MSBFS 2018:4

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps författningssamling

1

Utgivare: Anna Asp, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ISSN 2000-1886

MSBFS

2018:4

Utkom från trycket

den 28 juni 2018

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter om folkrättsliga rådgivare vid

länsstyrelserna;

beslutade den 19 juni 2018.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med

stöd av 31a § totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)1.

Behörighet och förordnande

1 § Den som är jurist och anställd vid en länsstyrelse får förordnas som

folkrättslig rådgivare.

Beslut om förordnande fattas av den länsstyrelse där rådgivaren ska vara

placerad.

Särskild kompetens

2 § Den som är utsedd till folkrättslig rådgivare ska ha för uppdraget

relevanta kunskaper om folkrättens regler i krig och under neutralitet samt

om mänskliga rättigheter.

Sådana kunskaper ska innefatta

 internationella och nationella bestämmelser avseende regler i krig samt

under neutralitet och ockupation, inkluderande bestämmelser avseende

skydd för kännetecken samt skyldighet att lämna upplysningar mm

rörande krigsfångar och andra skyddade personer,

 internationella och nationella bestämmelser avseende mänskliga

rättigheter, samt

 nationella bestämmelser som gäller inför och vid höjd beredskap och som

påverkas av folkrättsliga regler.

3 § Det åligger den länsstyrelse där den folkrättsliga rådgivaren är

placerad att se till att rådgivaren redan i fredstid får den utbildning och

kompetensutveckling som krävs för att kunna utföra uppdraget.

1 Förordningen senast ändrad 2015:1054

MSBFS

2018:4

2

Om en folkrättslig rådgivare vid förordnandet har behov av att komplettera

sådana kunskaper som anges i 2 § ska länsstyrelsen se till att rådgivaren får

möjlighet att inhämta sådana kunskaper.

4 § Länsstyrelsen ska, i samråd med den folkrättsliga rådgivaren, ta fram

en kompetensutvecklingsplan för rådgivaren. Planen ska ange vilken

kompetensutveckling rådgivaren behöver i förhållande till vad som anges i

2 § och när denna ska genomföras.

Ansvar och uppgifter

5 § Den folkrättsliga rådgivaren ska, för att kunna fullfölja sitt uppdrag i

länsstyrelsens krigsorganisation, redan i fredstid delta i länsstyrelsens

planläggning inför och vid höjd beredskap.

En sådan planläggning ska innefatta en identifiering av de folkrättsliga

skyldigheter som länsstyrelsen berörs av och vilka åtgärder som behöver

vidtas, både i fred och under höjd beredskap.

En sådan planläggning ska även beakta den folkrättsliga rådgivning som

kommunerna inom länet kan vara i behov av under höjd beredskap och hur

detta ska genomföras av de folkrättsliga rådgivarna.

6 § Den länsstyrelse där den folkrättslige rådgivaren är placerad ska i

fredstid planera hur och när den folkrättsliga rådgivaren ska medverka i

utbildning av länsstyrelsens personal.

Undantag

7 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får medge undantag

från dessa föreskrifter. Generaldirektören, eller chefsjuristen, fattar beslut i

ärenden om undantag.

___________________

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2018.

Krisberedskapsmyndighetens föreskrifter (KBMFS 2003:1) om folkrättsliga

rådgivare inom det civila försvaret upphör samtidigt att gälla.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

DAN ELIASSON

Tina Middleton

Myndighetsledningens stöd, rättsfunktionen

Beställningsadress:

Norstedts Juridik, 106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90

E-postadress:

kundservice@nj.se

Webbadress:

www.nj.se/offentligapublikationer