MSBFS 2018:13

ANE regleras i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2016:3) om hantering av explosiva varor. 2 § Denna författning tillämpas på emulsioner, suspensioner och geler som innehåller minst 60 viktprocent ammoniumnitrat och mer än 1 viktprocent brännbara ämnen. Detta innefattar produkter som godkänts för transport under UN-nummer 3375 enligt ADR-S. Författningen tillämpas inte på sådana blandningar som är explosiva varor enligt 3 kap. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2010:4) om vilka varor som ska anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor. Varor som omfattas av denna författning är brandreaktiva varor enligt 3 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 1

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps författningssamling

1

Utgivare: Anna Asp, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ISSN 2000-1886

MSBFS

2018:13

Utkom från trycket

den 3 januari 2019

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter 1 om hantering av ammoniumnitrat-

emulsioner, -suspensioner och -geler (ANE);

beslutade den 18 december 2018.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver2 följande med

stöd av 25 § förordningen (2010:1075)3 om brandfarliga och explosiva

varor.

1 kap.

Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde

1 § Denna författning innehåller bestämmelser om behållare för ANE,

utrymmen där ANE hanteras, undantag från tillståndsplikt samt andra

bestämmelser om krav vid hantering av ANE.

Mekanisk bearbetning av ANE och tillverkning av sprängämne baserat på

ANE regleras i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter

(MSBFS 2016:3) om hantering av explosiva varor.

2 § Denna författning tillämpas på emulsioner, suspensioner och geler

som innehåller minst 60 viktprocent ammoniumnitrat och mer än 1 vikt-

procent brännbara ämnen. Detta innefattar produkter som godkänts för

transport under UN-nummer 3375 enligt ADR-S.

Författningen tillämpas inte på sådana blandningar som är explosiva varor

enligt 3 kap. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter

(MSBFS 2010:4) om vilka varor som ska anses utgöra brandfarliga eller

explosiva varor.

Varor som omfattas av denna författning är brandreaktiva varor enligt 3 §

lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

1 Allmänna råd som ansluter till föreskrifterna finns på sid 7.

2 Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den

9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och

beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster.

3 Förordningen senast ändrad genom 2017:514.

MSBFS

2018:13

2

Definitioner

De begrepp som finns definierade i lagen (2010:1011) eller förordningen

(2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor används med samma

innebörd i denna författning. I denna författning avses med

ADR-S

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter (MSBFS 2018:5) om transport av farligt

gods på väg eller i terräng, eller författning som har

ersatt dessa föreskrifter,

ANE

sådana brandreaktiva varor som beskrivs i 1 kap. 2 §

i denna författning,

bostad

byggnad eller del av byggnad avsedd för boende

(förråd, garage eller källarlokal som är

sammanbyggt med bostadshus betraktas inte som

bostad om det har brandteknisk avskiljning mot

bostadsdelen som uppfyller klass EI 30 eller högre),

EI XX

brandteknisk klassbeteckning för brandmotstånd hos

byggnadsdelar där ”XX” avser tid i minuter,

förorenad ANE

ANE som innehåller ämnen eller material som inte

ingår i specifikationen från leverantören, undantaget

tillsatt vatten,

mobil

produktionsenhet

mobil enhet för tillverkning av explosiva ämnen,

tättbebyggt

område

område där minst 200 personer vistas regelbundet

och där det är högst 200 meter mellan byggnaderna.

2 kap.

Allmänna krav

Förbud mot viss hantering

1 § ANE får inte hanteras i bostad eller i lokal där personer som inte är

förknippade med sådan verksamhet vistas regelbundet.

Krav på behållare

2 § ANE får endast förvaras i behållare som kan avlasta det övertryck som

uppstår vid exponering för en yttre brand.

MSBFS

2018:13

3

Förvaringskrav

3 § Vid förvaring av ANE tillsammans med explosiva varor ska kraven i

9 kap. MSBFS 2016:3 följas. Vid tillämpningen av dessa krav ska ANE

betraktas som en explosiv vara i riskgrupp 1.5, samhanteringsgrupp D.

4 § ANE ska förvaras så att den inte kan få kontakt med material som kan

reagera kemiskt med ANE eller som vid inblandning kan öka dess

explosionskänslighet.

5 § I byggnader och tält där ANE förvaras för mobil tillverkning av

explosiva varor får endast det som har med tillverkningen att göra förvaras.

6 § Vid förvaring i tättbebyggt område ska mobila produktionsenheter

placeras på betryggande avstånd från övrig förvaring av ANE. Avståndet

ska förhindra att explosion i den mobila produktionsenheten leder till

explosion i den övriga förvaringen av ANE.

Vid förvaring ska mobila produktionsenheter vara skilda från övrig

förvaring av ANE motsvarande minst EI 30, såvida de inte placerats på

betryggande avstånd från varandra.

Den mobila produktionsenhetens huvudström ska vara avslagen vid

förvaring av enheten, om den innehåller ANE eller förvaras i samma

byggnad eller tält som ANE.

Krav på byggnader och utrymmen

7 § Byggnader och tält där ANE förvaras ska vara konstruerade av

obrännbara material eller material som inte kan underhålla sin egen

förbränning.

8 § Förvaringen av ANE ska vara inrättad och placerad så att ANE inte

kan utsättas för påverkan av brand eller explosion och så att omgivningen

skyddas från effekterna av brand och sönderfall av ANE.

Krav på utrustning för brandbekämpning

9 § Där ANE förvaras ska det finnas nödvändig utrustning för att

bekämpa brand.

Krav på pumpar

10 § Pumpar, undantaget pneumatiska membranpumpar, för överföring av

ANE ska ha en anordning som automatiskt avbryter pumpningen om flödet

avviker från det förväntade flödet.

MSBFS

2018:13

4

Tillträdes- och tillgreppsskydd

11 § Där ANE förvaras ska det finnas ett fysiskt tillträdesskydd eller

bevakningsåtgärder som hindrar obehöriga från att komma åt ANE.

12 § För att upptäcka stölder och försvinnanden av ANE ska den som

hanterar ANE i tillståndspliktig mängd ha en aktuell förteckning över

mängden ANE som förvaras på varje plats under den tid som förvaringen

pågår.

3 kap.

Hantering av spill och förorenad ANE

Krav på omhändertagande av spill

1 § Spill av ANE får inte blandas med annat avfall och ska utan onödigt

dröjsmål tas om hand.

Krav på behållare

2 § Förorenad ANE får endast förvaras i behållare av mjuk plast, papp,

kartong eller annat material som medför obetydlig inneslutningsgrad, och

ska utan onödigt dröjsmål föras bort för destruktion.

Förvaringskrav

3 § Förorenad ANE får inte förvaras tillsammans med explosiva varor.

Behållare med förorenad ANE ska placeras på en för ändamålet avsedd

plats.

För att upptäcka gasutveckling, fasseparation eller andra tecken på

förändringar ska varje behållare med förorenad ANE obehindrat kunna

inspekteras visuellt.

Krav på utrymmen

4 § Förvaringen av förorenad ANE ska vara inrättad och placerad så att

ANE inte kan utsättas för påverkan av brand eller explosion och så att

omgivningen skyddas från effekterna av brand, sönderfall och explosion av

förorenad ANE.

Effekterna av explosion behöver dock inte beaktas för förorenad ANE som

genom inblandning av tillsatt vatten eller på annat sätt gjorts mindre

explosionskänslig än motsvarande ANE utan föroreningar.

MSBFS

2018:13

5

4 kap.

Skyltning och utredning av risker

1 § Skyltar som upplyser om oxiderande egenskaper samt förbud mot

rökning och införande av öppen eld ska finnas på, eller i direkt anslutning

till, utrymmen där ANE förvaras. Skyltarna ska vara utformade enligt

bilaga 1 till denna författning.

2 § Bestämmelser om utredning av risker finns i 7 § lagen (2010:1011)

om brandfarliga och explosiva varor.

Vid tillståndspliktig hantering av ANE ska utredningen vara dokumenterad.

5 kap.

Undantag

Undantag från tillståndsplikt

1 § Bestämmelser om tillstånd till hantering av brandfarliga och explosiva

varor finns i 16 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Följande hantering av ANE är undantagen denna tillståndsplikt.

 Hantering av ANE på mobil produktionsenhet i direkt anslutning till

tillverkning av explosiv vara med enheten.

 Hantering av högst 10 kg ANE för yrkesmässig forskning och utveckling.

 Förvaring och anslutande överföring mellan behållare av högst 3 ton

ANE i tättbebyggt område som inte pågår längre än tre månader.

 Förvaring och anslutande överföring mellan behållare av högst 15 ton

ANE utanför tättbebyggt område som inte pågår längre än tre månader.

Undantag i enskilda fall

2 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får i enskilda fall och

om särskilda skäl föreligger medge undantag från tillämpningen av denna

författning.

______________

Denna författning träder i kraft den 1 april 2019. Hantering av ANE i

verksamheter som uppförts före detta datum undantas från tillståndsplikten i

16 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor till den 30

september 2019.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

DAN ELIASSON

Lorens van Dam

(Avdelningen för utveckling av samhällsskydd)

MSBFS

2018:13

6

Bilaga 1

Förbuds- och varningsskyltar

Oxiderande egenskaper

Skylten ska vara utformad som faropiktogram GHS03 enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008

(CLP-förordningen)4.

Förbud mot rökning och öppen eld

Skylten ska vara utformad som i bilaga 2 till Arbetsmiljöverkets föreskrifter

(AFS 2008:13) om skyltar och signaler.

4 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008

om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och

upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG)

nr 1907/2006 (CLP-förordningen).

MSBFS

2018:13

7

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

allmänna råd om hantering av ammoniumnitrat-

emulsioner, -suspensioner och -geler (ANE)

Dessa allmänna råd ansluter till Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps föreskrifter om hantering av ammoniumnitratemulsioner,

-suspensioner och -geler. Termer och uttryck som används i föreskrifterna

används med samma betydelse i dessa allmänna råd.

Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. Allmänna råd är

inte tvingande. Deras funktion är att förtydliga innebörden i lag, förordning

eller myndighetsföreskrifter och att ge generella rekommendationer om

deras tillämpning.

Allmänna råd är markerade med grå bakgrund.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

CAMILLA ASP

Lorens van Dam

(Avdelningen för utveckling av samhällsskydd)

MSBFS

2018:13

8

2 kap. Allmänna krav

2

§

Behållare bör vara av aluminium, plast eller annat material som smälter vid

högst 800 °C.

För att visa att behållare av material med smältpunkt över 800 °C kan

avlasta det övertryck som uppstår vid exponering för en yttre brand bör

provning av den aktuella behållaren ske.

Om provning i mindre skala används för att påvisa att en behållares

tryckavlastning är tillräcklig bör förhållandet mellan tryckavlastningsarean

och mängden ANE vara minst detsamma i den aktuella behållaren som i

provningen.

4 §

Gasningsmedel och andra vätskor som kan reagera med ANE bör vara

invallade till minst volymen motsvarande den största behållaren inom

invallningen.

6 §

Vad som är ett betryggande avstånd mellan en mobil produktionsenhet och

övrig förvaring av ANE bör bedömas med utgångspunkt i verksamhetens

utredning av risker enligt 7 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och

explosiva varor. Avståndet bör dock vara minst 10 meter för att betraktas

som betryggande om produktionsenheten innehåller ANE eller fast

ammoniumnitrat.

8 §

Byggnader och tält för förvaring av ANE bör vara fristående med avstånd

från omgivande byggnader och verksamheter som skyddar ANE från att

påverkas av en brand. Avståndet till brännbara byggnader bör vara minst 10

meter, såvida inte fysiska barriärer medför att avståndet kan minskas.

Byggnader och tält där ANE förvaras bör vara placerade minst 25 meter

från bostäder, kontor och andra byggnader utanför verksamhetsområdet där

människor som inte har med hanteringen att göra uppehåller sig, såvida inte

fysiska barriärer medför att avståndet kan minskas.

I byggnader och tält där ANE förvaras på mobila produktionsenheter bör det

finnas anordning för att tidigt upptäcka brand om förvaringen sker i

tättbebyggt område eller på annan plats där explosion i den mobila

produktionsenheten kan medföra skada på liv och hälsa för människor som

regelbundet vistas i omgivningen.

MSBFS

2018:13

9

9 §

För att kunna släcka mindre bränder bör minst två pulverbrandsläckare om

vardera minst 6 kg finnas lätt tillgängliga i byggnader och tält där ANE

förvaras, såvida inte byggnaden är försedd med sprinkler eller motsvarande

släckanordning.

11 §

För att hindra obehöriga från att komma åt ANE bör förvaringsplatsen eller

det område där förvaringen sker vara inhägnat med stängsel och de

byggnader och tält där ANE förvaras bör vara låsta när verksamhet med

ANE inte pågår.

Om ANE förvaras i tält eller på något annat sätt där det saknas tillräckligt

fysiskt tillträdesskydd bör det finnas ronderande bevakning eller bevakning

via fjärröverförda kameror, fjärröverförda larm med rörelsedetektorer eller

liknande åtgärder.

12 §

Minskar mängden i en behållare med mer än 1 viktprocent bör detta kunna

upptäckas.

3 kap. Hantering av spill och förorenad ANE

1 §

Spill av ANE som behöver förvaras i avvaktan på destruktion bör läggas i

för ändamålet avsedda behållare med märkning av vilken det tydligt framgår

att annat än ANE inte ska stoppas i behållaren.

4 §

Till skydd från effekterna av explosion bör avstånden för explosiva varor i

riskgrupp 1.5 enligt MSBFS 2016:3 användas, såvida inte fysiska barriärer

medför att avstånden kan minskas.

MSBFS

2018:13

10

MSBFS

2018:13

11

MSBFS

2018:13

12

Beställningsadress:

Norstedts Juridik, 106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90

E-postadress:

kundservice@nj.se

Webbadress:

www.nj.se/offentligapublikationer