MSBFS 2018:1

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps författningssamling

1

Utgivare: Anna Asp, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ISSN 2000-1886

MSBFS

2018:1

Utkom från trycket

den 9 februari 2018

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter om aerosolbehållare;

beslutade den 30 januari 2018.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver1 följande med

stöd av 25 § förordningen (2010:1075)2 om brandfarliga och explosiva varor

samt 30 a § förordningen (2008:245)3 om kemiska produkter och

biotekniska organismer.

Tillämpningsområde

1 § Denna författning innehåller regler om utförande, funktion och

märkning av aerosolbehållare, med undantag av sådana som har mindre

volym (nominell total kapacitet) än maximalt 50 ml och sådana som har

större volym än

 1 000 ml, då behållaren är tillverkad av metall,

 220 ml, då behållaren är tillverkad av glas med skyddshölje eller av plast

som inte kan bilda splitter vid sprängning, samt

 150 ml, då behållaren är tillverkad av glas eller plast som kan bilda

splitter vid sprängning.

2 § I denna författning avses med

ADR-S

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter (MSBFS 2016:8) om transport av

farligt gods på väg och i terräng, eller annan

författning som ersatt MSBFS 2016:8,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 75/324/EEG av den 20 maj 1975 om

tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande

aerosolbehållare, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2016/2037 av den

21 november 2016 om ändring av rådets direktiv 75/324/EEG vad gäller högsta tillåtna

tryck i aerosolbehållare och för anpassning av dess märkningsbestämmelser till

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning

och förpackning av ämnen och blandningar.

2 Förordningen senast ändrad 2017:514.

3 Förordningen senast ändrad 2017:800.

MSBFS

2018:1

2

CLP-förordningen

Europaparlamentets och rådets förordning

1272/2008 av den 16 december 2008 om

klassificering, märkning och förpackning av ämnen

och blandningar,

aerosolbehållare

behållare som inte kan återanvändas, är tillverkad

av metall, glas eller plast, innehåller gas som

komprimerats, kondenserats eller lösts under tryck,

med eller utan vätska, pasta eller pulver, och som är

försedd med en utlösningsanordning för att spruta

ut innehållet som en suspension av fasta eller

flytande partiklar i gas, som skum, pasta eller

pulver eller i flytande tillstånd,

utsläppande på

marknaden

att för första gången göra en enskild produkt

tillgänglig på gemenskapsmarknaden för

distribution eller användning, antingen mot

betalning eller gratis.

3 § Aerosolbehållare som släpps ut på marknaden ska uppfylla de krav

som följer av denna författning och dess bilaga. Aerosolbehållare som

uppfyller dessa krav ska märkas med symbolen ” ” (omvänt epsilon).

4 § Utan att det påverkar tillämpningen av CLP-förordningen ska varje

aerosolbehållare märkas med följande uppgifter på svenska i lätt läsbar och

varaktig skrift4.

 Namn och adress eller varumärke för den som släpper ut

aerosolbehållaren på marknaden.

 Symbolen ” ” (omvänt epsilon).

 Märkning som gör det möjligt att identifiera varuparti.

 De uppgifter som anges i punkt 2.2 i bilagan.

 Innehållets nominella volym.

På behållare med en volym (nominell total kapacitet) om högst 150 ml kan

uppgifterna anges på en vidfäst etikett.

5 § När en aerosolbehållare innehåller brandfarliga beståndsdelar enligt

definitionen i punkt 1.8 i bilagan utan att aerosolbehållaren kan anses som

brandfarlig eller extremt brandfarlig enligt kriteriet i punkt 1.9 i bilagan, ska

mängden brandfarligt innehåll i aerosolbehållaren tydligt anges på etiketten

i form av följande lätt läsbara och varaktiga text: X viktprocent av innehållet

är brandfarligt.

4 Krav på märkning av aerosolbehållare finns även i Styrelsens för ackreditering och

teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter (STAFS 2017:1) om färdigförpackade varor.

MSBFS

2018:1

3

6 § Märkning eller påskrift som kan förväxlas med symbolen ” ”

(omvänt epsilon) får inte användas på aerosolbehållare.

______________

Denna författning träder i kraft den 1 mars 2018. Myndigheten för

samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2014:1) om

aerosolbehållare upphör samtidigt att gälla.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

NILS SVARTZ

Helena Nässlander

(Avdelningen för utveckling av samhällsskydd)

MSBFS

2018:1

4

MSBFS

2018:1

5

Bilaga

1

DEFINITIONER

1.1

Tryck

Med tryck avses inre tryck uttryckt i bar (relativt atmosfärstrycket).

1.2

Provtryck

Med provtryck avses det tryck som en ofylld aerosolbehållare kan utsättas

för i 25 sekunder utan att något läckage uppstår eller, för metall- eller

plastbehållare, någon synlig eller permanent formförändring orsakas,

förutom sådan som anges i 6.1.1.2.

1.3

Sprängtryck

Med sprängtryck avses det lägsta tryck vid vilket aerosolbehållaren brister

eller sprängs.

1.4

Behållarens nominella totala kapacitet

Med behållarens nominella totala kapacitet avses en öppen behållares volym

i milliliter upp till brädden.

1.5

Nettokapacitet

Med nettokapacitet avses en fylld och försluten aerosolbehållares volym i

milliliter.

1.6

Vätskefasvolym

Med vätskefasvolym avses volymen av icke gasformiga faser i en fylld och

försluten aerosolbehållare.

1.7

Provningsförhållanden

Med provningsförhållanden avses värdena för prov- och sprängtryck som

utvecklas hydrauliskt vid 20 °C (± 5 °C).

1.7 a

Ämne

Med ämne avses ett kemiskt grundämne och föreningar av detta grundämne

i naturlig eller tillverkad form, inklusive eventuella tillsatser som är

nödvändiga för att bevara dess stabilitet och sådana föroreningar som härrör

från tillverkningsprocessen, men exklusive eventuella lösningsmedel som

kan avskiljas utan att det påverkar ämnets stabilitet eller ändrar dess

sammansättning.

1.7 b

Blandning

Med blandning avses en blandning eller lösning som består av två eller flera

ämnen.

MSBFS

2018:1

6

1.8

Brandfarligt innehåll

Innehållet i aerosoler ska anses brandfarligt om det innehåller en komponent

som klassificeras som brandfarlig enligt följande.

a) Med brandfarlig vätska avses i denna författning en vätska som har en

flampunkt som inte överstiger 93 °C.

b) Med brandfarligt fast ämne avses fasta ämnen eller blandningar som är

lättbrännbara eller som kan förorsaka eller bidra till brand genom friktion.

Lättbrännbara fasta ämnen är pulverformiga, korniga eller pastaartade

ämnen eller blandningar, som är farliga om de lätt kan antändas genom en

kortvarig kontakt med en tändkälla, t.ex. en brinnande tändsticka, och lågan

snabbt sprider sig.

c) Med brandfarlig gas avses en gas eller gasblandning som kan antändas i

luft vid 20 °C och normaltrycket 101,3 kPa (1,013 bar).

Dessa definitioner omfattar inte pyrofora, självupphettande eller vatten-

reaktiva ämnen och blandningar, eftersom dessa aldrig ska användas i

innehållet i aerosoler.

1.9

Brandfarliga aerosoler

I denna författning anses en aerosol som icke brandfarlig, brandfarlig eller

extremt brandfarlig beroende på dess kemiska förbränningsvärme och

innehåll av brandfarliga beståndsdelar i enlighet med följande.

a) Aerosolen klassificeras som extremt brandfarlig om den innehåller minst

85 % brandfarliga beståndsdelar och det kemiska förbränningsvärmet är

minst 30 kJ/g.

b) Aerosolen klassificeras som icke brandfarlig om den innehåller högst

1 % brandfarliga beståndsdelar och det kemiska förbränningsvärmet är

mindre än 20 kJ/g.

c) Alla andra aerosoler ska omfattas av följande klassificeringsförfarande

för brandfarlighet eller klassificeras som extremt brandfarliga.

Provningen av antändningsavstånd, provningen i ett slutet utrymme och

antändlighetsprovet för aerosoler som avges i form av skum ska uppfylla

kraven i punkt 6.3.

1.9.1

Brandfarliga aerosoler i sprejform

När det gäller aerosoler i sprejform, ska klassificeringen göras med hänsyn

till det kemiska förbränningsvärmet och på grundval av resultaten av

provningen av antändningsavståndet enligt följande.

a) Om det kemiska förbränningsvärmet är mindre än 20 kJ/g:

i) Aerosolen klassificeras som brandfarlig om den antänds på ett

avstånd av minst 15 cm men mindre än 75 cm.

ii) Aerosolen klassificeras som extremt brandfarlig om den antänds på

ett avstånd av minst 75 cm.

MSBFS

2018:1

7

iii) Om aerosolen inte antänds i provningen av antändningsavståndet, ska

en provning i ett slutet utrymme utföras och i detta fall ska aerosolen

klassificeras som brandfarlig om den beräknade antändningstiden är

högst 300 s/m³ eller den nedre brännbarhetsgränsen är högst

300 g/m³; aerosolen ska annars klassificeras som icke brandfarlig.

b) Om det kemiska förbränningsvärmet är på minst 20 kJ/g, ska aerosolen

klassificeras som extremt brandfarlig om den antänds på ett avstånd av

minst 75 cm; aerosolen ska annars klassificeras som brandfarlig.

1.9.2

Brandfarliga aerosoler som avges i form av skum

När det gäller aerosoler som avges i form av skum, ska klassificeringen

göras på grundval av resultaten av antändlighetsprov av aerosoler som avges

i form av skum.

a) Aerosolprodukten ska klassificeras som extremt brandfarlig om

i) flamhöjden är minst 20 cm och lågans varaktighet är minst

2 sekunder, eller

ii) flamhöjden är minst 4 cm och lågans varaktighet är minst 7 sekunder.

b) Den aerosolprodukt som inte uppfyller kriterierna i a ska klassificeras

som brandfarlig om flamhöjden är minst 4 cm och lågans varaktighet är

minst 2 sekunder.

1.10

Kemiskt förbränningsvärme

Det kemiska förbränningsvärmet ΔHc ska fastställas med hjälp av

a) erkända tekniska regler som till exempel beskrivs i standarder som

ASTM D 240, ISO 13943 86.1–86.3 och NFPA 30B eller som återfinns i

den etablerade vetenskapliga litteraturen, eller

b) genom tillämpning av följande beräkningsmetod.

Det kemiska förbränningsvärmet (ΔHc) i kJ/g kan beräknas som produkten

av det teoretiska förbränningsvärmet (ΔHcomb) och

förbränningsverkningsgraden, som i regel är högst 1,0 (typisk

förbränningsverkningsgrad är 0,95 eller 95 %).

För en sammansatt aerosolberedning är det kemiska förbränningsvärmet

summan av det viktade förbränningsvärmet för de enskilda beståndsdelarna

enligt formeln

n

i

)

i

(

c

i

c

H

%

w

H

där:

ΔHc

= Kemiskt förbränningsvärme för produkten (kJ/g).

w i

%

= Massandel av beståndsdelen ”i” i produkten.

ΔHc(i)

= Specifikt förbränningsvärme (kJ/g) för beståndsdelen ”i” i

produkten.

MSBFS

2018:1

8

Den som släpper ut aerosolbehållaren på marknaden ska beskriva den metod

som används för att bestämma det kemiska förbränningsvärmet i ett

dokument som finns att tillgå på ett av de officiella gemenskapsspråken på

den adress som anges på etiketten enligt 4 § första strecksatsen, om det

kemiska förbränningsvärmet används som parameter för att bestämma

antändligheten för aerosoler enligt bestämmelserna i denna författning.

2

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Utan att det påverkar tillämpningen av de särskilda bestämmelserna i denna

bilaga om brandfarlighet och risk till följd av det inre trycket, ska den som

släpper ut aerosolbehållare på marknaden utreda riskerna hos de

aerosolbehållare som ska släppas ut. Vid behov ska utredningen omfatta en

bedömning av riskerna med inandning av den sprej som sprutas ut ur

aerosolbehållaren. Riskerna ska bedömas utifrån normala och rimligen

förutsebara användningsförhållanden med hänsyn tagen till dropparnas

storlek och fördelning i kombination med innehållets fysikaliska och

kemiska egenskaper.

Den som släpper ut aerosolbehållare på marknaden ska utforma, konstruera

och prova aerosolbehållaren och vid behov utarbeta särskilda anvisningar

för användningen med utgångspunkt i utredningen.

2.1

Konstruktion och utrustning

2.1.1

En fylld aerosolbehållare ska vid normal användning och

lagring motsvara kraven i denna bilaga.

2.1.2

Ventilen ska möjliggöra att aerosolbehållaren hålls praktiskt

taget hermetiskt tillsluten under normala lagrings- och transport-

förhållanden; den ska vara skyddad, till exempel med hjälp av skyddshuv,

mot varje oavsiktlig öppning och mot skador.

2.1.3

Det får inte finnas någon risk att aerosolbehållarens mekaniska

hållfasthetsegenskaper försämras genom påverkan av de ämnen som lagras i

den, inte ens under lång lagringstid.

2.2

Märkning

Utan att det påverkar tillämpningen av förordning (EG) nr 1272/2008 ska

varje aerosolbehållare märkas på ett lättläst och varaktigt sätt med följande

uppgifter:

a) Om aerosolen klassificeras som icke brandfarlig enligt kriterierna i

punkt 1.9 ska den märkas med:

i) signalordet Varning,

ii) faroangivelsen H229 enligt CLP-förordningen,

iii) skyddsangivelserna P210 och P251 enligt CLP-förordningen,

iv) skyddsangivelserna P410 och P412 enligt CLP-förordningen.

MSBFS

2018:1

9

b) Om aerosolen klassificeras som brandfarlig enligt kriterierna i punkt 1.9

ska den märkas med:

i) signalordet Varning,

ii) faroangivelserna H229 och H223 enligt CLP-förordningen,

iii) skyddsangivelserna P210, P211 och P251 enligt CLP-förordningen,

iv) skyddsangivelserna P410 och P412 enligt CLP-förordningen,

v) faropiktogrammet flamma (GHS02) enligt CLP-förordningen.

c) Om aerosolen klassificeras som extremt brandfarlig enligt kriterierna i

punkt 1.9 ska den märkas med:

i) signalordet Fara,

ii) faroangivelserna H229 och H222 enligt CLP-förordningen,

iii) skyddsangivelserna P210, P211 och P251 enligt CLP-förordningen,

iv) skyddsangivelserna P410 och P412 enligt CLP-förordningen,

v) faropiktogrammet flamma (GHS02) enligt CLP-förordningen.

d) Om aerosolbehållaren är en konsumentprodukt ska den märkas med

skyddsangivelsen P102 enligt CLP-förordningen.

e) Aerosolbehållaren ska märkas med eventuella extra försiktighetsåtgärder

som uppmärksammar konsumenterna på de särskilda farorna med

produkten; om aerosolbehållaren åtföljs av särskilda bruksanvisningar,

måste även dessa försiktighetsåtgärder ingå.

2.3

Vätskefasvolym

Volymen i vätskefasen får vid 50 °C inte överstiga 90 % av

nettokapaciteten.

3

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR AEROSOL-

BEHÅLLARE AV METALL

3.1

Kapacitet

Den nominella totala kapaciteten hos dessa behållare får inte överstiga

1000 ml.

3.1.1

Provtryck för behållaren

a) För behållare som fylls vid ett tryck som är lägre än 6,7 bar (670 kPa) vid

50 °C ska provtrycket vara minst 10 bar (1000 kPa).

b) För behållare som fylls vid 6,7 bar (670 kPa) eller högre tryck vid 50 °C

ska provtrycket vara 50 % högre än det inre trycket vid 50 °C.

MSBFS

2018:1

10

3.1.2 Fyllning

Trycket i aerosolbehållaren vid 50 ℃ får inte överstiga de värden som anges

i nedanstående tabell, beroende på aerosolbehållarens innehåll av gaser:

Innehåll av gaser

Tryck vid 50 Ԩ

Kondenserad gas eller gasblandning som kan antändas i

luft vid 20 Ԩ och normaltrycket 1,013 bar (101,3 kPa)

12 bar

(1200 kPa)

Kondenserad gas eller gasblandning som inte kan antändas

i luft vid 20 Ԩ och normaltrycket 1,013 bar (101,3 kPa)

13,2 bar

(1320 kPa)

Komprimerad gas eller gas som lösts under tryck som inte

kan antändas i luft vid 20 Ԩ och normaltrycket 1,013 bar

(101,3 kPa)

15 bar

(1500 kPa)

4

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR AEROSOL-

BEHÅLLARE AV GLAS

4.1

Behållare med skyddshölje

Behållare av denna typ får fyllas med komprimerad, kondenserad eller löst

gas.

4.1.1 Kapacitet

Den nominella totala kapaciteten hos dessa behållare får inte överstiga

220 ml.

4.1.2 Skyddshölje

Skyddshöljet ska vara av plast eller annat lämpligt material som förhindrar

spridning av glassplitter, om behållaren skadas vid olyckshändelse; det ska

förhindra att glassplitter sprids om aerosolbehållaren vid en temperatur av

20 °C släpps mot ett betonggolv från en höjd av 1,8 m.

4.1.3

Provtryck för behållaren

a) Behållare som ska fyllas med komprimerad eller löst gas ska motstå ett

provtryck av minst 12 bar (1200 kPa).

b) Behållare som ska fyllas med kondenserad gas ska motstå ett provtryck

av minst 10 bar (1000 kPa).

4.1.4 Fyllning

a) Aerosolbehållare som är fyllda med komprimerad gas behöver inte kunna

motstå högre tryck än 9 bar (900 kPa) vid 50 °C.

b) Aerosolbehållare som är fyllda med löst gas behöver inte kunna motstå

högre tryck än 8 bar (800 kPa) vid 50 °C.

c) Aerosolbehållare som innehåller kondenserad gas eller blandningar med

kondenserad gas behöver inte motstå högre tryck vid 20 °C än vad som

framgår av följande tabell:

MSBFS

2018:1

11

Total volym

Viktprocent kondenserad gas i

blandningen som helhet

20 %

50 %

80 %

50 ml upp till och med 80 ml

3,5 bar

(350 kPa)

2,8 bar

(280 kPa)

2,5 bar

(250 kPa)

Över 80 ml upp till och med

160 ml

3,2 bar

(320 kPa)

2,5 bar

(250 kPa)

2,2 bar

(220 kPa)

Över 160 ml upp till och med

220 ml

2,8 bar

(280 kPa)

2,1 bar

(210 kPa)

1,8 bar

(180 kPa)

Tabellen visar de tillåtna tryckvärdena vid 20 °C vid olika

procentmängder gas.

Tryckvärden för procentmängder gas som inte finns upptagna i tabellen

ska extrapoleras.

4.2

Glasbehållare utan skyddshölje

Aerosolbehållare av glas utan skyddshölje får endast fyllas med

kondenserade eller lösta gaser.

4.2.1 Kapacitet

Den nominella totala kapaciteten hos dessa behållare får inte överstiga

150 ml.

4.2.2

Provtryck för behållaren

Provtrycket för behållaren ska vara minst 12 bar

(

1200 kPa

)

.

4.2.3 Fyllning

a) Aerosolbehållare fyllda med löst gas behöver inte motstå högre tryck än

8 bar

(

800 kPa

)

vid 50 °C.

b) Aerosolbehållare som innehåller kondenserad gas behöver vid 20 °C inte

motstå högre tryck än vad som framgår av följande tabell:

Total volym

Viktprocent kondenserad gas i

blandningen som helhet

20 %

50 %

80 %

50 ml till 70 ml

1,5 bar

(150 kPa)

1,5 bar

(150 kPa)

1,25 bar

(125 kPa)

Över 70 ml upp till och med

150 ml

1,5 bar

(150 kPa)

1,5 bar

(150 kPa)

1 bar

(100 kPa)

Tabellen visar de tillåtna tryckvärdena vid 20 °C vid olika

procentmängder gas. Tryckvärden för procentmängder gas som inte finns

upptagna i tabellen ska extrapoleras.

MSBFS

2018:1

12

5

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR AEROSOL-

BEHÅLLARE AV PLAST

5.1

Aerosolbehållare av plast som kan bilda splitter vid sprängning

ska behandlas som aerosolbehållare av glas utan skyddshölje.

5.2

Aerosolbehållare av plast som inte kan bilda splitter vid

sprängning ska behandlas som aerosolbehållare av glas med skyddshölje.

6

PROVNING

6.1

Provningskrav som den ansvarige för saluföringen ska

garantera uppfylls

6.1.1

Hydraulisk provning av ofyllda behållare

6.1.1.1

Aerosolbehållare av metall, glas eller plast ska kunna motstå

ett hydrauliskt tryckprov enligt 3.1.1, 4.1.3 och 4.2.2.

6.1.1.2

Behållare av metall som uppvisar asymmetrisk eller

betydande formförändring eller liknande fel ska kasseras. En lättare

symmetrisk formförändring av botten eller överdelen ska tillåtas förutsatt att

behållaren klarar sprängprovet.

6.1.2

Sprängprov för ofyllda metallbehållare

Den ansvarige för saluföringen ska garantera att sprängtrycket är minst

20 % högre än fastställt provtryck.

6.1.3 Fallprov

för

glasbehållare med skyddshölje

Tillverkaren ska garantera att behållarna motsvarar provningskraven i

punkt 4.1.2.

6.1.4

Slutlig kontroll av fyllda aerosolbehållare

6.1.4.1

Aerosolbehållarna ska utsättas för en av följande slutliga

provningsmetoder.

a) Provning i varmt vattenbad

Varje fylld aerosolbehållare ska nedsänkas i ett varmt vattenbad.

i) Vattnets temperatur och provtiden ska vara sådana att det inre trycket i

behållaren är lika med det som dess innehåll utövar vid en konstant

temperatur av 50 °C.

ii) Varje aerosolbehållare som uppvisar en synlig permanent

formförändring eller ett läckage ska kasseras.

b) Slutliga provningsmetoder i värme

Andra metoder för uppvärmning av aerosolbehållarnas innehåll kan

användas om det går att garantera att trycket och temperaturen i varje

fylld aerosolbehållare uppnår de värden som krävs för provningen i

MSBFS

2018:1

13

varmt vattenbad och formförändringar och läckage kan upptäckas med

samma precision som när det varma vattenbadet används.

c) Slutliga provningsmetoder i kyla

En alternativ slutlig provningsmetod i kyla får användas om den

överensstämmer med ADR-S om alternativ till varmt vattenbad för

aerosolbehållare.

6.1.4.2 För aerosolbehållare vars innehåll genomgår en fysisk eller

kemisk omvandling som ändrar tryckegenskaperna efter påfyllning och före

första användningen, bör de slutliga provningsmetoderna i kyla tillämpas

enligt punkt 6.1.4.1 c.

6.1.4.3 Följande gäller för provningsmetoderna enligt punkterna

6.1.4.1 b och 6.1.4.1 c.

a) Provningsmetoderna ska ha godkänts av Myndigheten för samhällsskydd

och beredskap.

b) Den som släpper ut aerosolbehållarna på marknaden ska ansöka om

godkännande hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Ansökan ska åtföljas av tekniska upplysningar som beskriver metoden.

c) Den som släpper ut aerosolbehållarna på marknaden ska i

övervakningssyfte förvara Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps godkännande, de tekniska upplysningar som beskriver

metoden och eventuella kontrollrapporter på den adress som anges på

etiketten enligt 4 § första strecksatsen.

d) De tekniska upplysningarna ska vara utarbetade på ett av de officiella

gemenskapsspråken eller finnas tillgängliga i form av en bestyrkt kopia.

6.2

Exempel på provningar som kan genomföras vid

medlemsstaternas kontroll

6.2.1

Provning av ofyllda behållare

Provtrycket anbringas under 25 sekunder på fem behållare som valts

slumpvis ur ett enhetligt parti av 2500 ofyllda behållare, dvs. sådana som

tillverkats av samma material vid samma kontinuerliga tillverkningsprocess,

eller ur ett parti som motsvarar en timmes produktion.

Om någon av dessa behållare inte klarar provet, väljs ytterligare tio

behållare slumpvis ur samma parti som genomgår samma provning.

Om någon av dessa aerosolbehållare inte klarar provet är hela partiet

olämpligt för användning.

MSBFS

2018:1

14

6.2.2

Provning av fyllda aerosolbehållare

Kontroll av luft- och vattentäthet utförs genom att ett representativt urval

fyllda aerosolbehållare nedsänks i vattenbad. Vattnets temperatur och

provtiden ska möjliggöra att innehållet i aerosolbehållaren når en konstant

temperatur av 50 °C under den tid som behövs för att försäkra sig om att

inte någon sprängning eller något brott uppstått.

Varje parti aerosolbehållare som inte klarar proven ska anses olämpligt för

användning.

6.3

Provning av aerosolers brandfarlighet

6.3.1

Provning av antändningsavstånd för aerosoler i form av sprej

6.3.1.1

Inledning

6.3.1.1.1

Denna provningsstandard beskriver metoden för bestämning

av antändningsavståndet för en aerosolsprej så att den därmed samman-

hängande antändningsrisken kan bedömas. Aerosolen sprejas mot en

antändningskälla i intervaller om 15 cm i syfte att observera om sprejen

antänds och fortsätter brinna. Lågan ska vara stabil under minst 5 sekunder

för att antändning och bestående förbränning ska anses föreligga.

Antändningskällan definieras som en gasbrännare med en blå ickelysande

låga med en höjd på 4–5 cm.

6.3.1.1.2

Denna provning används för aerosolprodukter med en

räckvidd på minst 15 cm. Aerosolprodukter med en räckvidd på högst

15 cm, t.ex. produkter som avges i form av skum, mousse, gel eller kräm

eller som är utrustade med en doseringsventil omfattas inte av denna

provning. Aerosolprodukter som avger skum, mousse, gel eller kräm ska

provas enligt antändlighetsprovet.

6.3.1.2

Apparatur och reagens

6.3.1.2.1

Följande apparatur behövs:

Vattenbad som hålls vid 20 °C

med en noggrannhet på ± 1 °C

Kalibrerad laboratorievåg

med en noggrannhet på ± 0,1 g

Kronometer (stoppur)

med en noggrannhet på ± 0,2 s

Graderad linjal, stativ och klämma

graderad i cm

Gasbrännare med stativ och klämma

Termometer

med en noggrannhet på ± 1 °C

Hygrometer

med en noggrannhet på ± 5 %

Manometer

med en noggrannhet på ± 0,1 bar

6.3.1.3

Förfarande

6.3.1.3.1

Allmänna krav

MSBFS

2018:1

15

6.3.1.3.1.1. Före provningen ska varje aerosolbehållare konditioneras och

sedan förberedas genom att den töms i ca 1 sekund. Syftet med detta är att

avlägsna främmande material från stigröret.

6.3.1.3.1.2. Följ bruksanvisningen noga. Kontrollera särskilt om behållaren

ska användas upprättstående eller uppochnedvänd. Om behållaren behöver

skakas, ska detta göras omedelbart före provningen.

6.3.1.3.1.3. Provningen ska utföras i ett dragfritt utrymme som kan

ventileras, vid en kontrollerad temperatur på 20 °C ± 5 °C och en relativ

luftfuktighet på 30–80 %.

6.3.1.3.1.4. Varje aerosolbehållare ska provas

a) enligt hela förfarandet när den är full, med gasbrännaren på 15–90 cm

avstånd från aerosolbehållarens munstycke, och

b) en gång då innehållet endast uppgår till 10–12 % (viktprocent) av angivet

innehåll, antingen på 15 cm avstånd från munstycket när sprejen från en

full behållare inte antänds alls eller på sprejens antändningsavstånd vid

full behållare + 15 cm.

6.3.1.3.1.5. Under provningen ska behållaren hållas i det läge som anges i

bruksanvisningen. Antändningskällan ska placeras i enlighet med detta.

6.3.1.3.1.6. Följande förfarande kräver att sprejen testas i intervaller om

15 cm på 15–90 cm avstånd mellan lågan från gasbrännaren och aerosol-

behållarens munstycke. Bäst är att börja på 60 cm avstånd mellan gaslåga

och munstycke. Avståndet mellan gaslågan och munstycket ska ökas med

15 cm om sprejen antänds på 60 cm avstånd. Avståndet ska minskas med

15 cm om sprejen inte antänds på 60 cm avstånd mellan gaslåga och

munstycke. Syftet med detta förfarande är att fastställa det maximala

avståndet mellan munstycke och gaslåga när sprejen fortsätter att brinna

eller att fastställa att produkten inte antänds på 15 cm avstånd mellan

gaslåga och munstycke.

6.3.1.3.2

Provningsförfarande

a) Minst tre fulla aerosolbehållare per produkt ska konditioneras till

20 °C ± 1 °C med minst 95 % av behållaren nedsänkt i vattnet under

minst 30 minuter före varje provning (om behållaren sänks ned helt,

räcker det med 30 minuters konditionering).

b) Allmänna krav ska vara uppfyllda. Registrera temperatur och relativ

luftfuktighet i utrymmet.

c) Väg en aerosolbehållare och notera massan.

d) Bestäm det inre trycket och tömningshastighet vid 20 °C ± 1 °C (för att

eliminera defekta eller bara delvis fyllda aerosolbehållare).

e) Ställ gasbrännaren på en flat horisontell yta eller fixera brännaren vid ett

stöd med hjälp av en klämma.

f) Tänd gasbrännaren; lågan ska vara blå och ca 4–5 cm hög.

MSBFS

2018:1

16

g) Placera munstycket på rätt avstånd från lågan. Behållaren ska provas i det

läge den är avsedd att användas i, dvs. upprättstående eller

uppochnedvänd.

h) Se till att munstycket och lågan är på samma höjd och att munstycket är

riktat mot och i nivå med lågan (se figur 6.3.1.1). Sprejen ska avges

genom den övre halvan av lågan.

Figur 6.3.1.1

i) Beakta de allmänna kraven med avseende på skakning av behållaren.

j) Aktivera aerosolbehållarens doseringsventil och avge innehållet i

5 sekunder om produkten inte antänds. Om produkten antänds, fortsätt

avge innehållet och ta tid på lågan i 5 sekunder från det att produkten

antänds.

k) Notera resultaten av antändningsproven i tabellen för respektive avstånd

mellan gasbrännaren och aerosolbehållaren.

l) Om produkten inte antänds i steg j, ska aerosolbehållaren provas i ett

annat läge, t.ex. uppochnedvänd om produkten är avsedd att användas

upprättstående, för att kontrollera om produkten antänds.

m) Upprepa steg g–l ytterligare två gånger (totalt tre gånger) för samma

behållare på samma avstånd mellan gasbrännaren och aerosolbehållarens

munstycke.

n) Upprepa provningsförfarandet med ytterligare två aerosolbehållare

innehållande samma produkt på samma avstånd mellan gasbrännare och

munstycke.

o) Upprepa steg g–n av provningsförfarandet på 15–90 cm avstånd mellan

aerosolbehållarens munstycke och gasbrännaren beroende på resultatet av

varje provning (se vidare punkterna 6.3.1.3.1.4 och 6.3.1.3.1.5).

p) Om produkten inte antänds på 15 cm avstånd är förfarandet avslutat för

de behållare som från början var fulla. Förfarandet är även avslutat om

produkten antänds och fortsätter att brinna på 90 cm avstånd. Om

produkten inte antänds på 15 cm avstånd, ska detta noteras. Det maximala

avståndet mellan gasbrännaren och aerosolbehållarens munstycke när

produkten antändes och fortsatte brinna noteras i alla övriga fall som

antändningsavståndet.

q) En provning ska också utföras på tre behållare med 10–12 % av angivet

innehåll. Dessa behållare ska provas på ett avstånd mellan

MSBFS

2018:1

17

aerosolbehållarens munstycke och gasbrännarens låga som är lika med

antändningsavståndet för fulla behållare + 15 cm.

r) Avge innehållet i en aerosolbehållare i omgångar om maximalt

30 sekunder tills 10–12 % av angivet innehåll (i viktprocent) återstår.

Vänta minst 300 sekunder mellan varje omgång. Under denna tid ska

behållarna placeras i vattenbad för konditionering.

s) Upprepa steg g–n för aerosolbehållare med 10–12 % av angivet innehåll,

men uteslut steg l och m. Denna provning ska endast göras med

aerosolbehållaren i det läge, t.ex. upprättstående eller uppochnedvänd, i

vilken produkten eventuellt antänds med full behållare.

t) För in alla resultat i tabell 6.3.1.1 enligt nedanstående.

6.3.1.3.2.1 Utför alla experiment i ett dragskåp i ett utrymme som kan

ventileras ordentligt. Dragskåpet och utrymmet kan ventileras under minst

3 minuter efter varje provning. Vidta alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för

att undvika inandning av förbränningsprodukter.

6.3.1.3.2.2 Behållare med 10–12 % av angivet innehåll ska bara provas en

gång. I resultattabellerna behöver bara ett resultat per behållare anges.

6.3.1.3.2.3 När provningen i det läge behållaren är avsedd att användas i

ger ett negativt resultat, ska provningen upprepas med behållaren i ett läge

som mest sannolikt ger ett positivt resultat.

6.3.1.4

Metod för utvärdering av resultaten

6.3.1.4.1

Alla resultat ska registreras. I tabell 6.3.1.1 nedan återfinns

förlagan till den resultattabell som ska användas.

Tabell 6.3.1.1

Datum: Temperatur:

o

C

Relativ fuktighet: … %

Produktnamn:

Nominell volym:

Behållare 1

Behållare 2

Behållare 3

Ursprunglig fyllnadsgrad:

%

%

%

Avstånd från

behållaren

Provning

1 2 3 1 2 3 1 2 3

15 cm

Antändning?

Ja eller nej

30 cm

Antändning?

Ja eller nej

45 cm

Antändning?

Ja eller nej

60 cm

Antändning?

Ja eller nej

75 cm

Antändning?

Ja eller nej

90 cm

Antändning?

Ja eller nej

Noteringar, bl.a. behållarens

läge

MSBFS

2018:1

18

6.3.2 Antändningsprov

i

slutet utrymme

6.3.2.1

Inledning

Denna provningsstandard beskriver metoden för att bestämma antändlig-

heten för produkter som avges från aerosolbehållare genom mätning av

deras antändningsförmåga i ett slutet utrymme. Innehållet i en aerosol-

behållare sprejas in i ett cylindriskt testkärl med ett brinnande ljus. Om

antändning observeras, noteras den tid som gått och avgiven mängd.

6.3.2.2

Apparatur och reagens

6.3.2.2.1

Följande apparatur behövs:

Kronometer (stoppur)

med en noggrannhet på ± 0,2 s

Vattenbad som hålls vid 20 °C

med en noggrannhet på ± 1 °C

Kalibrerad laboratorievåg

med en noggrannhet på ± 0,1 g

Termometer

med en noggrannhet på ± 1 °C

Hygrometer

med en noggrannhet på ± 5 %

Manometer

med en noggrannhet på ± 0,1 bar

Cylindriskt testkärl

i enlighet med nedanstående

6.3.2.2.2

Förberedande av provningsutrustningen

6.3.2.2.2.1 Ett cylindriskt kärl med en volym på ca 200 dm3, ca 600 mm i

diameter och ca 720 mm långt, som är öppet i den ena änden ska modifieras

på följande sätt.

a) En förslutning bestående av ett gångjärnsförsett lock monteras i

behållarens öppna ände.

b) Alternativt kan en plastfolie med en tjocklek på 0,01–0,02 mm användas

som förslutning. Om testet genomförs med en plastfolie ska denna

användas på följande sätt: Spänn folien över behållarens öppna ände och

håll den på plats med ett gummiband. Gummibandet ska vara så starkt att

det, när det är placerat runt den liggande behållaren, endast förlängs med

25 mm när en massa på 0,45 kg fästs vid dess lägsta punkt. Skär en

25 mm lång skåra i folien med början 50 mm från behållarens kant.

Kontrollera att folien är ordentligt sträckt.

c) I andra änden av behållaren borras ett hål med 50 mm diameter 100 mm

från kanten så att detta hål befinner sig högst upp när behållaren ligger

ned och är klar för testet (se figur 6.3.2.1).

MSBFS

2018:1

19

Figur 6.3.2.1

d) Placera ett 100 mm långt stearinljus med 20–40 mm i diameter på en

stödplatta av metall med måtten 200 × 200 mm. Ljuset ska bytas när

längden underskrider 80 mm. Ljuslågan skyddas från sprejningen av en

skärm med en bredd på 150 mm och en höjd på 200 mm. Detta inkluderar

det 45° lutande planet på 150 mm avstånd från skärmens nedre del (se figur

6.3.2.2).

Figur 6.3.2.2

e) Placera ljuset på stödplattan i mitten av behållaren (figur 6.3.2.3).

Figur 6.3.2.3

MSBFS

2018:1

20

f) Lägg behållaren på golvet eller på ett annat underlag, i ett utrymme där

temperaturen ligger mellan 15 °C och 25 °C. Den produkt som ska testas

sprejas in i behållaren på ca 200 dm3 där antändningskällan befinner sig.

6.3.2.2.2.2 Vanligen avges produkten från aerosolbehållaren med

90° vinkel i förhållande till behållarens vertikala axel. Figurerna och

förfarandet ovan gäller denna typ av aerosolprodukt. När det gäller

aerosolbehållare som fungerar annorlunda (t.ex. aerosolbehållare med

vertikal spridning) är det nödvändigt att registrera förändringar i utrustning

och förfaranden enligt god laboratoriesed, t.ex. ISO/IEC 17025 (Allmänna

kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier).

6.3.2.3

Förfarande

6.3.2.3.1

Allmänna krav

6.3.2.3.1.1. Före provningen ska varje aerosolbehållare konditioneras och

sedan förberedas genom att den töms i ca 1 sekund. Syftet med detta är att

avlägsna främmande material från stigröret.

6.3.2.3.1.2. Följ bruksanvisningen noga. Kontrollera särskilt om behållaren

ska användas upprättstående eller uppochnedvänd. Om behållaren ska

skakas, ska den skakas omedelbart före provningen.

6.3.2.3.1.3. Provningen ska utföras i ett dragfritt utrymme som kan

ventileras, vid en kontrollerad temperatur på 20 °C ± 5 °C och en relativ

luftfuktighet på 30–80 %.

6.3.2.3.2

Provningsförfarande

a) Minst tre fulla aerosolbehållare per produkt konditioneras till

20 °C ± 1 °C i ett vattenbad med minst 95 % av behållaren nedsänkt i

vattnet under minst 30 minuter (om behållaren sänks ned helt räcker det

med 30 minuters konditionering).

b) Mät eller beräkna den cylindriska behållarens verkliga volym i dm3.

c) Allmänna krav ska vara uppfyllda. Registrera temperatur och relativ

luftfuktighet i utrymmet.

d) Bestäm det inre trycket och tömningshastighet vid 20 °C ± 1 °C (för att

eliminera defekta eller bara delvis fyllda aerosolbehållare).

e) Väg en aerosolbehållare och notera massan.

f) Tänd ljuset och montera förslutningen (lock eller plastfolie).

g) Placera aerosolbehållarens munstycke 35 mm, eller närmare om det är en

produkt med bred spridning, från centrum av det borrade hålet i den

cylindriska behållaren. Starta kronometern (stoppuret) och rikta sprejen,

enligt bruksanvisningen för produkten, mot den motstående ändens mitt

(lock eller plastfolie). Behållaren ska provas i det läge den är avsedd att

provas i, dvs. upprättstående eller uppochnedvänd.

h) Spreja tills produkten antänds. Stoppa kronometern och notera hur lång

tid det tog. Väg aerosolbehållaren en gång till och notera massan.

MSBFS

2018:1

21

i) Ventilera och rengör den cylindriska behållaren och avlägsna alla rester

som kan komma att påverka efterföljande provningar. Låt vid behov den

cylindriska behållaren kallna.

j) Upprepa steg d–i av provningsförfarandet med ytterligare två

aerosolbehållare av samma produkt (tre sammanlagt, observera att varje

behållare ska testas bara en gång).

6.3.2.4

Metod för utvärdering av resultaten

6.3.2.4.1

För varje provning ska en rapport sammanställas med följande

information.

a) Den testade produkten och dess referens.

b) Aerosolbehållarens inre tryck och tömningshastighet.

c) Temperatur och relativ luftfuktighet i utrymmet.

d) Den urladdningstid (i sekunder) som krävs vid varje försök innan

produkten antänds. (Om produkten inte antänds ska detta anges.)

e) Den sprejade produktens massa vid varje provning (uttryckt i g).

f) Den cylindriska behållarens faktiska volym (uttryckt i dm3).

6.3.2.4.2

Ekvivalent tid (teq) som behövs för att uppnå antändning i en

kubikmeter kan beräknas enligt följande.

)

dm

(

volym

faktiska

s

behållaren

a

cylindrisk

)

s

(

stid

urladdning

1000

t

3

eq

6.3.2.4.3

Nedre brännbarhetsgränsen (Ddef) vid vilken produkten

antänds under provningen kan beräknas som

)

dm

(

volym

faktiska

s

behållaren

a

cylindrisk

)

g

(

produkten

av

mängd

avgiven

1000

D

3

def

6.3.3

Antändlighetsprov av aerosolprodukter i form av skum

6.3.3.1

Inledning

6.3.3.1.1

Denna provningsstandard beskriver metoden för bestämning

av antändligheten för en aerosol som avges i form av skum, mousse, gel

eller kräm. En aerosol som avger skum, mousse, gel eller kräm (ca 5 gram)

sprejas på ett urglas och en antändningskälla (ljus, vaxstapel, tändsticka

eller tändare) förs mot urglasets nedre del i syfte att observera om löddret,

moussen, gelen eller krämen antänds och fortsätter att brinna. Antändning

definieras som en stabil låga som brinner under minst 2 sekunder och är

minst 4 cm hög.

6.3.3.2

Apparatur och reagens

MSBFS

2018:1

22

6.3.3.2.1

Följande utrustning behövs:

Graderad linjal, stativ och klämma

graderad i cm

Eldfast urglas

med ca 150 mm diameter

Kronometer (stoppur)

med en noggrannhet på ± 0,2 s

Ljus, vaxstapel, tändsticka eller tändare

Kalibrerad laboratorievåg

med en noggrannhet på ± 0,1 g

Vattenbad som hålls vid 20 °C

med en noggrannhet på ± 1 °C

Termometer

med en noggrannhet på ± 1 °C

Hygrometer

med en noggrannhet på ± 5 %

Manometer

med en noggrannhet på ± 0,1 bar

6.3.3.2.2

Urglaset placeras på en eldfast yta i ett dragfritt utrymme som

kan ventileras efter varje provning. Den graderade linjalen placeras exakt

bakom urglaset och fixeras vertikalt med hjälp av ett stativ och en klämma.

6.3.3.2.3

Linjalen ska placeras så att graderingens början är i jämnhöjd

med urglasets botten i horisontalled.

6.3.3.3

Förfarande

6.3.3.3.1

Allmänna krav

6.3.3.3.1.1. Före provningen ska varje aerosolbehållare konditioneras och

sedan förberedas genom att den töms i ca 1 sekund. Syftet med detta är att

avlägsna främmande material från stigröret.

6.3.3.3.1.2. Följ bruksanvisningen noga. Kontrollera särskilt om behållaren

är avsedd att användas upprättstående eller uppochnedvänd. Om behållaren

ska skakas, ska detta göras omedelbart före provningen.

6.3.3.3.1.3. Provningen ska utföras i ett dragfritt utrymme som kan

ventileras, vid en kontrollerad temperatur på 20 °C ± 5 °C och en relativ

luftfuktighet på 30–80 %.

6.3.3.3.2

Provningsförfarande

a) Minst fyra fulla aerosolbehållare per produkt ska konditioneras till 20 °C

± 1 °C med minst 95 % av behållaren nedsänkt i vattnet under minst

30 minuter före varje provning (om behållaren sänks ned helt, räcker det

med 30 minuters konditionering).

b) Allmänna krav ska vara uppfyllda. Registrera temperatur och relativ

luftfuktighet i utrymmet.

c) Bestäm det inre trycket vid 20 °C ± 1 °C (för att eliminera defekta eller

bara delvis fyllda aerosolbehållare).

MSBFS

2018:1

23

d) Mät tömningshastighet eller strömningshastighet för den aerosolbehållare

som ska undersökas, så att avgiven mängd från testprodukten kan mätas

på ett mer noggrant sätt.

e) Väg en aerosolbehållare och notera massan.

f) På grundval av den uppmätta tömningshastigheten eller strömnings-

hastigheten och enligt tillverkarens bruksanvisning, applicera ca 5 g av

produkten mitt på det rena urglaset till en klick som inte får vara högre än

25 mm.

g) För därefter, inom 5 sekunder efter det att produkten applicerats på

urglaset, antändningskällan till kanten av provet vid dess bas och starta

samtidigt kronometern (stoppuret). Vid behov ska antändningskällan

flyttas från kanten av provet efter cirka 2 sekunder, så att det tydligt går

att se om produkten har antänts. Om ingen antändning syns, ska

antändningskällan återigen föras till kanten av provet.

h) Om produkten antänds notera följande.

i) Lågans maximala höjd i cm ovanför urglasets botten.

ii) Lågans varaktighet i sekunder.

iii) Torka och väg aerosolbehållaren på nytt och beräkna den avgivna

produktens massa.

i) Ventilera provningsutrymmet omedelbart efter varje provning.

j) Om produkten inte antänds och den avgivna produkten uppträder i form

av skum eller kräm under hela användningstiden ska steg e–i upprepas. Låt

produkten vila under 30 sekunder, 1 minut, 2 minuter och 4 minuter innan

antändningskällan åter förs till produkten.

k) Upprepa steg e–j av provningsförfarandet två gånger till (totalt tre

gånger) för samma behållare.

l) Upprepa steg e–k av provningsförfarandet med ytterligare två

aerosolbehållare (tre behållare totalt) av samma produkt.

6.3.3.4

Metod för utvärdering av resultaten

6.3.3.4.1

För varje provning ska en rapport sammanställas med följande

information.

a) Huruvida produkten antänds.

b) Lågans maximala höjd i cm.

c) Lågans varaktighet i sekunder.

MSBFS

2018:1

24

Beställningsadress:

Norstedts Juridik, 106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90

Epostadress: kundservice@nj.se

Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer