MSBFS 2017:2

Föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2016:9) om transport av farligt gods på järnväg (RID-S)

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps författningssamling

1

Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ISSN 2000-1886

MSBFS

2017:2

Utkom från trycket

den 15 september 2017

Föreskrifter om ändring i Myndigheten för

samhällsskydd och beredskaps föreskrifter

(MSBFS 2016:9) om transport av farligt gods

på järnväg (RID-S);

beslutade den 5 september 2017.

Med stöd av 15 § förordningen (2006:311)1 om transport av farligt gods

föreskriver2 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i fråga om

myndighetens föreskrifter (MSBFS 2016:9) om transport av farligt gods på

järnväg

att följande ändringar ska göras i de inledande bestämmelserna samt i

bilagorna 1 och S.

Inledande bestämmelser

Fotnot 1 till det första stycket ska ha följande lydelse:

”Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24

september 2008 om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre

vattenvägar (EUT L 260, 30.9.2008, s. 13-59, Celex 32008L0068), senast

ändrat genom 2016/2309/EU av den 16 december 2016, och

Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/1535/EU av den 9 september

2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och

beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EUT L 241,

17.9.2015, s. 1–15, Celex 32015L1535).”.

Under rubriken ”Kontroll genom behöriga organ” ska 6 § ha följande

lydelse under Del 6 i bilaga 6, avsnitt:

6.1.1.4 avseende nya förpackningar, 6.1.4, 6.1.5.1.1, 6.1.5.1.3, 6.1.5.1.5,

6.1.5.1.10, 6.2.2.4, 6.2.2.6.2.1 första meningen, 6.3.2.2, 6.3.4.2, 6.3.4.3,

6.3.5.1.1, 6.3.5.1.3, 6.3.5.1.5, 6.3.5.1.8, 6.5.2, 6.5.4.1 avseende nya och

renoverade IBC-behållare, 6.5.6.1.1, 6.5.6.2.1, 6.5.6.2.3, 6.6.1.2, 6.6.3.1,

1 Förordningen senast ändrad 2017:607.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om

transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar (EUT L 260, 30.9.2008, s. 13-59,

Celex 32008L0068), senast ändrat genom Kommissionens direktiv 2016/2309/EU av den

16 december 2016.

MSBFS

2017:2

2

6.6.5.1.1, 6.6.5.1.3, 6.6.5.1.5, 6.6.5.1.8, 6.7.2.2.14, 6.7.2.3 – 6.7.2.18,

6.7.2.19.4, 6.7.2.19.5, 6.7.2.19.9, 6.7.2.19.10, 6.7.3.2.11, 6.7.3.3.3.1 –

6.7.3.15.3, 6.7.3.15.9, 6.7.3.15.10, 6.7.4.2.8 – 6.7.4.14.3, 6.7.4.14.10,

6.7.4.14.11, 6.7.5.11.1, 6.7.5.12.7, 6.8.2.1.16 – 6.8.2.3.3 utom sista

meningen, 6.8.2.3.4, 6.8.2.4.1, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.5, 6.8.3.4.4, 6.8.3.4.6,

6.8.3.4.8, 6.8.3.4.11, 6.8.3.4.16, 6.8.4 avseende särbestämmelse TA4, TT2

och TT9, 6.8.5.2.2, 6.9.1.1 och 6.9.4.2.4 – 6.9.5.3.”.

Bilaga 1

Del 1

1.1.3.6.3

I tabellen för transportkategori 0 ska sista stycket i kolumn (2)

ha följande lydelse:

”och tömda, ej rengjorda förpackningar, som innehållit ämnen

i denna transportkategori, med undantag av sådana som

klassificerats som UN 2908”.

1.2

Definitionen för ”storflaska” ska ha följande lydelse:

Storflaska: Sömlöst transportabelt tryckkärl eller

transportabelt tryckkärl av kompositmaterial med vattenvolym

över 150 liter upp till och med 3000 liter.”.

1.6.1.41

Avsnittet ska ha följande lydelse:

”Oavsett bestämmelserna i RID/RID-S tillämpliga från och

med den 1 januari 2017, får storförpackningar för UN 1950

som uppfyller provningskraven för förpackningsgrupp III

enligt särbestämmelse för förpackningen L2 i

förpackningsinstruktion LP02 i 4.1.4.3 tillämpliga till och med

den 31 december 2016 fortsätta att användas till och med den

31 december 2022.”.

1.8.3

Fotnoten till avsnittsrubriken ska ha följande lydelse:

”Området regleras genom Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps föreskrifter (MSBFS 2015:9) om

säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods, eller

författning som har trätt i dess ställe.”.

MSBFS

2017:2

3

Del 3

3.2.1,

Tabell A

Tabellen ska vid nedanstående UN-nummer ha följande

lydelse i kolumn (2), ”Benämning och beskrivning”:

UN-nr

Kolumn (2) Benämning och beskrivning

0363

PROVNINGSAMMUNITION

(anskjutningsammunition)

2037

ENGÅNGSBEHÅLLARE FÖR GAS, utan ventil,

ej påfyllningsbara

2199

FOSFIN (FOSFORVÄTE)

2264

N,N-DIMETYLCYKLOHEXYLAMIN

2266

N-N-DIMETYLPROPYLAMIN

(DIMETYL-N-PROPYLAMIN)

2440

TENNTETRAKLORIDPENTAHYDRAT

(TENN(IV)KLORIDPENTAHYDRAT)

3389

GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING,

FRÄTANDE, N.O.S. med ett LC50-värde om

högst 200 ml/m3 och mättad ångkoncentration om

minst 500 LC

50

I tabellen i kolumn (6) ska följande särbestämmelser gälla för

de angivna UN-numren:

UN-nr

Kolumn (6) Särbestämmelser

2908

290

368

2913

172

317

325

3326

172

326

MSBFS

2017:2

4

I tabellen i kolumn (12) ska tankkoden anges på följande sätt

för de angivna UN-numren:

UN-nr

Kolumn (12) Tankkod

3531

SGAN(+)

3532

L4BN(+)

3.2.2,

Tabell B

För UN 2037 ska benämningen och beskrivningen vara

följande:

”ENGÅNGSBEHÅLLARE FÖR GAS, utan ventil, ej

påfyllningsbara”.

För UN 2264 ska benämningen och beskrivningen vara

följande:

”N,N-DIMETYLCYKLOHEXYLAMIN”.

3.3

Särbestämmelse 310, första stycket, ska ha följande lydelse:

”Provningsbestämmelserna i testhandboken, del III, delavsnitt

38.3 gäller inte för produktionsserier på högst 100 celler eller

batterier eller för produktionsprototyper av celler och

batterier, när de är förpackade enligt förpackningsinstruktion

P910 i 4.1.4.1.”.

Särbestämmelse 363 (g) (v) ska ha följande lydelse:

”För UN 3529:

När bränsletanken hos motorn eller maskinen har en

vattenvolym på mer än 450 l men högst 1 000 liter, ska den

etiketteras på två motstående sidor i enlighet med 5.2.2.

När bränsletanken hos motorn eller maskinen har en

vattenvolym på mer än 1 000 l, ska den förses med

storetiketter på två motsatta sidor. Storetiketterna ska

motsvara dem som föreskrivs i kolumn (5) i tabell A i kapitel

3.2. De ska överensstämma med specifikationen i 5.3.1.7 och

placeras mot en bakgrund med kontrasterande färg eller

uppvisa antingen en streckad eller en heldragen yttre

begränsningslinje.”.

MSBFS

2017:2

5

Del 4

4.1.4.1,

P909

Inledningen till förpackningsinstruktion P909 ska ha följande

lydelse:

”Denna instruktion gäller för UN 3090, 3091, 3480 och 3481

transporterade för bortskaffande eller till återvinning, endera

förpackade tillsammans med eller utan batterier andra än

litiumbatterier:”.

Del 5

5.2.1.9.2

Det sista stycket i avsnittet ska ha följande lydelse:

”Märkningen ska ha formen av en rektangel med randad kant.

Bredden ska vara minst 120 mm och höjden ska vara minst 110 mm

och minsta bredd på den randade kanten ska vara 5 mm. Symbolen

(grupp av batterier, ett skadat med en brinnande flamma, ovanför

UN-numret för litiumjonbatterier eller -celler eller primära

litiumbatterier eller -celler) ska vara svart på vit eller lämplig

kontrasterande bakgrund. Den randade kanten ska vara röd. Om

storleken på kollit kräver det får märkningen minskas till som minst

105 mm på bredden och 74 mm på höjden. Där dimensioner inte

anges ska alla delar i märkningen vara i ungefärlig proportion till de

dimensioner som visas.”.

Del 6

6.4.2.11

Avsnittet ska ha följande lydelse:

”Ett kolli ska vara så konstruerat att skärmningens effekt är

tillräckligt stor för att säkerställa, under rutinmässiga

transportförhållanden och med det maximala radioaktiva innehåll

som kollit är konstruerat för att innehålla, att strålningsnivån

någonstans på kollits utsida inte överstiger de värden som anges i

2.2.7.2.4.1.2, 4.1.9.1.11 och 4.1.9.1.12, beroende på vad som är

tillämpligt, med beaktande av 7.5.11 CW33 (3.3) (b) och (3.5).”.

6.7.2.19.6

Punkten (b) ska ha följande lydelse:

”såvida inte behörig myndighet godkänt annat, under en period som

inte får överstiga 6 månader efter utgångsdatum för senaste

återkommande kontroll, för att medge retur av farligt gods för

bortskaffande eller återvinning. Hänvisning till detta undantag ska

finnas i godsdeklarationen.”.

MSBFS

2017:2

6

6.7.3.15.6 Punkten (b) ska ha följande lydelse:

”såvida inte behörig myndighet godkänt annat, under en period som

inte får överstiga 6 månader efter utgångsdatum för senaste

återkommande kontroll, för att medge retur av farligt gods för

bortskaffande eller återvinning. Hänvisning till detta undantag ska

finnas i godsdeklarationen.”.

6.7.4.14.6 Punkten (b) ska ha följande lydelse:

”såvida inte behörig myndighet godkänt annat, under en period som

inte får överstiga 6 månader efter utgångsdatum för senaste

återkommande kontroll, för att medge retur av farligt gods för

bortskaffande eller återvinning. Hänvisning till detta undantag ska

finnas i godsdeklarationen.”.

6.9.1.1

Delavsnittet ska ha följande lydelse:

”Tankcontainrar och växeltankar av fiberarmerad plast ska

konstrueras, tillverkas och kontrolleras enligt ett av behörig

myndighet godtaget program för kvalitetssäkring, speciellt får

laminerings- och svetsningsarbeten på termoplastliners endast göras

av personal, som är kvalificerad enligt av behörig myndighet

godtagna regler.”.

6.9.4.4.2

Delavsnittet ska ha följande lydelse:

”Typgodkännandet ska utfärdas på underlag av beräkning och

provningsrapport, inklusive alla resultat av material- och typprovning

och jämförelser med den beräknade konstruktionen, och ska referera

till typspecifikation och program för kvalitetssäkring.”.

Del 7

7.5.2.1

Rubriken i den första kolumnen på sista raden i tabellen ska ha

följande lydelse:

”9, 9A”.

Bilaga S

Del 19

19.1

Styckena under rubriken ska ha följande lydelse:

”Gasflaskor, som släppts ut på marknaden före den 1 juli

2003 och som inte genomgått bedömning av

överensstämmelse eller förnyad bedömning av

överensstämmelse enligt Myndigheten för samhällsskydd

och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2011:3) om

MSBFS

2017:2

7

transportabla tryckbärande anordningar, eller författning

som trätt i dess ställe, får om de godkänts av

Arbetsmiljöverket (tidigare Arbetarskyddsstyrelsen)

användas för inrikes transport även i fortsättningen så länge

de motsvarar villkoren för godkännandet och återkommande

kontrolleras enligt bilaga A till denna författning.

Gasflaskor med en volym av högst 0,22 liter, som släppts ut

på marknaden före den 1 juli 2003 och som inte genomgått

bedömning av överensstämmelse eller förnyad bedömning

av överensstämmelse enligt Myndigheten för samhällsskydd

och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2011:3) om

transportabla tryckbärande anordningar, eller författning

som trätt i dess ställe, får användas för inrikes transport

även i fortsättningen om de den 30 juni 2003 uppfyllde

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:6) om

tryckkärl samt återkommande kontrolleras och märks enligt

bilaga A till denna författning senast vid den tidpunkt som

infaller med tillämpning av intervallen i

förpackningsinstruktion P200 i del 4 i bilaga A till denna

författning, räknat från den 1 juli 2003.”.

______________

Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2017.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

NILS SVARTZ

Josefine Gullö

(Avdelningen för utveckling av samhällsskydd)

MSBFS

2017:2

8

Beställningsadress:

Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90, www.wolterskluwer.se

E-post: kundservice@wolterskluwer.se