansättning av

komponenter i förpackningen på sätt som specificerats av konstruktören och som är

avsedd att förhindra att radioaktiva ämnen kommer ut under transporten.

Integrerad förpackning: Förpackning bestående av en ytterförpackning och ett

innerkärl, tillverkad så att innerkärlet är integrerat med ytterförpackningen. När den

en gång ihopmonterats så bildar den en odelbar enhet, vilken som sådan fylls, lagras,

transporteras och töms.

Anm

Begreppet ”innerkärl” som används för integrerade förpackningar ska inte

förväxlas med begreppet ”innerförpackning” som används för sammansatta

förpackningar. Som exempel är innerdelen av en 6HA1, integrerad

förpackning (plast), ett sådant innerkärl eftersom den normalt inte är

konstruerad för att ha en behållarfunktion utan sin ytterförpackning och

därmed är den ingen innerförpackning.

Där ett material anges i parentes efter begreppet ”integrerad förpackning”,

syftar det till innerkärlet.

Integrerad IBC-behållare med innerbehållare av plast: En IBC-behållare som

består av en ram i form av ett styvt yttre hölje runt en plastinnerbehållare med

driftsutrustning eller andra strukturdelar. Den är konstruerad så att innerbehållaren

och det yttre höljet efter sammansättning bildar en odelbar enhet, vilken som sådan

fylls, lagras, transporteras eller töms.

Anm

När uttrycket ”plast” används i samband med innerbehållare för integrerade

IBC-behållare, innefattar det andra polymera material såsom gummi.

ISO (-standard): Internationell standard, publicerad av den internationella

standardiseringsorganisationen (ISO) (ISO, 1 rue de Varembé, CH-1204 Genève 20,

Schweiz).

30

2017-01-01

RID/RID-S Del 1

J

Järnvägsfordon: Ett fordon som är lämpligt att rulla på egna hjul på räls med eller

utan egen dragkraft.

Järnvägsinfrastruktur: Järnvägar och fasta anläggningar, som är nödvändiga för

trafik med järnvägsfordon och för trafiksäkerheten.

Järnvägsinfrastrukturförvaltning: Varje offentlig inrättning eller varje företag, till

vilket särskilt överlåtits att bygga upp och underhålla järnvägsinfrastrukturen samt

organisation av driftlednings- och säkerhetssystem.

K

Kalkyltryck: Fiktivt tryck, vilket ska vara minst lika högt som provtrycket, som i mer

eller mindre grad kan överstiga arbetstrycket beroende på farlighetsgraden hos det

transporterade ämnet. Kalkyltrycket används enbart vid bestämning av väggtjockleken

i tankskalet, varvid utvändiga och invändiga förstärkningsanordningar lämnas utan

avseende (se också fyllningstryck, högsta arbetstryck, provtryck och tömningstryck).

Anm

För UN-tankar, se kapitel 6.7.

Kolli: Slutprodukten av förpackningsprocessen i transportfärdigt skick, som består av

förpackningen, storförpackningen eller IBC-behållaren och dess innehåll. Begreppet

omfattar tryckkärl enligt definition i detta avsnitt samt föremål, som pga. sin storlek,

vikt eller utformning får transporteras oförpackade eller i vaggor, korgar eller

hanteringsanordningar. Med undantag för transport av radioaktiva ämnen, gäller

begreppet varken gods som transporteras i bulk eller ämnen som transporteras i tank.

Anm

För radioaktiva ämnen, se 2.2.7.2, 4.1.9.1.1 och kapitel 6.4.

Kombitrafik: Transport av vägfordon i ADR/ADR-S:s mening i en kombinerad väg-

/järnvägstransport. Denna definition innefattar även rullande landsväg (lastning av

vägfordon i ADR/ADR-S:s mening (beledsagade eller inte beledsagade) på vagnar

konstruerade för denna typ av transport).

Komplett last: Last som kommer från en avsändare för vilken användningen av en

vagn eller storcontainer är exklusivt reserverad, och där all lastning och lossning sker

enligt avsändarens eller mottagarens anvisningar.

Anm 1 Motsvarande begrepp finns även för radioaktiva ämnen.

Anm 2 Definitionen omfattar termen ”vagnslast” som används i andra bilagor till

COTIF och i andra järnvägsbestämmelser.

Komplett last för transport av radioaktiva ämnen: En vagn eller storcontainer

används uteslutande av en enda avsändare, varvid samtliga rutiner rörande lastning,

lossning och förflyttning utförs enligt avsändarens eller mottagarens anvisningar, när

detta krävs i RID/RID-S.

Komprimerad naturgas (CNG): Komprimerad gas som består av naturgas med hög

halt metan tillordnad UN 1971.

31

RID/RID-S Del 1

2017-01-01

Kondenserad naturgas (LNG): Kyld kondenserad gas som består av naturgas med

hög halt metan tillordnad UN 1972.

Kondenserad petroleumgas (LPG – Liquefied Petroleum Gas): Under lågt tryck

kondenserad gas som består av en eller flera lätta kolväten vilka endast tillordnats UN

1011, 1075, 1965, 1969 eller 1978 och som i huvudsak består av propan, propen,

butan, butanisomerer, buten med spår av andra kolvätegaser.

Anm 1 Brandfarliga gaser som tillordnats andra UN-nummer ska inte betraktas som

LPG.

Anm 2 För UN 1075, Se Anm 2 under 2F, UN 1965, i tabellen för kondenserade

gaser i 2.2.2.3.

Konstruktion för transport av radioaktiva ämnen: En beskrivning av ett fissilt ämne

undantaget enligt 2.2.7.2.3.5 (f), ett radioaktivt ämne av speciell beskaffenhet, ett

radioaktivt ämne med liten spridbarhet, ett kolli eller en förpackning, som medför att

det blir fullt identifierbart. Beskrivningen kan innehålla specifikationer,

konstruktionsritningar, rapporter som redovisar överensstämmelse med

bestämmelserna och annat relevant underlag.

Konstruktionsstål: Stål med en minimibrottgräns mellan 360 N/mm2 och 440 N/mm2.

Anm

För UN-tankar, se kapitel 6.7.

Konstruktionslivslängd för gasflaskor och storflaskor av kompositmaterial: Den

längsta tid (i antal år) som en gasflaska eller storflaska är konstruerad och godkänd för

enligt tillämplig standard.

Kontrollorgan: Ett av behörig myndighet godkänt oberoende kontroll- och

provningsorgan.

Kontrolltemperatur: Den högsta temperatur vid vilken en organisk peroxid eller ett

självreaktivt ämne kan transporteras säkert.

Korg: Ytterförpackning som uppvisar en genombruten yta.

Kriticitetssäkerhetsindex (CSI (Critical Safety Index)) för transport av radioaktiva

ämnen: Ett tal som är tillordnat ett kolli, en overpack eller en container innehållande

fissila ämnen och som används för att kontrollera ansamlingen av kollin, overpack

eller containrar innehållande fissila ämnen.

Kritisk temperatur: Den temperatur över vilken ett ämne inte kan förekomma i

flytande form.

Kryokärl: Transportabelt värmeisolerat tryckkärl för transport av kylda kondenserade

gaser med vattenvolym högst 1000 liter (se även Öppet kryokärl).

Kvalitetssäkring: Ett systematiskt tillsyns- och kontrollprogram, som tillämpas av en

organisation eller organ, med målsättningen att de i RID/RID-S föreskrivna

säkerhetsbestämmelserna uppfylls i praktiken.

Kärl: Produktinneslutning som kan fyllas med och innehålla ämnen eller föremål,

inklusive alla slags förslutningsanordningar. Tankskal omfattas inte av denna

32

2017-01-01

RID/RID-S Del 1

definition (se även engångsbehållare för gas, tryckkärl, innerkärl, kryokärl och styv

innerbehållare).

L

Lastare: Företag som

(a) lastar förpackat farligt gods, småcontainrar, UN-tankar eller vägfordon i eller på

en vagn eller en container,

(b) lastar en container, bulkcontainer, MEG-container, tankcontainer eller UN-tank

på en vagn.

Lastbärare (CTU): Vägfordon, vagn, container, tankcontainer, UN-tank eller MEG-

container.

Lastning: Alla åtgärder som utförs av lastaren enligt definitionen av lastare.

Ledningssystem för transport av radioaktiva ämnen: verktyg eller system som är

direkt relaterade eller interagerande för att fastställa riktlinjer och mål och möjliggöra

att målen uppnås på ett funktionellt och effektivt sätt.

Lossare: Företag som

(a) flyttar en container, bulkcontainer, MEG-container, tankcontainer, UN-tank eller

vägfordon från en vagn,

(b) lastar av förpackat farligt gods, småcontainrar eller UN-tankar ut ur eller från en

vagn eller en container,

(c) lossar farligt gods från en tank (cisternvagn, avmonterbar tank, UN-tank eller

tankcontainer) eller från en batterivagn eller MEG-container eller från en vagn,

en storcontainer eller småcontainer för transport i bulk eller en bulkcontainer.

Lossning: Åtgärder som utförs av lossaren enligt definitionen av lossare.

Lufttätt försluten tank: En tank för transport av vätskor med ett kalkyltryck på minst

4 bar eller för transport av fasta ämnen (pulverformiga eller granulerade) oberoende

av kalkyltryck, vars öppningar är lufttätt förslutna och

-

som inte är utrustad med säkerhetsventiler, sprängbleck eller liknande

säkerhetsanordningar, inte heller med vakuumventiler eller tvångsmanövrerade

luftningsventiler,

-

som inte är utrustad med säkerhetsventiler, sprängbleck eller liknande

säkerhetsanordningar, men dock med vakuumventiler eller tvångsmanövrerade

luftningsventiler i enlighet med kraven i 6.8.2.2.3,

-

som är utrustad med säkerhetsventiler, vilka enligt 6.8.2.2.10 föregås av ett

sprängbleck, men inte med vakuumventiler eller tvångsmanövrerade

luftningsventiler, eller

-

som är utrustad med säkerhetsventiler, vilka enligt 6.8.2.2.10 föregås av ett

sprängbleck, samt med vakuumventiler eller tvångsmanövrerade luftningsventiler

i enlighet med kraven i 6.8.2.2.3.

33

RID/RID-S Del 1

2017-01-01

Låda: Fyrkantig eller flersidig förpackning med hela väggar av metall, trä, plywood,

träfibermaterial, papp, plast eller annat ändamålsenligt material. Såvida inte

förpackningens integritet äventyras under transporten, så får små öppningar tas upp

för att underlätta hantering eller öppnande eller för att uppfylla klassificeringskriterier.

M

MEG-container: En transportutrustning som består av element som är förbundna med

varandra med ett samlingsrör och som är monterade i en ram. Som element räknas

gasflaskor, storflaskor, tryckfat eller gasflaskpaket samt tankar för gaser definierade i

2.2.2.1.1 med volym över 450 liter.

Anm

Beträffande UN-MEG-containrar, se kapitel 6.7.

Mellanförpackning: Förpackning som befinner sig mellan innerförpackningar eller

föremål och en ytterförpackning.

Metallhydridlagringssystem: Ett helt komplett vätgaslagringssystem, inklusive kärl,

metallhydrid, tryckavlastningsanordning, avstängningsventil, driftsutrustning och

invändiga komponenter som endast används för transport av vätgas.

Mottagare: Mottagaren enligt transportavtalet. Betecknar mottagaren enligt de för

transportavtalet gällande bestämmelserna en tredje part, så räknas denna som

mottagaren i RID/RID-S:s mening. Sker transporten utan transportavtal så är

mottagaren det företag, som övertar det farliga godset vid ankomsten.

N

Nettovikt explosivt ämne (NEM (Net Explosive Mass)): Den totala nettovikten av

explosiva ämnen utan förpackningar, höljen, etc. (Uttrycken NEQ (Net Explosive

Quantity), NEC (Net Explosive Contents) och NEW (Net Explosive Weight) används

ofta för att uttrycka samma sak).

Neutronstrålningsdetektor: En utrustning som detekterar neutronstrålning. En sådan

utrustning kan innehålla en gas som är hermetiskt innesluten i ett tillslutet elektronrör

som omvandlar neutronstrålning till en mätbar elektrisk signal.

N.O.S. (Not Otherwise Specified): En samlingsbenämning, till vilka sådana ämnen,

blandningar, lösningar eller föremål kan ordnas, som

(a) inte är uttryckligen nämnda med namn i kapitel 3.2, tabell A, och

(b) har kemiska, fysikaliska och/eller andra farliga egenskaper, som motsvarar den

klass, den klassificeringskod, den förpackningsgrupp och den benämning som

N.O.S.-beteckningen har.

Nödtemperatur: Den temperatur vid vilken nödåtgärder ska tillgripas i händelse av

förlorad temperaturkontroll.

O

Offshorebulkcontainer: En container för gods i bulk, som är särskilt konstruerad för

upprepad användning för transport till, från och mellan offshoreanläggningar. En

offshorebulkcontainer konstrueras och tillverkas enligt de riktlinjer för godkännande

34

2017-01-01

RID/RID-S Del 1

av offshorecontainrar för hantering i öppen sjö, som fastställts av internationella

sjöfartsorganisationen (IMO) i dokument MSC/Circ.860.

OTIF (Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux

ferroviaires): Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF,

Gryphenhübeliweg 30, CH-3006 Bern, Schweiz).

Overpack (extra ytteremballage): En omslutning som används för att innehålla ett

eller flera kollin och för att bilda en enhet som är lättare att hantera och stuva under

transport. I fråga om radioaktiva ämnen kan en overpack endast användas av en

enskild avsändare. Exempel på overpack är:

(a) en lastplatta, exempelvis en pall, på vilken flera kollin ställs eller staplas och

säkras med plastband, krymp- eller sträckfilm eller på andra ändamålsenliga sätt,

eller

(b) en yttre skyddsförpackning, exempelvis en låda eller korg.

P

Plastväv (för flexibla IBC-behållare): Material av dragna band eller enkeltrådar av

lämplig plast.

Presenningsförsedd bulkcontainer: Se Bulkcontainer.

Presenningsförsedd container: Se Container.

Presenningsförsedd vagn: Se Vagn.

Provtryck: Tryck som ska användas vid tryckprovning vid första eller återkommande

kontroll (se även fyllningstryck, högsta arbetstryck, kalkyltryck och tömningstryck).

Anm

För UN-tankar, se kapitel 6.7.

R

Radioaktivt innehåll för transport av radioaktiva ämnen: Det radioaktiva ämnet

tillsammans med alla kontaminerade eller aktiverade fasta ämnen, vätskor och gaser

inuti förpackningen.

Referensstål: Stål med minsta brottgräns lika med 370 N/mm2 och garanterad minsta

brottförlängning lika med 27 %.

Regelbundet underhåll av flexibla IBC-behållare: Se IBC-behållare.

Regelbundet underhåll av styva IBC-behållare: Se IBC-behållare.

Rekonditionerad förpackning: Förpackning, särskilt

(a) fat av metall

(i) som rengjorts så att konstruktionsmaterialen återfått sitt ursprungliga

utseende, varvid alla rester av det tidigare innehållet liksom invändig och

utvändig korrosion samt utvändiga beläggningar och etikettering avlägsnats,

35

RID/RID-S Del 1

2017-01-01

(ii) som återförts till sin ursprungliga form och sin ursprungliga profil, varvid

falsarna (om sådana finns) riktats och tätats och alla packningar, som inte är

integrerade delar av förpackningen, bytts ut, och

(iii) som undersökts efter rengöring men före ommålning, varvid förpackningar

ska avvisas, som har synliga småhål, en väsentlig minskning av

godstjockleken, utmattning av metall, skadade gängor eller förslutningar

eller andra betydande brister.

(b) fat eller dunkar av plast

(i) som rengjorts så att konstruktionsmaterialen återfått sitt ursprungliga

utseende, varvid alla rester av det tidigare innehållet liksom invändig och

utvändig korrosion samt utvändiga beläggningar och etikettering avlägsnats,

(ii) vars packningar, som inte är integrerade delar av förpackningen, bytts ut,

och

(iii) som efter rengöring undersökts, varvid förpackningar ska avvisas, som har

synliga skador, såsom sprickor, veck eller brottställen, skadade gängor eller

förslutningar eller andra betydande brister.

Renoverad förpackning: Förpackning, särskilt

(a) fat av metall

(i) som tillkommit genom framställning av en FN-förpackningstyp som

uppfyller bestämmelserna i kapitel 6.1, utgående från en typ som inte

motsvarat dessa bestämmelser,

(ii) som tillkommit genom omvandling av en FN-förpackningstyp, som

uppfyller bestämmelserna i kapitel 6.1, till en annan som uppfyller samma

bestämmelser, eller

(iii) hos vilket fast inbyggda konstruktionskomponenter bytts ut (t.ex. fasta

gavlar).

(b) fat av plast

(i) som tillkommit genom omvandling av en FN-förpackningstyp till en annan

(t.ex. 1H1 till 1H2), eller

(ii) hos vilket fast inbyggda konstruktionskomponenter bytts ut.

Renoverade fat omfattas av samma bestämmelser i kapitel 6.1, som gäller för nya fat

av samma typ.

Renoverad IBC-behållare: Se IBC-behållare.

Renoverad storförpackning: se Storförpackning.

Reparerad IBC-behållare: Se IBC-behållare.

36

2017-01-01

RID/RID-S Del 1

S

SADT (Självaccelererande sönderfallstemperatur (Self-Accelerating

Decomposition Temperature)): Den lägsta temperatur vid vilken ett ämne i

förpackning i transportfärdigt skick kan sönderfalla under självacceleration.

Bestämmelserna för bestämning av SADT och effekterna vid uppvärmning under

inneslutning finns i testhandboken, del II.

SAPT (Självaccelererande polymerisationstemperatur (Self-accelerating

polymerization temperature)): Den lägsta temperatur vid vilken ett ämne kan

polymerisera i förpackning, IBC-behållare eller tank som överlämnas för transport.

SAPT ska vara bestämd i överensstämmelse med testmetoderna framtagna för

självaccelererande sönderfallstemperatur för självreaktiva ämnen i enlighet med del II,

avsnitt 28 i testhandboken.

Samlingsbenämning: Benämning för en definierad grupp av ämnen eller föremål

(se 2.1.1.2 B, C och D).

Sammansatt förpackning: För transporten sammansatt förpackning, som består av

en eller flera innerförpackningar, som enligt 4.1.1.5 placeras i en ytterförpackning.

Anm

När uttrycket ”innerförpackning” används för sammansatta förpackningar

ska detta inte förväxlas med begreppet ”innerkärl” som används för

integrerade förpackningar.

Skyddad IBC-behållare (för IBC-behållare av metall): En IBC-behållare, som är

försedd med extra skydd mot stötar. Detta skydd kan t.ex. bestå av en flerskikts-

(sandwich-) eller dubbelväggskonstruktion eller av en ram med galler av metall.

Slamsugartank: Tankcontainer eller växeltank, i första hand använd för transport av

farligt avfall, med särskilda konstruktionsdetaljer och/eller utrustning enligt kapitel

6.10, för att underlätta fyllning och tömning av avfall.

En tank som helt uppfyller kraven i kapitel 6.7 eller 6.8 räknas inte som

slamsugartank.

Sluten bulkcontainer: Se Bulkcontainer.

Sluten container: Se Container.

SMGS: Överenskommelsen om internationell godstrafik på järnväg utgiven av

Organisationen för samarbete mellan järnvägar (OSJD), Warsawa .

SMGS Bilaga 2: Bestämmelser om transport av farligt gods i bilaga 2 till SMGS.

Småcontainer: Se Container.

Spole (klass 1): En anordning av plast, trä, papp, metall eller annat ändamålsenligt

material, som består av en spindel och i förekommande fall av sidoväggar vid vardera

änden av spindeln. Ämnen och föremål ska kunna upplindas på spolen och i

förekommande fall säkras av sidoväggarna.

Storcontainer: Se Container.

Storflaska: Sömlöst transportabelt tryckkärl eller transportabelt tryckkärl av

kompositmaterial med vattenvolym från 150 liter upp till 3000 liter.

37

RID/RID-S Del 1

2017-01-01

Storförpackning: En förpackning som består av en ytterförpackning som innehåller

föremål eller innerförpackningar,

(a) är konstruerad för mekanisk hantering, och

(b) har en nettovikt över 400 kg eller en volym över 450 liter, men en högsta volym

av 3,0 m3.

Renoverad storförpackning: En storförpackning av metall eller styv plast:

(a) som tillkommit genom framställning av en UN-behållartyp som uppfyller

bestämmelserna, utgående från en typ som inte motsvarat dessa bestämmelser,

eller

(b) som tillkommit genom omvandling av en UN-behållartyp som uppfyller

bestämmelserna, till en annan som uppfyller samma bestämmelser.

Renoverade storförpackningar omfattas av samma bestämmelser i RID/RID-S som en

ny storförpackning av samma typ (se även definitionen på typ i 6.6.5.1.2).

Återanvänd storförpackning: En storförpackning som ska återfyllas och som efter

undersökning befunnits fri från sådana brister som inverkar på dess förmåga att klara

funktionsprovningen. Denna definition omfattar särskilt sådana storförpackningar,

som återfylls med likadant eller liknande kompatibelt gods och transporteras inom

distributionskedjor som står under kontroll av produktens avsändare.

Strukturdelar:

(a) Hos tanken på en cisternvagn: på ut- eller insidan av tankskalet fästa

förstyvningselement och detaljer för infästning eller skydd,

(b) hos tanken på en tankcontainer: på ut- eller insidan av tankskalet fästa

förstyvningselement och detaljer för infästning, skydd eller stabilisering,

(c) hos element i en batterivagn eller MEG-container: på ut- eller insidan av

tankskalet eller kärlet fästa förstyvningselement och detaljer för infästning, skydd

eller stabilisering,

(d) hos IBC-behållare (utom flexibla IBC-behållare): förstärknings-, fäst-,

hanterings-, skydds-, eller stabiliseringsdetaljer på behållarskalet (jämte

pallsockeln för integrerade IBC-behållare med innerbehållare av plast).

Anm

För UN-tankar, se kapitel 6.7.

Strålningsnivå för transport av radioaktiva ämnen:

Tillhörande dos per tidsenhet

angiven i millisievert per timme eller mikrosievert per timme.

Strålningsdetektorsystem: En anordning som innehåller strålningsdetektorer som

komponenter.

Styv innerbehållare: (för integrerade IBC-behållare): Behållare som bibehåller sin

vanliga form i tomt tillstånd, utan att förslutningarna är på sin plats och utan stöd av

det yttre höljet. Innerbehållare som inte är styva räknas som flexibla.

38

2017-01-01

RID/RID-S Del 1

Säck: Flexibel förpackning av papper, plastfolie, textil, vävt material eller annat

ändamålsenligt material.

Säkerhetsventil: En fjäderbelastad anordning som aktiveras automatiskt av trycket

och är avsedd att skydda tanken mot ett otillåtet invändigt övertryck.

Säkerställande av att bestämmelserna iakttas (radioaktiva ämnen): Ett systematiskt

program av åtgärder som tillämpas av behörig myndighet med målet att säkerställa att

bestämmelserna i RID/RID-S tillämpas i praktiken.

Sändning: Ett enskilt kolli eller flera kollin eller en last med farligt gods, som en

avsändare överlämnar till transport.

Sökande: Avser, i samband med bedömning av överensstämmelse, tillverkaren eller

dennes auktoriserade representant i en fördragsstat. I samband med återkommande

kontroll, mellanliggande kontroll och revisionskontroll avses med sökande vara

provningsanläggning, användaren eller dess representant som givits fullmakt i en

fördragsstat.

Anm

Undantagsvis kan även en tredje part (t.ex. en användare av en tankcontainer

enligt definition i 1.2.1) ansöka om bedömning av överensstämmelse.

T

Tank: Ett tankskal med driftsutrustning och strukturdelar. När termen tank används

separat avser den en tankcontainer, UN-tank, avmonterbar tank eller cisternvagn

enligt definitionen i detta avsnitt, inklusive tankar som utgör element i batterivagnar

eller MEG-containrar.

Anm

För UN-tankar, se 6.7.4.1.

Tankcontainer: En transportutrustning som motsvarar definitionen för container och

som består av ett tankskal och utrustningsdetaljer, inklusive anordningar som medger

omlastning av tankcontainern utan väsentlig förändring av dess jämviktsläge och som

används för transport av gaser, vätskor, pulverformiga eller granulerade ämnen och

som, när den används för transport av gaser definierade i 2.2.2.1.1, har en volym över

0,45 m3 (450 liter).

Anm

IBC-behållare som uppfyller bestämmelserna i kapitel 6.5 räknas inte som

tankcontainrar.

Tankdokumentation: Ett underlag som innehåller all väsentlig teknisk information

om en tank, batterivagn eller en MEG-container, såsom de certifikat och intyg som

anges i 6.8.2.3, 6.8.2.4 och 6.8.3.4.

Tankskal: Den del av en tank vilken innesluter ämnet, inklusive öppningar och

förslutningar, men utan driftsutrustning och utvändiga strukturdelar.

Anm

För UN-tankar se kapitel 6.7.

Teknisk benämning: En vedertagen kemisk benämning, i förekommande fall en

vedertagen biologisk benämning eller annan benämning som brukar användas i

vetenskapliga och tekniska handböcker, tidskrifter och texter (se 3.1.2.8.1.1).

39

RID/RID-S Del 1

2017-01-01

Testhandboken: Sjätte omarbetade utgåvan av FN-rekommendationerna för transport

av farligt gods, handbok för provning och kriterier, utgiven av Förenta Nationerna

(ST/SG/AC.10/11/Rev.6).

Transport: Förflyttning av farligt gods, inklusive därav förorsakade uppehåll och av

trafiken förorsakad lagring av det farliga godset i vagnar, tankar och containrar före,

under och efter förflyttningen.

Denna definition innefattar också mellanlagring av farligt gods för att byta

transportsätt eller transportmedel (omlastning). Detta under förutsättning att

transporthandlingar kan uppvisas på begäran, i vilka avsändnings- och mottagningsort

framgår, samt att kollin och tankar inte öppnas under mellanlagringen – utom vid

kontroll av behörig myndighet.

Transport i bulk: Transport av oförpackade fasta ämnen eller föremål i vagnar,

containrar eller bulkcontainrar. Begreppet avser varken gods som transporteras som

kollin eller ämnen som transporteras i tank.

Transportindex (TI (Transport Index)) för transport av radioaktiva ämnen: Ett tal

som är tillordnat ett kolli, en overpack eller en container eller oförpackat LSA-I eller

SCO-I och som används för att kontrollera strålningsexponeringen.

Transportmedel: Ett vägfordon eller en vagn för transport på väg eller järnväg.

Transportör: Företag som genomför transport, med eller utan transportavtal.

Tryckfat: Svetsat transportabelt tryckkärl med en vattenvolym över 150 liter till och

med 1000 liter (t.ex. cylindriskt kärl med rullskenor, klotformiga kärl på medar).

Tryckkärl: Ett samlingsbegrepp för gasflaska, storflaska, tryckfat, slutet kryokärl,

metallhydridlagringssystem, gasflaskpaket och bärgningstryckkärl.

Trätunna: Förpackning av naturträ med runt tvärsnitt och välvda väggar, och som

består av stavar och gavlar och är försedd med tunnband.

Tvångsmanövrerad luftningsventil: Ventil på tankar med bottentömning, som är

förbunden med bottenventilen och öppnas under drift endast för luftning av tanken vid

fyllning och tömning.

Täckt vagn: Vagn med fasta eller rörliga väggar eller tak.

Täthetsprovning: Provning för att bestämma täthet hos en tank, förpackning eller

IBC-behållare samt tillbehör och förslutningsanordningar.

Anm

För UN-tankar, se kapitel 6.7.

Tömningstryck: Det högsta tryck, som utvecklas vid trycktömning av en tank

(se även fyllningstryck, högsta arbetstryck, kalkyltryck och provtryck).

U

UIC (International Union of Railways): Internationella järnvägsunionen (UIC,

16 rue Jean Rey, F-75015 Paris, Frankrike).

40

2017-01-01

RID/RID-S Del 1

Underhållsansvarig enhet (ECM) : Underhållsansvarig enhet (ECM) avser enhet

som är ansvarig för underhåll av en vagn i enlighet med enhetliga regler om tekniskt

godkännande av järnvägsmateriel som används i internationell trafik (ATMF - bihang

G till COTIF) och som är certifierad enligt bilaga A5)till ATMF.

UNECE (United Nations Economic Commission for Europe): FN:s ekonomiska

kommission för Europa (UNECE, Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH-

1211 Genève 10, Schweiz).

UN-nummer: Fyrställigt tal som utgör ett nummer för att identifiera ämnen eller före-

mål enligt FN:s modellregelverk.

UN-tank: En multimodal tank som, när den används för transport av gaser

definierade i 2.2.2.1.1, har en volym över 450 liter, och som motsvarar definitionen i

kapitel 6.7 eller IMDG-koden och är angiven i kolumn (10) i tabell A, kapitel 3.2, med

en UN-tankinstruktion (T-kod).

Utvecklat tryck: Trycket av innehållet i ett tryckkärl vid temperatur- och

diffusionsjämvikt.

V

Vagn: Ett järnvägsfordon utan egen dragkraft och som är avsett för transport av gods

(se även batterivagn, täckt vagn, öppen vagn, presenningsförsedd vagn och

cisternvagn).

Presenningsförsedd vagn: Öppen vagn som är försedd med övertäckning som skydd

för lasten.

Vakuumventil: En fjäderbelastad anordning som aktiveras automatiskt av trycket och

är avsedd att skydda tanken mot ett otillåtet invändigt undertryck.

Vikt av ett kolli: Bruttovikten av kollit, om inget annat anges.

Volym hos tankskal eller tankfack: För tankar är volymen, tankskalets eller

tankfackets totala invändiga volym i liter eller m3. Om det på grund av tankskalets

eller tankfackets form eller konstruktion inte är möjligt att fylla det fullständigt, ska

den mindre volymen användas för att bestämma fyllnadsgrad och tankmärkning.

Vägfordon: motorfordon, transportenhet med trailer (dvs. påhängsvagn eller

släpvagn), släpvagn eller påhängsvagn enligt ADR/ADR-S på vilka farligt gods är

lastat.

Vätska: Ett ämne som vid 50 °C har ett ångtryck av högst 300 kPa (3 bar), som inte är

fullständigt gasformigt vid 20 °C och ett tryck av 101,3 kPa och som

(a) har en smältpunkt eller initial smältpunkt vid högst 20 °C vid ett tryck av 101,3

kPa, eller

(b) är flytande enligt provningsmetoden ASTM D 4359-90, eller

5)

Bihang G överensstämmer med europeisk lagstiftning, särskilt direktiven 2004/49/EG (artiklarna 3 och 14a) och

2008/57/EG (artiklarna 2 och 33) om det som rör underhållsansvarig. Bilaga A till ATMF motsvarar förordning (EU)

445/2011 om ett certifieringssystem för enheter som ansvarar för underhåll av godsvagnar.

41

RID/RID-S Del 1

2017-01-01

(c) inte är pastaartad enligt kriterierna i den beskrivna provningsmetoden

(penetrometermetoden) för bestämning av flytbarhet i 2.3.4.

Anm

Med transport i vätskeform menas i tankbestämmelserna:

-

transport av vätskor enligt ovanstående definition, eller

-

transport av fasta ämnen, som avlämnas till transport i smält tillstånd.

Växeltank: En tank monterad på växelflak, vilken räknas som en tankcontainer.

Växelflak: Se container.

Y

Ytterförpackning: Yttre skyddet i en integrerad eller sammansatt förpackning,

inklusive absorberande och stötdämpande material och alla andra beståndsdelar som

behövs för att innesluta och skydda innerkärl eller innerförpackningar.

Å

Återanvänd förpackning: En förpackning som efter undersökning befunnits fri från

sådana brister som inverkar på dess förmåga att klara funktionsprovningen. Denna

definition omfattar särskilt sådana förpackningar, som återfylls med likadant eller

liknande kompatibelt gods och transporteras inom distributionsnät, som står under

tillsyn av produktens avsändare.

Återanvänd storförpackning: se Storförpackning.

Återvinningsplast: Material som återvunnits från begagnade industriförpackningar,

rengjorts och förberetts för bearbetning till nya förpackningar.

Ö

Öppen container: Se Container.

Öppen vagn: Vagn med eller utan gavel- och sidoväggar, vars lastytor är öppna.

Öppet kryokärl: Ett värmeisolerat transportabelt kärl för kylda kondenserade gaser,

som hålls vid atmosfärstryck genom kontinuerlig avluftning av den kylda

kondenserade gasen.

42

2017-01-01

RID/RID-S Del 1

1.2.2

Måttenheter

1.2.2.1

I RID/RID-S gäller följande måttenheter8).

Storhet

SI-enhet

9)

Alternativ

godtagen enhet

Samband mellan

enheterna

Längd

m (meter)

-

-

Area

m

2

(kvadratmeter)

-

-

Volym

m

3

(kubikmeter)

l (liter)

10)

1 l = 10

-3

m

3

Tid

s (sekund)

min (minut)

1 min = 60 s

h (timme)

1 h = 3 600 s

d (dygn)

1 d = 86 400 s

Massa

kg (kilogram)

g (gram)

1 g = 10

-3

kg

t (ton)

1 t = 10

3

kg

Densitet

kg/m

3

kg/l

1 kg/l = 10

3

kg/m

3

Temperatur

K (kelvin)

ºC (grader Celsius) 0 °C = 273,15 K

Temperaturskillnad

K (kelvin)

ºC (grader Celsius) 1 °C = 1 K

Kraft

N (newton)

-

1 N = 1 kg · m/s

2

Tryck

Pa (pascal)

bar

1 bar = 10

5

Pa

Spänning

N/m

2

N/mm

2

1 N/mm

2

= 1 MPa

Arbete

J (joule)

kWh (kilowattimme) 1 kWh = 3,6 MJ

Energi

J (joule)

-

1 J = 1 N · m = 1 W · s

Värmemängd

J (joule)

eV (elektronvolt)

1 eV = 0,1602 · 10

-18

J

Effekt

W (watt)

-

1 W = 1 J/s = 1 N · m/s

Kinematisk viskositet m

2

/s

mm

2

/s

1 mm

2

/s = 10

-6

m

2

/s

Dynamisk viskositet Pa · s

mPa · s

1 mPa · s = 10

-3

Pa · s

Aktivitet

Bq (becquerel)

Dosekvivalent

Sv (sievert)

8)

Följande avrundade siffror tillämpas för omräkning till SI-enheter av de hittills använda enheterna:

Kraft

Mekanisk spänning

1 kg

=

9,807 N

1 kg/mm

2

=

9,807 N/mm

2

1 N

=

0,102 kg

1 N/mm

2

=

0,102 kg/mm

2

Tryck

1 Pa

=

1 N/m

2

=

10

-5

bar

=

1,02 · 10

-5

kg/cm

2

= 0,75 · 10

-2

torr

1 bar

=

10

5

Pa

=

1,02 kg/cm

2

=

750 torr

1 kg/cm

2

=

9,807 · 10

4

Pa =

0,9807 bar

=

736 torr

1 torr =

1,33 · 10

2

Pa

=

1,33 · 10

-3

bar =

1,36 · 10

-3

kg/cm

2

Energi, arbete, värmemängd

1 J

=

1 Nm

=

0,278 · 10

-6

kWh =

0,102 kgm

= 0,239 · 10

-3

kcal

1 kWh =

3,6 · 10

6

J

=

367 · 10

3

kgm =

860 kcal

1 kgm =

9,807 J

=

2,72 · 10

-6

kWh =

2,34 · 10

-3

kcal

1 kcal =

4,19 · 10

3

J

=

1,16 · 10

-3

kWh =

427 kgm

Effekt

Kinematisk viskositet

1 W

=

0,102 kgm/s

=

0,86 kcal/h

1 m

2

/s

= 10

4

St (stokes)

1 kgm/s =

9,807 W

=

8,43 kcal/h

1 St

= 10

-4

m

2

/s

1 kcal/h =

1,16 W

=

0,119 kgm/s

Dynamisk viskositet

1 Pa · s =

1 Ns/m

2

= 10 P (poise)

=

0,102 kgs/m

2

1 P

=

0,1 Pa · s

= 0,1 Ns/m

2

=

1,02 · 10

-2

kgs/m

2

1 kgs/m

2

=

9,807 Pa · s

=

9,807 Ns/m

2

=

98,07 P

9)

Det internationella enhetssystemet (SI: Système International d'Unités) är resultatet av beslut som

fattats vid den allmänna konferensen för mått och vikt (Conférence Générale des Poids et Mesures;

adress: Pavillon de Breteuil, Parc de St-Cloud, F-92310 Sèvres).

10)

Förkortningen ”L” för liter tillåts också i stället för förkortningen ”l” då förväxling kan ske i

maskinskriven text.

43

RID/RID-S Del 1

2017-01-01

Tiopotenser, positiva och negativa, av en enhet kan bildas med hjälp av prefix, som

har följande betydelse och placeras framför enheten:

Faktor

Prefix

Tecken

1 000 000 000 000 000 000

= 10

18

triljon

exa

E

1 000 000 000 000 000

= 10

15

peta

P

1 000 000 000 000

= 10

12

biljon

tera

T

1 000 000 000

= 10

9

miljard

giga

G

1 000 000

= 10

6

miljon

mega

M

1 000

= 10

3

tusen

kilo

k

100

= 10

2

hundra

hekto

h

10

= 10

1

tio

deka

da

0,1

= 10

-1

tiondel

deci

d

0,01

= 10

-2

hundradel

centi

c

0,001

= 10

-3

tusendel

milli

m

0,000 001

= 10

-6

miljondel

mikro

µ

0,000 000 001

= 10

-9

miljarddel

nano

n

0,000 000 000 001

= 10

-12

biljondel

piko

p

0,000 000 000 000 001

= 10

-15

femto

f

0,000 000 000 000 000 001

= 10

-18

triljondel

atto

a

Anm

109 = en billion i av FN använda engelska språket. Analogt = 10-9 en

billiondel.

1.2.2.2

Om inte annat uttryckligen anges avser tecknet ”%” följande i RID/RID-S:

(a) i fråga om blandningar av fasta ämnen eller vätskor, liksom lösningar eller fasta

ämnen som fuktats med vätska: viktandelen i procent, beräknad på blandningens,

lösningens eller det fuktade fasta ämnets totala vikt,

(b) i fråga om blandningar av komprimerade gaser: då fyllning sker under tryck, den

i procent angivna volymandelen, beräknad på gasblandningens totala volym. Då

fyllning sker efter vikt, den i procent angivna viktandelen, beräknad på

gasblandningens totala vikt,

(c) i fråga om blandningar av kondenserade gaser eller lösta gaser anges viktandelen

i procent, beräknad på blandningens totala vikt.

1.2.2.3

Alla tryck som avser kärl (t.ex. provtryck, invändigt tryck, säkerhetsventilers

öppningstryck) anges alltid som övertryck (tryck överstigande lufttrycket). Ämnens

ångtryck anges däremot alltid som absolut tryck.

1.2.2.4

Anges i RID/RID-S en viss fyllningsgrad för kärl eller tankar så avser denna en

temperatur hos ämnet av 15ºC, om ingen annan temperatur nämns.

44

2017-01-01

RID/RID-S Del 1

Kapitel 1.3

Utbildning av personer delaktiga vid transport av farligt gods

1.3.1

Giltighetsområde och tillämpning

De personer som är sysselsatta hos delaktiga enligt 1.4, och vars arbetsområde

omfattar transport av farligt gods, ska vara utbildade i de krav som transport av farligt

gods ställer på deras arbets- och ansvarsområde. Anställda ska vara utbildade i

enlighet med 1.3.2 innan de ges ansvar. Uppgifter som de ännu inte har fått

föreskriven utbildning för, får de endast utföra under direkt överinseende av utbildad

person. Utbildningen ska även innehålla de särskilda bestämmelser för skydd av

transporter med farligt gods som tas upp i kapitel 1.10.

Anm 1 För utbildning av säkerhetsrådgivare, se 1.8.3 istället för detta avsnitt.

Anm 2 (Tills vidare blank)

Anm 3 För utbildning avseende klass 7, se även 1.7.2.5.

1.3.2

Utbildningens uppläggning

Allt efter ansvar och uppgifter hos vederbörande ska utbildningen genomföras på

följande sätt:

1.3.2.1

Allmän utbildning

Personalen ska vara förtrogen med de allmänna villkoren i bestämmelserna för

transport av farligt gods.

1.3.2.2

Funktionsspecifik utbildning

Personalen ska vara utbildad om de bestämmelser som reglerar transport av farligt

gods motsvarande deras uppgifter och ansvar.

I de fall när transporten av farligt gods omfattar flera transportslag ska personalen vara

medveten om de bestämmelser som gäller för andra transportslag.

Personalen hos transportören och hos den som sköter driften av järnvägsinfra-

strukturen ska dessutom vara utbildad i järnvägstrafikfrågor. Denna utbildning ska ske

i form av en grundläggande utbildning och en verksamhetsbaserad

påbyggnadsutbildning.

(a) Grundläggande utbildning för all personal:

All personal ska vara utbildad i betydelsen av etiketter och orangefärgade skyltar.

Därutöver ska rapporteringsförfarandet vid avvikelser vara känt för personalen.

(b) Verksamhetsbaserad påbyggnadsutbildning för driftpersonal som är direkt

delaktig i transport av farligt gods:

Utöver den under (a) beskrivna grundläggande utbildningen ska personalen vara

utbildad beroende på arbetsområde.

45

RID/RID-S Del 1

2017-01-01

Personalen enligt 1.3.2.2.1 ska ha genomgått verksamhetsbaserad

påbyggnadsutbildning enligt indelningen i 1.3.2.2.2.

1.3.2.2.1

För indelning av personal i de olika kategorierna gäller nedanstående tabell:

Kategori Beskrivning av kategorin

Personal

1

Driftpersonal, som är direkt delaktig i

transport av farligt gods

Lokförare, rangerare eller

personal med motsvarande

funktion

2

Personal som ansvarar för teknisk

kontroll av de vagnar som används för

transport av farligt gods

Vagnmästare eller personal med

motsvarande funktion

3

Personal som ansvarar för ledning

och styrning av järnvägs- och ranger-

tjänsten samt ledningspersonal inom

järnvägsinfrastrukturförvaltningen

Tågtrafikledare, ställverks-

medarbetare, medarbetare i

ledningscentraler eller personal

med motsvarande funktion

1.3.2.2.2

Verksamhetsbaserad påbyggnadsutbildning ska omfatta åtminstone följande

ämnesområden:

(a) Förare eller personal med motsvarande funktion i kategori 1:

-

sätt att få tillgång till nödvändig information om tågsammansättningen,

förekomsten av farligt gods och vilken plats sådant gods befinner sig på i

tåget,

-

slag av avvikelse,

-

agerande i kritiska situationer vid avvikelser, vidtagande av åtgärder till

skydd av det egna tåget och trafiken på angränsande spår.

Rangerare eller personal med motsvarande funktion i kategori 1:

-

rangeretiketternas betydelse enligt förlaga 13 och 15 i RID/RID-S (se

5.3.4.2),

-

skyddsavstånd vid gods i klass 1 enligt 7.5.3 i RID/RID-S,

-

slag av avvikelse.

(b) Vagnmästare eller personal med motsvarande funktion i kategori 2:

-

genomförande av kontroll i överensstämmelse med bihang 9 till General

Contract of Use for Wagons (GCU)11) – Conditions for the technical transfer

inspection of wagons,

-

genomförande av kontrollerna beskrivna i 1.4.2.2.1 (endast för personal som

utför den i 1.4.2.2.1 i RID/RID-S beskrivna kontrollen),

-

identifiering av avvikelser.

11)

Utgiven av GCU Bureau, Avenue Louise, 500, BE-1050 Bryssel, www.gcubureau.org.

46

2017-01-01

RID/RID-S Del 1

(c) Tågtrafikledare, ställverksmedarbetare, medarbetare i ledningscentraler eller

personal med motsvarande funktion i kategori 3:

-

att bemästra kritiska situationer vid avvikelser,

-

interna nödlägesplaner för rangerbangårdar enligt kapitel 1.11 i RID/RID-S,

1.3.2.3

Säkerhetsutbildning

I motsvarighet till de möjliga riskerna för skador till följd av tillbud vid transport av

farligt gods och dess lastning och lossning ska personalen vara utbildad om de risker

och faror som farligt gods kan medföra.

Utbildningens mål ska vara att ge personalen kännedom om säker hantering och

nödåtgärder.

1.3.2.4

För att ta hänsyn till ändrade bestämmelser ska utbildningen regelbundet kompletteras

med uppdateringskurser.

1.3.3

Dokumentation

Arbetsgivaren ska förvara dokumentation över utbildning som har erhållits enligt detta

kapitel och ska på begäran göra dokumentation tillgänglig för den anställda eller

behörig myndighet. Dokumentationen ska förvaras av arbetsgivaren under den

tidsperiod som behörig myndighet har fastställt. Dokumentation över utbildning ska

styrkas då en ny anställning börjar.

47

2017-01-01

RID/RID-S Del 1

Kapitel 1.4

Skyldigheter hos delaktiga

1.4.1

Allmänna säkerhetsåtgärder

1.4.1.1

De som är delaktiga i transport av farligt gods ska vidta nödvändiga åtgärder, allt efter

arten och omfattningen av de faror som kan förutses, för att förhindra skador och för

att begränsa en eventuell skada så långt möjligt. De ska under alla omständigheter

uppfylla de bestämmelser i RID/RID-S som gäller för dem.

1.4.1.2

Delaktiga ska i händelse av en möjlig förestående fara för den allmänna säkerheten

utan dröjsmål meddela räddningstjänst och förse dem med den information som

behövs för insatsen.

1.4.1.3

RID får närmare föreskriva vissa skyldigheter för delaktiga.

Under förutsättning att de i 1.4.2 och 1.4.3 beskrivna skyldigheter uppfylls får en

fördragsstat i sin nationella lagstiftning överföra en utsedd delaktigs skyldigheter till

en eller flera andra delaktiga, om den bedömer att detta inte medför någon minskning

av säkerhetsnivån. Dessa avvikelser ska meddelas av fördragsstaten till OTIF:s

sekretariat, som meddelar övriga fördragsstater för kännedom.

Bestämmelserna i 1.2.1, 1.4.2 och 1.4.3 om definition av delaktiga och deras

skyldigheter berör inte bestämmelserna i landets lagstiftning beträffande rättsliga

påföljder (straffbarhet, häktning osv.) som kommer av att den aktuelle delaktige är

t.ex. juridisk person, fysisk person, för egen räkning verksam person, arbetsgivare

eller person med anställningsförhållande.

1.4.2

Huvuddelaktigas skyldigheter

Anm 1 Olika delaktiga som har tilldelats skyldigheter enligt detta avsnitt kan vara

ett och samma företag. Dessutom kan verksamheten och motsvarande

skyldigheter hos en delaktig antas av olika företag.

Anm 2 Beträffande radioaktiva ämnen, se även 1.7.6.

1.4.2.1

Avsändare

1.4.2.1.1

Avsändaren av farligt gods har skyldighet att överlämna en sändning till transport som

uppfyller bestämmelserna i RID/RID-S. Inom ramen för 1.4.1 ska han särskilt:

(a) försäkra sig om att det farliga godset är klassificerat och tillåtet för transport

enligt RID/RID-S,

(b) överlämna till transportören nödvändiga uppgifter och information samt

eventuellt nödvändiga godsdeklarationer och tillhörande handlingar (tillstånd,

godkännanden, upplysningar, intyg osv.) med särskild hänsyn tagen till

bestämmelserna i kapitel 5.4 och tabellerna i del 3,

(c) använda endast förpackningar, storförpackningar, IBC-behållare och tankar

(cisternvagnar, batterivagnar, vagnar med avmonterbara tankar, UN-tankar tank-

containrar eller MEG-containrar), vilka är godkända och lämpliga för transport av

farligt gods samt försedda med den märkning som föreskrivs i RID/RID-S,

49

RID/RID-S Del 1

2017-01-01

(d) uppfylla bestämmelser om försändningssätt och transportrestriktioner,

(e) se till att även tömda, ej rengjorda och ej avgasade tankar (cisternvagnar, vagnar

med avmonterbara tankar, batterivagnar, MEG-containrar, UN-tankar och

tankcontainrar) eller tömda, ej rengjorda vagnar och bulkcontainrar har

storetiketter, märkning och etiketter enligt kapitel 5.3 och att tömda, ej rengjorda

tankar är lika väl förslutna och täta som i fyllt tillstånd.

1.4.2.1.2

Tar avsändaren tjänster från andra delaktiga (förpackare, lastare, fyllare osv.) i

anspråk, ska han vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att sändningen uppfyller

bestämmelserna i RID/RID-S. Han kan dock i fall som anges i 1.4.2.1.1 (a), (b), (c)

och (e) förlita sig på de upplysningar och uppgifter som ställts till hans förfogande av

andra delaktiga.

1.4.2.1.3

Om avsändaren handlar på tredje parts uppdrag så ska denne skriftligen informera

avsändaren om att farligt gods ingår och ställa de uppgifter och handlingar till

förfogande som avsändaren behöver för att fullgöra sina åtaganden.

1.4.2.2

Transportör

1.4.2.2.1

Inom ramen för 1.4.1 ska transportören som vid avsändningsstället övertar det farliga

godset särskilt:

(a) kontrollera om det farliga gods som ska transporteras är tillåtet för transport

enligt RID/RID-S,

(b) försäkra sig om att all information föreskriven i RID/RID-S för det farliga godset

som ska transporteras har ställts till förfogande av avsändaren före transport, att

föreskrivna underlag bifogats godsdeklarationen, eller om elektronisk

databehandlingsteknik (EDP) eller elektronisk dataöverföringsteknik (EDI)

används istället för skriftliga handlingar, att informationen åtminstone motsvarar

skriftliga handlingar beträffande åtkomst under transporten,

(c) försäkra sig om att vagnar och last inte uppvisar några synliga brister, otätheter

eller sprickor, att inga utrustningsdetaljer fattas osv., genom en visuell kontroll,

(d) försäkra sig om att slutdatum för nästa kontroll av cisternvagnar, batterivagnar,

vagnar med avmonterbar tank, UN-tankar, tankcontainrar eller MEG-containrar

inte har överskridits,

Anm

Tankar, batterivagnar och MEG-containrar får dock, efter utgången av

detta slutdatum, transporteras enligt bestämmelserna i 4.1.6.10 (för

batterivagnar och MEG-containrar vars element är tryckkärl), 4.2.4.4,

4.3.2.3.7, 4.3.2.4.4, 6.7.2.19.6, 6.7.3.15.6 eller 6.7.4.14.6.

(e) kontrollera att vagnarna inte är överlastade,

(f) försäkra sig om att storetiketter, märkningar och orangefärgade skyltar som är

föreskrivna för vagnarna i kapitel 5.3 är fastsatta,

(g) försäkra sig om att utrustning som föreskrivs i de skriftliga instruktionerna finns i

förarutrymmet.

50

2017-01-01

RID/RID-S Del 1

Detta ska genomföras på grundval av transportdokument och följesedlar genom visuell

kontroll av vagnen eller containern och, när så är tillämpligt, lasten.

Bestämmelserna i detta stycke räknas som uppfyllda vid tillämpning av UIC–

normblad 471-3 V (kontroll som ska utföras vid försändning av farligt gods i

internationell trafik), punkt 512).

1.4.2.2.2

Transportören kan dock i fall som anges i 1.4.2.2.1 (a), (b), (d), (e) och (f) förlita sig

på de upplysningar och uppgifter som ställts till hans förfogande av andra delaktiga.

1.4.2.2.3

Om transportören enligt 1.4.2.2.1 konstaterar en överträdelse av bestämmelserna i

RID/RID-S så får han inte transportera sändningen innan bestämmelserna uppfyllts.

1.4.2.2.4

Om under transporten en överträdelse konstateras, som kan inverka på

transportsäkerheten så ska sändningen stoppas så fort som möjligt, med hänsyn tagen

till trafiksäkerhetskrav, säker uppställning av sändningen och allmänhetens säkerhet.

Transporten får fortsätta först när bestämmelserna är uppfyllda. Myndighet som är

behörig för resterande del av transporten kan ge tillstånd för fortsatt transport.

Kan bestämmelserna inte uppfyllas och om inget tillstånd ges för resterande del av

transporten, ska behörig myndighet tillhandahålla nödvändig administrativ assistans åt

transportören. Detta gäller också om transportören meddelar myndigheten att de

farliga egenskaperna hos för transport överlämnat gods inte påpekats för honom, och

att han på grundval av särskilt för transportavtalet gällande rätt önskar lossa, destruera

eller oskadliggöra godset.

1.4.2.2.5

Transportören ska se till att den som ansvarar för den nyttjade järnvägsinfrastrukturen

när som helst under transporten kan få omedelbar och obegränsad tillgång till den

information, som behövs för att uppfylla kraven i 1.4.3.6 (b).

Anm

Formerna för hur sådana uppgifter ska tillhandahållas ska finnas beskrivna i

villkoren för nyttjande av järnvägsinfrastrukturen.

1.4.2.2.6

Transportören ska förse föraren med skriftliga instruktioner föreskrivna i 5.4.3.

1.4.2.2.7

Innan tågfärden påbörjas ska transportören informera föraren om att farligt gods finns

ombord och var i tåget detta har placerats.

Bestämmelserna i detta stycke anses uppfyllda om bihangen A och B till UIC

normblad 472 (Bromslista, vagnslista och krav för produktionsgenomförande för

internationella godståg)13) tillämpas.

1.4.2.2.8

Transportören ska försäkra sig om att informationen som ges till den

underhållsansvariga enheten (ECM) enligt definitionen i 15 § 3 till ATMF- Bihang G

till COTIF- och i artikel 5 till Bilaga A till ATMF även omfattar tanken och dess

utrustning.

12)

UIC–normblad i utgåva gällande från den 1 januari 2017.

13)

UIC–normblad i utgåva gällande från den 1 januari 2015.

51

RID/RID-S Del 1

2017-01-01

1.4.2.3

Mottagare

1.4.2.3.1

Mottagaren är ålagd att inte utan tvingande skäl fördröja mottagandet av godset och att

efter lossningen kontrollera att de bestämmelser i RID/RID-S som berör honom är

uppfyllda.

1.4.2.3.2

En vagn eller container får endast återsändas eller återanvändas först då

bestämmelserna om lossning i RID/RID-S är uppfyllda.

1.4.2.3.3

Om mottagaren tar tjänster från andra delaktiga (lossnings- och rengöringspersonal,

saneringsplats osv. ) i anspråk, ska mottagaren vidta lämpliga åtgärder för att

säkerställa att bestämmelserna i 1.4.2.3.1 och 1.4.2.3.2 i RID/RID-S är uppfyllda.

1.4.3

Andra delaktigas skyldigheter

Nedan anges exempel på andra delaktiga och deras skyldigheter. De andra delaktigas

skyldigheter framgår av 1.4.1 ovan, såvida de vet eller borde veta att de utövar sina

uppgifter inom ramen för en transport som omfattas av RID/RID-S.

1.4.3.1

Lastare

1.4.3.1.1

Inom ramen för 1.4.1 har lastaren särskilt följande skyldigheter. Lastaren

(a) får endast överlämna farligt gods till transportören om det enligt RID/RID-S är

tillåtet för transport,

(b) ska vid överlämnande av förpackat farligt gods eller ej rengjorda, tömda

förpackningar för transport kontrollera om förpackningen är skadad. Han får inte

överlämna ett kolli, vars förpackning är skadad, och i synnerhet otät så att farligt

gods kommer ut eller kan komma ut, till transport, förrän när bristerna har

eliminerats. Detsamma gäller för tömda, ej rengjorda förpackningar,

(c) ska uppfylla de särskilda bestämmelserna för lastning och hantering,

(d) ska, om han överlämnar farligt gods till transportören för direkt transport,

uppfylla bestämmelserna för storetiketter, märkning och orangefärgade skyltar på

vagnen eller storcontainern enligt kapitel 5.3,

(e) ska vid lastning av kollin beakta samlastningsförbud, även med avseende på

farligt gods som redan finns i vagnen eller storcontainern, samt bestämmelser för

separering av livsmedel, andra konsumtionsvaror och djurfoder.

1.4.3.1.2

Lastaren kan dock i fall som anges i 1.4.3.1.1 (a), (d) och (e) förlita sig på de

upplysningar och uppgifter som ställts till hans förfogande av andra delaktiga.

1.4.3.2

Förpackare

Inom ramen för 1.4.1 ska förpackaren särskilt iaktta:

(a) förpackningsbestämmelserna och bestämmelserna om samemballering, samt

(b) om han förbereder kollin för transport: bestämmelserna om märkning och

etikettering av kollin.

52

2017-01-01

RID/RID-S Del 1

1.4.3.3

Fyllare

Inom ramen för 1.4.1 har fyllaren särskilt följande skyldigheter. Fyllaren

(a) ska inför fyllning av tank förvissa sig om att tankar och deras utrustningsdetaljer

är i tekniskt felfritt skick,

Anm

Fyllaren ska ha rutiner för att kontrollera korrekt funktion av

förslutningsanordningar hos tankar på en cisternvagn och försäkra sig om

deras täthet mot läckage före och efter lastning. Riktlinjer utgivna av CEFIC

(European Chemical Industry Council) i form av checklistor för

cisternvagnar för vätskor finns tillgängliga på OTIF:s hemsida

(www.otif.org).

(b) ska förvissa sig om att för cisternvagnar, batterivagnar, vagnar med avmonterbar

tank, UN-tankar, tankcontainrar och MEG-containrar datum för nästa kontroll

inte har överskridits,

(c) får endast fylla tankar med för tanken ifråga tillåtet farligt gods,

(d) ska vid fyllning av tank iaktta bestämmelser avseende farligt gods i omedelbart

angränsande tankfack,

(e) ska vid fyllning av tank hålla högsta tillåtna fyllnadsgrad eller högsta tillåtna

fyllningsförhållande för godset,

(f) ska efter fyllning av tanken, säkerställa att alla förslutningar har stängts och att

inget läckage förekommer,

Anm

Fyllaren ska ha rutiner för att kontrollera korrekt funktion av

förslutningsanordningar hos tankar på en cisternvagn och försäkra sig om

deras täthet mot läckage före och efter lastning. Riktlinjer utgivna av CEFIC

(European Chemical Industry Council) i form av checklistor för

cisternvagnar för vätskor finns tillgängliga på OTIF:s hemsida

(www.otif.org).

(g) ska se till att det inte finns farliga rester av det farliga godset utanpå de fyllda

tankarna,

(h) ska, när denne förbereder farligt gods för transport, se till att storetiketter,

märkningar, orangefärgade skyltar och etiketter såväl som rangeringsetiketter är

fastsatta på tankar, vagnar och på containrar enligt bestämmelserna i kapitel 5.3,

(i) ska före och efter fyllning av kondenserad gas i cisternvagnar iaktta de särskilda

kontrollbestämmelser som gäller i detta fall,

(j) ska vid fyllning av vagnar eller containrar med farligt gods i bulk kontrollera att

tillämpliga bestämmelser i kapitel 7.3 är uppfyllda.

1.4.3.4

Användare av tankcontainer eller UN-tank

Inom ramen för 1.4.1 ska användare av tankcontainer eller UN-tank särskilt tillse att

(a) bestämmelserna om konstruktion, utrustning, kontroll och märkning beaktas,

53

RID/RID-S Del 1

2017-01-01

(b) underhåll av tankskal och deras tillbehör genomförs på ett sätt som säkerställer att

tankcontainern eller UN-tanken under normala driftpåkänningar uppfyller

bestämmelserna i RID/RID-S fram till nästa kontrolltillfälle,

(c) en revisionskontroll genomförs, närhelst säkerheten hos tankskalet eller dess

tillbehör kan påverkas genom reparation, ombyggnad eller olycka.

1.4.3.5

Användare av cisternvagn

Inom ramen för 1.4.1 ska användare av cisternvagn särskilt se till att14):

(a) bestämmelserna om konstruktion, utrustning, kontroll och märkning beaktas,

(b) en revisionskontroll genomförs, närhelst säkerheten hos tankskalet eller dess

utrustning kan påverkas genom reparation, ombyggnad eller olycka,

(c) resultatet av åtgärderna som krävs i (a) och (b) är införda i tankdokumentationen,

(d) underhållsansvarig enhet (ECM) som utpekats för cisternvagnen har ett giltigt

certifikat som omfattar cisternvagnar för farligt gods,

(e) informationen som lämnas till den underhållsansvariga enheten (ECM) enligt

definitionen i 15 § 3 till ATMF- Bihang G till COTIF- och i artikel 5 till Bilaga A

till ATMF även omfattar tanken och dess utrustning.

1.4.3.6

Järnvägsinfrastrukturförvaltning

Inom ramen för 1.4.1 har järnvägsinfrastrukturförvaltningen i synnerhet följande

åtaganden. Denna ska tillse att

(a) interna nödlägesplaner för rangerbangårdar enligt kapitel 1.11 upprättas,

(b) när som helst under transporten och utan dröjsmål ha obegränsad tillgång till

följande information:

-

tågsammansättning i form av vagnsnummer på varje vagn och vagnstyp om

detta inte framgår av vagnsnumret,

-

UN-nummer för det farliga gods som transporteras i eller på varje vagn, i

den mån krav finns att de ska anges i godsdeklarationen, eller information

som visar närvaron av farligt gods i begränsade mängder om det farliga

godset transporteras förpackat endast i begränsade mängder enligt kapitel 3.4

så att märkning av vagnen eller storcontainern enligt kapitel 3.4 krävs,

-

varje vagns position i tåget (vagnsordning).

Dessa uppgifter får endast delges de parter som behöver dem för syften som avser

säkerhet, transportskydd eller räddningsinsatser.

Anm

Formerna för hur sådana uppgifter ska tillhandahållas ska finnas

beskrivna i villkoren för nyttjande av järnvägsinfrastrukturen.

14)

Användaren av cisternvagnen får överföra organisationen för kontroller enligt kapitel 6.8 till en underhållsansvarig enhet

(ECM).

54

2017-01-01

RID/RID-S Del 1

1.4.3.7

Lossare

1.4.3.7.1

Inom ramen för 1.4.1 ska lossaren särskilt:

(a) försäkra sig om att rätt gods lossas genom att jämföra relevant information på

godsdeklarationen med informationen på kollin, containrar, tankar, MEG-

containrar eller vagnar,

(b) före och under lossning kontrollera om förpackningar, tankar, vagnar eller

containrar är skadade i sådan omfattning att det skulle äventyra

lossningsprocessen. Om så är fallet, ska lossning inte utföras förrän lämpliga

åtgärder har vidtagits,

Anm

Lossaren ska ha rutiner för att kontrollera korrekt funktion av

förslutningsanordningar hos tankar på en cisternvagn och försäkra sig

om deras täthet mot läckage före och efter lossning. Riktlinjer utgivna

av CEFIC (European Chemical Industry Council) i form av checklistor

för cisternvagnar för vätskor finns tillgängliga på OTIF:s hemsida

(www.otif.org).

(c) uppfylla tillämpliga bestämmelser om lossning och hantering,

(d) omedelbart efter lossning av tankar, vagnar eller containrar,

(i) avlägsna eventuella farliga rester som under lossningsprocessen har fäst på

utsidan av tankar, vagnar eller containrar, och

(ii) säkerställa att ventiler och inspektionsöppningar är stängda,

Anm

Lossaren ska ha rutiner för att kontrollera korrekt funktion av

förslutningsanordningar hos tankar på en cisternvagn och försäkra sig

om deras täthet mot läckage före och efter lossning. Riktlinjer utgivna

av CEFIC (European Chemical Industry Council) i form av checklistor

för cisternvagnar för vätskor finns tillgängliga på OTIF:s hemsida

(www.otif.org).

(e) säkerställa att föreskriven rengöring och sanering av vagnar eller containrar

utförs, och

(f) säkerställa att storetiketter, märkningar och orangefärgade skyltar som fästs enligt

kapitel 5.3 inte längre visas på vagnar och containrar som är fullständigt lossade,

rengjorda, avgasade och sanerade.

1.4.3.7.2

Om lossaren tar tjänster från andra delaktiga (rengöringspersonal, saneringsplats osv.)

i anspråk, ska lossaren vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att bestämmelserna i

RID/RID-S är uppfyllda.

1.4.3.8

Underhållsansvarig (ECM)

Inom ramen för 1.4.1 ska underhållsansvarig (ECM) särskilt se till att:

(a) underhåll av tankar och deras utrustning utförs på ett sådant sätt att för att

försäkra att under normala transportförhållanden cisternvagnen uppfyller kraven i

RID/RID-S,

55

RID/RID-S Del 1

2017-01-01

(b) informationen enligt definitionen i 15 § 3 till ATMF- Bihang G till COTIF- och i

artikel 5 till Bilaga A till ATMF även omfattar tanken och dess utrustning,

(c) åtgärderna för tanken och dess utrustning är införda i tankdokumentationen,

56

2017-01-01

RID/RID-S Del 1

Kapitel 1.5

Avvikelser

1.5.1

Temporära avvikelser

1.5.1.1

Fördragsstaternas behöriga myndigheter får sinsemellan direkt komma överens om att

tillåta vissa transporter på deras territorier under temporär avvikelse från bestämmel-

serna i RID, såvida säkerheten inte äventyras därigenom. Sådana avvikelser ska av den

myndighet som tar initiativet till den temporära avvikelsen meddelas OTIF:s

sekretariat, som förmedlar dem till fördragsstaterna för kännedom15).

Anm

Särskild överenskommelse enligt 1.7.4 räknas inte som temporär avvikelse i

detta avsnitts mening.

1.5.1.2

Giltighetstiden för en temporär avvikelse får vara högst fem år från det datum den

träder i kraft. Den temporära avvikelsen upphör automatiskt att gälla från det datum då

motsvarande ändring av RID träder i kraft.

1.5.1.3

Transporter enligt temporära avvikelser är transporter i enlighet med bihang C till

COTIF.

1.5.2

Militära sändningar

För militära sändningar, dvs. sändningar med ämnen eller föremål i klass 1 som tillhör

militären eller för vilka den är ansvarig gäller andra bestämmelser (se 5.2.1.5,

5.2.2.1.8, 5.3.1.1.2 och 5.4.1.2.1 (f) samt 7.2.4, särbestämmelse W2).

15)

De överenskomna temporära avvikelserna enligt detta avsnitt finns på OTIF:s hemsida (www.otif.org).

57

2017-01-01

RID/RID-S Del 1

Kapitel 1.6

Övergångsbestämmelser

1.6.1

Allmänt

1.6.1.1

Om inget annat föreskrivs, får ämnen och föremål som omfattas av RID/RID-S

transporteras till och med den 30 juni 2017 enligt de fram till den 31 december 2016

gällande bestämmelserna i RID/RID-S16).

Anm

Beträffande uppgifter i godsdeklarationen, se 5.4.1.1.12.

1.6.1.2

(Borttagen.)

1.6.1.3

Ämnen och föremål i klass 1, som tillhör en fördragsstats militära styrkor och

förpackats före den 1 januari 1990 i överensstämmelse med de då gällande

bestämmelserna i RID/RID-S17), får transporteras efter den 31 december 1989, såvida

förpackningarna är oskadade och det anges i godsdeklarationen att det rör sig om

militärt gods, som förpackats före den 1 januari 1990. Övriga bestämmelser som gäller

för denna klass från och med den 1 januari 1990 ska uppfyllas.

1.6.1.4

Ämnen och föremål i klass 1, som förpackats mellan den 1 januari 1990 och 31

december 1996 i överensstämmelse med de under denna tid gällande bestämmelserna i

RID/RID-S18), får transporteras efter den 31 december 1996, såvida förpackningarna

är oskadade och det anges i godsdeklarationen att det rör sig om gods i klass 1, som

förpackats mellan den 1 januari 1990 och den 31 december 1996.

1.6.1.5

IBC-behållare som konstruerats enligt de fram till den 1 januari 1999 gällande

bestämmelserna i marginalnummer 405 (5) och 555 (3), men inte uppfyller de från den

1 januari 1999 gällande bestämmelserna i dessa marginalnummer får användas även i

fortsättningen.

1.6.1.6

IBC-behållare, som tillverkats före den 1 januari 2003 enligt de fram till den 30 juni

2001 gällande bestämmelserna i marginalnummer 3612 (1), men inte uppfyller de från

den 1 juli 2001 gällande bestämmelserna i 6.5.2.1.1 beträffande teckenhöjd på

bokstäver, siffror och symboler, får användas även i fortsättningen.

1.6.1.7

Typgodkännanden för fat, dunkar och integrerade förpackningar av högmolekylärt

eller medelmolekylärt polyeten, som utfärdats före den 1 juli 2005 enligt de fram till

den 31 december 2004 gällande bestämmelserna i 6.1.5.2.6, men inte uppfyller

bestämmelserna i 4.1.1.21, förblir giltiga fram till den 31 december 2009. Alla

förpackningar som tillverkats och märkts på grundval av dessa typgodkännanden får

användas även i fortsättningen fram till utgången av sin i 4.1.1.15 fastställda

användningstid.

1.6.1.8

Befintliga orangefärgade skyltar, som uppfyller de fram till den 31 december 2004

gällande bestämmelserna i 5.3.2.2, får användas även i fortsättningen förutsatt att

kraven i 5.3.2.2.1 och 5.3.2.2.2 om att skylt, siffror och bokstäver ska förbli fastsatta

oavsett vagnens position eller läge är uppfyllda.

16)

Den RID-version som gäller från och med den 1 januari 2015.

17)

Den RID-version som gäller från och med den 1 maj 1985.

18)

Den RID-version som gäller från och med den 1 januari 1990, 1 januari 1993 och 1 januari 2005.

59

RID/RID-S Del 1

2017-01-01

1.6.1.9

(Tills vidare blank.)

1.6.1.10

(Borttagen.)

1.6.1.11

Typgodkännanden för fat, dunkar och integrerade förpackningar av högmolekylärt

eller medelmolekylärt polyeten och för IBC-behållare av högmolekylärt polyeten, som

utfärdats före den 1 juli 2007 enligt de fram till den 31 december 2006 gällande

bestämmelserna i 6.1.6.1(a), men inte motsvarar de från den 1 januari 2007 gällande

bestämmelserna i 6.1.6.1(a), är tills vidare giltiga.

1.6.1.12

(Tills vidare blank.)

1.6.1.13

(Borttagen.)

1.6.1.14

IBC-behållare som tillverkats före den 1 januari 2011 och som motsvarar en

konstruktionstyp som inte klarat vibrationsprovningen enligt 6.5.6.13 eller som inte

behövde uppfylla kriterierna i 6.5.6.9.5 (d) vid tidpunkten då fallprovet genomfördes,

får användas även i fortsättningen.

1.6.1.15

IBC-behållare som tillverkats, renoverats eller reparerats före den 1 januari 2011,

behöver inte märkas med högsta tillåtna staplingsbelastning i enlighet med 6.5.2.2.2.

Sådana IBC-behållare, som inte är märkta enligt 6.5.2.2.2, får fortsatt användas efter

31 december 2010, men ska märkas enligt 6.5.2.2.2 om de renoveras eller repareras

efter detta datum. IBC-behållare som tillverkats, renoverats eller reparerats mellan den

1 januari 2011 och den 31 december 2016 och som är märkta med högsta tillåtna

staplingslast i enlighet med 6.5.2.2.2 gällande till den 31 december 2014, får användas

även i fortsättningen.

1.6.1.16

(Borttagen.)

1.6.1.17

(Borttagen.)

1.6.1.18

(Borttagen.)

1.6.1.19

(Borttagen.)

1.6.1.20

(Borttagen.)

1.6.1.21

(Tills vidare blank.)

1.6.1.22

Innerbehållare i integrerade IBC-behållare tillverkade före den 1 juli 2011 och märkta

enligt bestämmelserna i 6.5.2.2.4 som gällde till och med den 31 december 2010, får

användas även i fortsättningen.

1.6.1.23

(Tills vidare blank.)

1.6.1.24

(Borttagen.)

1.6.1.25

Gasflaskor med en vattenvolym på högst 60 liter som är märkta med ett UN-nummer

enligt de bestämmelser som gällde till och med den 31 december 2012 i RID/RID-S,

men där storleken på UN-numret och bokstäverna ”UN” inte motsvarar

bestämmelserna i 5.2.1.1 som är tillämpliga från och med den 1 januari 2013, får

fortsätta att användas till nästa återkommande kontroll, men längst till och med den 30

juni 2018.

60

2017-01-01

RID/RID-S Del 1

1.6.1.26

Storförpackningar tillverkade eller renoverade före den 1 januari 2014 och som inte

motsvarar kraven i 6.6.3.1 gällande höjden på bokstäver, siffror och symboler,

tillämpliga från och med den 1 januari 2013, får användas även i fortsättningen.

Storförpackningar tillverkade eller renoverade före den 1 januari 2015 behöver inte

märkas med högsta tillåtna tillämpliga staplingslast enligt 6.6.3.3. Sådana

storförpackningar, som inte är märkta enligt 6.6.3.3, får användas även efter den 31

december 2014, men de måste märkas enligt 6.6.3.3 om de renoveras efter detta

datum. Storförpackningar tillverkade eller renoverade mellan den 1 januari 2011 och

den 31 december 2016 och som är märkta med högsta tillåtna staplingslast i enlighet

med 6.6.3.3 gällande till och med den 31 december 2014, får användas även i

fortsättningen.

1.6.1.27

Inneslutningar integrerade i utrustning eller maskiner, som innehåller flytande

bränslen med UN 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 och 3475 och som tillverkats före den

1 juli 2013, men som inte motsvarar bestämmelserna i punkt (a) i särbestämmelse 363

i kapitel 3.3 giltiga från och med den 1 januari 2013, får användas även i

fortsättningen.

1.6.1.28

(Borttagen.)

1.6.1.29

Litiumceller och litiumbatterier tillverkade enligt en typ som motsvarar

bestämmelserna i delavsnitt 38.3 i testhandboken, tredje omarbetade utgåvan, ändring

1 eller annan efterföljande revidering och ändring tillämplig vid tidpunkten för

typprovningen, får transporteras även i fortsättningen om inte annat anges i

RID/RID-S.

Litiumceller och litiumbatterier tillverkade före den 1 juli 2003 och som uppfyller

bestämmelserna i testhandboken, tredje omarbetade utgåvan, får transporteras även i

fortsättningen om alla övriga tillämpliga bestämmelser är uppfyllda.

1.6.1.30

Etiketter som uppfyller de bestämmelser i 5.2.2.2.1.1 som var gällande till och med

den 31 december 2014, får användas till och med den 31 december 2019.

1.6.1.31

(Borttagen.)

1.6.1.32

(Borttagen.)

1.6.1.33

Elektrokemiska dubbelskiktskondensatorer tillordnade UN 3499 som är tillverkade

före den 1 januari 2014, behöver inte märkas med energilagringskapaciteten i Wh som

krävs enligt kapitel 3.3, särbestämmelse 361 punkt (e).

1.6.1.34

Asymmetriska kondensatorer tillordnade UN 3508 som är tillverkade före den 1

januari 2016, behöver inte märkas med energilagringskapaciteten i Wh som krävs

enligt kapitel 3.3, särbestämmelse 372 punkt (c).

1.6.1.35

(Tills vidare blank.)

1.6.1.36

(Tills vidare blank.)

1.6.1.37

Förminskade storetiketter som, före den 1 januari 2015, fick fästas på vagnar i enlighet

med bestämmelserna i 5.3.1.7.4, tillämpliga till och med den 31 december 2014, men

som inte uppfyller bestämmelserna gällande från och med den 1 januari 2015 om

fastsättande av förminskade storetiketter i 5.3.1.7.4, ska ersättas senast den 31

december 2017.

61

RID/RID-S Del 1

2017-01-01

1.6.1.38

Fördragsparter får till och med den 31 december 2018 fortsätta att utfärda intyg för

säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods som motsvarar den förlaga som var

gällande den 31 december 2016, istället för den förlaga som motsvarar

bestämmelserna i 1.8.3.18 som gäller från och med den 1 januari 2017. Sådana intyg

får användas tills deras giltighetstid på fem år löper ut.

1.6.1.39

Oavsett bestämmelserna i särbestämmelse 188 i kapitel 3.3 tillämpliga från och med

den 1 januari 2017, får kollin som innehåller litiumceller eller -batterier fortsatt vara

märkta till och med den 31 december 2018 enligt bestämmelserna i särbestämmelse

188 i kapitel 3.3 som gällde till och med den 31 december 2016.

1.6.1.40

Oavsett bestämmelserna i RID7RID-S tillämpliga från och med den 1 januari 2017,

får föremål med UN 0015, 0016 och 0303 som innehåller rökalstrande ämne(n) som är

giftigt vid inandning enligt kriterierna för klass 6.1, tillverkade före den 31 december

2016, transporteras till och med den 31 december 2018 utan en etikett för ”GIFTIG”

sekundärfara (förlaga nr 6.1, se 5.2.2.2.2).

1.6.1.41

Oavsett bestämmelserna i RID/RID-S tillämpliga från och med den 1 januari 2017, får

storförpackningar för UN 1950 som uppfyller provningskraven för förpackningsgrupp

III enligt särbestämmelse för förpackningen L2 i förpackningsinstruktion LP02 i

4.1.3.4 tillämpliga till och med den 31 december 2016 fortsätta att användas till och

med den 31 december 2022.

1.6.1.42

Oavsett bestämmelserna i kolumn (5), tabell A i kapitel 3.2, tillämpliga från och med

den 1 januari 2017 för UN 3090, 3091, 3480 and 3481, får etiketten för klass 9

(förlaga nr. 9, se 5.2.2.2.2) fortsätta att användas för dessa UN-nummer till och med

den 31 december 2018.

1.6.1.43

Fordon som definieras i särbestämmelserna 240, 385 och 669 i kapitel 3.3 och som har

registrerats eller tagits i bruk före 1 juli 2017, och deras utrustning som är avsedd för

användning under transport, som uppfyller kraven i RID/RID-S tillämpliga till och

med 31 december 2016 men som innehåller litiumceller eller -batterier som inte

uppfyller kraven i 2.2.9.1.7, får fortsatt transporteras som last i enlighet med

bestämmelserna i särbestämmelse 666 i kapitel 3.3.

1.6.2

Tryckkärl och kärl för klass 2

1.6.2.1

Kärl som tillverkats före den 1 januari 1997 och inte motsvarar de från den 1 januari

1997 gällande bestämmelserna i RID/RID-S, men för vilka transport var tillåten enligt

till och med den 31 december 1996 gällande bestämmelser i RID/RID -S, får fortsatt

användas efter detta datum, såvida de uppfyller de bestämmelser för återkommande

kontroll som återfinns i förpackningsinstruktionerna P200 och P203.

1.6.2.2

(Borttagen.)

1.6.2.3

Kärl för ämnen i klass 2 som tillverkats före den 1 januari 2003 får efter den 1 januari

2003 vara märkta enligt de till och med den 31 december 2002 gällande

bestämmelserna.

1.6.2.4

Tryckkärl som konstruerats och tillverkats enligt tekniska normer, vilka enligt 6.2.5

inte längre är godtagna, får användas även i fortsättningen.

1.6.2.5

Tryckkärl och deras förslutningar som konstruerats och tillverkats enligt standarder

som var giltiga vid tillverkningstillfället enligt bestämmelser i RID/RID -S som då var

62

2017-01-01

RID/RID-S Del 1

tillämpliga (se 6.2.4), får användas även i fortsättningen, såvida inte särskilda

övergångsbestämmelser begränsar användningen.

1.6.2.6

Tryckkärl för ämnen som inte omfattas av klass 2, som inte uppfyller bestämmelserna

i 4.1.3.6 gällande från och med den 1 januari 2009, men som tillverkats före 1 juli

2009 i enlighet med bestämmelserna i 4.1.4.4 som gällde fram till och med den 31

december 2008, får användas även i fortsättningen förutsatt att bestämmelserna i

4.1.4.4 som gällde fram till och med den 31 december 2008 iakttas.

1.6.2.7

(Borttagen.)

1.6.2.8

(Borttagen.)

1.6.2.9

Bestämmelserna i 4.1.4.1, förpackningsinstruktion P200 (10), särbestämmelse v,

tillämpliga fram till och med den 31 december 2010, får av fördragsstater till RID

tillämpas på gasflaskor tillverkade före den 1 januari 2015.

1.6.2.10

Återfyllningsbara svetsade gasflaskor av stål för transport av UN 1011, 1075, 1965,

1969 eller 1978, som i enlighet med bestämmelserna i 4.1.4.1, förpackningsinstruktion

P200 (10), särbestämmelse v, tillämpliga fram till den 31 december 2010, har fått

intervallet 15 år för återkommande kontroll beviljat av behörig myndighet i landet

(länderna) för transport, får även fortsättningsvis genomgå återkommande kontroll

enligt dessa bestämmelser.

1.6.2.11

Engångsbehållare för gas som tillverkats och förberetts för transport före den 1 januari

2013 och för vilka bestämmelserna i 1.8.6, 1.8.7 eller 1.8.8 om bedömning av

överensstämmelse av engångsbehållare för gas inte har tillämpats får fortfarande

transporteras efter detta datum förutsatt att alla övriga tillämpliga bestämmelser i

RID/RID-S är uppfyllda.

1.6.2.12

Bärgningstryckkärl får tillverkas och godkännas i enlighet med nationella

bestämmelser fram till och med den 31 december 2013. Bärgningstryckkärl som

tillverkats och godkänts i enlighet med nationella bestämmelser före den 1 januari

2014 får användas även i fortsättningen efter godkännande av behörig myndighet i de

länder där de används.

1.6.2.13

Gasflaskpaket som är tillverkade före den 1 juli 2013 och som inte är märkta i enlighet

med 6.2.3.9.7.2 och 6.2.3.9.7.3 tillämpliga från och med den 1 januari 2013 eller

6.2.3.9.7.2 tillämplig från och med den 1 januari 2015, får användas till nästa

återkommande kontroll och provning som sker efter den 1 juli 2015.

1.6.2.14

Gasflaskor som är tillverkade före den 1 januari 2016 i enlighet med 6.2.3 och med en

specifikation godkänd av behöriga myndigheter i de länder där de transporteras och

används, men inte i enlighet med ISO 11513:2011 eller ISO 9809-1:2010 vilket krävs

i 4.1.4.1, förpackningsinstruktion P208 (1), får användas för transport av adsorberade

gaser under förutsättning att de allmänna förpackningsbestämmelserna i 4.1.6.1 är

uppfyllda.

1.6.2.15

Gasflaskpaket som har återkommande kontrollerats och provats före den 1 juli 2015

och som inte är märkta i enlighet med 6.2.3.9.7.3 tillämplig från och med den 1 januari

2015, får användas till nästa återkommande kontroll och provning som sker efter den 1

juli 2015.

63

RID/RID-S Del 1

2017-01-01

1.6.3

Cisternvagnar och batterivagnar

1.6.3.1

(Borttagen.)

1.6.3.2

(Borttagen.)

1.6.3.3

Cisternvagnar vars tankskal tillverkats innan de från och med den 1 oktober 1978

gällande bestämmelserna trädde i kraft, får användas tills vidare förutsatt att deras

väggtjocklek och utrustning uppfyller bestämmelserna i kapitel 6.8.

1.6.3.3.1

Med godkännande av den behöriga myndigheten i registreringslandet, får

cisternvagnar för transport av gaser i klass 2 vars tankskal tillverkats före den 1 januari

1965, användas till och med den 31 december 2017 förutsatt att tankarnas utrustning,

men inte deras väggtjocklek, uppfyller bestämmelserna i kapitel 6.8.

1.6.3.3.2

Cisternvagnar för transport av gaser i klass 2 vars tankskal tillverkats mellan den 1

januari 1965 och den 31 december 1966, får användas till och med den 31 december

2019 förutsatt att tankarnas utrustning, men inte deras väggtjocklek, uppfyller

bestämmelserna i kapitel 6.8.

1.6.3.3.3

Cisternvagnar för transport av gaser i klass 2 vars tankskal tillverkats mellan den 1

januari 1967 och den 31 december 1970, får användas till och med den 31 december

2021 förutsatt att tankarnas utrustning, men inte deras väggtjocklek, uppfyller

bestämmelserna i kapitel 6.8.

1.6.3.3.4

Cisternvagnar för transport av gaser i klass 2 vars tankskal tillverkats mellan den 1

januari 1971 och den 31 december 1975, får användas till och med den 31 december

2025 förutsatt att tankarnas utrustning, men inte deras väggtjocklek, uppfyller

bestämmelserna i kapitel 6.8.

1.6.3.3.5

Cisternvagnar för transport av gaser i klass 2 vars tankskal tillverkats mellan den 1

januari 1976 och den 30 september 1978, får användas till och med den 31 december

2029 förutsatt att tankarnas utrustning, men inte deras väggtjocklek, uppfyller

bestämmelserna i kapitel 6.8.

1.6.3.4

Cisternvagnar, som tillverkats före den 1 januari 1988 enligt de till och med den

31 december 1987 gällande bestämmelserna men inte uppfyller de från den 1 januari

1988 gällande bestämmelserna får användas tills vidare. Detta gäller också

cisternvagnar, som inte är märkta med den från och med den 1 januari 1988

föreskrivna uppgiften om tankmaterial enligt bihang XI, 1.6.1.

1.6.3.5

Cisternvagnar som tillverkats före den 1 januari 1993 enligt de till och med den

31 december 1992 gällande bestämmelserna men inte uppfyller de från den 1 januari

1993 gällande bestämmelserna får användas även i fortsättningen.

1.6.3.6

Cisternvagnar som tillverkats före den 1 januari 1995 enligt de till och med den

31 december 1994 gällande bestämmelserna men inte uppfyller de från den 1 januari

1995 gällande bestämmelserna får användas även i fortsättningen.

1.6.3.7

Cisternvagnar för transport av brandfarliga vätskor med flampunkt över 55 °C till och

med 60 °C och som tillverkats före den 1 januari 1997 enligt de till och med den

31 december 1996 gällande bestämmelserna i bihang XI, 1.2.7, 1.3.8 och 3.3.3, men

inte uppfyller de från den 1 januari 1997 gällande bestämmelserna i dessa stycken, får

användas även i fortsättningen.

64

2017-01-01

RID/RID-S Del 1

1.6.3.8

Om vissa officiella transportbenämningar för gaser ändrats på grund av ändringar i

RID/RID-S, är det inte nödvändigt att ändra benämningarna på tankskylten eller på

själva tankskalet (se 6.8.3.5.2 eller 6.8.3.5.3), förutsatt att benämningarna för gaserna

på cisternvagnar, batterivagnar och vagnar med avmonterbara tankar eller på skyltarna

(se 6.8.3.5.6 (b) eller (c)) anpassas vid nästa återkommande kontroll.

1.6.3.9

(Tills vidare blank.)

1.6.3.10

(Tills vidare blank.)

1.6.3.11

Cisternvagnar som tillverkats före den 1 januari 1997 enligt de till och med den 31

december 1996 gällande bestämmelserna men inte uppfyller de från den 1 januari

1997 gällande bestämmelserna i bihang XI, 3.3.3 och 3.3.4, får användas även i

fortsättningen.

1.6.3.12

(Borttagen.)

1.6.3.13

(Borttagen.)

1.6.3.14

Cisternvagnar som tillverkats före den 1 januari 1999 enligt de till och med den

31 december 1998 gällande bestämmelserna i bihang XI, 5.3.6.3, men inte uppfyller

de från den 1 januari 1997 gällande bestämmelserna i bihang XI, 5.3.6.3, får användas

även i fortsättningen.

1.6.3.15

Cisternvagnar som tillverkats före den 1 juli 2007 enligt de till och med den

31 december 2006 gällande bestämmelserna, men inte uppfyller de från den 1 januari

2007 gällande bestämmelserna i 6.8.2.2.3, får användas fram till nästa återkommande

kontroll.

1.6.3.16

För cisternvagnar och batterivagnar som tillverkats före den 1 januari 2007 men inte

uppfyller bestämmelserna i 4.3.2 samt 6.8.2.3, 6.8.2.4 och 6.8.3.4 om

tankdokumentation, ska senast vid nästa återkommande kontroll en sammanställning

av handlingar för tankdokumentationen ha påbörjats.

1.6.3.17

Cisternvagnar avsedda för transport av ämnen i klass 3, förpackningsgrupp I, med

ångtryck vid 50 °C på högst 175 kPa (1,75 bar) (absoluttryck), som tillverkats före den

1 juli 2007 enligt de till och med den 31 december 2006 gällande bestämmelserna, och

som enligt de till och med den 31 december 2006 gällande bestämmelserna tillordnats

tankkoden L1,5BN, får användas fram till och med den 31 december 2022 för

transport av ovannämnda ämnen.

1.6.3.18

Cisternvagnar och batterivagnar som tillverkats före den 1 januari 2003 enligt de till

och med den 30 juni 2001 gällande bestämmelserna, men inte uppfyller de från den

1 juli 2001 gällande bestämmelserna, får användas även i fortsättningen.

De ska dock märkas med tillämplig tankkod och tillämplig alfanumerisk kod TC och

TE för särbestämmelserna enligt 6.8.4.

1.6.3.19

(Tills vidare blank.)

1.6.3.20

Cisternvagnar som tillverkats före den 1 juli 2003 enligt de till och med den 31

december 2002 gällande bestämmelserna, men som inte uppfyller kraven i 6.8.2.1.7

tillämpliga från den 1 januari 2003 och särbestämmelse TE15 i 6.8.4 (b) tillämpliga

från den 1 januari 2003 till och med den 31 december 2006, får användas även i

fortsättningen.

65

RID/RID-S Del 1

2017-01-01

1.6.3.21

(Borttagen.)

1.6.3.22

Cisternvagnar med tankskal av aluminiumlegeringar, som tillverkats före den 1 januari

2003 enligt de till och med den 31 december 2002 gällande bestämmelserna, men inte

uppfyller de från den 1 januari 2003 gällande bestämmelserna, får användas även i

fortsättningen.

1.6.3.23

(Borttagen.)

1.6.3.24

Cisternvagnar för transport av frätande gaser, UN 1052, UN 1790 och UN 2073, som

tillverkats före den 1 januari 2003 enligt de till och med den 31 december 2002

gällande bestämmelserna, men inte uppfyller de från den 1 januari 2003 gällande

bestämmelserna i 6.8.5.1.1 (b), får användas även i fortsättningen.

1.6.3.25

(Borttagen.)

1.6.3.26

Cisternvagnar som tillverkats före den 1 januari 2007 enligt de till och med den 31

december 2006 gällande bestämmelserna, men inte uppfyller de från den 1 januari

2007 gällande bestämmelserna avseende märkning med utvändigt beräkningstryck

enligt 6.8.2.5.1, får användas även i fortsättningen.

1.6.3.27

(a) För cisternvagnar och batterivagnar som inte är utrustade med centralkopplingar

-

för gaser i klass 2 med klassificeringskoder som innehåller bokstäverna T,

TF, TC, TO, TFC eller TOC, och

-

för ämnen i klass 3 till och med 8, vilka transporteras i flytande form och har

tilldelats tankkoden L15CH, L15DH eller L21DH i kapitel 3.2, tabell A,

kolumn (12),

som tillverkats före den 1 januari 2005 ska anordningar enligt särbestämmelse

TE22 i 6.8.4 kunna klara en energiupptagning per vagnsände på minst 500 kJ.

Cisternvagnar och batterivagnar som tillverkats före 1 juli 2015 utrustade med

centralkopplingar men som inte uppfyller de från den 1 januari 2015 gällande

bestämmelserna i 6.8.4, särbestämmelse TE 22, får användas till den 31 december

2020 för transport av dessa gaser och ämnen.

(b) Cisternvagnar och batterivagnar som inte är utrustade med centralkopplingar

-

för gaser i klass 2 med klassificeringskoder som endast innehåller bokstaven

F, och

-

för ämnen i klass 3 till och med 8, vilka transporteras i flytande form och har

tilldelats tankkod L10BH, L10CH eller L10DH i kolumn (12) i tabell A,

kapitel 3.2,

som tillverkats före den 1 januari 2007, men inte uppfyller de från den 1 januari

2007 gällande bestämmelserna i 6.8.4, särbestämmelse TE 22, får användas även

i fortsättningen.

Cisternvagnar och batterivagnar som tillverkats före den 1 juli 2015 utrustade

med centralkopplingar men som inte uppfyller de från den 1 januari 2015

66

2017-01-01

RID/RID-S Del 1

gällande bestämmelserna i 6.8.4, särbestämmelse TE 22, får användas även i

fortsättningen för transport av dessa gaser och ämnen.

1.6.3.28

Cisternvagnar som tillverkats före den 1 januari 2005 enligt de till och med den 31

december 2004 gällande bestämmelserna, men inte uppfyller bestämmelserna i

6.8.2.2.1, andra stycket, ska modifieras senast vid nästa ombyggnad eller nästa

reparation, såvida det är praktiskt möjligt och det utförda arbetet kräver demontering

av konstruktionen.

1.6.3.29

Cisternvagnar som tillverkats före den 1 januari 2005, men inte uppfyller de från den

1 januari 2005 gällande bestämmelserna i 6.8.2.2.4, får användas även i fortsättningen.

1.6.3.30

(Tills vidare blank.)

1.6.3.31

Cisternvagnar och tankar som utgör element i batterivagnar som konstruerats och

tillverkats enligt tekniska normer som vid tillverkningstillfället var godtagna enligt

bestämmelser i 6.8.2.7 som var tillämpliga vid denna tidpunkt, får användas även i

fortsättningen.

1.6.3.32

Cisternvagnar

-

för gaser i klass 2 med klassificeringskoder som innehåller bokstäverna T, TF,

TC, TO, TFC eller TOC, och

-

för ämnen i klass 3 till och med 8, vilka har tilldelats tankkoden L15CH, L15DH

eller L21DH i kolumn (12) i tabell A, kapitel 3.2,

som tillverkats före den 1 januari 2007, men inte uppfyller de från den 1 januari 2007

gällande bestämmelserna i 6.8.4 (b), särbestämmelse TE25, får användas tills vidare.

Cisternvagnar för transport av gaserna UN 1017 klor, UN 1749 klortrifluorid, UN

2189 diklorsilan, UN 2901 bromklorid och UN 3057 trifluoracetylklorid, hos vilka

godstjockleken i gavlarna inte uppfyller särbestämmelse TE25 (b), ska dock ha

utrustats med anordningar enligt särbestämmelse TE25 (a), (c) eller (d).

1.6.3.33

Cisternvagnar och batterivagnar för gaser i klass 2 som tillverkats före den 1 januari

1986 enligt de bestämmelser som gällde till och med den 31 december 1985, men som

inte uppfyller bestämmelserna i 6.8.3.1.6 beträffande buffertar, får användas även i

fortsättningen.

1.6.3.34

(Tills vidare blank.)

1.6.3.35

(Borttagen.)

1.6.3.36

Cisternvagnar som tillverkats före den 1 januari 2011 enligt de till och med den 31

december 2010 gällande bestämmelserna, men som inte uppfyller de från och med den

1 januari 2011 gällande bestämmelserna i 6.8.2.1.29, får användas även i

fortsättningen.

1.6.3.37

(Borttagen.)

1.6.3.38

Cisternvagnar och batterivagnar konstruerade och tillverkade i enlighet med

standarder tillämpliga vid tidpunkten för tillverkningen (se 6.8.2.6 och 6.8.3.6) enligt

vid den tidpunkten tillämpliga bestämmelser i RID/RID-S, får användas även i

fortsättningen, såvida inte särskilda övergångsbestämmelser begränsar användningen.

67

RID/RID-S Del 1

2017-01-01

1.6.3.39

Cisternvagnar tillverkade före den 1 juli 2011 enligt de till och med den 31 december

2010 gällande bestämmelserna i 6.8.2.2.3, men som inte uppfyller bestämmelserna i

6.8.2.2.3, tredje stycket, om placering av flamspärr eller flamskydd, får användas även

i fortsättningen.

1.6.3.40

(Borttagen.)

1.6.3.41

Cisternvagnar tillverkade före den 1 juli 2013 enligt de till och med den 31 december

2012 gällande bestämmelserna, men som inte uppfyller de från den 1 januari 2013

gällande bestämmelserna om märkning i 6.8.3.5.6, får fortsatt vara märkta enligt

bestämmelserna som gällde till och med den 31 december 2012 fram till den nästa

återkommande kontroll som kommer att ske efter den 1 juli 2013.

1.6.3.42

För UN 2381, får den fram till den 31 december 2012 tillämpliga tankkoden angiven i

kolumn (12) i tabell A, kapitel 3.2, tillämpas fram till och med den 31 december 2018

för cisternvagnar som tillverkats före den 1 juli 2013.

1.6.3.43

Cisternvagnar tillverkade före den 1 januari 2012 enligt de till och med den 31

december 2012 gällande bestämmelserna, men som inte uppfyller bestämmelserna i

6.8.2.6 angående standarderna EN 14432:2006 och EN 14433:2006 tillämpliga från

och med den 1 januari 2011, får användas även i fortsättningen.

1.6.3.44

(Tills vidare blank.)

1.6.3.45

Cisternvagnar för kylda kondenserade gaser som tillverkats före den 1 juli 2017 enligt

de till och med den 31 december 2016 gällande bestämmelserna, men som inte

uppfyller de från och med den 1 januari 2017 gällande bestämmelserna i 6.8.3.4.10,

6.8.3.4.11 och 6.8.3.5.4, får användas till nästkommande kontroll som sker efter den 1

juli 2017. Dessförinnan får den faktiska hålltiden, för att uppfylla bestämmelserna i

4.3.3.5 och 5.4.1.1.2.2 (d), beräknas utan att referenshålltiden används.

1.6.3.46

Cisternvagnar tillverkade före den 1 januari 2017 enligt de till och med den 31

december 2016 gällande bestämmelserna, men som inte uppfyller de från och med den

1 januari 2017 gällande bestämmelserna i 6.8.2.1.23, får användas även i

fortsättningen.

1.6.4

Tankcontainrar, UN-tankar och MEG-containrar

1.6.4.1

Tankcontainrar som tillverkats före den 1 januari 1988 enligt de till och med den 31

december 1987 gällande bestämmelserna men inte uppfyller de från den 1 januari

1988 gällande bestämmelserna, får användas även i fortsättningen.

1.6.4.2

Tankcontainrar som tillverkats före den 1 januari 1993 enligt de till och med den 31

december 1992 gällande bestämmelserna men inte uppfyller de från den 1 januari

1993 gällande bestämmelserna, får användas även i fortsättningen.

1.6.4.3

Tankcontainrar som tillverkats före den 1 januari 1995 enligt de till och med den 31

december 1994 gällande bestämmelserna men inte uppfyller de från den 1 januari

1995 gällande bestämmelserna, får användas även i fortsättningen.

1.6.4.4

Tankcontainrar för transport av brandfarliga vätskor med flampunkt över 55 ºC till och

med 60 ºC, som tillverkats före den 1 januari 1997 enligt de till och med den 31

december 1996 gällande bestämmelserna i bihang X, 1.2.7, 1.3.8 och 3.3.3 men inte

68

2017-01-01

RID/RID-S Del 1

uppfyller de från den 1 januari 1997 gällande bestämmelserna i dessa stycken, får

användas även i fortsättningen.

1.6.4.5

Om vissa officiella transportbenämningar för gaser ändrats på grund av ändringar i

RID/RID-S, är det inte nödvändigt att ändra benämningarna på tankskylten eller på

själva tankskalet (se 6.8.3.5.2 eller 6.8.3.5.3), förutsatt att benämningarna för gaserna

på tankcontainrar och MEG-containrar eller på skyltarna (se 6.8.3.5.6 (b) eller (c))

anpassas vid nästa återkommande kontroll.

1.6.4.6

Tankcontainrar som tillverkats före den 1 januari 2007 enligt de till och med den 31

december 2006 gällande bestämmelserna, men inte uppfyller de från den 1 januari

2007 gällande bestämmelserna avseende märkning med utvändigt beräkningstryck

enligt 6.8.2.5.1, får användas även i fortsättningen.

1.6.4.7

Tankcontainrar som tillverkats före den 1 januari 1997 enligt de till och med den 31

december 1996 gällande bestämmelserna men inte uppfyller de från den 1 januari

1997 gällande bestämmelserna i bihang X, 3.3.3 och 3.3.4, får användas även i

fortsättningen.

1.6.4.8

Tankcontainrar som tillverkats före den 1 januari 1999 enligt de till och med den

31 december 1998 gällande bestämmelserna i bihang X, 5.3.6.3, men inte uppfyller de

från den 1 januari 1999 gällande bestämmelserna i bihang X, 5.3.6.3, får användas

även i fortsättningen.

1.6.4.9

Tankcontainrar och MEG-containrar som konstruerats och tillverkats enligt tekniska

normer, vilka vid tillverkningstillfället var godtagna enligt de vid denna tidpunkt

tillämpliga bestämmelserna i 6.8.2.7, får användas även i fortsättningen.

1.6.4.10

(Borttagen.)

1.6.4.11

(Tills vidare blank.)

1.6.4.12

Tankcontainrar och MEG-containrar som tillverkats före den 1 januari 2003 enligt de

till och med den 30 juni 2001 gällande bestämmelserna men inte uppfyller de från den

1 juli 2001 gällande bestämmelserna, får användas även i fortsättningen. De ska dock

märkas med tillämplig tankkod och tillämplig alfanumerisk kod TC och TE för

särbestämmelserna enligt 6.8.4.

1.6.4.13

Tankcontainrar som tillverkats före den 1 juli 2003 enligt bestämmelserna som gällde

till och med den 31 december 2002, men som inte uppfyller kraven i 6.8.2.1.7

tillämpliga från den 1 januari 2003 och särbestämmelse TE 15 i 6.8.4 (b) tillämplig

från den 1 januari 2003 till och med den 31 december 2006, får användas även i

fortsättningen.

1.6.4.14

Tankcontainrar för transport av frätande gaser, UN 1052, UN 1790 och UN 2073, som

tillverkats före den 1 januari 2003 enligt de till och med den 31 december 2002

gällande bestämmelserna men inte uppfyller de från den 1 januari 2003 gällande

bestämmelserna i 6.8.5.1.1 (b), får användas även i fortsättningen.

1.6.4.15

Uppgift om provningens art (”P” eller ”L”) på tankskylten enligt 6.8.2.5.1 behöver

inte läggas till förrän vid den första provningen som utförs efter den 1 januari 2007.

1.6.4.16

(Borttagen.)

1.6.4.17

(Borttagen.)

69

RID/RID-S Del 1

2017-01-01

1.6.4.18

För tankcontainrar och MEG-containrar som tillverkats före den 1 januari 2007 men

som inte uppfyller bestämmelserna i 4.3.2 samt 6.8.2.3, 6.8.2.4 och 6.8.3.4 om

tankdokumentation, ska sammanställningen av handlingar för tankdokumentationen ha

påbörjats senast vid nästa återkommande kontroll.

1.6.4.19

(Borttagen.)

1.6.4.20

Slamsugartankar som utgör tankcontainrar, som tillverkats före den 1 januari 2005

enligt de till och med den 31 december 2004 gällande bestämmelserna, men inte

uppfyller de från den 1 januari 2005 gällande bestämmelserna i 6.10.3.9, får användas

även i fortsättningen.

1.6.4.21-

1.6.4.29

(Tills vidare blanka.)

1.6.4.30

UN-tankar och UN-MEG-containrar, vilka inte uppfyller de från den 1 januari 2007

gällande bestämmelserna men tillverkas enligt ett före den 1 januari 2008 utfärdat

typgodkännandecertifikat, får användas även i fortsättningen.

1.6.4.31

(Borttagen.)

1.6.4.32

Om tankskalet till en tankcontainer före den 1 januari 2009 var indelat med

skiljeväggar eller skvalpskott i fack om högst 7500 l volym, behöver volymen i de

uppgifter som föreskrivs i 6.8.2.5.1 inte kompletteras med symbolen ”S” innan nästa

återkommande kontroll enligt 6.8.2.4.2 utförs.

1.6.4.33

Med avvikelse från bestämmelserna i 4.3.2.2.4, får tankcontainrar för transport av

kondenserade och kylda kondenserade gaser som uppfyller tillämpliga

tillverkningsbestämmelser i RID/RID-S men som före den 1 januari 2009 var indelade

med skiljeväggar eller skvalpskott i fack med mer än 7500 l volym, fortsättningsvis

fyllas till över 20 % och under 80 % av sin volym.

1.6.4.34

(Borttagen.)

1.6.4.35

(Borttagen.)

1.6.4.36

(Borttagen.)

1.6.4.37

UN-tankar och MEG-containrar tillverkade före den 1 januari 2012, enligt de till och

med den 31 december 2010 gällande bestämmelserna om märkning i 6.7.2.20.1,

6.7.3.16.1, 6.7.4.15.1 eller 6.7.5.13.1, får användas även i fortsättningen, förutsatt att

övriga tillämpliga bestämmelser är uppfyllda i RID/RID-S gällande från den 1 januari

2011, inklusive bestämmelserna i 6.7.2.20.1 (g) om märkning på tankskylten med

symbolen ”S” när tankskalet eller tankfacket är indelat med skvalpskott i fack om

högst 7500 l volym.

1.6.4.38

UN-tankar tillverkade före den 1 januari 2014 behöver inte märkas med UN-

tankinstruktion enligt 6.7.2.20.2, 6.7.3.16.2 och 6.7.4.15.2 förrän vid nästa

återkommande kontroll.

1.6.4.39

Tankcontainrar och MEG-containrar konstruerade och tillverkade i enlighet med

standarder tillämpliga vid tidpunkten för tillverkningen (se 6.8.2.6 och 6.8.3.6) enligt

vid den tidpunkten tillämpliga bestämmelser i RID/RID-S, får användas även i

fortsättningen, såvida inte särskilda övergångsbestämmelser begränsar användningen.

70

2017-01-01

RID/RID-S Del 1

1.6.4.40

Tankcontainrar tillverkade före den 1 juli 2011 enligt de till och med den 31 december

2010 gällande bestämmelserna i 6.8.2.2.3, men som inte uppfyller bestämmelserna i

6.8.2.2.3, tredje stycket, om placering av flamspärr eller flamskydd, får användas även

i fortsättningen.

1.6.4.41

(Borttagen.)

1.6.4.42

Tankcontainrar tillverkade före den 1 juli 2013 enligt de till och med den 31 december

2012 gällande bestämmelserna, men som inte uppfyller de från den 1 januari 2013

gällande bestämmelserna om märkning i 6.8.2.5.2 eller 6.8.3.5.6, får fortsatt vara

märkta enligt bestämmelserna som gällde till och med den 31 december 2012 fram till

den nästa återkommande kontroll som kommer att ske efter den 1 juli 2013.

1.6.4.43

UN-tankar och MEG-containrar tillverkade före den 1 januari 2014 behöver inte

uppfylla kraven i 6.7.2.13.1 (f), 6.7.3.9.1 (e), 6.7.4.8.1 (e) och 6.7.5.6.1 (d) gällande

märkningen av tryckavlastningsanordningar.

1.6.4.44

För ämnen till vilka särbestämmelse TP38 eller TP39 är tillordnad i kapitel 3.2, tabell

A, kolumn (11), får UN-tankinstruktionen föreskriven i RID/RID-S giltig till och med

den 31 december 2012 tillämpas fram till och med den 31 december 2018.

1.6.4.45

För UN 2381, får den fram till den 31 december 2012 tillämpliga tankkoden angiven i

kolumn (12) i tabell A, kapitel 3.2, tillämpas fram till och med den 31 december 2018

för tankcontainrar tillverkade före den 1 juli 2013.

1.6.4.46

Tankcontainrar tillverkade före den 1 januari 2012 enligt de till och med den 31

december 2012 gällande bestämmelserna, men som inte uppfyller bestämmelserna i

6.8.2.6 angående standarderna EN 14432:2006 och EN 14433:2006 tillämpliga från

och med den 1 januari 2011, får användas även i fortsättningen.

1.6.4.47

Tankcontainrar för kylda kondenserade gaser tillverkade före den 1 juli 2017 enligt de

till och med den 31 december 2016 gällande bestämmelserna, men som inte uppfyller

de från den 1 januari 2017 gällande bestämmelserna i 6.8.3.4.10, 6.8.3.4.11 och

6.8.3.5.4, får användas till nästkommande kontroll som sker efter den 1 juli 2017.

Dessförinnan får den faktiska hålltiden, för att uppfylla bestämmelserna i 4.3.3.5 och

5.4.1.2.2 (d), beräknas utan att referenshålltiden används.

1.6.4.48

Tankcontainrar tillverkade före den 1 juli 2017 enligt de till och med den 31 december

2016 gällande bestämmelserna, men som inte uppfyller bestämmelserna i 6.8.2.1.23

tillämpliga från och med den 1 januari 2017, får användas även i fortsättningen.

1.6.5

(Tills vidare blank.)

1.6.6

Klass 7

1.6.6.1

Kollin för vilka inget konstruktionsgodkännande av behörig myndighet krävts

enligt utgåvorna 1985 och 1985 (i ändrad version 1990) av IAEA Safety Series

No. 6

Kollin för vilka det inte krävs konstruktionsgodkännande av behörig myndighet

(undantagna kollin, industrikollin av typ IP-1, IP-2 och IP-3 samt kollin av typ A), ska

uppfylla alla tillämpliga bestämmelser i RID/RID-S. Undantag ges dock för de kollin

som uppfyller bestämmelserna i utgåvorna 1985 och 1985 (i ändrad version 1990) av

71

RID/RID-S Del 1

2017-01-01

IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material (IAEA Safety Series

No. 6), under följande förutsättningar:

(a) Kollin får fortsatt transporteras om de förbereddes för transport före den 31

december 2003 och uppfyller bestämmelserna i 1.6.6.3 om de är tillämpliga.

(b) Kollin får fortsatt användas förutsatt att:

(i) de inte har konstruerats för att innehålla uranhexafluorid,

(ii) tillämpliga bestämmelser i 1.7.3 är uppfyllda,

(iii) aktivitetsgränserna och klassificeringskriterierna i 2.2.7 är uppfyllda,

(iv) bestämmelserna och kontrollerna för transport i delarna 1, 3, 4, 5 och 7 är

uppfyllda,

(v) förpackningen inte har tillverkats eller ändrats efter den 31 december 2003.

1.6.6.2

Kollin som godkänts enligt bestämmelserna i utgåva 1973, 1973 (i ändrad

version), 1985 och 1985 (i ändrad version 1990) av IAEA Safety Series No. 6

1.6.6.2.1

Kollin för vilka det krävs konstruktionsgodkännande av behörig myndighet ska

uppfylla alla tillämpliga bestämmelser i RID/RID-S såvida inte följande villkor är

uppfyllda:

(a) Förpackningarna har tillverkats i enlighet med en kollikonstruktion godkänd av

behörig myndighet enligt bestämmelserna i utgåva 1973 eller 1973 (i ändrad

version) eller 1985 eller 1985 (i ändrad version 1990) av IAEA Safety Series

No. 6.

(b) Kollikonstruktionen har erhållit multilateralt godkännande.

(c) Tillämpliga bestämmelser i 1.7.3 är uppfyllda.

(d) Aktivitetsgränserna och klassificeringskriterierna i 2.2.7 är uppfyllda.

(e) Bestämmelserna och kontrollerna för transport i delarna 1, 3, 4, 5 och 7 är

uppfyllda.

(f) (Tills vidare blank.)

(g) För kollin som uppfyller bestämmelserna i utgåvorna 1973 eller 1973 (i ändrad

version) av IAEA Safety Series No. 6:

(i) Kollin ska vara konstruerade så att skärmningens effekt förblir tillräckligt

stor för att säkerställa att strålningsnivån en meter från kollits utsida inte

överstiger 10 mSv/h i händelse av olycka under transport, definierat i utgåva

1973 (i ändrad version) eller 1973 (med ändring av ändrad version) av IAEA

Safety Series No.6, med det maximala radioaktiva innehåll som kollit är

godkänt för att innehålla.

(ii) Kollina kräver inte kontinuerlig avluftning,

72

2017-01-01

RID/RID-S Del 1

(iii) Varje förpackning ska ha tilldelats ett serienummer enligt bestämmelserna i

5.2.1.7.5, vilket ska vara påfört på utsidan av varje förpackning.

1.6.6.2.2

Ingen nytillverkning får påbörjas av sådana förpackningar som tillverkats enligt en

kollikonstruktion som uppfyller bestämmelserna i utgåvorna 1973, 1973 (i ändrad

version), 1985 och 1985 (i ändrad version 1990) av IAEA Safety Series No. 6.

1.6.6.3

Kollin som undantas från bestämmelserna för fissila ämnen enligt 2011 och 2013

års utgåvor av RID/RID-S (utgåva 2009 av IAEA Safety Standard Series No. TS-

R-1)

Kollin som innehåller fissila ämnen som är klassificerade som ”undantaget fissilt”

enligt 2.2.7.2.3.5 (a) (i) eller (iii) enligt 2011 och 2013 års utgåvor av RID/RID-S

(paragraferna 417 (a) (i) eller (iii) i utgåva 2009 av IAEA Regulations for the Safe

Transport of Radioactive Material) och som har förberetts för transport före den 31

december 2014, får fortsätta att transporteras och får fortsätta att klassificeras som ”ej

fissilt” eller ”undantaget fissilt” förutom att de viktbegränsningar per sändning som

anges i tabell 2.2.7.2.3.5 i dessa utgåvor ska tillämpas på vagnen. Sändningen ska

transporteras som komplett last.

1.6.6.4

Radioaktiva ämnen av speciell beskaffenhet, godkända enligt utgåva 1973, 1973 (i

ändrad version), 1985 eller 1985 (i ändrad version 1990) av IAEA Safety Series

No. 6

Radioaktiva ämnen av speciell beskaffenhet som tillverkats enligt en konstruktion,

vilken fått unilateralt godkännande av behörig myndighet enligt utgåva 1973 eller

1973 (i ändrad version), 1985 eller 1985 (i ändrad version 1990) av IAEA Safety

Series No. 6, får användas även fortsättningsvis, under förutsättning att det enligt 1.7.3

föreskrivna ledningssystemet uppfylls. Ingen nytillverkning får påbörjas av sådana

radioaktiva ämnen av speciell beskaffenhet.

73

2017-01-01

RID/RID-S Del 1

Kapitel 1.7

Allmänna bestämmelser för radioaktiva ämnen

1.7.1

Giltighetsområde och tillämpning

Anm 1 I händelse av olyckor eller tillbud under transport av radioaktiva ämnen, ska

bestämmelser om nödåtgärder, fastställda av berörda nationella och/eller

internationella organisationer, iakttas för att skydda människor, egendom

och miljö. Lämpliga riktlinjer för sådana bestämmelser finns i ”Planning and

Preparing for Emergency Response to Transport Accidents Involving

Radioactive Material”, IAEA Safety Standard Series No. TS-G-1.2 (ST-3),

IAEA, Wien (2002).

Anm 2 Nödåtgärderna ska ta hänsyn till uppkomst av andra farliga ämnen som kan

bildas i en reaktion mellan innehållet i en sändning och omgivningen, i

händelse av en olycka.

1.7.1.1

RID/RID-S fastställer säkerhetsstandarder, som möjliggör tillräcklig kontroll av faror

från strålning, kriticitet och värme för personer, egendom och miljö, i den mån dessa

har samband med transport av radioaktiva ämnen. Dessa standarder är baserade på

IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, utgåva 2012, IAEA

Safety Standards Series No. SSR-6, IAEA, Wien (2012). Rådgivande text finns i

”Advisory Material for the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive

Material (2012 Edition)”, IAEA Safety Standard Series No. SSG-26, IAEA, Wien

(2014).

1.7.1.2

Syftet för RID/RID-S är att fastställa bestämmelser som ska vara uppfyllda för att

garantera säkerheten och skydda personer, egendom och miljö mot påverkan av

strålning vid transport av radioaktiva ämnen. Detta skydd uppnås genom krav på:

(a) inneslutning av det radioaktiva innehållet,

(b) kontroll av yttre strålningsnivåer,

(c) förhindrande av kriticitet,

(d) att motverka skador orsakade av värme.

Dessa krav uppnås för det första genom tillämpning av en stegvis ansats för att

begränsa innehållet i kollin och vagnar och för att ställa upp standarder, som tillämpas

för aktuella kollikonstruktioner beroende på faran med det radioaktiva innehållet. För

det andra uppnås de genom att villkor ställs på konstruktion och användning av kollin

och på underhåll av förpackningar, inklusive hänsyn till slag av radioaktivt innehåll.

Slutligen uppnås de genom att kräva administrativ kontroll vilket, i tillämpliga fall,

inkluderar godkännande av behörig myndighet.

1.7.1.3

RID/RID-S gäller för transport av radioaktiva ämnen på järnväg, inklusive sådan

transport som är förknippad med användningen av radioaktiva ämnen. Villkor för

transport innefattar alla aktiviteter och åtgärder som har samband med förflyttning av

radioaktiva ämnen och omfattas av densamma. Det innefattar såväl konstruktion,

tillverkning, underhåll och reparation av förpackningar som förberedelse, avsändning,

lastning, transport med transportbetingat mellanuppehåll, lossning och ankomst till

den slutliga bestämmelseorten av last med radioaktiva ämnen och kollin. För

75

RID/RID-S Del 1

2017-01-01

funktionskriterierna i RID/RID-S tillämpas en stegvis ansats karakteriserad av tre

nivåer:

(a) rutinmässiga transportförhållanden (fria från tillbud),

(b) normala transportförhållanden (tillbud),

(c) olycksrelaterade transportförhållanden.

1.7.1.4

Bestämmelserna i RID/RID-S gäller inte för följande:

(a) Radioaktiva ämnen, som är en integrerad beståndsdel av transportmedlet.

(b) Radioaktiva ämnen som transporteras inom anläggningar där lämpliga

säkerhetsbestämmelser är i kraft och där transporten inte sker på väg eller

järnväg.

(c) Radioaktiva ämnen som implanterats eller inkorporerats i personer eller levande

djur för diagnostiska eller terapeutiska ändamål.

(d) Radioaktiva ämnen i eller på en person som ska transporteras för medicinsk

behandling på grund av att personen oavsiktligt eller avsiktligt fått i sig

radioaktiva ämnen eller blivit kontaminerad.

(e) Radioaktiva ämnen ingående i konsumentartiklar med föreskriftsenligt

godkännande och som saluförts till den slutliga användaren.

(f) I naturen förekommande ämnen och malmer som innehåller naturligt

förekommande radionuklider (vilka kan ha bearbetats) under förutsättning att

ämnets aktivitetskoncentration inte överstiger 10 gånger de värden som anges i

tabell 2.2.7.2.2.1 eller beräknats enligt 2.2.7.2.2.2 (a) och 2.2.7.2.2.3 - 2.2.7.2.2.6

För i naturen förekommande ämnen och malmer som innehåller naturligt

förekommande radionuklider som inte befinner sig i sekulär jämvikt ska

beräkningen av aktivitetskoncentrationen utföras enligt 2.2.7.2.2.4.

(g) Icke-radioaktiva fasta föremål, med förekomst av radioaktiva ämnen på någon yta

i mängder som inte överstiger det gränsvärde som framgår av definitionen för

kontamination i 2.2.7.1.2.

1.7.1.5

Särskilda bestämmelser för transport av undantagna kollin

1.7.1.5.1

Undantagna kollin som kan innehålla radioaktiva ämnen i begränsad mängd,

instrument, tillverkade föremål eller tömda förpackningar enligt 2.2.7.2.4.1 omfattas

endast av följande bestämmelser i del 5 till och med del 7:

(a) tillämpliga bestämmelser i 5.1.2.1, 5.1.3.2, 5.1.5.2.2, 5.1.5.2.3, 5.1.5.4, 5.2.1.10,

7.5.11 CW33 (3.1), (5.1) – (5.4) och (6), och

(b) bestämmelserna för undantagna kollin i 6.4.4,

utom när det radioaktiva ämnet har andra farliga egenskaper och ska klassificeras i en

annan klass än klass 7 i enlighet med kapitel 3.3, särbestämmelse 290 eller 369, där

bestämmelserna som räknas upp i (a) och (b) ovan endast gäller när de är tillämpliga

och i tillägg till de bestämmelser som gäller för den andra klassen.

76

2017-01-01

RID/RID-S Del 1

1.7.1.5.2

Undantagna kollin omfattas av tillämpliga bestämmelser i alla andra delar av

RID/RID-S. Om det undantagna kollit innehåller fissila ämnen måste ett av villkoren

för klassificering som ”undantaget fissilt” i 2.2.7.2.3.5 vara uppfyllt och

bestämmelserna i 7.5.11 CW33 (4.3) ska vara uppfyllda.

1.7.2

Strålskyddsprogram

1.7.2.1

Transport av radioaktiva ämnen ska omfattas av ett systematiskt upplagt

strålskyddsprogram med målet att säkerhetsställa ett tillräckligt beaktande av

strålskyddsåtgärder.

1.7.2.2

Persondoser ska ligga under tillämpliga dosgränser. Skydd och säkerhet ska optimeras

så att storleken på dos till individer, antalet exponerade personer samt sannolikheten

att förorsaka exponering hålls så låg som rimligt möjligt, med hänsyn tagen till

ekonomiska och sociala faktorer, och med begränsningen att exponeringen av enskilda

personer ska vara föremål för dosrestriktioner. En strukturerad och systematisk

metodik ska väljas, varvid hänsyn ska tas till samspelet mellan transporten och andra

verksamheter.

1.7.2.3

Slag och omfattning av åtgärder som inkluderas i strålskyddsprogrammet ska stå i

relation till storleken av och sannolikheten för strålningsexponering. Programmet ska

innefatta bestämmelserna i 1.7.2.2, 1.7.2.4, 1.7.2.5 och 7.5.11 särbestämmelse CW33

(1.1). Dokumentation av strålskyddsprogrammet ska på begäran stå till respektive

behörig myndighets förfogande för granskning.

1.7.2.4

För yrkesmässig exponering som härrör från verksamhet med transport, där det

uppskattas att den effektiva dosen antingen:

(a) sannolikt ligger mellan 1 och 6 mSv per år, ska ett program genomföras för

bestämning av doser genom dosövervakning av arbetsplatsen eller individuell

dosövervakning, eller

(b) sannolikt kan överstiga 6 mSv per år, ska en individuell dosövervakning

genomföras.

När en individuell dosövervakning eller dosövervakning av arbetsplatsen genomförs

så ska tillämplig registrering ske.

Anm

För yrkesmässig exponering som härrör från transportverksamhet där det kan

anses som osannolikt att den effektiva dosen kan komma att överstiga 1 mSv

per år, behövs varken särskilda arbetsrutiner, noggrann övervakning,

dosbedömningsprogram eller uppföljning på individnivå.

1.7.2.5

Personal (se särbestämmelse CW33, Anm 3, i 7.5.11) ska vara ändamålsenligt

utbildade i strålskydd inkluderande de försiktighetsåtgärder som ska iakttas för att

begränsa deras yrkesmässiga exponering och exponeringen av andra personer som kan

bli berörda på grund av deras verksamhet.

1.7.3

Ledningssystem

1.7.3.1

Ett ledningssystem som baseras på internationella, nationella eller andra standarder

som är godtagbara av behörig myndighet, ska fastställas och genomföras för alla

verksamheter inom tillämpningsområdet för RID/RID-S, vilka beskrivs i 1.7.1.3, för

att säkerställa att tillämpliga bestämmelser i RID/RID-S följs. Intyg om att

77

RID/RID-S Del 1

2017-01-01

konstruktionsspecifikationerna är fullständigt uppfyllda ska ställas till behörig

myndighets förfogande. Tillverkaren, avsändaren eller användaren ska vara beredd:

(a) att bereda möjlighet för inspektion under tillverkning och användning, och

(b) att visa för behörig myndighet att bestämmelserna i RID/RID-S är uppfyllda.

Där godkännande från behörig myndighet krävs, ska ett sådant godkännande beakta

och vara villkorat på ett sätt som är betingat av tillräckligheten hos ledningssystemet.

1.7.4

Särskild överenskommelse

1.7.4.1

Med särskild överenskommelse avses de bestämmelser, godkända av behörig

myndighet, enligt vilka sändningar som inte uppfyller alla krav som gäller för

radioaktiva ämnen i RID/RID-S får transporteras.

Anm

Särskild överenskommelse räknas inte som temporär avvikelse enligt 1.5.1.

1.7.4.2

Sändningar, där överensstämmelse med någon bestämmelse för radioaktiva ämnen

inte är möjlig, får endast transporteras enligt särskild överenskommelse. Förutsatt att

behörig myndighet är övertygad om att överensstämmelse med bestämmelserna för

radioaktiva ämnen inte är möjlig, och att fastlagd säkerhetsstandard som krävs av

RID/RID-S har verifierats på alternativa sätt, så kan behörig myndighet medge

transport enligt särskild överenskommelse för en enskild sändning eller för en

planerad serie av flera sändningar. Den totalt uppnådda säkerhetsnivån vid transport

ska vara minst likvärdig med den som erhålls vid uppfyllande av alla tillämpliga

bestämmelser. För internationella sändningar av detta slag krävs multilateralt

godkännande.

1.7.5

Radioaktiva ämnen med andra farliga egenskaper

Vid dokumentation, förpackning, etikettering, märkning, märkning med storetiketter,

stuvning, lastseparering och transport ska utöver de radioaktiva och fissila

egenskaperna hänsyn tas till andra farliga egenskaper hos kollits innehåll, såsom

explosivitet, brandfarlighet, benägenhet till självantändning, kemisk giftighet och

frätande verkan, så att alla tillämpliga bestämmelser i RID/RID-S uppfylls.

1.7.6

Överskridna gränsvärden

1.7.6.1

Vid överskridande av något gränsvärde i RID/RID-S för strålningsnivå eller

kontamination

(a) ska, utifrån vad som är tillämpligt, avsändaren, mottagaren, transportören och

andra aktörer involverade i transporten och som kan ha påverkats, informeras om

överskridandet av:

(i) transportören, om överskridandet konstateras under transporten, eller

(ii) mottagaren, om överskridandet konstateras vid mottagandet,

(b) ska beroende på omständigheterna transportören, avsändaren eller mottagaren

(i) vidta omedelbara åtgärder för att mildra konsekvenserna av överskridandet,

78

2017-01-01

RID/RID-S Del 1

(ii) undersöka överskridandet och dess orsaker, omständigheter och

konsekvenser,

(iii) vidta lämpliga åtgärder för att eliminera orsakerna och omständigheterna

som lett till överskridandet och förhindra återuppträdande av liknande

omständigheter som lett till överskridandet, och

(iv) meddela behöriga myndigheter om orsakerna till överskridandet och om de

korrigerande eller förebyggande åtgärder som vidtagits eller ska vidtas,

(c) ska meddelande till avsändaren och till behöriga myndigheter om överskridandet

ske så snart som möjligt, och omedelbart, om en situation där bestrålning som

kräver nödåtgärder utvecklats eller utvecklar sig.

79

2017-01-01

RID/RID-S Del 1

Kapitel 1.8

Åtgärder för kontroll och annat stöd för att uppfylla

säkerhetsbestämmelserna

1.8.1

Myndighetskontroll av farligt gods

1.8.1.1

Fördragsstaternas behöriga myndigheter får på sitt territorium när som helst

kontrollera på ort och ställe om bestämmelserna för transport av farligt gods är

uppfyllda, inklusive, enligt 1.10.1.5, bestämmelserna om åtgärder för transportskydd.

Dessa kontroller ska dock genomföras utan fara för personer, egendom och miljö och

utan påtaglig störning av järnvägstrafiken.

1.8.1.2

De som är delaktiga vid transport av farligt gods (kapitel 1.4) ska inom ramen för sina

skyldigheter direkt ge behörig myndighet, och dem denna utser, de upplysningar som

krävs för att genomföra kontroll.

1.8.1.3

Behörig myndighet får också för kontrolländamål göra besiktning i verksamheten hos

företag som är delaktiga (kapitel 1.4) vid transport av farligt gods, gå igenom underlag

och för provning ta ut prov av det farliga godset eller förpackningarna, i den mån detta

inte utgör någon säkerhetsrisk. Delaktiga vid transport av farligt gods (kapitel 1.4) ska

hålla vagnar, vagnsdetaljer samt utrustning och tillbehör tillgängliga för

kontrolländamål så långt detta är möjligt och rimligt. Behörig myndighet får, såvida

det bedöms nödvändigt, utse en person i företaget som medföljer den behöriga

myndighetens representant.

1.8.1.4

Konstaterar behörig myndighet att bestämmelserna i RID inte uppfylls, så får den

förbjuda sändningen eller avbryta transporten, till dess att de konstaterade bristerna

eliminerats, eller vidta andra lämpliga åtgärder. Stoppet kan ske på ort och ställe eller

på en av myndigheten av säkerhetsskäl vald annan plats. Sådana åtgärder får inte

otillbörligt störa järnvägtrafiken.

1.8.2

Myndighetssamråd

1.8.2.1

Fördragsstater ska assistera varandra vid genomförandet av RID.

1.8.2.2

Om det på en fördragsstats territorium uppstår en säkerhetsrisk, genom svåra eller

upprepade regelöverträdelser av ett företag med säte på en annan fördragsstats

territorium, så ska dessa överträdelser anmälas till den behöriga myndigheten i den

fördragsstat, på vars territorium företaget har sitt säte. Behörig myndighet i den

fördragsstat på vars territorium svåra eller upprepade regelöverträdelser har

konstaterats får anhålla hos behörig myndighet i den fördragsstat på vars territorium

företaget har sitt säte om att gentemot den eller de felande ta till lämpliga åtgärder.

Överförande av personanknutna uppgifter är endast tillåtet i den mån detta är

nödvändigt för att beivra svåra eller upprepade överträdelser.

1.8.2.3

Den myndighet som fått sådan anhållan meddelar behörig myndighet i den

fördragsstat, på vars territorium överträdelserna konstaterats, vilka åtgärder som i

förekommande fall vidtagits gentemot företaget.

81

RID/RID-S Del 1

2017-01-01

1.8.3

Säkerhetsrådgivare *)

1.8.3.1

Alla företag, vars verksamhet omfattar transport av farligt gods på järnväg eller med

sådan transport sammanhängande lastning, lossning, fyllning eller förpackning ska

utse en eller flera säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods, vars uppgift består i

att hjälpa till att förebygga de risker för personer, egendom och miljö som uppkommer

genom sådan verksamhet.

1.8.3.2

Fördragsstaternas behöriga myndigheter kan besluta att dessa bestämmelser inte gäller

företag,

(a) vars verksamhet omfattar transport av farligt gods med transportmedel som tillhör

militären eller lyder under militärens ansvar, eller

(b) vars verksamhet omfattar begränsade mängder per vagn, vilka ligger under de i

1.1.3.6, 1.7.1.4 och kapitel 3.3, 3.4 och 3.5 angivna gränsvärdena, eller

(c) vars huvud- eller biverksamhet inte består av transport av farligt gods eller med

sådan transport relaterad förpackning, fyllning, lastning eller lossning, men som

tillfälligtvis utför inrikes transport av farligt gods eller därmed relaterad

förpackning, fyllning, lastning eller lossning, med endast mycket liten fara eller

miljörisk.

1.8.3.3

Säkerhetsrådgivarens huvuduppgift är att under företagsledarens ansvar och inom

ramen för företagets verksamhet ta fram metoder och rutiner som underlättar

genomförandet av verksamheten i enlighet med gällande bestämmelser och på ett ur

säkerhetssynpunkt optimalt sätt.

Säkerhetsrådgivarens uppgifter i samband med företagets verksamhet omfattar i

synnerhet att:

-

se till att bestämmelserna för transport av farligt gods iakttas,

-

ge råd till företaget vid aktiviteter i samband med transport av farligt gods,

-

upprätta en årsrapport till företagsledningen eller i förekommande fall till en lokal

myndighet om företagets verksamhet med avseende på transport av farligt gods.

Rapporterna ska arkiveras i fem år och på begäran uppvisas för nationell

myndighet.

Därutöver omfattar säkerhetsrådgivarens uppgifter särskilt kontroll av nedanstående

rutiner och metoder, med avseende på den berörda verksamheten i företaget:

-

metoder som beaktar efterlevnaden av bestämmelserna för identifiering av

transporterat farligt gods,

-

rutiner i företaget vid anskaffning av transportmedel för att ta hänsyn till särskilda

krav som gäller för det farliga gods som transporteras,

-

metoder för kontroll av den utrustning som används för transport, vid

förpackning, fyllning, lastning eller lossning av farligt gods,

*)

Området regleras genom Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2006:9) om säkerhetsrådgivare för transport av

farligt gods eller författning som har trätt i dess ställe.

82

2017-01-01

RID/RID-S Del 1

-

anpassad utbildning av berörda arbetstagare i företaget, inklusive utbildning om

ändringar i bestämmelserna, och registrering av sådan utbildning i personalakten,

-

införande av lämpliga omedelbara åtgärder vid eventuella olyckor eller tillbud

som kan riskera säkerheten under transport, vid förpackning, fyllning, lastning

eller lossning av farligt gods,

-

genomförande av undersökningar och om så krävs upprättande av rapporter om

olyckor, tillbud eller svåra regelöverträdelser, som konstateras under transport,

vid förpackning, fyllning, lastning eller lossning av farligt gods,

-

införande av lämpliga åtgärder för att förhindra att nya olycksfall, tillbud eller

svåra överträdelser inträffar eller återupprepas,

-

hänsyn till lagar och förordningar och särskilda krav för transport av farligt gods

vid urval och användning av underleverantörer eller annan tredje part,

-

kontroll av huruvida den personal som utför transport, förpackning, fyllning,

lastning eller lossning av farligt gods har utförliga arbetsbeskrivningar och

instruktioner,

-

införande av åtgärder för att öka medvetenheten om farorna vid transport,

förpackning, fyllning, lastning och lossning av farligt gods,

-

införande av åtgärder för att kontrollera att de handlingar och säkerhetsutrustning

som krävs medförs i transportmedlet och att de uppfyller gällande bestämmelser,

-

införande av åtgärder för att kontrollera att bestämmelserna för förpackning,

fyllning, lastning och lossning iakttas,

-

förekomst av skyddsplan enligt 1.10.3.2.

1.8.3.4

Säkerhetsrådgivarens funktion kan innehas av företagsledaren, av en person med

andra uppgifter i företaget eller av en person som inte tillhör företaget, i den mån

vederbörande har faktisk möjlighet att uppfylla säkerhetsrådgivarens uppgifter.

1.8.3.5

Varje berört företag ska på begäran meddela namnet på sin säkerhetsrådgivare till

behörig myndighet eller motsvarande av fördragsstaten utsett organ.

1.8.3.6

Säkerhetsrådgivare ska ansvara för att efter ett olycksfall, som sker under en av det

aktuella företaget genomförd transport eller under en av företaget utförd förpackning,

fyllning, lastning eller lossning, varvid människor, egendom eller miljö kommit till

skada, efter inskaffande av alla relevanta uppgifter att en olycksrapport upprättas till

företagsledningen eller i förekommande fall till lokal myndighet. Denna

olycksfallsrapport ersätter inte företagsledningens rapporter, som ska upprättas enligt

andra internationella eller inrikes förordningar.

1.8.3.7

Säkerhetsrådgivare ska inneha ett giltigt intyg för transport på järnväg. Intyget

utfärdas av behörig myndighet eller av fördragsstaten för ändamålet utsett organ.

1.8.3.8

För att få intyget ska den sökande genomgå utbildning, som bestyrks genom

examination godkänd av behörig myndighet i fördragsstaten.

1.8.3.9

Genom utbildning ska kandidaten främst få tillräcklig kännedom om riskerna med

transport förpackning, fyllning, lastning eller lossning av farligt gods, tillämpliga

83

RID/RID-S Del 1

2017-01-01

lagar, förordningar och bestämmelser samt tillräcklig kännedom om de i 1.8.3.3

beskrivna uppgifterna.

1.8.3.10

Examinationen genomförs av behörig myndighet eller ett av denna utsett

examinationsorgan. Examinationsorganet får inte vara utbildningsorganisatör.

Utnämning av examinationsorgan sker i skriftlig form. Detta tillstånd kan vara

tidsbegränsat och ska baseras på följande kriterier:

-

examinationsorganets kompetens,

-

specifikation av de av examinationsorganet föreslagna examinationsmetoderna,

inklusive, om nödvändigt, infrastruktur och organisation av elektroniska

utbildningar i enlighet med 1.8.3.12.5, om sådan genomförs,

-

åtgärder för att säkerställa examinationens objektivitet,

-

examinationsorganets oberoende gentemot alla fysiska eller juridiska personer

som anlitar säkerhetsrådgivare.

1.8.3.11

Syftet med examinationen är att verifiera att kandidaten besitter en tillräcklig

kunskapsnivå för att uppfylla en säkerhetsrådgivares uppgifter enligt 1.8.3.3 och

därigenom få det i 1.8.3.7 beskrivna intyget. Examinationen ska omfatta minst

följande sakområden:

(a) kännedom om konsekvenser av olyckor i samband med transport av farligt gods

och kännedom om de viktigaste olycksorsakerna,

(b) bestämmelser i nationell lagstiftning samt i internationella överenskommelser

som i synnerhet berör följande områden:

-

klassificering av farligt gods (metoder för klassificering av lösningar och

blandningar, struktur hos ämnesförteckningen, klasser av farligt gods och

klassificeringskriterierna, egenskaper hos transporterade farliga ämnen och

föremål, fysikaliska och kemiska samt toxikologiska egenskaper),

-

allmänna bestämmelser för förpackningar, tankar och tankcontainrar (slag,

kodning, märkning, konstruktion, första och återkommande kontroll),

-

märkning och etikettering, applicering av storetiketter och märkning med

orangefärgade skyltar (märkning och etikettering av kollin samt applicering

och avlägsnande av storetiketter och orangefärgade skyltar),

-

obligatoriska uppgifter i godsdeklarationen,

-

distributionssätt och avsändningsbegränsningar (komplett last, transport i

bulk, transport i IBC-behållare, transport i containrar, transport i fasta eller

avmonterbara tankar),

-

transport av passagerare,

-

förbud och försiktighetsåtgärder vid samlastning,

-

separation av gods,

84

2017-01-01

RID/RID-S Del 1

-

begränsning av transporterad mängd och undantagna mängder,

-

hantering och säkring av last (förpackning, fyllning, lastning och lossning –