MSBFS 2018:10

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps författningssamling

1

Utgivare: Anna Asp, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ISSN 2000-1886

MSBFS

2018:10

Utkom från trycket

den 8 januari 2019

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter 1 om rapportering av incidenter för

leverantörer av digitala tjänster;

beslutade den 18 december 2018.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med

stöd av 13 och 14 §§ förordningen (2018:1175) om informationssäkerhet för

samhällsviktiga och digitala tjänster.

Tillämpningsområde

Denna författning innehåller bestämmelser om rapportering av

incidenter för leverantörer av digitala tjänster enligt 19 § lagen (2018:1174)

om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

Begreppsförklaringar

De uttryck som förklaras i 2 § lagen (2018:1174) om informations-

säkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster har samma innebörd i

denna författning.

I denna författning avses med

leverantör

En leverantör av digitala tjänster i enlighet

med 3 § första stycket 2 lagen (2018:1174)

om informationssäkerhet för samhällsviktiga

tjänster och digitala tjänster.

extern aktör

Underleverantör, inhyrd konsult eller

motsvarande.

störning i den digitala

tjänsten

En konsekvens av en incident som innebär

att den digitala tjänsten inte levereras som

normalt.

1 Allmänna råd som ansluter till föreskrifterna finns på sid 5.

MSBFS

2018:10

2

Rapportering

Incidentrapporteringskonto

En leverantör ska utan dröjsmål och på anvisat sätt ansöka hos

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om att få tilldelat ett

incidentrapporteringskonto genom att anmäla en kontaktperson och ansvarig

för incidentrapporteringskontot.

Uppgifterna nedan ska lämnas i ansökan.

1. För- och efternamn.

2. E-postadress.

3. Mobiltelefonnummer.

4. Organisation.

5. Organisationsnummer.

Uppgifterna ska hållas uppdaterade.

Leverantören ska på anvisat sätt aktivera ett incidentrapporterings-

konto hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Hur rapportering ska ske

Incidenter ska rapporteras till Myndigheten för samhällsskydd och

beredskap via anvisade kontaktvägar.

När rapportering ska ske

Leverantören ska

1. senast inom sex timmar från det att leverantören har identifierat att en

incident är rapporteringspliktig, rapportera uppgifter enligt 8 § punkt

1-7 till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

2. senast inom 24 timmar från det att leverantören har identifierat att en

incident är rapporteringspliktig rapportera uppgift enligt 8 § punkt 8,

samt vid behov ändra eller komplettera tidigare rapportering.

3. inom fyra veckor från det första rapporteringstillfället rapportera uppgift

enligt 8 § punkt 9-10, samt vid behov ändra eller komplettera tidigare

rapportering.

Rapportens innehåll

En rapport enligt 8 § ska innehålla följande information.

1. Leverantörens namn och organisationsnummer.

2. Kontaktuppgifter till utsedd kontaktperson eller kontaktfunktion för

incidenten och för störningen.

3. Berörd digital tjänst.

MSBFS

2018:10

3

4. Namn och organisationsnummer till extern aktör dit informations-

hantering har utkontrakterats i det fall incidenten inträffat hos den

externa aktören.

5. En beskrivning av inträffad incident, utifrån

a) tidpunkt för när incidenten inträffade och när den upptäcktes,

b) om den fortfarande pågår eller tidpunkt för när drabbade nätverk och

informationssystem återgick till normaldrift,

c) händelseförlopp,

d) hanteringen av incidenten, samt

e) typ, orsak och konsekvenser.

6. En beskrivning av störningen utifrån

a) hur störningen upptäcktes,

b) dess påverkan för den digitala tjänsten,

c) användare som påverkas av störningen, samt

d) geografiskt område som påverkas.

7. Bedömning av konsekvenser i andra medlemsstater inom EU.

8. Uppgift om åtgärder för att minimera följderna av incidenten.

9. Uppgift om tidigare vidtagna åtgärder för att förebygga och hantera

liknande incidenter.

10. Uppgift om nya åtgärder för att förhindra att liknande incidenter

inträffar på nytt.

Om den rapporterande leverantören inom ett år från det att

rapportering har skett konstaterar att lämnade uppgifter är felaktiga ska

uppgifterna korrigeras utan onödigt dröjsmål.

____________

Denna författning träder i kraft den 1 mars 2019.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

DAN ELIASSON

Carina Wetzel

(Avdelningen för cybersäkerhet och skydd av

samhällsviktig verksamhet)

MSBFS

2018:10

4

MSBFS

2018:10

5

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

allmänna råd om rapportering av incidenter för

leverantörer av digitala tjänster

Följande allmänna råd ansluter till Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps föreskrifter om rapportering av incidenter för leverantörer av

digitala tjänster. Termer och uttryck som används i föreskrifterna har samma

betydelse här.

Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. Allmänna råd är inte

tvingande. Deras funktion är att förtydliga innebörden i lag, förordning eller

myndighetsföreskrifter och att ge generella rekommendationer om deras

tillämpning.

Allmänna råd är markerade med grå bakgrund.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ÅKE HOLMGREN

Carina Wetzel

(Avdelningen för cybersäkerhet och skydd av

samhällsviktig verksamhet)

MSBFS

2018:10

6

Rapportering

Hur rapportering ska ske

6 §

Anvisade kontaktvägar finns på www.msb.se.

När rapportering ska ske

7 §

Leverantören bör säkerställa att det finns interna processer för att utan

dröjsmål kunna identifiera om en incident uppfyller kriterierna i artikel 3-4

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/151 av den 30 januari

2018.

Rapportens innehåll

8 §

p. 2.

Kontaktuppgifter bör hållas uppdaterade och bör inkludera roll,

telefonnummer och e-postadress samt uppgift om tillgänglighet.

p. 5. e)

En beskrivning av konsekvenser bör göras utifrån tillgänglighet, riktighet

och konfidentialitet.

p. 10.

Vid rapportering av vilka åtgärder som planeras bör även sådana åtgärder

som vidtas för att hantera incidentens grundorsak redovisas.

9 §

Även uppgifter som vid rapportering bedöms vara korrekta bör korrigeras

om de senare visar sig vara felaktiga.

MSBFS

2018:10

7

MSBFS

2018:10

8

Beställningsadress:

Norstedts Juridik, 106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90

E-postadress:

kundservice@nj.se

Webbadress:

www.nj.se/offentligapublikationer